Sunteți pe pagina 1din 12

BUN VENIT LA CURSURILE

DE BIOCHIMIEMEDICALA DIN
CADRUL FMF ORADEA
1. Date despre UNIVERSITATEA DIN
program
1.1 Instituţia de ORADEA
învăţământ superior

1.2 Facultatea MEDICINA SI FARMACIE

1.3 Departamentul DISCIPLINE PRECLINICE

1.4 Domeniul de SANATATE


studii
1.5 Ciclul de studii LICENTA

1.6 Programul de MEDICINA


studii/Calificarea
2. Date despre
disciplină
2.1 Denumirea BIOCHIMIE I
disciplinei
2.2 Titularul CONF. UNIV. DR.
activităţilor de curs DOBJANSCHI LUCIANA

2.3 Titularul LECTOR DR. CODREANU IOANA


activităţilor de ASIST.UNIV. DRD. PASC
PRISCILLA
seminar ASIST. UNIV. DR. MRAZ CAMELIA
/laborator/proiect
2.4 Anul de studiu I SEMESTRUL I
3.1. Numar de ore 3 ore de curs
/saptamana 3 ore de lucrari practice
2.6 Tipul de evaluare E

3.7 Total ore studiu individual 84

3.9 Total ore pe semestru 84

3.10 Numărul de credite 6


7. Obiectivele Cursul de Biochimie medicala isi
disciplinei (reieşind propune asimilarea aspectelor
din grila fundamentale de procese biochimice
competenţelor care au loc în organismul uman,
specifice acumulate) schimbul de energie dintre celule şi
7.1 Obiectivul mediul exterior, construcţia
general al disciplinei biomoleculelor şi aspecte legate de
funcţiile acizilor nucleici, a
proteinelor si notiuni despre
metabolismul intermediar si
metabolismul glucidic.
7.2 Obiectivele Modul de executare a unei analize de
specifice laborator, felul in care se redacteaza
un buletin de analiza, valorile
normale ale parametrilor biochimici
si interpretarea testelor de laborator.
8.1 Curs

Introducere în biochimie. Compoziţia biochimică a


organismului
Nucleotide şi uman. Apa
structura şi electroliţii
biochimică a acizilor
. nucleici
Proteine. Generalităţi. Aminoacizi. Funcţiile proteinelor.
Structura proteinelor. Peptide.
Enzime. Structura. Clasificare. Mecanism de acţiune.
Factori care influenţeaza activitatea enzimatică. Impicaţiile
enzimelor Clasificare.
Vitamine. în patologia Vitamine
medicală.liposolubile.
Vitamine hidrosolubile
Metabolism. Metabolismul intermediar. Enzime transportoare
DE de Krebs.
Ciclul electroni.
Lantul respirator.
Glucide. Generalităţi. Proprietăţi. Metabolismul glucidic.
Glicoliza. Gluconeogeneza.
Calea pentozofosfatică. Calea uronică. Metabolismul
glicogenului.
Metabolismul altor hexoze.
BIBLIOGRAFIE
1.PamelaC.Champe,Richard A.Harvey,Denise R.Ferrier
Lippincot,Biochimie ilustrata –editia a-4-a, Editura
Medicala Callisto-editori-dr.Gh.P.Cuculici,dr.Anca
W.Gheorghiu,ISBN-13;978-0-7817-6960-0,2008
2. Luciana Dobjanschi , Biochimie farmaceutică, Editura
Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-422-8, 253pg.,
2007
3. L. Gilău şi I. Proinov: „BIOCHIMIE MEDICALĂ” Ed.
Univ. Oradea 1999;
4. I. F. Dumitru „BIOCHIMIE” E.D.P. 1980
5. D. D. Bedeleanu „BIOCHIMIE MEDICALĂ ŞI
FARMACEUTICĂ” Ed. Dacia 1985
6. A. L. Lehninger „BIOCHIMIE” Ed. Tehnică 1992
7. R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes and V. W.
8.3 Laborator
Protecţia muncii. Noţiuni de analiză chimică. Factori
care influenţează
Mediul analizele de laborator.
intern al organismului. Compozitia chimica a
sangelui.
Echilibrul acido bazic. pH. Explorare. Acidoza şi
alcaloza.
Electroliţi. Anioni. Cationi. Metode de dozare.

Aminoacizi. Reacţii de identificare a aminoacizilor.


Reacţii de identificare a proteinelor. Punctul izoelectric
alDozarea
aminoacizilor şi proteinelor
proteinelor totale. .
Proteinograma.Fractiuni electroforetice.
Vitamine. Dozarea vitaminei C. Identificarea
vitaminelor
Enzime. GOT.A şiGPT.γ-GT.
D. Colinesteraza serica
Influenţa pH-ului asupra activităţii enzimatice.
Fostataza alcalină şia acidă.
Analiza biochimica glucidelor
Glicemia .
Bibliografie
1. Antonescu Angela, Codreanu Ioana, Mraz
Camelia, ... ; coord.: Mureşan Mariana, Dobjanschi
Luciana, Biochimie medicală şi farmaceutică :
aplicaţii practice / Partea 1 : Partea generală. Editura
Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-439-6,
pg150, 2007.
2. L. Dobjanschi, A. Antonescu, N. Bogdan, I. C.
Codreanu, D. Gilău şi L. Gilău „LUCRĂRI
PRACTICE DE BIOCHIMIE” Ed. Imprimeria de
Vest, 2001
Curs

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 10.3 Pondere din


de evaluare nota finală

- cunoştinţe pentru nota 5:


Notiuni de baza despre
proteine, vitamine,
enzime, metabolismul
intermediar, metabolismul Scris 80,00%
glucidic
- cunoştinţe pentru nota 10:
Notiuni complexe despre
compozitia biochimica a
organismului uman,
proteine, acizi nucleici,
vitamine si enzime,
metabolismul intermediar,
Laborator
Testare periodică prin
lucrări de control, testare
continuă pe parcursul
semestrului, teme şi
referate.
- cunoştinţe pentru nota 5: 20,00%
Modalitati de exprimare Scris,
a parametrilor biochimici,
metode de identificare a
vitaminelor si enzimelor.
- cunoştinţe pentru nota
10: Modalitati de
exprimare a parametrilor
biochimici, identificarea
si dozarea vitaminelor,
enzimelor, aminoacizilor
si interpretarea
rezultatelor.
MULT SUCCES IN CARIERA
ALEASA!

S-ar putea să vă placă și