Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea de Stat din Republica

Moldova Facultatea Relatii


Internationale,Stiinte Politice
si
Administrative

Exercitarea controlului
asupra utilizării
investiţiilor publice în
construcţii
Prezentul
Prezentul Regulament
Regulament stabileşte
stabileşte modul
modul de de exercitare
exercitare de de către
către Agenția
Agenția
pentru
pentru Supraveghere
Supraveghere Tehnică Tehnică a a controlului
controlului asupra
asupra utilizării
utilizării
investiţiilor
investiţiilor publice
publice în în construcţii.
construcţii.
•• Controlul
Controlul asupra
asupra utilizării
utilizării investiţiilor
investiţiilor publice
publice are
are drept
drept scop
scop asigurarea
asigurarea
utilizării
utilizării raţionale
raţionale a a investiţiilor
investiţiilor publice,
publice, respectării
respectării normelor
normelor de de folosire
folosire
a
a materialelor
materialelor de de construcţie,
construcţie, mecanismelor
mecanismelor de de construcţie,
construcţie, resurselor
resurselor
energetice
energetice şi şi comunale,
comunale, corectitudinii
corectitudinii calculelor
calculelor costului
costului lucrărilor
lucrărilor dede
construcţii,
construcţii, corespunderii
corespunderii volumelor
volumelor fizice
fizice efective
efective aleale lucrărilor
lucrărilor cucu cele
cele
prevăzute
prevăzute şi în documentaţia
în valorii
documentaţia de proiect
proiect şi execuţie.
Controlul
Controlul volumelor
volumelor şi valorii lucrărilordeexecutate
lucrărilor executate şise
execuţie.
se efectuează
efectuează la la
obiectele
obiectele dede construcţii
construcţii şi şi reparaţii
reparaţii capitale,
capitale, finanţate
finanţate dindin contul
contul
mijloacelor
mijloacelor bugetului
bugetului de de stat,
stat, bugetelor
bugetelor de de asigurări
asigurări sociale,
sociale, bugetelor
bugetelor
locale,
locale, Fondului
Fondului rutier,
rutier, fondurilor
fondurilor asigurărilor
asigurărilor obligatorii
obligatorii dede asistenţă
asistenţă înîn
medicină,
medicină, fondurilor
fondurilor speciale,
speciale, creditelor
creditelor acordate
acordate cu cu garanţia
garanţia statului,
statului,
precum
precum şi şi al
al mijloacelor
mijloacelor instituţiilor
instituţiilor şişi întreprinderilor
întreprinderilor de de stat
stat şi
şi societăţilor
societăţilor
pe
pe acţiuni,
acţiuni, în
în capitalul
capitalul social
social alal cărora
cărora partea
partea preponderentă
preponderentă o o constituie
constituie
cota
cota statului.
statului.
   
    Controlul
Controlul volumelor
volumelor şi şi valorii
valorii lucrărilor
lucrărilor se se efectuează
efectuează la la obiectele
obiectele de de
construcţie
construcţie nouă,
nouă, de de extindere,
extindere, reconstrucţie,
reconstrucţie, reînzestrare
reînzestrare tehnică,
tehnică,
reparaţie
reparaţie capitală
capitală şi şi curentă,
curentă, restaurare,
restaurare, de de creare
creare a a infrastructurii
infrastructurii
inginereşti
inginereşti şi şi de
de transport
transport şi şi de
de amenajare
amenajare complexă
complexă a a teritoriilor
teritoriilor (în
(în
continuare
continuare - obiectele
- obiectele de de construcţie
construcţie şi şi reparaţie).
reparaţie). Sînt
Sînt supuse
supuse controlului
controlului
şi
şi mijloacele
mijloacele alocate
alocate pentru
pentru procurarea
procurarea utilajului,
utilajului, maşinilor
maşinilor şi şi inventarului,
inventarului,
care
care nunu sînt
sînt prevăzute
prevăzute în în documentaţia
documentaţia de de deviz.
deviz.
Actele normative prin care a fost
creată Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

Hotărârea
Hotărârea Guvernului
Guvernului Nr. Nr. 886 din
886 din 01.11.2017,
01.11.2017, cu cu privire
privire la
la crearea
crearea
Agenției
Agenției pentru Supraveghere
pentru Supraveghere Tehnică,Tehnică, prin
prin fuziunea
fuziunea (contopirea)
(contopirea)
Inspectoratului
Inspectoratului Principal
Principal de
de Stat
Stat pentru
pentru Supravegherea
Supravegherea Tehnică
Tehnică a a
Obiectelor
Obiectelor Industriale
Industriale Periculoase,
Periculoase, Inspecției
Inspecției de
de Stat
Stat în
în Construcții
Construcții
cu
cu inspecțiile
inspecțiile teritoriale,
teritoriale, ambele
ambele dindin subordinea
subordinea Ministerului
Ministerului
Economiei
Economiei şi şi Infrastructurii,
Infrastructurii, Inspectoratului
Inspectoratului dede Stat
Stat pentru
pentru
Supravegherea
Supravegherea Geodezică,
Geodezică, Tehnică
Tehnică șiși Regim
Regim din
din subordinea
subordinea
Agenției
Agenției Relații
Relații Funciare
Funciare șiși Cadastru.
Cadastru.
Hotărârea
Hotărârea Guvernului
Guvernului Nr.Nr. 1088 din
1088 din 18.12.2017,
18.12.2017, Regulamentul
Regulamentul cu cu
privire
privire la
la organizarea
organizarea şi şi funcţionarea
funcţionarea Agenţiei
Agenţiei pentru
pentru
Supraveghere
Supraveghere Tehnică,
Tehnică, misiunea,
misiunea, domeniile
domeniile dede activitate,
activitate,
funcţiile
funcţiile şi
şi drepturile
drepturile Agenţiei.
Agenţiei. Agenţia 
Agenţia  este 
este  autoritate 
autoritate 
administrativă 
administrativă  subordonată 
subordonată  Ministerului 
Ministerului  Economiei 
Economiei  și și 
Infrastructurii, 
Infrastructurii,  responsabilă 
responsabilă  de de  implementarea 
implementarea  politicii 
politicii 
statului 
statului  în 
în  domeniile 
domeniile  de 
de  activitate 
activitate  ce 
ce  îi 
îi  sînt 
sînt  încredinţate.
încredinţate.
Agenția pentru Supraveghere Tehnică
exercită următoarele funcţii de bază:

•elaborează planurile de control şi le coordonează


cu Ministerul Finanţelor referitor la obiectele de
construcţii şi reparaţii capitale, prevăzute în
Legea bugetului de stat pe anul respectiv

•soluţionează problemele apărute pe


parcursul exercitării controalelor şi la
finalizarea acestora;
•Controlează volumele şi costul
lucrărilor de construcţii-montaj;

• asigură din punct de vedere


metodologic şi normativ controlul
respectiv.
Modul de exercitare a controlului
volumelor şi valorii
lucrărilor de construcţie a obiectelor

Controlul
Controlul volumelor
volumelor şişi costului
costului lucrărilor
lucrărilor de
de construcţii-montaj
construcţii-montaj se se
efectuează
efectuează diferenţiat,
diferenţiat, în
în funcţie
funcţie de
de forma
forma contractului
contractului de de antrepriză,
antrepriză,
încheiat
încheiat prin
prin negociere
negociere sau
sau drept
drept rezultat
rezultat al
al licitaţiei.
licitaţiei. La
La obiectele
obiectele
finanţate
finanţate din
din contul
contul mijloacelor
mijloacelor proprii
proprii şi
şi celor
celor asimilate
asimilate ale
ale
societăţilor
societăţilor economice,
economice, precum
precum şişi din
din contul
contul împrumuturilor
împrumuturilor bancare,
bancare,
controlul
controlul volumelor
volumelor sese execută
execută lala solicitare,
solicitare, în
în baza
baza unei
unei plăţi
plăţi
contractuale.
contractuale.

Controlul
Controlul volumelor
volumelor lucrărilor
lucrărilor ascunse
ascunse se
se efectuează
efectuează conform
conform
desenelor
desenelor de
de execuţie
execuţie şi
şi actelor
actelor dede recepţie
recepţie a
a lucrărilor
lucrărilor ascunse.
ascunse.
 Despre
 Despre controlul
controlul planificat
planificat Agenția
Agenția pentru
pentru Supraveghere
Supraveghere Tehnică
Tehnică
informează
informează investitorul
investitorul şi
şi organizaţia
organizaţia dede antrepriză
antrepriză care
care efectuează
efectuează
construcţia
construcţia obiectului
obiectului şi
şi solicită
solicită desemnarea
desemnarea reprezentanţilor
reprezentanţilor săi
săi
pentru
pentru participare
participare la
la control.
control.
Absenţa nemotivată a reprezentanţilor investitorului şi organizaţiei
de antrepriză la executarea controlului nu constituie temei pentru
neexecutarea sau amînarea acestuia
 Pentru efectuarea controlului volumelor
lucrărilor şi valorii de construcţie a obiectelor
investitorul prezintă în mod obligatoriu:
 a) datele principale ale obiectului de construcţie sau reparaţie:
denumirea, amplasarea obiectului (construcţiei), denumirea
investitorului şi organizaţiilor de antrepriză implicate în efectuarea
lucrărilor, adresa juridică şi codul fiscal, telefoanele de contact;
    b) documentaţia de proiect şi deviz, verificată şi aprobată în
modul stabilit;
    c) deciziile privind rezultatele licitaţiei şi contractul de antrepriză
a lucrărilor şi acordurile adiţionale, care au fost încheiate drept
rezultat al licitaţiei, examinării ofertelor de preţuri sau achiziţiei
dintr-o singură sursă;
    d) indicatorii de valoare a obiectului (construcţiei) - valoarea
totală de deviz, valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, valoarea
lucrărilor de antrepriză, condiţiile de finanţare a obiectului
(lucrărilor);
    e) procesele-verbale de predare-recepţie a lucrărilor executate şi
registrul de evidenţă a lucrărilor executate;
    f) procesele-verbale pentru lucrările ascunse.
Controlul volumelor şi
valorii lucrărilor
executate se efectuează
în două etape:

Etapa II
--Controlul
- Etapa I – lucrărilor
control executate la
documentar; obiectul
de construcţie
Controlul documentar la obiectele (lucrările), contractul de
achiziţionare de stat a lucrărilor al cărora a fost încheiat în
rezultatul licitaţiei, include:

•• prezenţa
prezenţa contractului
contractului de de achiziţionare
achiziţionare dede stat
stat al
al lucrărilor
lucrărilor şi
şi acorduri
acorduri
adiţionale;
adiţionale;
•• prezenţa
prezenţa şişi volumul
volumul documentaţiei
documentaţiei de de deviz
deviz aa beneficiarului
beneficiarului şi şi
antreprenorului,
antreprenorului, aprobată
aprobată în în mod
mod stabilit
stabilit
•• respectarea
respectarea legislaţiei
legislaţiei la
la stabilirea
stabilirea valorii
valorii obiectului
obiectului (lucrărilor),
(lucrărilor), prezenţa
prezenţa
deciziei
deciziei grupului
grupului de
de lucru
lucru privind
privind rezultatele
rezultatele aplicării
aplicării procedurii
procedurii dede
atribuire
atribuire a
a contractului
contractului de de achiziţionare
achiziţionare de de stat
stat aa lucrărilor
lucrărilor
•• corespunderea
corespunderea volumelor
volumelor şi şi valorilor
valorilor lucrărilor
lucrărilor achitate
achitate cucu datele
datele
documentaţiei
documentaţiei de de proiect-deviz
proiect-deviz sau sau cu
cu lista
lista volumelor
volumelor lucrărilor
lucrărilor şi
şi
devizului,
devizului, coordonat
coordonat cu cu beneficiarul,
beneficiarul, la la obiectele,
obiectele, unde
unde nu nu a
a fost
fost întocmită
întocmită
documentaţia
documentaţia de de deviz
deviz
•• corespunderea
corespunderea valoriivalorii lucrărilor
lucrărilor efectiv
efectiv executate
executate cu cu valoarea,
valoarea, indicată
indicată în
în
contractul
contractul de de achiziţionare
achiziţionare dede stat
stat a
a lucrărilor
lucrărilor
••corectitudinea
corectitudinea îndeplinirii
îndeplinirii şişi completării
completării lunare
lunare aa registrului
registrului dede evidenţă
evidenţă al
al
lucrărilor
lucrărilor executate
executate
•• prezenţa
prezenţa în în întregime
întregime a a documentaţiei
documentaţiei de de evidenţa
evidenţa primară
primară şi şi contabilă
contabilă a
a
resurselor
resurselor consumate.
consumate.
Controlul documentar la obiectele (lucrările),
contractul de antrepriză al cărora a fost
încheiat prin negociere, include:

• prezenţa contractului de achiziţionare de stat al lucrărilor şi


acorduri adiţionale
• prezenţa şi volumul documentaţiei de deviz a beneficiarului şi
antreprenorului, aprobată în mod stabilit
• corectitudinea determinării valorii de deviz a construcţiei şi
respectarea cerinţelor actelor normative cu privire la formarea
preţurilor în construcţie
• corectitudinea determinării volumelor şi valorii lucrărilor executate
şi completării formelor de evidenţă primară
• corectitudinea îndeplinirii şi completării lunare a registrului de
evidenţă al lucrărilor executate
• prezenţa în întregime a documentaţiei de evidenţa primară şi
contabilă a resurselor consumate.
La această etapă se testează
exagerările valorii lucrărilor executate,
care au avut loc la:

•• determinarea sau aplicarea incorectă a preţurilor de deviz


şi
şi preţurilor
preţurilor unitare,
unitare, coeficienţilor
coeficienţilor de
de corectare,
corectare, cotelor
cotelor
cheltuielilor de regie şi a beneficiului de deviz şi altor
cheltuie
• erorile
erorile aritmetice,
aritmetice, admise
admise înîn calcule
calcule
• executarea lucrărilor şi cheltuielilor, neprevăzute în
documentaţia de proiectare şi de deviz
• eliminarea
eliminarea defectelor
defectelor lucrărilor
lucrărilor executate.
executate.
Corectitudinea achitării lucrărilor
executate se confirmă prin controlul:

• corespunderii volumelor lucrărilor executate cu desenele


de lucru şi specificaţiile cu condiţia instalării construcţiilor
în regulamentul de deviz
• corespunderii listei volumelor lucrărilor şi devizului,
coordonat cu beneficiarul, la obiectele, unde nu a fost
întocmită documentaţia de deviz
• prezenţei şi corectitudinii întocmirii catalogului de preţuri
unitare pentru fiecare obiect – în cazul aplicării preţurilor
unitare
• corectitudinea trecerii la pierdere a materialelor,
construcţiilor şi articolelor şi corespunderea indicatorilor
formei M29 - darea de seamă privind consumul
materialelor de bază, cu datele evidenţei primare, a
materialelor achiziţionate.
Indiferent de modul de încheiere a contractului, la prima
etapă se verifică autenticitatea şi justificarea volumelor
lucrărilor
lucrărilor executate,
executate, achitate
achitate sau
sau prezentate
prezentate pentru
pentru plată,
plată,
şi datelor actelor primare şi de evidenţă contabilă, care
justifică cheltuielile reale ale antreprenorului
(investitorului).
(investitorului). ..

Se identifică toate încălcările admise în actele de recepţie


a
a lucrărilor
lucrărilor executate
executate şi
şi alte
alte acte
acte de
de determinare
determinare a
a valorii
valorii
de deviz a construcţiei prin metoda de resurse. Totodată,
toate cheltuielile antreprenorului (investitorului), care nu
sînt justificate prin calcule respective (bazate pe datele
evidenţei primare şi contabile) se califică ca fiind
exagerări ale valorilor lucrărilor. Exagerările depistate se
indică în procesul-verbal de control şi se prezintă spre
reţinere (excludere), cu aplicarea sancţiunilor economice
respective.
La etapa controlului lucrărilor executate la obiectul de construcţie,
indiferent de metoda de încheiere a contractului, controlul
volumelor şi valorii lucrărilor de construcţie şi reparaţie executate
se efectuează prin măsurarea instrumentală efectivă şi
compararea cu datele de evidenţă a lucrărilor executate la
organizaţia de antrepriză şi cu datele indicate în documentaţia de
proiect şi deviz.

 Corectitudinea achitării lucrărilor executate sau prezentate spre


achitare, a căror măsurare este imposibilă, se confirmă prin
controlul corespunderii volumelor lucrărilor executate cu
desenele de execuţie şi cu specificaţiile din proiect.
Controlul volumelor lucrărilor ascunse (fundaţiile, construcţia
pardoselilor, drumurile auto, conducte etc.) se efectuează conform
proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor ascunse. În cazul lipsei la
obiect a acestor acte, volumele lucrărilor executate se calculează
conform desenelor de execuţie, iar dacă este necesar (controlul
adîncimii fundaţiei, numărul de straturi ale materialului de izolaţie a
învelitorilor, grosimea stratului-talpă sub pardoseli etc.), controlorii
au dreptul să solicite de la executant deschiderea lucrărilor.
În perioada de iarnă controlul volumelor lucrărilor de construcţie a
drumurilor auto şi amenajărilor acoperite cu zăpadă nu se
efectuează.
Exagerări ale costului şi volumelor
lucrărilor
 Se consideră exagerare a costului şi volumelor lucrărilor de
construcţii-montaj:
    a) lucrările executate la alte obiecte din contul obiectului
controlat;
    b) supraconsumul materialelor de construcţie, resurselor
energetice şi altor resurse în comparaţie cu normele de consum
şi desenele de execuţie;
    c) materialele şi articolele furnizate la obiectul de construcţie,
care nu au fost utilizate;
    d) lucrările complexe la care nu au fost executate toate
operaţiile, pentru care este stabilit preţul unitar;
    e) lucrările neexecutate, prevăzute de proiect, incluse în
costul obiectului prezentat spre recepţie;
    f) diferenţa între costul materialelor, prevăzute de deviz, şi
celor utilizate, dacă costul ultimelor este mai mare;
    g) lucrările de instalare a utilajului, reglare şi ajustare, dacă
lipsesc probele de montare şi încercare (în gol sau sub sarcină,
după caz);
    h) lucrările executate la un nivel scăzut al calităţii, cu rebut
sau cu abateri de la soluţiile de proiect;
    i) diferenţa între cheltuielile de înzestrare a obiectelor de
 Întocmirea şi aprobarea
documentelor de control

Controlul utilizării investiţiilor publice se


finalizează cu întocmirea procesului-
verbal de control şi borderoului de
recalculare a costului lucrărilor executate
potrivit formularelor, aprobate de
Organul naţional de dirijare în construcţii.
 Documentele de control se întocmesc în 3 exemplare (pentru
organul de control, investitor şi antreprenor), iar la obiectele al
căror construcţie se efectuează prin metoda de regie proprie - în 2
exemplare
În procesul-verbal
. de control se menţionează perioada executării
lucrărilor, sumele investiţiilor verificate, costul real al lucrărilor
executate şi suma exagerărilor depistate.
    În borderoul de recalculare, anexat la procesul-verbal de
control, se includ neconformităţile depistate în urma verificării
volumelor de lucrări şi recalculării lucrărilor din procesele-verbale
de recepţie. Valoarea utilajului şi a inventarului se calculează
conform datelor investitorului (actele de plată), iar cantitatea şi
componenţa lui - conform documentaţiei de proiect şi deviz.
 Procesul-verbal
 Procesul-verbal de
de control
control cu
cu borderoul
borderoul dede recalculare
recalculare a a costului
costului
lucrărilor
lucrărilor executate
executate este
este semnat
semnat de de către
către inspectorul
inspectorul Agenției
Agenției pentru
pentru
Supraveghere
Supraveghere Tehnică
Tehnică (membrii
(membrii comisiei)
comisiei) care
care a a efectuat
efectuat controlul,
controlul,
reprezentanţii
reprezentanţii antreprenorului
antreprenorului şişi investitorului.
investitorului. Borderourile
Borderourile generale
generale ale
ale
lucrărilor
lucrărilor achitate
achitate (prezentate
(prezentate pentru
pentru achitare)
achitare) sînt
sînt semnate
semnate pînă
pînă la
la
începerea
începerea controlului
controlului dede verificare.
verificare.
 Dacă
 Dacă reprezentantul
reprezentantul antreprenorului
antreprenorului şi/sau
şi/sau al
al investitorului
investitorului nu
nu s-a
s-a
prezentat
prezentat neîntemeiat
neîntemeiat la
la obiect,
obiect, controlul
controlul (măsurarea
(măsurarea volumelor
volumelor
lucrărilor
lucrărilor executate)
executate) se
se efectuează
efectuează înîn lipsa
lipsa lor
lor şi
şi actul
actul de
de control
control este
este
semnat
semnat numai
numai dede controlori.
controlori.

Investitorului
Investitorului şişi antreprenorului
antreprenorului ii sese transmite
transmite (înmînează)
(înmînează) sau
sau ii se
se
expediază
expediază prin
prin poştă,
poştă, în
în termen
termen dede trei
trei zile,
zile, cu
cu notarea
notarea datei
datei în
în
procesul-verbal,
procesul-verbal, cîtecîte un
un exemplar
exemplar alal procesului-verbal
procesului-verbal de de control
control cucu
borderoul
borderoul de de recalculare
recalculare a a valorii
valorii lucrărilor
lucrărilor executate.
executate. Antreprenorul
Antreprenorul şi şi
investitorul
investitorul au
au lala dispoziţie
dispoziţie cinci
cinci zile
zile pentru
pentru a a lua
lua cunoştinţă
cunoştinţă dede
rezultatele
rezultatele controlului
controlului şişi a
a prezenta
prezenta obiecţiile
obiecţiile şişi explicaţiile
explicaţiile de
de rigoare.
rigoare.
   
    ÎnÎn cazul
cazul dezacordului
dezacordului cu cu procesul-verbal
procesul-verbal de de control,
control, antreprenorul
antreprenorul
(investitorul)
(investitorul) are
are dreptul
dreptul de
de a-l
a-l contesta,
contesta, în în scris,
scris, şefului
şefului Agenției
Agenției
pentru
pentru Supraveghere
Supraveghere Tehnică
Tehnică sau
sau Organului
Organului naţional
naţional dede dirijare
dirijare în
în
construcţii,
construcţii, în
în termen
termen de de cinci
cinci zile
zile din
din ziua
ziua primirii
primirii acestuia.
acestuia.
După expirarea termenului, rezultatele
controlului se consideră acceptate şi se
prezintă şefului Agenției pentru
Supraveghere Tehnică spre aprobare.
    Documentele de control se aprobă
într-un termen de două săptămîni de la
expirarea termenului de cinci zile,
prevăzut antreprenorului
(investitorului) pentru contestarea lor.
    Prezentarea de către antreprenor
(investitor) a contestării documentelor
de control nu prezintă temei pentru
suspendarea aplicării sancţiunilor.
    Înregistrarea controalelor se
efectuează în registrele de evidenţă a
controalelor şi a rezultatelor lor, care
se păstrează în cadrul Inspecţiei.
Examinarea materialelor de control
şi
aplicarea sancţiunilor
După aprobarea procesului-verbal de control şeful Agenției pentru
Supraveghere Tehnică adoptă, în cazul depistării exagerărilor volumelor şi
valorii lucrărilor executate, decizia privind încasarea la bugetul de stat a
sumelor obţinute de antreprenor nelegitim de la exagerarea volumelor şi a
valorii lucrărilor executate.
    Decizia şi documentele de control aprobate se expediază Serviciului Fiscal
de Stat, Ministerului Finanţelor, organelor financiare pentru reducerea mărimii
investiţiilor
 Dacă,deîn la bugetul
urma de stat s-a
controlului, sau constatat
de la celecă
locale şi investitorului.
mijloacele
bugetului public au fost folosite în alte scopuri decît în
cele în care au fost destinate, pentru construcţia şi
reparaţia capitală a obiectelor, aceste mijloace se
încasează la buget cu aplicarea sancţiunilor respective.
Dacă organizaţia de antrepriză a comis pe parcursul unui an
mai mult de două încălcări la determinarea incorectă a
volumelor şi valorii lucrărilor executate, Agenția pentru
Supraveghere Tehnică înaintează propuneri la organul de
licențiere, în modul stabilit, privind retragerea licenţei de
Sumele exagerate depistate în urma controlului
activitate.
investiţiilor publice şi amenzile se varsă în buget