Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educatiei,Culturii si Cercetarii al Republicii

Moldova
Colegiul National de Comert al ASEM
Catedra: “ Comert,Merceologie,Tehnologie”

Studiu individual
La unitatea de curs: Organizarea producerii
Tema: Igiena la locul de munca

Chisinau,2018
Cuprins:

*Introducere
*Prevenire a riscurilor profesional
*Factorii de risc proprii executantului
*Factorii de risc proprii mediului de
muncă
*Concluzie
* Bibliografie
Introducere
 Mentinere curateniei la locul de munca
este o obligatie a fiegarui angajat care
obligatoriu trebuie de rescpectat .

3
SISTEM DE MUNCĂ

EXECUTANT

PROCES DE
SARCINA
MIJLOACELE DE MUNCĂ
DE
PRODUCŢIE
MUNCĂ

MEDIUL DE
MUNCĂ

4
Mijloacele de producţie
reprezintă totalitatea echipamentelor de muncă
(unelte, mijloace de transport şi comunicaţie,
recipiente şi depozite pentru păstrarea produselor
etc.) şi a obiectelor muncii (materiile prime) pe
care angajaţii le folosesc în procesul de
producţie.
Mediul de muncă
reprezintă totalitatea condiţiilor fizice, chimice ,
biologice şi psihologice, în care executantul îşi
desfăşoară activitatea; cuprinde mediul fizic
ambiant şi mediul social (ambianţa socială,
definită de relaţiile dintre oameni în
întreprindere). 5
Factorii de risc de accidentare
sînt factori (însuşiri, stări, procese, fenomene,
comportamente) proprii elementelor
sistemului de muncă, ce pot provoca în
anumite condiţii, accidente de muncă.

- factori de risc proprii executantului;


- factori de risc proprii sarcinii de muncă;
- factori de risc proprii mijloacelor de producţie;
- factorii de risc proprii mediului de muncă.

6
Factorii de risc proprii executantului
Comportamentul de muncă - totalitatea faptelor, actelor,
reacţiilor (motorii, verbale, afective), prin care o persoană
răspunde solicitărilor sarcinii de muncă.
1. Comportament normal, neriscant, sigur, care nu
conduce la periclitarea sănătăţii sau integrităţii anatomo-
funcţionale a executantului:
- evitarea riscurilor, prin respectarea prescripţiilor tehnice şi
a reglementărilor de protecţie a muncii referitoare la
modul în care trebuie îndeplinită sarcina de muncă;
- neutralizarea situaţiilor de risc create, ceea ce implică
sesizarea rapidă a acestora (chiar anticiparea lor),
prelucrarea rapidă a informaţiilor, decizia şi execuţia ei
prompte şi rapide.
7
Factorii de risc proprii executantului

2. Comportament riscant
inadecvat, riscant, care
poate favoriza sau
declanşa un accident.
- conduite nesigure sau
necorespunzătoare
situaţiilor obişnuite sau
neobişnuite de muncă,
constînd într-o omisiune
sau acţiune greşită,
respectiv într-o eroare.
8
Factorii de risc proprii sarcinii de muncă.
1. Conţinut sau structură necorespunzătoare a
sarcinii de muncă, în raport cu scopul sistemului
de muncă sau cu cerinţele impuse de situaţiile de
risc (operaţii, reguli, procedee de lucru greşite,
absenţa unor operaţii, metode de muncă
necorespunzătoare);
Cunoaşterea insuficientă tehnologiilor şi metodelor
de muncă adecvate scopului procesului de muncă
şi determină erori de execuţie la nivelul
executantului, fără ca acesta să fie vinovat.
9
Factorii de risc proprii sarcinii de muncă.
2. Sub/supradimensionarea cerinţelor
impuse executantului, respectiv
necorespunzătoare posibilităţilor
acestuia.
Neluarea în considerare a posibilităţilor
fizice şi psihice ale omului. În
consecinţă, dificultatea şi complexitatea
sarcinii provoacă fie subsolicitarea, fie
suprasolicitarea organismului
muncitorului. În ambele cazuri, are loc
scăderea capacităţii de muncă datorită
oboselii excesive şi, implicit,
imposibilitatea executantului de a mai
acţiona corect ( sub/suprasolicitare mai
ales psihică) sau alterarea bruscă a
capacităţii de muncă (de exemplu, o
criză de discopatie lombară, în cazul
ridicării unei greutăţi mai mari decît în
mod normal).

10
Factorii de risc proprii mijloacelor de producţie.
Factori de risc fizic:
- factori de risc mecanic: eliberarea bruscă, necontrolată şi contraindicată, a
energiei cinetice încorporate în mijloacele de producţie sau în părţi ale
acestora (autopornirea unui robot datorită dereglării circuitelor de comandă,
desprinderea şi proiectarea de corpuri metalice la prelucrarea prin frezare,
desfacerea sarcinii din cîrligul unei macarale etc.-mişcări periculoase; suprafeţe
sau contururi periculoase, respectiv tăioase, abrazive, adezive;
sub/suprapresiunea la care lucrează anumite utilaje şi instalaţii, cum ar fi
compresoarele, autoclavele, recipientele şi buteliile de aer comprimat, care pot
provoca explozii; vibraţiile excesive ale sculelor, utilajelor etc.);

- factori de risc termic, acţiunea energiei termice încorporate în mijloacele de


producţie la contactul sau manipularea acestora de către executant (obiecte cu
temperaturi excesiv de ridicate sau coborîte);

- factori de risc electric,curentul electric care acţionează sau este vehiculat de


mijloacele de producţie, cîmpuri magnetice şi electrostatice;

11
Factorii de risc proprii mijloacelor de producţie.

Factori de risc chimic, proprietăţile


chimice, posibil generatoare de
accidente, ale substanţelor utilizate în
procesele de muncă (acizi, substanţe
toxice, inflamabile, explozive);

Sub/suprasolicitarea executantului,
datorită anumitor caracteristici ale
mijloacelor de producţie (de exemplu, o
presă automată al cărei tact este mult
prea rapid în raport cu posibilităţile
operatorului care trebuie să o
alimenteze).

12
Factorii de risc proprii mediului de muncă.
1. Mediul fizic - factori de risc sub
formă de: a) depăşiri ale nivelului
sau intensităţii funcţionale a
parametrilor specifici, şi b) de
apariţii ale unor condiţii de muncă
inadecvate:
- factori de risc chimic (pulberi şi gaze
toxice, corosive, inflamabile
prezente în atmosfera de la locul de
muncă);
- factori de risc fizic (mecanici -
zgomotul excesiv, ultrasunetele,
suprapresiunea în adîncimea apelor
etc.; termici - temperatura excesiv
de ridicată sau de scăzută a aerului;
electrici - încărcarea electrostatică
necorespunzătoare a aerului);

13
Factorii de risc proprii mediului de muncă.

- factori de risc biologic (prezenţa unor insecte, animale


etc.);
- factori de risc de sub/suprasolicitate psihofiziologică a
executantului (caracterul special, neobişnuit, al
mediului acvatic, extraterestru etc.).
2. Mediul social - factori de risc de natură psihică, al
căror efect este suprasolicitarea executantului şi sînt
generaţi de caracteristicile relaţiilor interumane.

14
Codul Muncii
Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării raporturilor
de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea
Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor
raporturi legate nemijlocit de acestea, principii ce reies din normele
dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii
Moldova, sînt următoarele:
....
d) asigurarea dreptului fiecărui salariat la
condiţii echitabile de muncă, inclusiv la
condiţii de muncă care corespund cerinţelor
protecţiei şi igienei muncii, şi a dreptului la
odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de
muncă, la acordarea concediului anual de
odihnă, a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor
de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare;
....
15
Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile de bază
ale salariatului

(1) Salariatul are dreptul:


c) la un loc de muncă, în condiţiile
prevăzute de standardele de stat
privind organizarea, protecţia şi igiena
muncii, de contractul colectiv de
muncă şi de convenţiile colective;
...

16
Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile de bază ale
salariatului

(2) Salariatul este obligat:

e) să respecte cerinţele de protecţie şi


igienă a muncii;

17
Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile
angajatorului

(2) Angajatorul este obligat:

e) să asigure salariaţilor condiţiile de


muncă corespunzătoare cerinţelor de
protecţie şi igienă a muncii

18
STRUCTURA ORGSNIZATORICĂ A PROTECŢIEI ŞI PREVENIRII RISCURILOR
PROFESIONALE LA NIVELUL AGENTULUI ECONOMICI

FACTORUL DECIZIONAL
Angajatorul

FACTORUL DE FACTORUL
SPECIALITATE PARTENERIATULUI
FARTORUL EXECUTORIU SOCIAL

Serviciul intern sau


extern de protecţie
şi prevenire
CONDUCĂTORUL LOCULUI DE
MUNCĂ
lucrători desemnaţi
Comitetul pentru
de angajator care să securitate şi
se ocupe de sănătate în muncă
activităţile de SALARIATUL
protecţie şi
prevenire a
riscurilor
profesionale.

19
Concluzie

Igiena in campul muncii trebuie de respectat ca


sanatate ii mai scumpa decat toate .
Bibliografie
 http://www.sets.ro/ro/igiena/despre-igiena/
 http://www.referatele.com/referate/medicin
a/online4/Igiena-personala-a-corpului--imb
racamintei--incalamintei--somnului--locuint
ei-referatele-com.php