Sunteți pe pagina 1din 36

TEMA:PROCESUL

CONTRAVENŢIONAL
Cuprins:
Notiuni si trasaturi specifice procesului
contravențional/Principiile procesului contravențional

Subiectii si participantii la procesul contravențional

Sistemul autoritatilor competente sa solutioneze


cauze contraventionale

Agentii constatatori
Noțiunea de proces
contravențional
Conform art.374 C.C procesul contravenţional este activitatea desfăşurată de
autoritatea competentă, cu participarea părţilor şi a altor persoane titulare de
drepturi şi de obligaţii, avînd ca scop constatarea contravenţiei, examinarea şi
soluţionarea cauzei contravenţionale, constatarea cauzelor şi condiţiilor care au
contribuit la săvîrşirea contravenţiei. Procesul contravențional începe de drept din
momentul sesizării sau al autosesizării agentului constatator privind săvîrşirea
contravenției.
 
Fazele procesului
contravențional
La prima faza se analizeaza fapta contraventionala,se colecteaza si se administreaza
probele privind caracaterul feptei antisociale comise si personalitatea faptuitorului.

La a doua faza se analizeaza documentele procesuale prezentate,se verifica


incadrarea juridica a faptei comise,circumstantele antenuante si agravante ale
cauzei,se emite decizia asupra cazului,care se aduce la cunostinta partilor procedurii.

La a treia faza persoana fata de care este aplicata sanctiunea contraventionala,partea


vatamata sau reprezentantii lor legali,precum si procurorului sunt in drept sa atace
decizia ce privire la cazul contraventional in caz de atac,executarea deciziei se
suspendeza si se efectueaza revizuirea cazului de catre instante de judecata.

La a patra faza se desfasoara executarea deciziei irevocabile cu privire la aplicarea


sanctiunii contraventionale.
Scopul procesului contravețional

Elaborarea unui mecanism de aplicare corecta a masurilor de


constrangere statala,inclusiv a sanctiunilor contraventionale pentru
asigurarea executatii deciziilor de aplicare a pedepsei contraventionale.

Solutionarea completa si obiectiva a cazului contravetional,astfel incat


persoana vinovata sa fie sanctionata conform legii si nici o persoana sa
nu fie sanctionata pe nedrept.
Sarcinile proceseului contravenţional:
clarificarea la timp, sub toate aspectele, deplină şi obiectivă a
împrejurărilor fiecărui caz;
soluţionarea cazului contravenţional în strictă conformitate cu legislaţia
în vigoare;
asigurarea executării hotărîrii adoptate privind aplicarea sancţiunilor
contravenţionale;
stabilirea cauzelor şi condiţiilor care favorizează comiterea contraven-
ţiilor;
prevenirea contravenţiilor;
educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor, al întăririi legalităţii;
Principiile procesului contravențional sunt garanții juridice ce asigura realizarea
drepturilor si obligațiilor prevazute de legea subiecților antrenați in procedura
contravențională.
1.Prezumţia de nevinovăţie(art.375 CC.,art.6 CEDO,art. 21 Constituţia RM)-Persoana acuzată
de săvârşirea unei contravenţii se consideră nevinovată atât timp cât vinovăţia sa nu este
dovedită în modul prevăzut de prezentul cod. Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia
sa.
2.Inviolabilitatea persoanei(art.376 CC,art. 5 CEDO ,27 Constituţia RM,art.11C.PP.) si
Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile. Reţinerea persoanei în cauza
contravenţională nu poate depăşi 3 ore. Persoanei reţinute i se aduc imediat la cunoştinţă, în
limba pe care o înţelege, drepturile sale şi motivele reţinerii, circumstanţele faptei, încadrarea
juridică a acţiunii a cărei săvîrşire îi este imputată. În timpul procesului contravenţional
nimeni nu poate fi maltratat fizic sau psihic. inviolabilitatea domiciliului (art 29 Constituţia
RM. art.428 al(5) CC.)

3.Libertatea de mărturisire împotriva sa(art.377 CC,art.6 CEDO)-Nimeni nu poate fi silit să


mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei,
logodnicului/logodnicei sau să-şi recunoască vinovăţia.  Persoana căreia autoritatea competentă
să soluţioneze cauza contravenţională îi propune să facă declaraţii demascatoare împotriva sa ori
a rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei este în drept să refuze de a face
asemenea declaraţii şi nu poate fi trasă la răspundere pentru aceasta.
4.Dreptul la apărare(art.378 CC., art.26 5.Limba în care se desfăşoară procesul
Constituţia RM.,art. 6 al(3) CEDO) si contravenţional şi dreptul la interpret
dreptul la tacere- autoritatea (art.379CC.,art.6 CEDO,art.118 Constituţia
competentă să soluţioneze cauza RM)Procesul contravenţional se desfăşoară în
contravenţională este obligată să asigure limba de stat. Persoana care nu posedă sau nu
părţilor şi altor participanţi la proces vorbeşte limba de stat are dreptul de a lua
deplina exercitare a drepturilor procesuale. cunoştinţă de toate actele şi materialele
Pe parcursul procesului contravenţional, dosarului şi de a vorbi în faţa autorităţii
părţile au dreptul să fie asistate de un competentă să soluţioneze cauza
apărător (avocat). În cel mult 3 ore din contravenţională prin interpret. Procesul
momentul reţinerii, persoanei care este contravenţional se poate desfăşura în limba
pasibilă de sancţiunea arestului acceptată de majoritatea persoanelor care
contravenţional şi nu are apărător ales i se participă la proces. Actele procesuale ale
desemnează, în modul stabilit de art. 167 autorităţii competentă să soluţioneze cauza
alin. (11) din Codul de procedură penală, contravenţională se înmînează persoanei în a
un avocat care acordă asistenţă juridică cărei privinţă a fost pornit procesul
garantată de stat. contravenţional, fiind traduse în limba pe care
aceasta o cunoaşte, în modul stabilit de
prezentul cod.
6.Dreptul de a nu fi urmărit sau sancţionat de mai multe ori(art.380 CC.,art4 Protocolul nr. 7
CEDO.) reluarea procesului contravenţional care a încetat poate avea loc doar în cazul descoperirii
unor noi circumstanţe sau în cazul depistării unui viciu fundamental, care a afectat hotărîrea de
încetare a procesului contravențional. Răspunderea contravențională pentru neexecutarea,
executarea necorespunzătoare a măsurilor specificate în actele de control, decizii, hotărîri, rapoarte
și a prescripțiilor emise de autoritățile competente exclude răspunderea contravențională pentru
încălcările neremediate indicate în acestea .Protocolul opereaza cu 2 categorii de fapte: fapte noi
si recent descoperite.
Faptele noi sunt date despre circumstantele de care nu avea cunostinta organul de urmarire
penala(pentru prezenta procedura organul competent) la data adoptarii ordonantei atacate si care
nici nu puteau fi cunoscute la acea data.Noi trebuie sa fie probele administrate in cadrul cercetarii
altor cauze si nu mijloacele de proba prin care se administreaza probe deja cunoscute in cauza
respectiva.
Faptele recent descoperite-faptele care existau la data adoptarii ordonantei atacate, insa nu au
putut fi descoprite.Atitudinea unei parti, care, cunoscand un fapt sau o imprejurare cei era
favorabila a preferat sa pastreze tacerea,nu poate justifica mentinerea unei erori judiciare si nu
poate constitui un obstacol la admiterea reluarii urmaririi penale, daca prin alte mijloace de
probatiune, asemenea imprejurari nu au putut fi descoperite la acel moment .
Viciu fundamental- se are in vedere incalcarea esentiala a drepturilor si libertatilor garantate de
CEDO,de alte tratate internationale ,de Constituţia RM si de alte legi nationale.
7.Accesul liber la justiţie(art.381CC ,art.20 Constituţia RM,art.6CEDO)-Orice persoană are
dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţei de judecată competente împotriva actelor care
violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime,  are dreptul la examinarea şi la
soluţionarea cauzei sale în mod echitabil. Autoritatea competentă să soluţioneze cauza
contravenţională are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea a
circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care dovedesc vinovăţia persoanei, cît
şi cele care dezvinovăţesc persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional,
precum şi circumstanţele atenuante sau agravante.

Acesul la justitie constituie un principiu fundamental al organizarii oricarui sistem judiciar


democratic prin care se garanteaza dreptul oricarii persoane de a initia,dupa libera sa apreciere,o
procedura juduciara ,inplicand astfel obligatia corelativa a statului ca prin instanta compotenta sa
solutioneze aceste actiuni.Accesul liber la justitie include in continutul sau urmatoarele principii :

•Dreptul la un proces echitabil

•Contradictorialitatea

•Termenul rezonabil

•Publicitatii

•Oficialitatii.
Subiectul 2: Subiectii si participantii la procesul contravențional

Prin subiecti in procesul contraventional intelegem partile procesului


contraventional(persoana in a carei privinta a fost pornit un proces
contraventional art.384 C.C , victima art.387 C.C si autoritatile competente sa
solutioneze cauzele contraventionale)

Autoritatile competente sa solutioneze cauzele contraventionale:


a)Autoritatile extrajudiciare:comisia administrativa art.397-398 C.C
agentul constatator art.385,399-423 C.C

b)Autoritati judiciare competente de a examina cauza contraventionala:


• instanta de judecata art.393-395 C.C

• Procurorul art.386,396 C.C


Participantii la procesul contraventional-totalitatea participantilor prevazuti de legea contraventionala care
sun imputerniciti cu drepturi si obligatiuni conform Capitolului II a Cartii a doua din C.C

Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces


contravenţional
Drepturi Obligatiuni
•la apărare
•să se prezinte la citarea autorităţii
•să cunoască fapta imputată să fie asigurată,
competentă să soluţioneze cauza
în cel mult 3 ore de la reţinere, cu un avocat
contravenţională
care acordă asistenţă juridică garantată 
•să accepte, la cererea autorităţii
•să anunţe în termen de o oră din momentul
competentă să constate contravenția sau să
reținerii, prin autoritatea competentă două
soluţioneze cauza contravenţională,
persoane, la alegerea sa, despre faptul şi locul
examinarea şi percheziţia sa corporală
reţinerii
•să fie supusă expertizei judiciare
• să fie audiată în prezenţa apărătorului dacă
•să se supună dispoziţiilor legale ale
acceptă sau cere să fie audiată
agentului constatator şi ale preşedintelui
•să prezinte probe
şedinţei de judecată
•să formuleze cereri
•să respecte ordinea în şedinţa de judecată şi
•să conteste decizia asupra cauzei
să nu părăsească sala de şedinţe fără
•să recunoască total sau parţial vinovăţia în
învoirea dată de preşedintele şedinţei.
comiterea faptei ce i se impută etc.
Agentul constatator(art.385)este reprezentantul autorităţii
publice care soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza
contravenţională în modul prevăzut de prezentul cod. Este desemnat
ca agent constatator funcţionarul din autorităţile indicate la art.400–
42310, împuternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi/sau de
sancţionare.
Procurorul
Procurorul(art.386) LEGE Nr. 3din 25-02-2016 cu privire la Procuratură)
participă la procesul contravenţional în limitele competenţei stabilite de prezentul
cod.
Drepturi:
            a) să pornească procesul contravenţional;
            b) să aplice în cazurile prevăzute de lege sancţiune contravenţională;
            c) să solicite aplicarea de către instanţa de judecată a unei sancţiuni
contravenţionale;
            d) să participe la examinarea cauzei în instanţă de judecată atunci cînd
procesul contravenţional a fost pornit de el;
            e) să verifice legalitatea acţiunilor agentului constatator, conform
prevederilor art. 396 alin. (4);
            f) să atace decizia agentului constatator sau a instanţei de judecată,
conform prevederilor art. 396 alin. (4);
            g) să exercite alte drepturi prevăzute de lege
Este victimă(art.387) persoana fizică sau persoana juridică căreia, prin contravenţie, i-au fost
cauzate prejudicii morale, fizice sau materiale. Victima îşi realizează drepturile şi îşi execută
obligaţiile personal ori prin reprezentanţi, în condiţiile legii. Dacă victima este un minor sau o
persoană în stare de iresponsabilitate, drepturile ei sînt realizate de reprezentanţii săi legali în
modul stabilit de prezentul cod.
Drepturi Obligatiuni
•la înregistrarea neîntîrziată a cererii •să se prezinte la citarea autorităţii
sale în modul stabilit competentă, să dea explicaţii la solicitarea
•la soluţionarea cererii de către agentul acesteia
constatator •să prezinte, la cererea autorităţii
•  la informare privitor la decizia competentă, documente şi alte mijloace de
adoptată probă de care dispune, mostre pentru
•să prezinte documente, alte mijloace cercetare comparativă
de probă în vederea confirmării •să accepte, la cererea autorităţii
pretenţiilor sale competentă, a fi supusă examenului medical
• să-şi retragă cererea în cazurile în cazul în care pretinde că i s-a cauzat un
prevăzute de lege prejudiciu fizic;
•să fie asistată în procesul •să se supună dispoziţiilor legitime ale
contravenţional de un apărător ales reprezentantului autorităţii competentă sau
•să i se elibereze, la cerere, în cel mult ale preşedintelui şedinţei de judecată.
24 de ore, copii de pe procesul-verbal
cu privire la contravenție etc.
Martorul
Este martor art.388 persoana citată în această calitate de către autoritatea competentă, care
are cunoştinţă despre vreo faptă sau împrejurare de natură să servească aflării adevărului în
procesul contravenţional.  

Drepturi Obligatiuni

•să ştie în legătură cu ce cauză este citat •să se prezinte la citarea agentului
•să ceară recuzarea interpretului, constatator sau a instanţei de judecată
traducătorului care participă la audierea sa pentru a face declaraţii şi a participa la
•să refuze de a face declaraţii, de a acţiuni procesuale
prezenta documente, alte mijloace de •să facă declaraţii veridice, să comunice tot
probă, mostre ori date dacă acestea pot fi ceea ce ştie în legătură cu cauza respectivă şi
folosite împotriva sa ori a rudelor apropiate să răspundă la întrebări
•să fie asistat de un apărător pe care l-a •să prezinte, la cererea autorităţii
ales ca reprezentant etc. competentă, documente, alte mijloace de
probă, mostre
•să se supună dispoziţiilor legale ale agentului
constatator sau ale instanţei de judecată
Specialistul
Este specialist art.389 persoana neinteresată de rezultatele cauzei contravenţionale, cu
suficiente cunoştinţe şi deprinderi speciale pentru a acorda ajutor agentului constatator sau
instanţei de judecată, chemată să participe la efectuarea acţiunilor procesuale în cazurile
prevăzute de prezentul cod. Specialistul nu poate participa la acţiunea procesuală dacă există
unul dintre motivele prevăzute la art. 86 alin. (1) din Codul de procedură penală:

 Interpretul, traducătorul nu poate participa în procedura în cauza penală


 Dacă nu este în drept să fie în această calitate în baza legii sau a sentinţei judecătoreşti.
 Dacă se află în relaţii de rudenie sau în alte relaţii de dependenţă personală cu persoana care
efectuează urmărirea penală sau cu judecătorul
 Dacă se află în dependenţă de serviciu de vreuna din părţi ori de specialist sau expert
 Dacă se constată incompetenţa lui
Expertul judiciar
Expertiza judiciară se efectuează de către expertul judiciar art.391 înscris în Registrul de stat
al experţilor judiciari.

Drepturi Obligatiuni
să ia cunoştinţă de materialele cauzei să facă în raportul său concluzii obiective
penale în legătură cu obiectul expertizei şi întemeiate asupra întrebărilor ce i se pun
judiciare să refuze de a face concluzii dacă
 să ceară să i se pună la dispoziţie întrebarea pusă depăşeşte cadrul
materiale suplimentare necesare pentru cunoştinţelor lui de specialitate sau dacă
prezentarea concluziilor materialele ce i s-au pus la dispoziţie nu sînt
să participe la audieri şi la alte acţiuni suficiente pentru prezentarea concluziilor
procesuale ce ţin de obiectul expertizei  să se prezinte în fața ordonatorului
judiciare expertizei judiciare pentru a da explicații cu
să ceară compensarea cheltuielilor privire la conținutul raportului de expertiză
suportate în legătură cu participarea la judiciară
procesul penal ă comunice rezultatele expertizei judiciare
să primească recompensă pentru lucrul doar ordonatorului acesteia
efectuat să nu divulge circumstanţele şi datele ce i-
au devenit cunoscute în urma efectuării
expertizei judiciare 
Interpretul si traducatorul
Interpret, traducător art.391 este persoana care poate traduce din o altă limbă, poate
interpreta semnele celor muţi ori surzi, cunoaşte terminologia juridică, nu este interesată de
rezultatele cauzei contravenţionale şi acceptă să participe în această calitate.
Drepturi Obligatiuni
să pună întrebări persoanelor să se prezinte la citarea organului
prezente pentru precizarea de urmărire penală sau a instanţei
traducerii de judecată
să ia cunoştinţă de procesul-  să-şi aprecieze obiectiv
verbal al acţiunii procesuale la care capacitatea sa de a traduce complet
a participat şi exact
să ceară compensarea să se afle la locul efectuării acţiunii
cheltuielilor suportate în legătură cu procesuale
participarea la acţiunea procesuală să facă interpretarea, traducerea
să primească recompensă pentru complet, exact şi la momentul
lucrul efectuat oportun
să nu divulge circumstanţele şi
datele care i-au devenit cunoscute
în urma efectuării acţiunii
procesuale
Aparatorul
Este apărător persoana admisă în profesia de avocat avînd dreptul să participe la procesul
contravenţional pentru a reprezint interesele bănuitului, învinuitului, inculpatului, îi acordă
asistenţă juridică prin toate mijloacele şi metodele neinterzise de lege.(LEGE Nr. LP1260/2002 din
2002-07-19 cu privire la avocatură)
Drepturi Obligatiuni
să cunoască esenţa bănuielii sau învinuirii să se prezinte la chemarea organului de
să participe la efectuarea de către organul urmărire penală sau a instanţei
de urmărire penală a acţiunilor procesuale şi să se supună dispoziţiilor legitime ale
la toate acţiunile procesuale efectuate la reprezentantului organului de urmărire
solicitarea sa penală şi ale preşedintelui şedinţei de
să explice persoanei pe care o apără judecată
drepturile şi să atenţioneze persoana care să nu părăsească sala de şedinţe pînă
efectuează acţiunea procesuală asupra la anunţarea întreruperii, fără
încălcărilor legii comise de ea permisiunea preşedintelui şedinţei
să pregătească materiale în cauza
respectivă
să facă obiecţii împotriva acţiunilor
organului de urmărire penală şi să ceară
includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal
respectiv
 Consilierul de probaţiune este persoana care efectuează
evaluarea psihosocială și controlul subiecţilor probaţiunii,
contribuie la resocializarea și la adaptarea socială a acestora prin
formarea unei atitudini şi a unor reguli de conduită socială în
vederea reintegrării lor în societate şi prevenirii săvîrşirii de noi
contravenții.  Consilierul de probaţiune, în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, are dreptul de a lua cunoştinţă de materialele cauzei.
(LEGE Nr. 8din 14-02-2008 cu privire la probaţiune*)
Existenţa statului de drept
presupune, în primul rînd,
asigurarea ordinii de drept în
societate, combaterea
contravenţionalităţii fiind parte
componentă a activităţii de
asigurare a ordinii de drept.
Sistemul autorităţilor
competente să soluţioneze
cauzele contravenţionale
Conform art.393 din C.C.Republica Moldova
sistemul autorităților competente să soluționeze
cauzele contravenționale se impart in 2 categori:
Autorități extrajudiciare:
a)comisia administrativă(art.397-398)
b)agentul constatator(art.385,399,400-423)
Autorități judiciare:
a)instanta de judecată(art.394-395,capitaolul VII
cartea 2 (art.452-464)
b)procurorul ( art.396)
Autorităţi extrajudiciare de
examinare a cauzelor
contravenționale
Comisia administrativă art.(397-398)
Art.397
Comisia administrativă de pe lîngă autoritatea publică
locală executivă se formează de către consiliul local
(sătesc, comunal, orăşenesc, municipal) în componenţa
preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului responsabil şi
a 4–7 membri. Obligaţiile preşedintelui, vicepreşedintelui,
secretarului responsabil ai comisiei administrative se
stabilesc prin regulament.

Art.398
Şedinţa comisiei administrative este deliberativă dacă la
ea este prezentă simpla majoritate a membrilor ei.
Deciziile comisiei administrative se adoptă cu majoritatea
simplă de voturi ale membrilor comisiei prezenţi la şedinţă
Agentul
constatator
Conform art. 385 Cod Contravențional
Agentul constatator este reprezentantul autorităţii publice
care soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza
contravenţională în modul prevăzut de prezentul cod.
Agent constatator

Agenţi imputerniciţi să constate fapte Agenţi imputerniciţi să


contavenţionale,să examineze cauza
contravenţionala şi să aplice sancţiuni constate fapte
contravenţionale contravenţionale
Competenţa
agentului
constatator
Conform art.399 din C.C.RM

Cauza Agentul constatator


contravenţională se poate constata
soluţionează de contravenţii ale
agentul constatator căror constatare,
în a cărui rază soluţionare şi
teritorială a fost sancţionare sînt
săvîrşită atribuite
contravenţia. competenţei unor
Acesta poate aplica alte organe. În
sancţiunile astfel de cazuri,
prevăzute în partea agentul va remite
specială a cărţii a organelor
doua în limitele respective
competenţei şi procesele-verbale
numai în exerciţiul de constatare a
funcţiunii. contravenţiilor.
Autorități judiciare
Instanța de judecată
Conform art. 394 din C.C.RM
Justiţia în cauzele Cauza contravenţională se
contravenţionale se înfăptuieşte judecă în complet format
de către instanţa de judecată dintr-un singur judecător care
conform competenţei date prin se pronunţă asupra fondului
prezentul cod. cauzei prin hotărîre.
Instanţa de recurs judecă în complet format din 3 judecători.

Cauza contravenţională se judecă


în şedinţă publică sau în şedinţă  Judecarea cauzei în şedinţă
închisă, după caz, conform judiciară va fi argumentată şi
prevederilor art. 18(Infracţiunea efectuată cu respectarea tuturor
săvîrşită din imprudenţă )din regulilor de procedură judiciară.
Codul de procedură penală.
Competenţa instanţei de
judecată
Conform art.395 din C.C.RM
Toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite de prezentul cod
competenţei unor alte organe, precum şi:
a) cauzele contravenţionale în privinţa minorilor;
b) cauzele contravenţionale prevăzute la art.61, 63–66, 316–3181, 320, 336;
b1) cauzele contravenţionale în cadrul cărora au fost dispuse măsurile procesuale de
constrîngere prevăzute la art. 432 lit. a) și e);
c) cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea
unei sancţiuni dintre cele care urmează:- privarea de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate;
- privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
- privarea de dreptul special;
- munca neremunerată în folosul comunităţii;
- arestul contravenţional;
d) cauzele contravenționale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea
unei măsuri de siguranță dintre cele care urmează:
– expulzarea;
– demolarea construcției neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor;
– confiscarea specială;
– ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport;
Competența procurorului
Conform art.396 din.C.C.RM
(1)  Procurorul emite ordonanța cu privire la
contravenţia pe care a constatat-o în exerciţiul funcţiunii Conform
şi o transmite autorității publice cu competență de art.386
examinare a contravențiilor.
Procurorul este in drept
(2)Procurorul constată şi examinează Să pornească procesul
contravenţional
contravenţiile prevăzute la art. Să aplice în cazurile
336(Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei prevăzute de lege
sau cererii legitime a colaboratorului organelor sancţiune contravenţională
Să solicite aplicarea de
de ocrotire a normelor de drept) către instanţa de judecată
a unei sancţiuni
(3)În cazul refuzului începerii urmăririi contravenţionale
penale, încetării urmăririi penale din cauza Să participe la examinarea
că fapta constituie o contravenţie, cauzei în instanţă de
judecată atunci cînd
procurorul dispune, prin ordonanță procesul contravenţional a
motivată, pornirea procesului fost pornit de el
contravenţional şi, prin derogare de la alin.
(1), examinează cauza.
Agenți constatatori imputerniciți sa
examineze fapte cotravenționale
Ministerul Afacerilor Interne(Sunt în drept să examineze cauze contravenţionale funcționarii
publici cu statut special –art. 400)
Centrul Naţional Anticorupţie(Sunt în drept să examineze cauze contravenţionale
directorul, directorii adjuncţi ai Centrului Naţional Anticorupţie, şefii subdiviziunilor teritoriale ale
acestuia şi adjuncţii lor – art.401)
 Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (Sunt în drept să examineze
cauze contravenţionale directorul şi directorii adjuncţi ai Serviciului Prevenirea şi Combaterea
Spălării Banilor. –art. 4011)
Autorităţi administrative din subordinea Ministerului Finanţelor(Sunt în drept să
examineze cauze contravenţionale, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor
administrativ-(teritoriale şi adjuncţii lor, angajaţii din cadrul Serviciului Fiscal de Stat –art. 402)
Serviciul vamal (Sunt în drept să examineze cauze contravenţionale  şefii birourilor şi posturilor
vamale şi adjuncţii lor, şefii echipelor mobile –art. 403.)
Comisia Naţională a Pieţei Financiare(Sunt în drept să examineze cauze contravenţionale
preşedintele şi vicepreşedinţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare –art. 404.)
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică(Sînt în drept să examineze cauze
contravenționale directorul și directorii adjuncți ai Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică,
conducătorii adjuncți ai centrelor de sănătate publică –art. 406)
 Organele de specialitate în domeniul transporturilor( Sunt în drept să
constate contravenții şefii serviciilor abilitate cu funcţii de control , şefii de staţii şi locţiitorii
lor, şefii de gări, directorul şi inspectorii Agenţiei Navale a Republicii Moldova –art.  407 )
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei(Sunt în
drept să constate contravenţii şefii adjuncţi ai direcţiilor cu funcţii de control, inspectorii
principali, inspectorii superiori şi inspectorii din cadrul Agenţiei pentru Protecţia
Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei. –art. 408)
Agenţia pentru Supraveghere Tehnică(Sunt în drept să constate contravenţii,
şeful adjunct al Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, de asemenea şefii şi şefii adjuncţi ai
direcţiilor cu funcţii de control, inspectorii principali, inspectorii superiori şi inspectorii din
cadrul Agenţiei –art. 4082)
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi
Tehnologia Informației(Sunt în drept să constate contravenţii şefii subdiviziunilor şi
funcţionarii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei –art. 410.)
Compania Naţională de Asigurări în Medicină(Sunt în drept să examineze
contravenţiile directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii
săi –art.413)
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor(Sunt în drept să constate
contravenţii inspectorii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor –art.
414.)
Ministerul Apărării(Sunt în drept să constate contravenţii şeful Marelui Stat Major al Armatei
Naţionale –art. 415)
Biroul Național de Statistică (Sunt în drept să examineze cauzele contravetionale
directorul general al Biroului Naţional de Statistică, directorii generali adjuncţi, şefii şi adjuncţii
centrelor regionale pentru statistică –art. 419.)
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului(Au dreptul să constate contravenţii persoanele
abilitate cu funcţii de control din cadrul Inspectoratului pentru Protecţia Mediului –art.405)
Agenți constatatori împuterniciți să
constate fapte contraveționaele
Consiliul Concurenţei(Este în drept să constate contravenţii personalul abilitat cu funcţii
de control al Consiliului Concurenţei –art.  4041)
Inspectoratul de Stat al Muncii(Sunt în drept să constate contravenţii directorul
Inspectoratului de Stat al Muncii –art.409)
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică(Sunt în drept să constate
contravenții şefii subdiviziunilor şi angajații împuterniciți de către directorul general al Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică –art. 411)
Cancelaria de Stat şi oficiile sale teritoriale(Sunt în drept să constate contravenţii
şefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat –art. 4151)
Serviciile publice de gospodărie comunală(Sunt în drept să constate
contravenţii şefii direcţiilor serviciilor publice de gospodărie comunală şi adjuncţii lor –art.
417.)
Agenţia Rezerve Materiale(Sunt în drept să constate contravenţii conducătorul Agenţiei
Rezerve Materiale şi adjuncţii lui conducătorul Agenţiei Rezerve Materiale şi adjuncţii lui –art.
418)
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii (Sînt în drept să constate contravenţii membrii Consiliului pentru prevenirea şi
eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii – art. 4235 )
Comisia Electorală Centrală(Are dreptul să constate contravenţii reşedintele Comisiei
Electorale Centrale sau vicepreşedintele Comisiei, în cazul în care îl substituie pe preşedintele
Comisiei –art.  4237)
Organele de stat cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural( Sînt în drept să
constate contravenţii directorul general al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor,
directorul general al Agenţiei Naţionale Arheologice –art.4238)
Consiliul de Integritate(Este în drept să constate contravenţiile preşedintele şedinţei
Consiliului de Integritate –art.4239)
Administrația publică locală(Sunt în drept să constate contravenții primarul, viceprimarul,
arhitectul-şef, şefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor specializate din cadrul administrației publice
locale, specialiştii principali şi specialiștii superiori din cadrul acestora desemnați de către primar –
art.42310)
Concluzie:
În scopul aplicării corecte şi legale a
sancţiunii contravenţionale, ca formă de
constrîngere statală pentru contravenţia
comisă cu vinovăţie, este necesară nu
numai determinarea corectă a normei
materiale încălcate ci şi respectarea strictă
a procedurii respective.
Bibliografie:
CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA Publicat : 17-03-2017 în
Monitorul Oficial Nr. 78-84 art. 100
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA Publicat : 05-11-2013 în
Monitorul Oficial Nr. 248-251 art. 699
Marin Migherea PROCESUL CONTRAVENŢIONAL: FAZELE PROCESULUI ȘI CONŢINUTUL LOR
Victor Mocanu,Valeriu Munteanu Drept contravenţional Chișinău 2013
LEGE Nr. 8din 14-02-2008cu privire la probaţiune* Publicat : 22-01-2016 în Monitorul
Oficial Nr. 13-19 art. 29
LEGE Nr. LP1260/2002 din 2002-07-19 cu privire la avocatură Publicat : 2002-09-12 în
MONITORUL OFICIAL Nr. 126-127 art Nr 1001
Constituția Republicii Moldova Publicat : 29.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 78     art
Nr : 140 
Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale Strasbourg, 22. XI.1984
Convenția Europeană a Drepturilor Omului in vigoare din 3 septembrie 1950

S-ar putea să vă placă și