Sunteți pe pagina 1din 23

TEMA 7.

CHELTUIELI PUBLICE
PENTRU ACŢIUNI SOCIAL-CULTURALE

10.1. Caracteristica generală a cheltuielilor


publice pentru acțiuni social-culturale
10.2. Cheltuieli publice pentru învățământ
10.3. Cheltuieli publice pentru ocrotirea sănătății
10.4. Cheltuieli publice pentru cultură și artă
CARACTERISTICA GENERALĂ A
CHELTUIELILOR PUBLICE PENTRU ACȚIUNI
SOCIAL-CULTURALE
• Statul bunăstării
• modul de organizare a unei societăți,
care garantează membrilor săi protecție socială
maximă și securitate economică,
prin redistribuirea impozitelor și a contribuțiilor
sociale.
Se acționează în trei direcții
1. Garantarea unui venit minim;
2. Creşterea siguranţei și protecția indivizilor și
a familiilor lor în înfruntarea unor situații
determinate de boli, bătrânețe, șomaj, etc.
3. Asigurarea unor standarde de viață mai
bune, disponibile în raport cu o gama
predeterminată de servicii sociale.
Nevoile sociale vizează:

ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURA, SĂNĂTATE, PROTECȚIA SOCIALĂ;

Rolul SOCIAL al cheltuielilor publice:


• educația și instruirea copiilor și tinerilor,
• ridicarea calificării profesionale,
• asistența medicală,
• influențarea evoluției demografice,
• asigurarea protecției sociale,
• ridicarea nivelului cultural, artistic și de
civilizație a membrelor societății.
Sursele de finanțare provin din:

a). fonduri bugetare;


b). fondurile proprii ale întreprinderilor publice sau
private;
c). veniturile realizate de instituții social-culturale
din activități specifice, servicii prestate sau din
exploatarea proprietății lor (arenda);
d).diverse fonduri al organizațiilor fără scop
lucrativ;
e). ajutorul financiar extern.
Structura cheltuielilor bugetului public
național pe categorii de cheltuieli în PIB

  2011   2012   2013   2014  

Suma, mil.lei %PIB Suma, mil.lei %PIB Suma, mil.lei %PIB Suma, mil.lei %PIB
 
Cheltuieli totale BPN 32177,8 39,2 35364 40,25 38651,3 38,46 44402,5 40,74
Sfera sociala 22945,7 27,9 24622,5 28 26092,44 26 27869,4 25,57
Economia naționala 3616,4 4,4 4610,7 5,1 5871,3 5,08 7624 6,99
Serviciul datoriei de stat: 662,4 0,8 700,3 0,8 492,6 0,5 591,8 0,54
-Interna 478,5 0,6 516,5 0,6 306,6 0,3 377,7 0,35
-Externa 183,9 0,2 183,8 0,2 186,2 0,2 214,1 0,20
Alte cheltuieli, total
4953,3 6 5756,7 6,4 6724,7
Din care: 6,07 6643,6 6,10
-Serviciile de stat сu destinație
1456,6 1,8 1882,8 2,1 2084 2,01
generala 2155 1,98
-Activitatea externa 229,2 0,3 241,6 0,3 272,8 0,3 304,4 0,28
-Justiția si jurisdicția
351,6 0,4 376,2 0,4 683,1 0,6
constituționala 634,4 0,58
-Menținerea ordinii publice, 1804,6 2,2 1962,8 2,2 2190 2,03
apărarea si securitatea statului 2580,9 2,37
- Știința si inovare 336,7 0,4 354,1 0,4 351,6 0,4 390,1 0,36
Protecția mediului înconjurător, 220,4 0,3 284,2 0,3 390,7 0,3 578,8 0,53
alte domenii 554,2 0,7 655 0,7 752,5 0,7 589 0,54
Cheltuieli sociale în RM – totale BPN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 
4556.4 5573 6019.8 6574.7 6869 7397 7066.4 7823.6
Cheltuieli pr învățământ, mln.lei
Ponderea in chelt. BPN, % 20.33 21.31 22.1 22.41 21.4 20.91 18.27 17.62

Ponderea in PIB, %
7.53 8.86 10.02 9.14 8.3 8.38 7.03 7.18
                 
2628.5 3391.4 3846.9 3996.6 4259.6 4749.8 5226.9 5890.7
Cheltuieli ocrotirea sănătății
Ponderea in BPN, %
11.73 12.97 14.07 13.62 13.27 13.43 13.52 13.27
Ponderea in PIB, %
4.92 5.39 6.04 5.55 5.2 5.38 5.2 5.40
Cheltuieli pe cap de locuitor, lei 734.2 949.97 1080.59 1122.64 1196.51 1337.97 1472.37 1963.57

Chelt asigurarea si asistenta sociala 6580 7891.4 9084 10246 11085.6 11626.1 12711.3 14155.1
Ponderea in BPN, % 29.35 30.18 33.22 34.93 34.53 32.87 32.87 31.88
Ponderea in PIB, %
12.32 12.54 15.13 14.25 13.5 13.18 12.6 12.99
Cheltuieli pe cap de locuitor, lei 1837.99 2210.48 2551.69 2878.08 3113.93 3274.93 3580.56 4718.37
CHELTUIELI PUBLICE PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNT
Factorii de influenţa asupra mărimii cheltuielilor
pentru învăţământ:

• demografici,
• economici,
• sociali și politici.
CLASIFICAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT

09 Învățămînt
091 Educație timpurie și învățământ primar
0911 Educație timpurie
0912 Învățămînt primar
092 Învățămînt secundar
0921 Învățămînt gimnazial
0922 Învățămînt liceal
093 Învățămînt profesional tehnic
0931 Învățămînt profesional-tehnic secundar
0932 Învățămînt profesional-tehnic postsecundar
094 Învățămînt superior profesional
0941 Învățămînt superior
0942 Învățămînt superior postuniversitar
095 Învățămînt nedefinit după nivel
0950 Învățămînt nedefinit după nivel
096 Servicii afiliate învățămîntului
0960 Servicii afiliate învățămîntului
097 Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul învățămîntului
0970 Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul învățămîntului
098 Alte servicii din domeniul învățămîntului neatribuite la alte grupe
0989 Alte servicii în domeniul învățămîntului
Procesul educaţional al R. Moldova
1. Învăţământul preşcolar
2. Învăţământul primar
3. Învăţământul gimnazial
4. Învăţământul liceal
5. Învăţământul secundar profesional
6. Învăţământul special
7. Învățământul mediu de specialitate (colegii)
8. Învăţământul superior (universitar)
9. Învățământ postuniversitar
Finanțarea cheltuielilor pentru
învățământ
 Bugetul de stat reprezintă principală sursă de
finanțare a învățământului;
 Populația participă la finanțare prin taxele
școlare și extrașcolare;
 Întreprinderile în cazul organizării cursurilor
profesionale sau de perfecționare,
 Donații sau alte forme de ajutor obținute de
instituții de învățământ din partea firmelor,
fundațiilor, societăților non-guvernamentale;
 Ajutorul extern
Indicatorii care reflectă eficiență
economică a cheltuielilor
la nivel microeconomic la nivel macroeconomic
a). cheltuială pe un elev sau student - coeficientul eficienței economice a
(costul unitar). Se calculează pe grade de cheltuielilor globale pentru
învățământ, pe unități de învățământ, pe învățământ;
ore, pe curs și pe clasă sau grupă.
• termenul de recuperare a cheltuielilor
pentru învățământ – perioada de timp
b). Rezultate / cheltuieli – reflectă în care se recuperează cheltuielile
momentul compensării cheltuielilor făcute pentru pregătirea cadrelor
efectuate cu școlarizarea din veniturile didactice din sporul de venit național
realizate de absolvent; datorat calificării profesionale
CHELTUIELI PUBLICE PENTRU
OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
sunt destinate:
1. întreținerii și funcționării instituțiilor sanitare,

2. finanțării unor acțiuni de prevenire a


îmbolnăvirilor, evitare a accidentelor și de
educație sanitară.
CLASIFICAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII
07 Ocrotirea sănătății
071 Produse, utilaje şi echipament medical
0711 Produse farmaceutice
0712 Alte produse medicale
0713 Utilaj şi echipament medical
072 Servicii de ambulator
0721 Servicii medicale generale
0722 Servicii medicale specializate
0723 Servicii stomatologice
0724 Serviciile medicinei de urgenţă şi paramedicale
073 Servicii spitalicești
0731 Servicii spitalicești generale
0732 Servicii spitalicești specializate
0733 Servicii ale centrelor medicale şi maternităților
0734 Servicii de recuperare a sănătăţii
074 Servicii de sănătate publică
0740 Servicii de sănătate publică
075 Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății
0750 Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății
076 Alte servicii în domeniul ocrotirii sănătății neatribuite la alte grupe
0761 Administrare în domeniul ocrotirii sănătății
0762 Administrarea sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală
Principalele sisteme de finanțare
1. cotizații obligatorii suportate în părți egale,
de salariați și întreprinderi;

2. finanțarea integrală a ocrotirea sănătății de


către stat;

3. sistemul mixt
Finanțarea cheltuielilor publice prin:

1. Fonduri alocate din bugetul de stat și


bugetele locale;
2. Fonduri de asigurări de sănătate;
3. Resurse ale instituțiilor de sănătate;
4. Fonduri externe nerambursabile;
5. Fonduri externe rambursabile.
Efectele urmărite:
• Medicale

• Sociale

• Economice
CHELTUIELI PUBLICE PENTRU CULTURĂ ȘI
ARTĂ
• ”investițiilor în resurse umane”
• creșterea calității factorului uman,
• crearea și îmbogățirea nivelului de cultural,
cultivarea valorilor și idealurilor morale și
estetice,
• ridicarea gradului de educație și civilizație
• aportul la formarea personalității.
08 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă
081 Servicii de sport, tineret şi odihnă
0811 Servicii de odihnă
0812 Servicii de sport şi cultură fizică
0813 Servicii pentru tineret
082 Servicii în domeniul culturii
0820 Servicii în domeniul culturii
083 Servicii tele-radio şi de presă
0831 Televiziune şi radiodifuziune
0832 Presă
084 Servicii legate de culte şi alte societăți
0840 Servicii legate de culte şi alte societăți
085 Cercetări științifice aplicate în domeniul culturii
0850 Cercetări științifice aplicate în domeniul culturii
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei şi
086 cultelor neatribuite la alte grupe
0861 Alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei
0862 Alte servicii în domeniul tineretului și sportului
Instituțiile cultural-artistice
finanţate:
• bibliotecile,
• muzeele,
• teatrele
• instituțiile muzicale, de arte plastice etc.
• casele de cultură,
• patrimoniul cultural,
• presa, editurile,
• casele de filme, ș.a.
Activitatea este concretizată:

• a). în bunuri materiale, care au și o valoare


spirituală cum sunt: cărțile, filmele, picturile,
sculpturile etc.

• b) în servicii cultural-artistice, cum sunt:


concertele, spectacole de teatru, operă etc.
sisteme de finanțare a cheltuielilor
instituțiilor pentru cultură și artă
1. Finanțarea bugetară, alocarea integrală a
fondurilor necesare /în cazul bibliotecilor;
2. Autofinanțarea parţială prin primirea în
completare a unor subvenții de la buget, cum
este cazul caselor de cultură, muzeelor,
teatrelor și instituțiilor muzicale;
3. Autofinanțarea integrală, acoperă în totalitate
cheltuielile din activități cu caracter economic,
cum sunt editurile, cinema etc.
Eficiență economică Eficiența socială
• numărul de biblioteci, - maximizarea efectelor la
case de creativitate, un volum dat de efort
muzee, teatre; financiar;

• numărul cititorilor, Gradul de fericire 


vizitatorilor,
spectatorilor;

• numărul și tirajele
publicațiilor,

• producțiile
cinematografice