Sunteți pe pagina 1din 13

ÎMPREUNĂ PENTRU O

EDUCAȚIE DE
CALITATE
Educația este Proiectul
public numărul 1 în
Republica Moldova
Școala pe bune –în caz de leadership transformațional
C- Credinţă în ceea ce faci.
A- Atitudine empatică faţă de elevi.
L- Libertatea de opinie a elevului trebuie respectată!
I- Iniţiativă, idei curajoase.
T- Tenacitate.
A - Atitudine responsabilă faţă de misiunea pe care ne-am asumat-o!
T- Toleranţă şi acceptarea diversităţii.
E - Egalitate de şanse pentru toţi elevii.
De la soluții tehnice la schimbări adaptive!
Pornind de la identificarea soluțiilor la problemele
existente cu care ne confruntăm,ideilor pentru
asigurarea calitatății în educație ,ne-am propus la nivel
de sector :
- Calitatea să fie construită pe valori împărtășite, în baza unor indicatori de
performanță ,corespunzător unor standarte clare , responsabilitatea revenind nu doar
școlii, ci întregii societăți;
- să fie oferită de instituții prin planificare transparentă ,prin implimentarea unui proces
continuu de înbunătățire a Programului de dezvoltare ,astfel încat autoevaluarea să
devină o parte obișnuită a activității zilnice a întregului personal, scopul fiind sporirea
calității în practica profesională;
- să respecte autonomia individuală având la baza autonomia instituțională ,prin
promovarea culturii evaluării interne a managementului calității la nivelul
instituției,promovarea responsabilității creative;
- să fie orientată pe rezultate concrete,vizibile ;
- să se realizeze în dialog și prin parteneriat cu elevii și părinții lor,prin implimentarea
Culturii organizaționale instituționale;respectarea deontologiei profesionale;
- să fie centrată pe beneficiarii serviciilor educaționale asigurând participarea actorilor
educaționali și valorizând resursele umane;
- să se bazeze pe inovație și pe diversificare înțelegând interdependența dintre furnizorii
și beneficiarii implicați în oferta educațională.
,În urma dezbaterilor publice ,organizate de MECC din RM,(la care am participat și noi,membrii
Asociației pedagogilor sect.Centru –toamna -2017) ,
- au fost identificate rezervele nevalorificate din sistem,trasate căile de soluționare ale
acestora;
-fondată Agenția Națională de Evaluare a Calității în Educație.........
-a fost elaborat un Program Național de formare continuă pentru integrarea europeană a cadrelor
didactice ;
- angajată cercetarea pedagogică fundamentală din domeniu;
-apreciem efortul comun a specialiștilor din domeniu în elaborarea unui model conceptual real
care fixează epistemologic:
1) Paradigma educației de calitate,
2) Axiomele educației de calitate,
3) Axiomele instruirii de calitate,
4) Principiile proiectării educației/instruirii de calitate;
-a devenit vizibilă promovarea principiului personalizării care devine unul de referință în formarea
continuă a cadrelor didactice;
-profesorul își personalizează metodele de lucru și își definește strategii de acțiune adaptate
propriei formări și propriei personalități, devine mai deschis pentru experiențe și schimbări în
practicile de la clasă; revizuiește permanent ofertele de formare întru identificarea unor strategii
eficiente de lucru cu copiii ,descoperă acele instrumente de lucru care să-i sprijine pe elevi să învețe
activ,să înțeleagă conținuturile parcurse,să caute contexte de aplicare și valorificare,să conștientizeze
nevoia fiecărui elev;
Paradigma educației de calitate implică
saltul de la paradigma tradițională, a educației reproductive, la paradigma
nouă a educației inovatoare, și consideră că educația de calitate poate să
anticipeze, să provoace, să determine dezvoltarea calitativă a
societății în plan economic, cultural, politic, comunitar.
Pentru prima dată în istoria țării, dezvoltarea educației, considerată prioritate
națională, tinde să preceadă| nivelul dezvoltării economice.
E apreciată de comunitate modernizarea și redemensionarea infrastructurii
școlare care permite desfășurarea procesului educațional în condiții optime
,binevoitoare ,democratice și nu în ultimul rând motivaționale.
Suntem mai încrezuți în realizarea sarcinilor prin identificarea de
modalități concrete pentru a asigura aplicarea legislației bune-existente
deja,datorită dialogului deschis,ajutorului Deputaților din Parlamentul
RM,îndeosebi domnului Victor Mândru ,Președinte al Organizației teritoriale
PDM.
Un leadership real ne-a făcut să privim realitatea drept în față,să înțelegem de
fapt ce vrem să facem,la ce suntem capabili în acest parcurs de căutare a
cunoașterii și înțelepciunii,descoperirea voinței și responsabilității personale
pentru provocarea dezvoltării.
Dacă managementul are grijă ca din doi plus doi la intrare să iasă patru la
ieșire ,leaderșipul are capacitatea ,prin aplicarea legităților proprii,de a obține la
ieșire cinci ,șase sau chiar mai mult.
Axiomele educației de calitate le
direcționăm prin:
a) definirea și înțelegerea educației de calitate la nivel de activitate
psihosocială, bazată pe valorificarea resurselor psihologice ale
educatului pentru integrarea sa socială optimă;
b) proiectarea educației de calitate la nivelul interdependenței
optime dintre dimensiunea sa obiectivă (funcția și structura de bază)
– subiectivă (finalitățile educației);
c) realizarea educației de calitate prin valorificarea tuturor
conținuturilor și formelor generale ale educației (morală-
intelectuală-tehnologică-estetică-psihofizică; formală-nonformală-
informală) în perspectiva educației permanente și a autoeducației;
d) perfecționarea educației de calitate în context deschis, în cadrul
sistemului și al procesului de învățământ la nivelul școlii , în cadrul
comunitățiii profesionale ,actualmente Asociația Pedagogilor .
Axiomele instruirii de calitate implică:
a) funcționarea instruirii de calitate la nivel de structură de bază, prin
perfecționarea permanentă a parteneriatului dintre profesor și elev;
b) organizarea instruirii de calitate prin individualizarea activității în cadrul
procesului de învățământ
c) planificarea instruirii de calitate prin centrarea pe obiective și conținuturi
de bază;
d) realizarea-dezvoltarea instruirii de calitate la nivelul
interdependenței permanente dintre predarea – învățarea – evaluarea,
cu valorificarea deplină a strategiei evaluării continue, în raport de
schimbările care apar, în mod obiectiv și subiectiv, în context pedagogic și
social deschis;
e)procesul de modernizare a învățămantului centrat pe competențe este
unul deschis și participativ;
d) Curriculumul la disciplina ,,Dezvoltare personală,, a schimbat
anumite accente de realizare a procesului educațional ,axat pe o abordare
inter și tras-disciplinară,contribuind substanțial la formarea personalității
elevului și pregătirea lui pentru integrarea socioprofesională.
Principiile proiectării și realizării educației și a
instruirii de calitate în continuare implică:
a) centrarea educației/instruirii pe finalități concepute la
nivelul interdependenței dintre cerințele și resursele psihologice
ale celui educat și cerințele și resursele de evoluție ale societății;
b) stabilizarea valorică a planificării activității la nivelul
interdependenței dintre obiectivele propuse și conținuturile de
bază necesare pentru îndeplinirea acestora;
c) asigurarea concordanței pedagogice între componentele
proiectului (obiective- conținuturi- metodologie- evaluare) în
context deschis, supus permanent schimbării;
d) individualizarea activității pentru valorificarea optimă a
resurselor pedagogice existente;
e) evaluarea continuă/formativă, autoformativă.
Evaluarea calității educației implică un set de criterii axiomatice
comune, generale, universale. Cele mai importante vizează
eficacitatea, eficiența și echitatea educației, realizate la toate
nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ.

a) Eficacitatea educației probează gradul de realizare a


finalităților sistemului și procesului de învățământ. 
b) Eficiența educației probează gradul de valorificare a
resurselor pedagogice (informaționale, umane, didactico-
materiale, financiare) existente la nivelul sistemului și al
procesului de învățământ, în cadrul fiecărei organizații școlare
și clase de elevi,instituție de educație timpurie.
c) Echitatea educației constituie un criteriu valoric al calității
sistemului și procesului de învățământ, angajat special în
contextul unei societăți democratice, informaționale, bazată pe
cunoaștere.
Conștientizăm, că intr-o societate postmodernistă, cunoașterea trebuie să fie funcțională, utilă. Înveți
nu doar pentru  a ști  și a stoca o serie de informații din diferite domenii, pentru a demonstra cât de
educat ești, ci, înveți pentru a face, pentru a folosi ceea ce știi, pentru a aplica ceea ce ai acumulat în
folosul tău și al celorlalți. A ști ce să faci cu ceea ce ai învațat este dezideratul major al educației
postmoderniste și, implicit al unei educații de calitate
Activitățile,procedurile întreprinse la nivel național privind Managementul schimbării în Educație
,s-au regăsit mai profund și mai insistent la nivelul unităților școlare și instituțiilor de educație
timpurie ,proces care deja are loc prin autoevaluarea instituțională și autoevaluarea anuală a fiecărui
cadru didactic,;
Sistemul calității nu constituie un scop în sine ,ci un mijloc prin care fiecare instituție de
învățămant realizează anumite standarte ,sarcini ale organizației,orientandu-se spre performanță.
Pentru aceasta sistemul de proiectare a calității obișnuim să -l percepem unul clar definit prin
obiectivele discutate ,reieșind din specificul instituției,așteptările părinților și copiilor.
Reforma salarizării ,scimbarea comportamentelor,capacitatea de a identifica setul de valori
comune ,inovarea și înbunătățirea continuă ,dezvoltarea abilităților sociale și de relaționare
interpersonală atât de vizibile în acest nou an de studii dau dovadă de voință pedagogică pentru a
învinge toate provocările timpului.
Membrii Asociației pedagogilor sect.Centru își exercită autoritatea prin crearea unui mediu
favorabil Educației ,în care există reguli clare ,așteptări reciproce , o foarte bună comunicare,
grație activităților de încredere desfășurate de DGETS mun.Chișinău, DETS sect Centru,
directorilor de instituții, părinților.
„Răbdarea, încrederea, iubirea sunt elemente care aduc lumina în
sufletele copiilor, iar copiii își vor aminti întreaga viață de cei care au
contribuit la desăvârșirea lor personală. A fi educator este, fără
îndoială, meseria cea mai importantă și nobilă a omenirii, pentru ca are
acces direct la sufletele copiilor, iar de eforturile depuse în comun
depinde întreaga evoluție umană.”
(Oprea, C.L.)
Cel model care-l apreciem astăzi la echipa de inovatori și făuritori ai
EDUCAȚIEI adevărate în SOCIETATE : MECC, GUVERNUL și
PARLAMENTARII din RM- devotați Democrației sănătoase pentru
OAMENI,educația fiind în centrul preocupării politicii naționale , cu
PUTEREA EXEMPLULUI vizibil ,(în pofida tuturor presiunilor
exercitate de cei ,,nemulțumiți,,) ,corespunde aspirațiilor pedagogilor și
este mai convingătoare decât puterea autorității...
Educația este percepută în prezent ca o funcție vitală a societății
contemporane, FACTOR-CHEIE în dezvoltarea societății .Ea asigură
forța de muncă calificată pentru toate sectoarele de activitate, favorizează
progresul,stimulând curiozitatea intelectuală,capacitatea de adaptare
,creativitatea și inovația în modelarea fiecărei zile trăite ...cu sens.
Noi nu uităm!
Educația este ceea ce supraviețuiește, după ce, ceea ce a fost învățat, a fost
uitat. ( B.F.Skinner)
Deoarece

Doar cǎutând perfecţiunea,

gǎsim succesul!

Cu idei interesante pentru următoarea etapă de asigurare a calității în


Educație,nu în ultimul rând –dezvoltarea relațiilor de încredere
reciprocă ,comunicare neîntreruptă... vin colegii din sector ,cu aceleasi
intenții:,,Împreună pentru o Educație de calitate,, în susținerea politicilor
educaționale din Republica Moldova.
VĂ MULȚUMESC!