Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Tehnică din

Cluj-Napoca
Extensia din Alba Iulia
CUPRINS
1.Despre universitate ......................... 3
2.Structura universității ..................... 4
3.De ce să alegi Universitatea
Tehnică? ............................................. 8
4.Oferta educațională ....................... 9
Despre universitate
• Scurt istoric
-1920 este înfiinţată Scoala Superioară Industrială
-1922 este înfiinţată Scoala de Conductori Tehnici
-1937 a fost reorganizata Scoala de Subingineri Electromecanici
-1947  se înfiinţează Politehnica la Cluj cu trei facultăţi: Construcţii,
Electromecanica şi Silvicultura
-1953 Institutul de Mecanică se transformă în Institutul Politehnic din
Cluj
-1998 structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a completat cu
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
-2005 a fost înființată Extensia universității de la Alba Iulia
- 2007 Universitatea Tehnica s-a completat cu Facultatea de Instalaţii
Structura univesității

• Structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca este complexă şi


cuprinde doisprezece facultăţi repartizate în cele două centre
universitare, Cluj-Napoca şi Baia-Mare la care se adăugă extensiile în
localităţile Alba-Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău. Oferta
educaţionala, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de
licenţă, masterat şi doctorat, precum şi programe de formare
continuă.
La Alba Iulia se află o extensie a
Facultății de Construcții de Mașini
și a Facultății de Mecanică.
Facultatea de Construcții de Mașini are ca
domenii Ingineria Industrială cu specializare în
Tehnologia Construcțiilor de Mașini și
Inginerie și Management cu specializare în
Ingineria Economică Industrială.
• Facultatea de Mecanică are ca domeniu Ingineria Mecanică cu
specializare în Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Instalaţii
pentru Agricultură şi Industria Alimentară.
• Diploma de studii, recunoscută în toate
ţările U.E.
• Învăţământ la zi, cu frecvenţă redusă,
ceea ce conduce la crearea unui program
flexibil, individualizat pe fiecare student.
• Facultatea de Inginerie acordă, pe lângă
bursele de stat, burse proprii de merit şi
burse sociale.
De ce să alegi
• Corpul profesoral este format din cadre
Universitatea Tehnică ? didactice de înaltă ţinută academică şi
ştiinţifică.
• Cadrele didactice asigură consultaţii şi
ajutor în activitatea studenţilor, pe tot
parcursul şcolarizării.
• Facultatea de Inginerie asigură
dezvoltarea carierei prin studii de Master
în domenii de Tehnologii avansate de
fabricație.
Oferta educaţională

Înv ăț ământ univ er sitar de l i c een ță -4 an i ,zi


Domeniul Specializarea
Inginerie Industrială Tehnologia Construcțiilor de Mașini
Inginerie și Management Inginerie Economică Industrială
Inginerie Mecanică Sisteme şi Echipamente Termice,
Maşini şi Instalaţii pentru
Agricultură şi Industria Alimentară.
 

Î nv ă țământ u niv ers itar de ma ster -2 a ni ,zi


Domeniul Specializarea
Inginerie Industrială Tehnologii avansate de fabricaţie
VA MULTUMESC!