Sunteți pe pagina 1din 17

ANALIZA PROCESULUI

BUGETAR
BUGETELE LOCALE

Specializarea Administrație publică


Obiective urmărite

 În cadrul acestui proiect mi-am propus să definesc conceptul de


sistem bugetar, proces bugetar și caracteristicile acestuia. De
asemenea am definit și noțiunea de buget local, prezentând procesul
bugetar la nivelul comunității locale.
Sistemul bugetar și componentele sale

Sistemul bugetar public reprezintă un ansamblu de bugete publice, ca


expresie instituţionalizată a unor procese şi relaţii economice în formă bănească
prin care se constituie, distribuie şi utilizează fonduri băneşti destinate
satisfacerii nevoilor publice, relaţii la care participă statul, pe de o parte, şi
persoanele fizice sau juridice, pe de altă parte, bugete care îşi păstrează
autonomia, dar a căror funcţionalitate este condiţionată şi condiţionează la
rândul său funcţionalitatea întregului sistem
Bugetul de stat
Bugetul
fondurilor Bugete locale
externe
neramburs.

Bugetul Bugetul asig.


fondurilor din sociale
credite
externe de stat

BUGETUL
PUBLIC
NATIONAL
Bugetele Bugetul
instituțiilor cu fondurilor
finanțare proprie speciale

Bugetele Bugetul
instituțiilor Trezoreriei
finanțate din BS,
BL,BASS,BFL Bugetele statului
instituțiilor
publice
autonome
Procesul bugetar

Procesul bugetar este un ansamblu de acţiuni şi măsuri întreprinse de


instituţiile componente ale statului în scopul concretizării politicii financiare
aplicate de autoritatea bugetară.

Procesul bugetar prezinta urmatoarele caracteristici tipice:


-proces decizional

-proces democractic

-proces preponderent politic

-proces cu continuitate ciclică

- proces cu impact public major


P Elaborarea proiectului de buget
R B
E O U Aprobarea bugetului
T C G
A E E Execuția bugetului
P S T
E U A Încheierea execuției bugetului
L L R
Controlul execuției bugetului
E U
I Aprobarea execuției bugetului
Bugetele locale

Bugetele locale sunt caracterizate în teoria finanțelor publice prin asimilare cu


accepțiile acordate bugetului de stat, relevând în primul rând ipostaza acestuia de act
în care se înscriu veniturile și cheltuielile colectivităților locale pe o perioadă de un an.

Din punctul de vedere al structurii sau formei de prezentare, bugetele locale pot
fi de două feluri:
- bugete centralizate – se regăsesc la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti,
au un rol de cunoaştere şi orientare, cumulând valorile individuale ale bugetelor locale
şi sunt administrate de către Consiliile Judeţene;
- bugete propriu-zise – aferente comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor
municipiului Bucureşti, au caracter imperativ, juridic, prevederile lor fiind obligatorii
şi sunt administrate de primării.
1. Elaborarea proiectului de buget local

Formatul de prezentare a propunerii de buget pentru elaborarea proiectului


bugetului local este similar propunerii de buget pentru bugetul de stat.

Etape:
1) Elaborarea indicatorilor macroeconomici si sociali
2) Stabilirea limitelor de cheltuieli
3) Scrisoare cadru
4) Elaborarea propunerilor de proiect
5) Centralizarea propunerilor de proiect
6) Definirea limitelor de cheltuieli
7) Definirea proiectului de buget
8) Controlul Bugetelor locale
9) Înaintarea spre aprobare
2. Aprobarea bugetului

Presupune dezbaterea şi votarea bugetelor locale de către autorităţile


administraţiei publice locale cu funcţie deliberativă şi care au în
competenţa lor această atribuție.

Autoritățile deliberative se pronunță asupra contestațiilor depuse de


locuitori (dacă este cazul) și adoptă proiectul bugetului local, după ce
acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după
caz și pe anexe.
3. Execuţia bugetului

Constă în realizarea veniturilor la termenul şi în cuantumul prevăzut în


bugetul local şi efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei prevăzute în
bugetul local.

Realizarea veniturilor în cuantumul prevăzut reprezintă o obligaţie


minimă, în cadrul execuţiei bugetare putându-se realiza venituri în
cuantumuri superioare celor prevăzute. În acelaşi timp, efectuarea
cheltuielilor conform destinaţiei prevăzute în bugetele locale reprezintă o
obligaţie, ce nu poate fi încălcată.
4. Încheierea execuției bugetului

După efectuarea operațiunilor de regularizare cu bugetul de stat și cu


celelalte bugete prevăzute, autoritățile administrației publice locale și
unitățile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuției
bugetelor locale la finele anului, pe secțiuni. 

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora rapoarte


de performanță pentru fiecare program, cuprinzând obiective, rezultatele
preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate și angajamentele
legale.
5. Controlul execuției bugetului

Bugetele locale sunt supuse următoarelor mecanisme de control :

1) Controlul politic - exercitat de autoritățile deliberative(consiliile)


2) Controlul tehnic independent - realizat de Curtea de Conturi
3) Controlul administrativ specializat – realizat de Ministerul Finanțelor
Publice
Principiile bugetelor locale

• Principiul autonomiei locale


• Principiul descentralizării serviciilor publice
• Principiul consultării cetățenilor
• Principiul universalității bugetare
• Principiul echilibrului bugetului
• Principiul realității bugetare
• Principiul unității bugetare
• Principiul anualității bugetare
• Principiul publicității bugetului
Sursa: Raportul anual al Curtii de Conturi pe anul 2017, prelucrare proprie

Ponderea cea mai mare a veniturilor din bugetele locale este cea a veniturilor proprii, constituite
din venituri din impozite, taxe, contribuții etc. Si cote defalcate din impozitul pe venit; urmate
apoi de cotele defalcate din TVA și alte venituri (subvenții de la bugetul de stat sau UE).
Concluzii

 Bugetele locale reprezintă o parte importantă a bugetului public național,


impactul acestora fiind într-o continuă creștere.
 Deși administrațiile locale întâmpină adesea probleme în perceperea impozitelor,
scopul cheltuielilor și metoda de administrare a resurselor, în raportul Curții de
Conturi pentru anul 2017 situațiile financiare au înregistrat o acuratețe
îmbunătățită ca urmare a măsurilor dispuse de către camerele de conturi și a
recomandărilor formulate.
Bibliografie

F. Oprea - Sisteme bugetare publice.Teorie și practică


Eurostat/ Database
Curtea de Conturi/ Rapoarte publice anuale
Bugetele locale între teorie şi practică - Institutul pentru Politici Publice din România
Proceduri privind elaborarea bugetelor | Lege 273/2006
Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale