Sunteți pe pagina 1din 28

Centrul Național de Expertize Judiciare

Olga Cataraga

26.09.2017
Limitele de competență ale expertului judiciar.
Expertiza complexă. :
Subiectele :

 • 1.Principiile de formulare a întrebărilor pentru dispunerea expertizelor judiciare;


 • 2.Întrebări tip pentru diferite specialități de expertiză.;
 • 3.Determinarea obiectivelor expertizei.
 • 4.Pregătirea materialelor necesare efectuării expertizei, cerințe generale.
 • 5.Alegerea expertului/instituției pentru dispunerea expertizei. Subiecții oficiali ai
expertizei judiciare.
 • 6.Audierea expertului.
 • 7.Aspecte contemporane privind expertiza complexă.
1 Cum se formulează către expert
De unde se iau

De reținut !!!!!!!!!!
NU DIN CAP SAU COSMOS

DE PE PĂMÂNT,
DIN MATERIALELE DOSARULUI
Sarcinile de expertiză:
1. apar ca consecință a studierii minuțioase a
materialelor dosarului;
2. pentru soluționarea problemelor apărute în procesul
investigării cazului, ce țin de „cunoştinţe speciale”;
3. se formulează doar asupra obiectelor, fenomenelor,
lucrurilor, circumstanțelor, etc. concrete, legate de cazul
investigat;
4. nu pot fi formulate de către expert;
5. nu se referă la probleme juridice;
Principii

 1. Legalității;
 2.Asigurării legături cauzale cu versiunile înaintate în cadrul
dosarului investigat
 3. Corespunderii specialității de expertiză dispuse;
 4.Concordanței obiectelor, fenomenelor, lucrurilor, circumstanțelor
puse la dispoziția expertului;
 5. Plenitudinii formulării, obiectivității și imparțialității;
 6. Clarității și lipsei de ambiguitate.
2 Întrebări tip pentru diferite specialități
de expertiză
 Toate serviciile de expertiză sunt în HG nr. 195 din 24.03.2017 privind
aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciare, sunt expuse posibilitățile
fiecărui gen și specialitate de expertiză judiciară;
 În ajutor vă comunic Linkul:
 http://date.gov.md/ro/system/files/resources/2014-10/doc%204%20-%20Lista%2
0genurilor%20de%20expertiz%C4%83.doc
 Vă las varianta electronică a conținutului acestuia;

 Vă las varianta electronică a Ghidului de expertize judiciare.

 Exemple practice din nomenclator


3 Determinarea obiectivelor expertizei

 Ce doresc să afirm/infirm?
 De ce dispun?
 Ce trebuie să mai adun?
 Modelez și ce obțin?
 Formulez ca pentru mine;
 Exclud sensul juridic;
 Văd ce obțin;
 Mă consult;
 Formulez și înaintez.
exemple
 Ce doresc să afirm/infirm? Din dosar Fals/ autentic; drog/ nu drog;
 De ce dispun? Din dosar Act /substanță;
 Ce trebuie să mai adun? Mă gândesc,
studiez, consult Modele de acte similare/????; nu?
 Modelez și ce obțin? lucrez Fals ???;autentic????/ drog ? m? ,
 Formulez ca pentru mine; lucrez este oare actul dat fals sau autentic?/ este
oare substanța dată drog?

 Exclud sensul juridic; creație corespunde oare actul dat celui autentic?

 Văd ce obțin; ???


 Mă consult; ???
 Formulez și înaintez.
finalul

 Corespunde oare actul dat după metoda și calitatea executării


elementelor de bază celor autentice, prezentate în calitate de
mostre? Dacă nu, care sunt cele mai esențiale elemente de
deosebire?

 Prezintă oare masa vegetală dată, substanță narcotică sau precursor,


dacă da, la care grupă se referă și ce greutate are?
Pregătirea materialelor necesare efectuării expertizei,
cerințe generale.
Cerințe către actul ordonator

 Cerințe procesuale (CPC, CPP);


 Cerințe tehnice /științifice:
 a/ circumstanțele cazului – nu se copie dosarul, sume, altele care
nu au legătură cu necesitatea dispunerii expertizei. Se indică
acelea, care argumentează dispunerea expertizei și conțin date
necesare pentru efectuarea acestei ( exemplu de act ordonator);
Exemplu de circumstanțe și argumentare (2030/17)

 La 05.09.2017, a fost emis raportul de expertiză nr. 38/222/1-R-4718, conform concluziei căruia punctul 1.
A stabili dacă- Semnăturile plasate la rubrica ”locatorul”, din Acordul adițional nr. 7 din 06.10.2016 și nr. 8
din 24.10.2016, la contractul de locațiune nr. 5 din 31.12.2016, în litigiu, au fost executate de către însuși
cet. Cechin Margareta Mihai nu este posibil, din motivul enumerat în compartimentul ”descrieri, examinări
și constatări”.
 Fiind notificată cu raportul de expertiză nr. 38/222/1-R-4718, cet. Cechin Margareta Mihai a declarat
că nu este deacord cu concluzia expertală, motivînd că concluziile expertului nu sunt clare și că expertiza a
fost efectuată într-un timp prea restrîns, sunt pripite și nu au fost examinate sub toate aspectele, iar în
conformitate cu Legea privind expertiza judiciară nr. 68 din 14.04. 2016, art. 29 al. 3 A, a solicitat expertiză
repetată. Totodată a solicitat expertiza repetată în comisie, cu antrenarea experților de categorie mai înaltă și
cu stagiul maxim în domeniul expertal, dispunînd executarea ei experţilor CNEJ din str. Maria Cibotari 2 mun.
Chișinău, cu participarea expertului de categorie superioară a DTC și EJ al IGP a MAI, Irjanova Ina.
Partea dispozitivă

 Claritate: - cine, când, unde, cum, de ce?


 exemplu: Efectuarea expertizei grafoscopice repetate în comisie
criminalistice în domeniul cercetării criminalistice a scrisului,
dispunînd executarea ei experţilor CNEJ din str. Maria Cibotari 2 mun.
Chișinău, cu participarea expertului de categorie superioară a DTC și
EJ al IGP a MAI, Irjanova Ina.
Sarcinile - exemplu, de clarificat ce nu e bine

 . Spre soluţionare experţilor a pune următoarele întrebări:


 - Cu-i aparțin semnăturile din Acordul adițional nr. 2 din 01.10.2016, la contractul de locațiune nr. 1 din 31.12.2016, ca
locatarul să poată da în sublocațiune spațiu pentru SRL ”Apartera Imobil”, din rubrica locatorul, cet. Cechin Tatiana Mihai, cet.
Filipschi Alexandru, sau altor persoane, au fost ele efectuate de către cet. Cechin Tatiana Mihai, cet. Filipschi Alexandru sau de
către alte persoane?
 - Cu-i aparțin semnăturile din Acordul adițional nr. 3 din 20.10.2016, la contractul de locațiune nr. 1 din 31.12.2016, ca părțile
au convenit ca locatarul să efectuieze reparația capitală a interiorului bunului locuționat, în urma demolării de către locatar a
peretelui semioval, din rubrica locatorul, cet. Cechin Tatiana Mihai, cet. Filipschi Alexandru, sau altor persoane, au fost ele
efectuate de către cet. Cechin Tatiana Mihai, cet. Filipschi Alexandru sau de către alte persoane?
 - Dacă semnăturile aplicate din rubrica ”Locator” din Contractul de locațiune nr. 1 din 31 decembrie 2015, din Acordul
adițional nr. 1 din 01 aprilie 2016, din Acordul adițional nr. 2 din 01 octombrie 2016, din Acordul adițional nr. 3 din 20 octombrie
2016, aparțin aceleiași persoane?
 - În cazul cînd comisia experților ajung la altă concluzie să fie explicată cauza acestor divirgențe?
Nu se admite ”amestecarea” obiectelor

Delimitarea obiectelor în:


 ce trebuie de examinat și
 cu ajutorul cărora se
realizează examinarea
- materialele de referință.
Comparația
EXEMPLU:

 La dispoziţia experţilor a pune: ”litigiu”


 Plicul nr. 1, în care se află:
 - Acord adițional nr. 2 din 01.10.2016, la contractul de locațiune nr. 1 din
31.12.2015, întocmit între cet. Cechin Tatiana Mihai și Filipschi Tour, în persoana
cet. Filipschi Alexandru, să poată da în sublocațiune spațiul pentru Apartera
Imobil SRL și alții - una filă.
 - Acord adițional nr. 3 din 20.10.2016, la contractul de locațiune nr. 1 din
31.12.2015, întocmit între cet. Cechin Tatiana Mihai și Filipschi Tour, în persoana
cet. Filipschi Alexandru, să efectuieze reparația capitală a interiorului bunului
locuționat în urma demolării de către locator a peretelui semi-oval- una filă.
”Modele”
 Plicul nr. 2, în care se află:
 - Copia ordonanţei privind dispunerea efectuării expertizei grafoscopice repetate în
comisie - două file.
 - Proces verbal de notificarea a părților privind dispunerea efectuării expertizei
grafoscopice repetate în comisie, cet. Cechin Tatiana Mihai- una filă.
 - Proces verbal de notificarea a părților privind dispunerea efectuării expertizei
grafoscopice repetate în comisie din cet. Filipschi Alexandru- una filă.
 - Ordonanța privind dispunerea efectuării expertizei grafoscopice din 29.08.2017-
două file.
Litigiu – ce este suspect, referitor la ce pun
întrebări,

Referință/modele/material comparativ (pentru


comparație) – în raport cu ce, autentice.
Important este să fie clar indicat, cine achită
serviciul de expertiză.
5 Alegerea expertului/instituției

 Conform legislației, ordonatorul poate alege expertul/instituția.


 De ce să ne conducem?
1.L.68/2016, art.65
2.Registrul experților
3.HG 149/2017
4.Autoritatea
profesională;
5. Potențialul
laboratorului.
6 Audierea expertului

CPP Articolul 153. Audierea expertului


    (1) În cazul în care raportul expertului nu este clar sau are unele deficienţe, pentru
înlăturarea cărora nu sînt necesare investigaţii suplimentare, ori a apărut necesitatea
de a preciza metodele aplicate de către expert sau unele noţiuni, organul de urmărire
penală este în drept să audieze expertul, respectîndu-se prevederile art.105-109.
    (2) Audierea expertului nu se admite pînă la prezentarea raportului şi cercetarea
acestuia.
AUDIEREA EXPERTULUI

I se adresează doar întrebări ce țin de raportul


efectuat
 7 Aspecte contemporane privind expertiza complexă.
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE EJC
 concomitența
CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE EJC

 Pentru formularea concluziei sunt necesare concomitent cunoștințe


din mai multe domenii de știință;
 Se formulează concluzii intermediare;
 Experții se împart pe roluri : - apare integratorul
 Exemplu: expertiza grafoscopică;
tehnico-explozivă, etc.
Sfârșit

VĂ MULŢUMESC
PENTRU ATENŢIE