Sunteți pe pagina 1din 11

Clasificarea

tehnologiilor moderne
de instruire
În cadrul tehnologiei se
ţine cont de cunoaşterea • Pornind de la aceasta constatare,
particularităţilor de stabilim ca diferenţierea procesului
educaţional vizează adaptarea
vîrstă şi individuale ale activităţii didactice la particularităţile
personalităţii, de individuale şi la tipurile de
interesele şi aptitudinile personalitate.
ei.

Tehnologia instruirii
diferențiate

Prin diferenţierea exterioară se inţelege


selectarea elevilor în grupe (clase sau şcoli)
dupa înclinaţii, profesii.
Se disting doua tipuri de
diferenţiere: exterioară si Prin diferenţierea interioară se concretizează abordarea
interioară: individuală a elevilor, în funcţie de caracteristicile lor
psihice (a capacităţilor de învaţare) şi coordonarea
raţională a procesului de învăţămînt, prin diversificarea
formelor de instruire individuală, formală şi de grup.
Tehnologia învăţări diferenţiate
după structura vîrstei (clase
şcolare, grupe de elevi,
paralele de vîrstã, grupe de
diferite vîrste);

Tehnologia învăţări
diferenţiate reprezintă
totalitatea deciziilor după sex (masculine,
organizaţionale şi feminine, clase /grupe mixte);
strategiilor de învăţare
diferenţiată. După
particularităţile psihice
individuale ale elevilor se după interes (umaniste, reale,
deosebesc diferenţieri : fizico-matematice, biologico-
chimice şi alte grupe,
orientări, secţii);
Tehnologia instruirii în grup

În acest sens se presupune atingerea


nivelului înalt de însuşire a conţinutului
şi asigurarea calităţii procesului
educaţional. Astfel, se orientează spre o
adaptare a personalităţii. Tehnologia
presupune o atitudine corectă şi de
colaborare între învăţător şi elev.
Activitatea instructiv-educativã se
desfãşoarã pe baza unei programãri
precise, printr-o varietate de forme şi
modalitãţi.
sistemul lecţii – metoda de echipă-
seminare; laborator;

Se
formele de
delimiteazã
diferenţiere a urmãtoarele metoda
proiectelor;
procesului
instructiv; modalităţi
de
instruire :

sistemul centrelor
jocuri didactice; de interese etc.
organizarea activităţii
în comun, fapt ce comunicarea fără de
duce la activizarea care nu se poate face
proceselor de repartizarea, schimbul şi
cunoaştere-învăţare; înţelegerea

Tehnologiile
instruirii în
grup se
caracterizează
prin:

reciprocă, se planifică
condiţiile activităţii şi
repartizarea acţiunilor se selectează modurile
şi operaţiilor iniţiale; de acţiune adecvate
obiectivelor
instructive;
Elevii trebuie să fie capabili
să concretizeze coraportul
Se bazează pe obiectului studiat în sistemul
ştiinţelor particulare. Elevii
abordarea sistemică vor fi capabili de a realiza
a învăţării creative activităţi atît în plan teoretic,
în clasele primare. cît şi practic la disciplinele
de profil literar-artistic cu
aplicarea modulelor
tehnologice şi a
interdisciplinarităţii

Tehnologia
abordării sistemice
a învăţării creative
Se evidenţiază particularităţile
Elementul procesual al tehnologiei
esenţiale ale învăţămîntului
susnumite se axează pe formarea
dezvoltativ, fiind completat cu
experienţei de activitate a elevilor. În
elemente pentru formarea
acest sens se preconizează alcătuirea
creativităţii la elevii de vîrstă
unui sistem de probleme şi exerciţii cu
şcolară mică. Astfel, elevul
caracter problematizat, ceea ce
devine subiect al procesului
contribuie la dezvoltarea gîndirii
instructiv. Rolul preponderent
creative a elevilor. Se propune
în această tehnologie îi revine
fragmentarea acţiunii şi încercarea de
învăţării creative care se
a stabili o corelare între problema
bazează pe cunoştinţe teoretice
înaintată şi rezultatul practic.
şi metodologice.
Elementul procesual al tehnologiei
formării interconexe a proceselor
psihice determină realizarea
activităţilor practice şi interpretarea
După modul de evaluare sunt
rezultatelor. Activităţile sunt utilizate observarea, evaluarea
proiectate în contextul modulelor verbală şi scrisă.
educaţionale ce vizează dezvoltarea
proceselor psihice.

Tehnologia formării interconexe


a proceselor psihice (autori V.
Guţu, Gh. Rudic, N. Bucun)

În tehnologie esenţa instruirii modulare constă


în faptul că cel instruit poate să folosească
modulele în mod individual, prin intermediul
După modul dirijării activităţii cărora se asigură atingerea în mod individual a
cognitive în cadrul tehnologiei se unui nivel de pregătire anticipată a
personalităţii. În cadrul tehnologiei se observă
formează sistemul de grupuri mici. şi se respectă un feed-back între învăţător şi
elevi.
În tehnologia instruirii dezvoltative Tehnologia se axează pe
copilului i se atribuie rolul de subiect îmbunătăţirea nivelului
de sine stătător ce interacţionează cu
teoretic al procesului de
realitatea ce-l înconjoară. Această
interacţiune include toate etapele de învăţămînt prin transmiterea
activitate pedagogică: formularea atît a cunoştinţelor empirice,
scopului, planificarea şi organizarea, cît şi a valorilor conştiinţei
realizarea scopurilor şi analiza sociale prin noţiuni ştiinţifice,
rezultatelor activităţii. imagini artistice, valori etice .

Tehnologia
instruirii
dezvoltative
( adaptare după
Davîdov)

Scopul cadrului didactic


Această activitate are drept
este de a determina
scop formarea motivaţia la elevi pentru
sentimentului de libertate, cunoaştere şi dezvoltare.
onestităţii, criteriilor În practica
aprecierii, conştiinţei, educaţională elevul
responsabilităţii, cercetează, creează, reflectă
demnităţii, independenţei. asupra acţiunilor sale.
Tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale (T.I.C.)
Folosirea tehnologiei În acest context sunt : manuale
informaţionale reprezintă o electronice, care reprezintă o
posibilitate reală de expunere textuală a materiei cu
individualizare a procesului de un număr mare de ilustraţii, care
învăţământ bazat pe clase şi pot fi instalate pe server şi
lecţii. În contextul noilor transmise prin reţea, manuale
tehnologii informaţionale se electronice cu o dinamică înaltă a
creează noi posibilităţi în materialului ilustrativ, executate
instruirea elevilor. În baza pe CD-uri, sisteme moderne
tehnologiilor multimedia apare pentru efectuarea lucrului de
posibilitatea realizării cercetare ştiinţifică, sisteme
materialelor didactice virtuale, în care elevul devine
computerizate, care pot fi element al modelului
grupate, în funcţie de tipurile computaţional, care reflectă
tehnologiilor utilizate şi de lumea reală şi sisteme de instruire
scopurile pe care le realizează. la distanţă.
În ceea ce priveşte Pot fi utilizate, în acest sens
implementarea activităţii materiale PPT, care, pe lângă
proiectate, utilizarea designul atractiv, facilitează o
tehnologiilor educaţionale mai bună coerenţă în
moderne reprezintă un mijloc de prezentare, precum şi contactul
facilitare a lecţiei prin creşterea permanent a elevului cu
atractivităţii şi prin realizarea varianta vizual-auditivă.
unei comunicări mai fidele între În spaţiul lecţiei pot fi inserate
cadrul didactic şi elev (elevii pot materiale create anterior sau
recepta mai clar ceea ce li se pot fi create astfel de materiale
transmite, avându-se în vedere împreună cu elevii, în cazul în
receptarea pe mai multe canale care există conexiune la Internet
ale cunoaşterii). în sala de clasă.

S-ar putea să vă placă și