Sunteți pe pagina 1din 11

Definiții

Definiții conceptuale
conceptuale ale
ale
Strategi
Strategieiei didactic
didacticee
*„ mod de corelare a metodelor stabilite în funcție de
forma de organizare a procesului instructiv-
educativ”(M. Călin, 1995)
*„metode generale implicate în reușita actului de
instruire” (G. Palmade, 1975)
*„un mod de combinare și organizare cronologică a
ansamblului de metode și mijloace alese pentru a
atinge anumite obiective” (UNESCO, 1976)
*„mod de optimizare a actului de instruire prin alegerea
metodelor de învățământ în baza unor principii” (V.
de Landsheere, 1979)
*„mod de optimizare a actului de instruire prin alegerea
metodelor de învățământ în baza unor principii”
(Iu.Babanski, 1979)
*„mod de abordare și predare a învățării, de combinare
și organizare optimă a metodelor și mijloacelor avute la
dispoziție, precum și a formelor de grupare a elevilor, în
vederea atingerii obiectivelor urmărite” (I. Parent,Gh.
Nero, 1981)
*„ansamblul de acțiuni coordonate și armonios
integrate, menite să dirijeze învățarea în vederea
realizării obiectivelor prestabilite” (L. Vlăscianu, 1988)
L. Vlăscianu și I. Jinga (1989) evidențiază
două aspecte caracteristice globale:
-„în sensul genereal, strategia
didactică se definește ca un ansamblu de
procedee și operații sau procedee și metode
orientate spre îndeplinirea unuia sau mai
multor obiective determinate”.
-„în sensul tehnic –se asociază
proceselor ce prezintă un anumit grad de
indeterminare, de neprevăzut situațiilor din
natură, în cadrul cărora apar factorii ce se
opun realizării scopurilor intenționate”
Elementele componente ale strategiei
didactice
-stilul de conducere al activității instructiv-educative
-modul în care se produce învățarea (cooperare, competiție,
cercetare,etc )
-căile șo modalitățile care vor conduce la provocarea învățării
dorite (metodele, procedeele, tehnicile, mijloacele de
învățământm etc. )
-formele de organizare a activității
-modul de participare a elevilor la activități
-timpul necesar aplicării strategiei alese
- tipul de rezolvare
-modul de prezentare a conținuturilor
-cadrul în care are loc experiența de învăț.
Tipuri de strategii, după I. Cerghit

După natura activității se pot distinge:

*strategii cognitive(prelucrarea infor.)


*strategii acționale sau psihomotorii
*strategii afecti-emopționale
După implicarea creatoare sau
noncreatoare a profesorului în
activitatea didactică
*strategii bazate pe obișnuință pe automatism
*strategii bazate pe complexe de deprinderi
*strategii novatoare ce dau frâu imaginației și
inteligenței profesorului, aceasta putând combina în
mod creator noi tipuri de practice, pentru o
asigurare eficientă a acțiunii
*strategii imitative
Strategii didactice care au ca
obiectiv pedagogic prioritar
stăpânirea materiei, în
termeni de cunoştinţe şi de
capacităţi:
• strategia conversaţiei euristice;
• strategia prelegerii problematizate;
• strategia demonstraţiei;
• strategia cercetării experimentale;
• strategia algoritmizării;
Strategii didactice care
au ca obiectiv prioritar
transferul funcţional al
cunoştinţelor şi capacităţilor
dobândite:
• strategia problematizării;
• strategia modelării;
Strategii didactice care
au ca obiectiv prioritar
exprimarea personalităţii
elevului:
• strategia jocului didactic;
• strategia lucrărilor practice;
• strategia asaltului de idei /
”brainstorming”;
• strategia dezbaterii problematizate.
Corelarea optimă a
metodelor de învăţământ
şi a mijloacele didactice
de instruire în cadrul
tehnologiilor didactice
realizează un nivel
avansat de atingere a
obiectivelor.

S-ar putea să vă placă și