Sunteți pe pagina 1din 49

IFRS 1

Aplicarea pentru prima dată


a standardelor internaţionale de
raportare financiară

Prof.univ.dr. Ana Morariu

1
CUPRINS
Cadrul general privind cerinţele IFRS 1
1. IFRS 1 scop şi obiectiv
2. Definiţii ale termenilor utilizaţi
3. Aplicarea IFRS 1
4. Bilanţul de deschidere IFRS 1
5. Politici contabile
6. Situaţii în care se poate opta la aplicarea retroactivă
7. Excepţii obligatorii de la aplicarea retroactivă
8. Cerinţe de prezentare şi descriere

2
Definiţii ale termenilor utilizaţi

Bilanţul contabil de Bilanţul contabil al unei entităţi (publicat


deschidere IFRS sau nepublicat) la data de trecere la
IFRS.

GAAP anterioare Bilanţul contabil al unei entităţi (publicat


sau nepublicat) la data de trecere la
IFRS.

data de trecere Începutul primei perioade pentru care


IFRS o entitate prezintă informaţii
comparative integrale conform IFRS
în primele situaţii financiare

3
Definiţii ale termenilor utilizaţi

Costul estimat Valoarea utilizată ca alternativa pentru cost


sau costul amortizat la o anumită dată.
La amortizarea ulterioară se va avea în
vedere faptul că entitatea a recunoscut iniţial
activul sau datoria la o valoare reprezentând
acest cost estimat

Valoarea justă Valoarea la care poate fi tranzacţionat un


activ sau decontată o datorie, de bună
voie, între părţi aflate în cunoştinţă de
cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul
este determinat obiectiv.

Primele situaţii financiare IFRS Primele situaţii financiare pentru a căror


întocmire o entitate adoptă Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară
(IFRS), printr-o declaraţie explicită şi fără

rezerve de conformitate la IFRS .


4
Definiţii ale termenilor utilizaţi

primele situaţii financiare Primele situaţii financiare pentru a căror întocmire o


IFRS entitate adoptă Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS), printr-o declaraţie explicită
şi fără rezerve de conformitate la IFRS.
entitate care aplică pentru O entitate care prezintă primele situaţii financiare IFRS
prima dată IFRS
IFRS Standarde şi Interpretări adoptate de Consiliul pentru
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB). Ele
includ:
• IFRS
• IAS
• IFRIC sau fostul Comitet Permanent pentru
Interpretarea Standardelor (SIC) şi
adoptate de IASB.
data de raportare Sfârşitul celei mai recente perioade acoperite de
situaţii financiare sau un raport financiar interimar

5
OMF 1802/2014 în context
european
• PARALELA CU IFRS/IAS

• PREZENTARE PRIN EXEMPLE DE DIFERENTE FATA


DE IFRS

6
OMF 1802/2014 în context
european
• OMF 1802/2014 defineşte setul de standarde româneşti aplicabile la
nivel naţional, un cadru de lucru elaborat în conformitate cu
Directiva U.E. nr 34/2013
• Trebuie remarcat faptul că IFRS au fost elaborate pentru a dezvolta
comunicarea pe pieţele de capital, în timp ce în Europa multe
standarde naţionale au fost dezvoltate în scopuri fiscale şi de
reglementare.

• Astfel, anumite aspecte cum ar fi IAS 11, IAS 40, IAS 41 nu sunt
tratate in OMF 1802/2014.

7
Exemple de diferenţe intre IFRS
si CRFA *
• IAS 1
• Format bilanţ si cont de profit si pierdere – (diferit de format din IAS 1

• Contul de profit si pierdere include venituri si cheltuieli extraordinare


(noţiunea de “venituri si cheltuieli extraordinare nu exista in IFRS –
vezi IAS 1, par.15)

• IAS 2
• Art. 130 (4) – Alocarea diferenţelor de preţ asupra valorii stocurilor se
efectuează pe baza unui coeficient (diferit de IAS2);

• Art. 131 (1) La ieşirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează


şi înregistrează în contabilitate una din următoarele metode: FIFO,
costul mediu ponderat sau LIFO (LIFO nu mai este recunoscută de
IAS2).
*CRFA: Cadrul de raportare financiar aplicabil, respectiv omfp 1802/2014

8
Exemple de diferenţe intre IFRS
si OMF 1802/2014
• IAS 16
• Articolul 67: reconcilierea ajustărilor fiscale cu valoarea contabila a
imobilizărilor corporale se prezinta intr-o Nota separata;

• Articolul 99 pct. 1: Metode de amortizare permise: liniara, accelerata


si degresiva (metoda accelerata nu este recunoscuta de IAS 16)

• Articolul 110 (7): Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi


reevaluat din cauză că nu există o piaţă activă pentru acel activ,
activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustările cumulate
de valoare (diferit de IAS 16 – permite si la costul de înlocuire)

• Articolul 111 – rezerva din reevaluare: “Tratamentul în scop fiscal al


rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative”.

9
Exemple de diferenţe intre IFRS
si OMF 1802/2014
• IAS 38
• Articolele 71-72: capitalizarea cheltuielilor de
constituire (in IFRS sunt recunoscute ca si
cheltuieli);
• Articolele 74-75: capitalizarea cheltuielilor de
dezvoltare (prezintă exemple dar nu precizează
criteriile de recunoaştere comform IAS 38);
• Amortizarea imobilizărilor necorporale - in
maxim 5 ani (diferit de IAS 38);

10
Exemple de diferenţe intre IFRS
si OMF1802/2014
• Articolele 76 pct. 2: “Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări
necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o
valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a
fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului.

• Daca contractul prevede plata unei chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în


contabilitatea societăţii care primeşte concesiunea, se reflectă cheltuiala
reprezentând chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale” – (este
diferit fata de IAS 38);

• Articolul 77: Defineşte fondul comercial: “Fondul comercial apare, de regulă,


la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea la
data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de către o societate”
(definiţia diferita de IFRS 3 para 51)

• Articolul 78: Amortizarea fondului comercial pe o perioada de maxim 5 ani


(in IFRS 3 nu se amortizează)

11
INVESTITII IMOBILIARE IAS 40
• In OMF NU APAR INVESTITIILE IMOBILIARE SI NU
ESTE CREAT CONT PENTRU ELE.

• OMFP 1802/2014 nu face nici o deosebire


intre acestea si imobilizarile corporale.

12
OMFP 1802/2014 SI IAS NR 1.
 In OMF 1802/2014 in structura contului de profit si pierdere apar
venituri si cheltuieli extraordinare;
In IAS 1 revizuit elementele extraorinare nu apar

 In OMFP 1802/2014, contul de profit si pierdere in care criteriul de


clasificare a cheltuielilor se face dupa destinatie este format din:

 a. Cifra de afaceri neta (70 ±711-7811) –(60 -6811) + 745


 b. Costul bunurilor vandute si a serviciilor prestate:
( ch.activ.de baza+ch.activ.aux.+ch.Indirecte de productie)
 c. Rezultat brut aferent cifrei de afaceri neta = a-b
 d. Rez.expl.= c – ch.de desf.– ch. g-le de ad-tie + alte ven.din exploatare

13
In IAS 1, Contul de profit si pierdere CU CLASIFICAREA
CHELTUIELILOR DUPA DESTINATIE

IAS 1 INCLUDE IN PLUS FATA DE OMFP 1802/2014 :

 COSTURILE DE FINANTARE ( CU MINUS)


 Partea din profit pentru entitatile asociate (dupa
deducerea impozitului si a intereselor minoritare) in
entitatile asociate)
 Profit inainte de impozitare
 Minus ch.cu impozitul pe profit
 Profitul perioadei.

14
IFRS 1

• IFRS 1Se aplica în cazurile in care o entitate adopta pentru prima data
IFRS, printr-o declaratie explicita si fara rezerve de conformare la IFRS;

• Prevede existenta unor exceptii, în special în anumite cazuri în care


aplicarea retroactiva este probabil sa necesite costuri care sa depaseasca
beneficiile utilizatorilor si a unui număr limitat de alte exceptii din motive
practice;

• Asigura aplicarea ultimei versiuni a IFRS;Clarifica felul in care estimarile


unei entitatii care aplica pentru prima data IFRS difera de estimarile
facute la aceeasi data în conformitate cu GAAP;

• Specifica daca prevederile tranzitorii ale altor IFRS nu se aplica în cazul


unei entitatii care le aplica pentru prima data;

• Prevede o prezentare detaliata despre tranzitia la IFRS;

• Explica modul in care trecerea de la aplicarea GAAP la aplicarea IFRS a


afectat situatia financiara raportata a entitatii, performanta financiara si
fluxurile de trezorerie.
15
IFRS 1, scop şi obiectiv.

asigură :
• primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi, şi

• rapoartele financiare interimare pentru o anumită parte a


perioadei la care se referă situaţiile financiare conţin informaţii de
înaltă calitate care:
- sunt transparente pentru utilizatori şi comparabile pentru toate
perioadele prezentate;
- asigură un punct de plecare pentru contabilitatea ulterioară
a entităţii în conformitate cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS); şi

• pot fi generate la costuri mai mici decât beneficiile utilizatorilor.

16
• Aria de aplicabilitate

• O entitate va aplica IFRS 1 în următoarele cazuri:


• în momentul întocmirii primelor situaţii financiare
IFRS, şi

• pentru toate rapoartele financiare interimare pe care le


întocmeşte în conformitate cu IAS 34, pentru o parte din
perioada la care se refera primul set de situatii financiare IFRS

17
• Primul set de situaţii financiare IFRS
ale unei entităţi

• IFRS 1 se aplica in cazul in care o entitate adopta


IFRS ca NOUA BAZA A CONTABILITATII,

  este reprezentat de situaţiile financiare anuale pentru


care entitatea adoptă IFRS ca bază a contabilităţii,
printr-o declaraţie explicită şi fără rezerve în
respectivele situaţii financiare de conformare la IFRS.

18
 Cazuri în care o entitate NU adoptă o nouă bază a
contabilităţii – exemple:
– încetează să prezinte situaţii financiare în conformitate cu
reglementările naţionale, aşa cum a procedat anterior precum şi
un alt set de situaţii financiare care au conţinut o declaraţie
explicită şi fără rezerve de conformitate la IFRS,

– a prezentat situaţii financiare în anul anterior în conformitate cu


reglementările naţionale iar respectivele situaţii financiare au
cuprins o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformitate la
IFRS; sau

– a prezentat situaţii financiare în anul anterior care au conţinut o


declaraţie explicită şi fără rezerve de conformitate la IFRS, chiar
dacă auditorii au emis o opinie cu rezerve în raportul de audit
asupra respectivelor situaţii financiare.

19
• IFRS 1 NU se aplică
 în cazul modificării politicilor contabile de către o entitate
care aplică deja IFRS.
• Principalele caracteristici ale aplicării IFRS 1
• IFRS 1 se aplică în cazurile în care o entitate adoptă
pentru prima dată IFRS, printr-o declaraţie explicită şi
fără rezerve de conformitate la IFRS
• În general, IFRS 1 prevede că o entitate trebuie să
aplice toate IFRS în vigoare la data de raportare în
cazul primelor situaţii financiare IFRS.
• În particular, IFRS 1 impune entităţilor anumite condiţii la
întocmirea Bilanţului contabil de deschidere IFRS ca
punct de plecare pentru contabilitatea conform IFRS

20
Aplicarea în România
OMF nr. 1286/2012, publicat în Monitorul oficial nr.687/04.10.2012 a fos
abrogat de ORDINUL Nr. 2844/2016 din 12 decembrie 2016
:

• SCOPUL APLICARII:

• 1. conformitatea reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii cu


reglementările Uniunii Europene, în România IFRS s-a implementat pentru
entități prevazute de lege
• 2 Standarde Internaţionale de Raportare Financiară cuprind: Cadrul general
conceptual (CGC)
(IFRS), (IAS) şi (Interpretările SIC - IFRIC)
• 3 Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanţului sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care întocmesc situaţii
financiare consolidate au să aplice Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară.
• (4) Instituţiile de credit continuă să aplice Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară la întocmirea situaţiilor financiare consolidate.

21
• 4. Bilanţul de deschidere IFRS
• Bilanţul contabil de deschidere IFRS al unei entităţi este
baza de plecare pentru contabilitatea ulterioară conform
IFRS.
• Entităţile au obligaţia să menţioneze în bilanţul de
deschidere IFRS, data de trecere la aplicarea IFRS.
Aceasta reprezintă începutul primei perioade pentru care
se prezintă informaţii comparative integrale în
conformitate cu IFRS.
• Bilanţul de deschidere nu trebuie publicat în primele
situaţii financiare IFRS.

22
• Exemplu. O entitate care întocmeşte situaţii financiare IFRS pentru
exerciţiul financiar încheiat la 31 dec.2018 şi include informaţii
comparative pentru un singur exerciţiu financiar anterior, data de
trecere la aplicarea IFRS va fi 1 ianuarie 2019, iar bilanţul de
deschidere IFRS va fi întocmit la această dată. O entitate care a
optat să prezinte informaţii comparative integrale pentru două
exerciţii financiare anterioare va întocmi bilanţ de deschidere IFRS
la data de 1 ianuarie 2018.
În bilanţul de deschidere IFRS., o entitate:
a) va recunoaşte toate activele sau datoriile a căror recunoaştere este
cerută de IFRS;
b) va exclude (derecunoaşte) acele elemente de active sau datorii care
nu sunt permise conform cerinţelor IFRS;
c) va reclasifica conform IFRS elementele care au fost recunoscute
anterior conform GAAP (respectiv reglementările contabile naţionale
aplicate, exemplu: OMFP 1802/2014, cu modificările şi completările
ulterioare);
d) va aplica IFRS la evaluarea tuturor activelor şi datoriilor
recunoscute.

23
• IFRS 1 stabileste urmatoarea delimitare in timp: exemplu /31.12.2019

IFRS 1 stabileste urmatoarea delimitare in timp:

1.01.2007/2018 31.12.2007/2018 31.12.2018/2019 Timp

Situatiile
Situatiile
financiare se
financiare se
Data de intocmesc in
intocmesc
trecere la conformitate cu
reglementarilor
IFRS
aplicarea IFRS anterioare
(GAAP)

24
Ajustări din retratare

 Ajustările generate de aplicarea pentru prima


dată a IFRS se înregistrează în cadrul
rezultatului reportat sau în altă categorie a
capitalurilor proprii.
• Exemplu:
• o entitate care trebuie să derecunoască active
întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute
de IFRS (ex: fond comercial eronat recunoscut
în situaţiile financiare individuale), reflectă
valorile respective în rezultatul reportat;
• 205=1172

25
• o entitate care trebuie să evalueze la valoarea
justă titlurile de participare disponibile pentru
vânzare, recunoaşte diferenţele respective în
cadrul rezervei din evaluarea la valoarea justă;
 261 = 1058
• o entitate care pentru anumite grupe de
imobilizări corporale efectuează recunoaşterea
la valoarea justă potrivit prevederilor I.A.S. 16,
va recunoaşte diferenţa dintre cost şi valoarea
justă a imobilizărilor corporale în rezerva de
reevaluare.
 212,213,214 = 1058

26
• Cerinţe IFRS 1 şi posibile efecte ale aplicării acestuia

• a) recunoaşterea activelor şi datoriilor cerută de IFRS

- active şi pasive aferente contractelor de leasing financiar (IAS


17);
- creanţe şi datorii privind impozitele amânate (IAS 12);
- planuri de pensii şi beneficii determinate (IAS 19);
- provizioane pentru obligaţii legale sau implicite (IAS 37);
- imobilizări necorporale achiziţionate (IAS 38);
- instrumente financiare derivate (IAS. 39);
- alte active şi datorii care nu au fost recunoscute ca atare pe
baza reglementărilor contabile anterioare

27
• b) derecunoaşterea activelor şi datoriilor
care nu sunt permise conform IFRS
- imobilizări necorporale de natura brevetelor,
licenţelor şi mărcilor de fabricaţie, generate
intern (IAS 38)
- fond comercial eronat recunoscut (IFRS 3)
- provizioane pentru situaţii în care nu există
obligaţii legale sau implicite;
- alte active şi datorii recunoscute în situaţiile
financiare care exced cerinţele IFRS
28
• c) clasificarea tuturor activelor şi
pasivelor în conformitate cu IFRS
- clasificarea unor imobilizări corporale deţinute pentru
vânzare (IFRS 5, IAS 2, etc.)

- instrumente financiare care eronat au fost clasificate


anterior în categoria capitalurilor proprii (IAS 21);

- clasificarea titlurilor de participare în funcţie de scopul şi


perioada deţinerii, etc. (IAS 1)

29
• d) evaluarea tuturor activelor şi pasivelor în
conformitate cu IFRS
- deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale IAS
36);

- evaluarea instrumentelor financiare (IAS 39);

- evaluarea creanţelor (IAS 11, IAS 18. etc.);


- evaluarea provizioanelor (IAS 37);

- evaluarea creanţelor şi a datoriilor privind impozitele


amânate (IAS 12);

- evaluarea obligaţiilor privind beneficiile angajaţilor (IAS


19, etc.);
30
• Toate retratarile efectuate pentru elaborarea bilantului de deschidere
IFRS trebuie sa afecteze capitalurile proprii
• In acest sens inregistrarile care trebuie facute cu ocazia retratarii bilantului
sunt:
1. castiguri rezultate din retratare:
 Conturi de active/datorii bilantiere = Conturi de capitaluri proprii 105/1171
2. pierderi rezultate din retratare:
• Conturi de capitaluri proprii 105, 1171 = Conturi de active/datorii bilantiere
3. reconcilierea impozitelor amanate aferente capitalurilor proprii:cazul
cazul datoriei privind impozite amanate:
• Conturi de capitaluri 105, 1171 = 4412 (sold creditor 105, 1171 x Cota de
impozit)
cazul creantei din impozite amanate:
• 4412 = Conturi de capitaluri 105, 1171 (sold debitor 105,1171 x cota de
impozit

31
• Exemplul 1
• O societate comerciala a efectuat in luna noiembrie N cercetari pentru
realizarea unui utilaj pentru a fi utilizat de catre intreprindere pentru realizarea de
produse cu o calitate superioara. Cheltuielile inregistrate fiind de 25.000.lei. In luna
decembrie s-a finalizat utilajul prototip, cheltuielile lunii decembrie fiind de 60.000. lei,
societatea urmand a-l utiliza in productie in anul N+1. La sfarsitul anului N soldul
contului de imobilizari necorporale este de 85.000 lei. Cota impozit 16%.
• Observatie. IAS 38 prevede includerea in costurile perioadei a cheltuielilor
de cercetare, astfel ca societatea in luna noiembrie nu trebuia sa capitalizeze
cheltuielile de cercetare. La 31.12. N situatia GAAP/IFRS este urmatoarea:

Valoare GAAP Valoare IFRS Diferenta


85.000 retratarii se vor face
Cu ocazia 60.000 25.000
urmatoarele inregistrari:
• Diminuarea cheltuielilor de dezvoltare cu valoarea cheltuielilor de cercetare:
 1172=203.1 25.000 lei (85000-60.000)
 Inregistrarea impozitelor amanate:
 4412 = 1172 4.000 lei (25.000 x 16%)

32
• Exemplul 2
• O societate comerciala a efectuat la inceputul anului N cheltuieli cu intretinerea retelelor de calculatoare in
valoare de 10.000 lei. Aceste cheltuieli au fost incluse in costul programelor informatice. Acestea au fost
achizitionate la inceputul anului N-1, costul initial a fost de 90.000 lei, si sunt amortizate liniar pe o perioada de 3
ani.
• Observatie. In costul programelor informatice nu trebuia inclusa cheltuiala cu intretinerea retelelor, deoarece
aceste cheltuieli erau necesare mentinerii activului la nivelul sau de performanta definit initial. La 31.12. N situatia
GAAP/IFRS este urmatoarea:

Valoare GAAP Valoare IFRS Diferenta


35.000 30.000 5.000

• Cu ocazia retratarii se vor face urmatoarele inregistrari:


• Eliminarea cheltuielilor cu intretinerea retelelor din costul programelor informatice:
 1172 = 208.1 5.000 lei
• Inregistrarea impozitelor amanate (cota impozit 16%):
 4412 =1172 800 lei

33
• Exemplul 3
• In exercitiul N o societate comerciala a fost actionata in judecata de un client pentru nerespectarea
unor clauze contractuale, societatea a intarziat livrarea produselor catre client cu doua zile. Suma solicitata
este de 50.000 lei, iar societatea a estimat o probabilitate de plata de 15%. Cota impozit 16%.
• Observatie. IAS 37 precizeaza ca pentru a recunoaste un provizion, existenta unei obligatii actuale trebuie
sa fie sustinuta de manifestarea probabila a unei reduceri de resurse care incorporeaza beneficii
economice. O reducere a resurselor este considerata probabila atunci cand sansele de realizare sunt mai
mari decat probabilitatea de nerealizare.
• La 31.12. N situatia GAAP/IFRS este urmatoarea:

Valoare GAAP Valoare IFRS Diferenta

50.000 0 50.000

Cu ocazia retratarii se vor face urmatoarele inregistrari:

Eliminarea provizioanelor constituite:


1511 = 1172 50.000 lei
Inregistrarea impozitelor amanate:
1172 = 4412 8.000 lei
34
• Exemplul 4

• O societate comerciala a achizitionat la sfarsitul anului


N-2 un utilaj in valoare de 80.000 lei, durata de
functionare este de 8 ani, iar durata utila de viata a fost
estimata la 10 ani. Utilajul este amortizat liniar. Cota
impozit 16%.

• Observatie. Conform IFRS, amortizarea unui activ


reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile
pe intreaga sa durata utila de viata. La 31.12.N situatia
GAAP/IFRS este urmatoarea:
35
Valoare GAAP Valoare IFRS Diferenta

60.000. 64.000 4.000


(80000:8 =10000 x 2 ani =20000); 80.000-20.000 = 80000:10=8000x2ani=16000 (80.000-16.000) =64.000
60.000

• Cu ocazia retratarii se vor face urmatoarele inregistrari:


• Ajustarea valorii utilajului:
 2131 = 1172 4.000 lei
• Inregistrarea impozitelor amanate:
 1172 = 4412 640 lei
• Exemplul 5
La sfarsitul anului N o societate prezinta in bilant la postul imobilizari financiare,
titluri de participare, reprezentand 30.000 actiuni BETA achizitionate cu 100
lei/titlu in scopul revanzarii intr-o perioada mai mare de un an. Pentru acestea
s-a stabilit o valoare justa de 115 lei/titlu. Cota impozit 16%.
Observatie. Conform IAS 39 “Instrumente financiare” evaluarea si recunoasterea
activelor financiare disponibile pentru vanzare sunt recunoscute ulterior la
valoarea justa (se vorbeste in acest caz de o prudenta atenuata). La 31.12. N
situatia GAAP/IFRS se prezinta astfel:

36
Valoare GAAP Valoare IFRS Diferenta
30.000 act x 100 lei/act = 30.000 act x 115 lei/act = 450.000 lei
3.450.000
3.000.000 lei

Cu ocazia retratarii se vor face urmatoarele inregistrari:


• Ajustarea valorii titlurilor de participare la valoarea justa:
265 =105 450.000 lei
• Inregistrarea impozitelor amanate, deoarece se presupune ca atunci cand le
vom vinde la o valoare mai mare, vom avea un venit mai mare, si deci un
impozit pe valoare:
105 = 4412 72.000 lei;
Observatie: Am folosit contul 105 deoarece nu a fost afectat contul de profit
si pierdere, si deci rezultatul.

37
• 5. Politici contabile

• O entitate va utiliza aceleaşi politici contabile pentru:


• Bilanţul de deschidere IFRS precum şi
• pentru toate perioadele prezentate în primele situaţii
financiare IFRS.

• Politicile contabile vor fi conforme cu toate IFRS în


vigoare la data de raportare pentru primele sale situaţii
financiare conforme cu IFRS, cu anumite excepţii
prevăzute de IFRS 1.
38
• 6. Situaţii în care se poate opta la aplicarea
retroactivă a IFRS
• IFRS 1 stabileşte două categorii de excepţii de la
principiul că bilanţul de deschidere IFRS al unei entităţi
trebuie să fie conform cu fiecare IFRS.
• scutirii opţionale de la aplicarea retroactivă;
• excepţii obligatorii de la aplicarea retroactivă.
• Scutirile opţionale au fost stabilite cu scopul de a uşura
într-o oarecare măsură întocmirea primelor situaţii
financiare IFRS.
• Scutirile (excepţiile) opţionale de la aplicarea retroactivă
sunt cuprinse la paragrafele 13-25 H şi 36 A şi 36 C din
IFRS 1;

39
• În sinteză, scutirile de la aplicarea retroactivă pot fi prezentate
astfel:
• Scutiri
• A. Combinări de întreprinderi
• Opţiuni
În cazul tuturor tranzacţiilor înregistrate în contabilitate
ca fiind combinări de întreprinderi conform GAAP
anterioare:
• nu se retratează combinările de întreprinderi înainte de
data de trecere la aplicarea IFRS;
• se retratează combinările de întreprinderi înainte de data
de trecere la aplicarea IFRS; sau
• se retratează o anumită combinare de întreprinderi, caz
în care toate combinările de întreprinderi ulterioare trebui
de asemenea retratate.
40
• B. Utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat
În cazul imobilizărilor corporale:
• se utilizează costul în conformitatea cu IFRS;

• se utilizează valoarea justă la data de trecere la


aplicarea IFRS ca fiind costul estimat; sau

• se utilizează valoarea rezultată ca urmare a unei


reevaluări efectuate la o dată anterioară ca fiind costul
estimat, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii

41
NOTĂ
• Valoarea rezultată ca urmare a unei reevaluări anterioare poate fi
utilizată ca fiind costul estimat doar dacă reevaluarea a generat o
valoarea contabilă comparabilă cu valoarea justă sau dacă s-a
bazat pe un indice al preţurilor care a fost aplicat costurilor. Scutirea
poate fi aplicată pentru orice element individual al imobilizărilor
corporale.
• De asemenea, scutirea poate fi aplicată în cazul imobilizărilor
necorporale care îndeplinesc criteriile de reevaluare prevăzute de
IAS 38, precum şi în cazul investiţiilor imobiliare pentru care se
aplică metoda costurilor prevăzută de IAS 40. Scutirea nu poate fi
utilizată pentru niciun alt activ.
• În cazul unor evenimente specifice, cum ar fi o ofertă publică iniţială,
o societate poate de asemenea opta pentru utilizarea valorii juste ca
fiind costul estimat al oricărui activ sau pasiv individual.

42
• C. Beneficiile angajaţilor

Recunoaşterea amânată a câştigurilor şi pierderilor


actuariale utilizând abordarea de tip „coridor” prevăzută
de IAS 19 poate fi aplicată retroactiv sau prospectiv. În
cazul în care se optează pentru această scutire, ea
trebuie aplicată pentru toate planurile de beneficii.

43
• D. Diferente cumulative de conversie
Valoarea ajustării cumulate din conversie poate
fi stabilită la zero. Dacă se optează pentru
această scutire, ea trebuie aplicată în cazul
tuturor filialelor.

• E. Instrumente financiare compuse


O societatea nu trebuie să identifice cele două
elemente de capitaluri proprii ale unui instrument
financiar compus în cazul în care componenta
de pasiv nu este în sold la data de trecere la
aplicarea IFRS.

44
F. Activele şi pasivele filialelor,
întreprinderilor asociate şi asocierilor în
participaţie.

O subsidiară care aplică IFRS ulterior


societăţii mamă, poate opta pentru
aplicarea IFRS 1 sau utilizarea valorilor
contabile ale activelor şi pasivelor incluse în
situaţiile financiare consolidate, cu condiţia
să elimine orice ajustări de consolidare.

45
• 7. Excepţii obligatorii de la aplicarea
retroactivă

 IFRS 1 interzice aplicarea retroactivă a IFRS privind:


• - derecunoaşterea activelor financiare şi a datoriilor
financiare;
• - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor
• - estimări
• - activele clasificate ca deţinute pentru vânzare şi pentru
activităţi întrerupte.
46
În sinteză excepţiile obligatorii de la aplicarea retroactivă pot fi prezentate astfel:
Excepţii

• A. Derecunoaşterea activelor şi pasivelor financiare

Opţiuni

- Cerinţele privind derecunoaşterea prevăzute de IAS 39 sunt aplicate începând cu 1


ianuarie 2011. Activele şi pasivele financiare derecunoscute anterior acestei date nu sunt
recunoscute în primele situaţii financiare IFRS
• B. Contabilitatea operaţiunilor de acoperire împotriva riscurilor
- Contabilitatea operaţiunilor de acoperire împotriva riscurilor poate fi aplicată prospectiv în cazul
tranzacţiilor care îndeplinesc criteriile precizate de IAS 39 începând cu data de trecere la IFRS
- Operaţiunile de acoperire împotriva riscurilor nu pot fi stabilite retroactiv, iar documentele
justificative nu pot fi create retroactiv.

47
• C. Estimări

- Informaţiile ulterioare nu sunt utilizate pentru a crea sau


a revizui estimările efectuate în situaţiile financiare
întocmite conform GAAP. Aceste estimări pot fi revizuite
doar pentru a fi corectate erorile şi pentru a reflecta
modificarea politicilor contabile.

• D. Active clasificate ca deţinute pentru vânzare şi


activităţi întrerupte

- aplicarea prospectivă a IFRS 5 pentru activele


imobilizate care îndeplinesc condiţiile de clasificare,
după data intrării în vigoare a standardului.
- după 1 ianuarie 2015, IFRS 5 se aplică retroactiv.

48
8. CERINŢE DE PREZENTARE ŞI
DESCRIERE
 Informaţii comparative
În conformitate cu IAS 1 „Prezentarea
situaţiilor financiare”:
 primele situaţii financiare IFRS ale
unei entităţi vor include informaţii
comparative pentru cel puţin un an
conform IFRS.

49