Sunteți pe pagina 1din 10

Biosfera

Este singurul înveliş planetar care pătrunde în toate


celelalte învelişuri ale Terrei

Atmosferă Litosferă

Hidrosferă
Caracteristicile biosferei
a. Biosfera = Totalitatea vieţuitoarelor
care trăiesc pe Pământ împreună cu
mediul lor de viață
b. Vegetația = totalitatea plantelor care
cresc în mod natural pe Pământ(cca 500
000de specii)
c.Fauna = totalitatea speciilor de animale
de pe pământ(cca 1.5 mil specii).

 Limitele biosferei – în atmosferă30km;


- în oceane-până la fundul lor
- în scoarța terestră – 3km
Biosfera
- este formată din:

VEGETAŢIE
totalitatea plantelor
care cresc în mod
natural

FAUNĂ
totalitatea
animalelor care
trăiesc pe Terra
Peisaje
Vegetaţia şi fauna diferă în funcţie de latitudine şi
altitudine
Factorii care influențează răspândirea organismelor
 clima prin: lumină, temperatură, precipitaţii, vânt;
 hidrografici prin: salinitate, mișcare, presiune
 solul prin: loc de adăpost, hrană, mediu de viaţă
 omul prin: despăduriri, deşertificări, distrugeri de
spceii vegetale şi animale, creează medii etc.
relieful prin: altitudine, înclinarea
pantelor, expunerea versanţilor

Speciile de plante sunt etajate în funcţie de altitudine

Versanţii expuşi la
soare au vegetaţie
mai bogată
Solurile prin: loc de adăpost, hrană, mediu
de viaţă
Fiecare tip de plantă preferă un anumit tip de sol
care să îi permită dezvoltarea optimă
1.Domeniile de viaţă ale biosferei = mediile de viaţă în care
trăiesc plantele şi animalele
a.Domeniul acvatic – cel mai bogat în viețuitoare cuprinde:
1. Domeniul apelor oceanice
2. Domeniul apelor continentale
Viețuitoarele de aici se împart în funcție de modul de deplasare:
- înotătoare – peștii, balenele, meduzele, etc
- plutesc purtate de curenți- planctonul: alge, crustacee
-fixate pe fundul apei – coralii
b. Domeniul terestru- cuprinde
1. Domeniul continental
2. Domeniul subteran
Organismele se împart în funcție de marile domenii climatice
(biomuri):
- pădurea - savana - deșertul
- tundra - pajiști/fânețe - stepă/silvostepă
c. Domeniul aerian
1.Zonele biogeografice
 reprezintă spaţii geografice cu caracteristici de climă,
vegetaţie şi faună relativ comune.
Pe Terra se disting cinci zone biogeografice
corespunzătoare zonelor climatice alcătuite din mai
multe biomuri
 zona caldă (una)
 zona temperată – (două)
 zona rece – (două)
Etajele de vegetaţie corespund etajelor climatice,
fiecărei zone de climă îi corespunde un tip de
vegetație, iar fiecărui tip de vegetație îi corespund
anumite animale și tipuri de sol.
Concluzii

Biosfera este învelişul viu al Pământului şi este


formată din totalitatea plantelor şi animalelor

Răspândirea vegetaţiei pe glob este influenţată de


latitudine şi altitudine dar şi de lumina solară,
temperatură, precipitaţii, vânturi, relief şi sol

Răspândirea animalelor pe Terra este condiţionată


de factori precum temperatura, hrana şi vegetaţia