Sunteți pe pagina 1din 8

COMUNICAREA

NONVERBALĂ
ÎN ACTIVITĂȚILE
SPORTIVE

Bartha Velu-Sebastian
Albu Norbert-Cristian
Bobiș Iosif
• Comunicarea nonverbală (CNV) între oameni este comunicarea prin trimiterea și primirea de
indici nonverbali. Acești indici pot fi:
- Vizuali: limbajul corpului (kinezică), postura fizică (proxemică).
- Olfactivi: mirosuri de diferite feluri.
- Tactili: contact fizic.
 În activitățile sportive recreative, organizate, se disting
următoarele forme ale comunicării nonverbale:

• Comunicarea cromatică

• Comunicarea gestuală

• Comunicarea tactilă
EXEMPLE ÎN DIFERITELE SECVENȚE/VERIGI ALE
A C T I V I T Ă Ț I L O R S P O R T I V E R E C R E AT I V E O R G A N I Z AT E , U N D E
SE ÎNTÂLNESC URMĂTOARELE FORME SPECIFICE ALE
COMUNICĂRII NONVERBALE:

• POSTURA ȘI LIMBAJUL CORPULUI:


- P O S T U R A C O N T R O L AT Ă ( P O Z I Ț I A D E D R E P Ț I C O M U N I C Ă
PA RT I C I PA N Ț I L O R C Ă A C T I V I TAT E A A Î N C E P U T Ș I T R E B U I E S Ă S E
RESPECTE INDICAȚIILE ȘI COMENZILE
INSTRUCTORULUI/ANTRENORULUI) ȘI LIMBAJUL CORPULUI
A N T R E N O R U L U I AT U N C I C Â N D T R A N S M I T E C O M E N Z I S P E C I F I C E L A
MOMENTUL DE ORGANIZARE A COLECTIVULUI.
• MIMICA:
- M I M I C A G E N E R AT Ă D E A C Ț I U N I C A R A C T E R I Z AT E AV Â N D U N
Î N A LT G R A D D E Î N C O R D A R E Ș I E X T E N S I E ;

- M I M I C A A S O C I AT Ă C U A N U M I T E M I Ș C Ă R I A L E
E X E R C I Ț I I L O R I N C L U S E I N C O M P L E X E L E D E D E Z V O LTA R E
FIZICĂ PE CARE LE REALIZEAZĂ PRACTICANȚII CU MARE
AMPLITUDINE NECESITÂND UN EFORT MARE;
• GESTURI:

-
G E S T U R I A S O C I AT E C U C O M E N Z I S P E C I F I C E D E
EXECUȚIE A MIȘCĂRILOR DE ÎNTOARCERE PE LOC
CARE POT INDICA DIRECȚIA DE ACȚIONARE SAU DE
DEPLASARE;

- G E S T U R I A S O C I AT E C U C O M E N Z I L E S P E C I F I C E
D E E X E C U Ț I E A M I Ș C Ă R I L O R VA R I AT E Ș I I N D I C Â N D
DIRECȚIA ACȚIUNII (DEPLASĂRI, SCHIMBĂRI DE
DIRECȚIE, GRUPĂRI, ALINIERI, FORMAȚII DE
GIMNASTICĂ);
• MIȘCĂRI:

- MIȘCĂRI SPECIFICE DIFERITELOR JOCURI SPORTIVE;

- MIȘCĂRI SAU SEMNE SPECIFICE ARBITRAJULUI CARE


N E C E S I T Ă G E S T U R I S P E C I F I C E Ș I C A R E P O T R E Z U LTA Î N
DEPLASĂRI ȘI MIȘCĂRI ÎN DIFERITE DIRECȚII LA DIFERITE
JOCURI SPORTIVE.
MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE !