Sunteți pe pagina 1din 13

«Planul educațional

individualizat»

Autor : Studentul anului II Flocea Ion, gr.21 FR


Controlat: : Balțat Lilia
CUPRINS
Ce este un plan educațional individualizat?

Scopul elaborării și realizării PEI

Etapele procesului PEI

Particularități individuale de dezvoltare a elevului

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
Planul educațional individualizat (PEI) este un instrument de organizare și realizare
coordonată a procesului educațional pentru copilul cu cerințe educaționale speciale (CES).

Abordările UNESCO (1995) - tulburări de limbaj;


- tulburări emoționale (afective)
vizează următoarele stări de
și de comportament - dificultăți de învățare;
dezvoltare a copilului cu CES:

- dizabilități
- întârziere/dizabilitate fizice/neuromotorii;
mintală/intelectuală/dificultăți
- dizabilități de văz;
severe de învățare;
- deficiențe de auz.
Scopul elaborării și
realizării PEI este
Funcțiile PEI:
facilitarea incluziunii
educaționale a copilului • identificarea și prioritizarea necesităților de învățare și
cu CES, dezvoltare a copilului;
asigurarea progresului • reglementarea procesului educațional pentru copilul cu
în dezvoltarea copilului CES, asigurându-i acces echitabil la educație în medii comune
(pe domeniile fizic, de învățare; • definirea scopului și obiectivelor educaționale
limbaj și comunicare, și de abilitare/reabilitare a dezvoltării pe termen scurt, mediu
cognitiv, socio- și lung;
emoțional,
• stabilirea domeniilor de intervenție individualizată cu
comportament
adaptativ),
copilul, familia, specialiștii;
în funcție de potențialul • stabilirea conexiunilor între toți specialiștii/persoanele care
acestuia, identificând asistă copilul în procesul educațional;
strategii, resurse, • delegarea responsabilităților conform resurselor disponibile
tehnologii, servicii care (umane, materiale și de timp), inclusiv copilului, părinților;
vor facilita progresul. • monitorizarea, evaluarea și reevaluarea procesului de
asistență psihopedagogică oferită copilului.
Etapele procesului PEI

• I. Constituirea echipei PEI

• II. Elaborarea PEI

• III. Realizarea PEI

• IV. Monitorizarea, revizuirea,


actualizarea PEI
Etapa I-a: Constituiea echipei PEI
PEI se elaborează în echipă de către persoanele cu atribuții în asistența elevului. Componența echipei
PEI o recomandă CMI și este aprobată prin ordin de către directorul instituției de învățământ.

În componența echipei PEI intră:

dirigintele clasei în care este inclus copilul, cadrul didactic de sprijin,

învățătorul/profesorii la clasă, psihologul, logopedul, alți specialiști, părintele, copilul.


Etapa a II-a: Elaborarea PEI

În procesul de elaborare PEI este absolut necesară colaborarea dintre


membrii echipei. Aceștia trebuie să aibă o percepție comprehensivă
comună asupra punctelor forte, intereselor și necesităților copilului
să identifice cât mai corect/precis
să stabilească un consens privind
punctele forte, interesele și
finalităţile/competențele pe care
necesitățile elevului; să stabilească un consens privind
trebuie să le achiziționeze elevul
să convină asupra informaţiilor modul și nivelul de prestare a
în perioada planificată
colectate și a concluziilor serviciilor de sprijin elevului;
(finalitățile educaționale);
desprinse în urma observării • să sugereze/recomande
• să coreleze finalitățile
comportamentului elevului și strategii/tehnologii educaționale
curriculumului general cu
asupra tipului de curriculum adecvate necesităților elevului;
finalitățile individualizate
pentru acesta (general,
stabilite în PEI;
modificat);
aprobă componența CMI și a echipei
Roluri și
responsabilități
PEI;

desemnează specialistul responsabil


de coordonarea activității de
elaborare a PEI;
facilitează colaborarea în procesul de
planificare, evaluare, realizare a
PEI;
• asistența elevului la clasă, realizată de
învățător/profesor, în conformitate cu finalitățile
educaționale stabilite;
• adaptarea strategiilor didactice la necesitățile
elevului;
• adaptarea materialelor didactice la necesitățile
Realizarea PEI
însumează: elevului;
• asistență/recuperare educațională;
• Asistență
• asistența elevului de către CDS (la clasă, în
educațională:
CREI, în alte spații în care elevul este inclus în
activități), în conformitate cu prevederile în
vigoare;
• asistența psihologică, logopedică, în conformitate
cu PEI;
-re/abilitare fizică, kinetotereapie;
- terapii specifice;
• Asistență - asistență medicală;
non-educațională: - transport specializat;
- alimentație;
- echipament specializat.
Etapa a IV-a. Monitorizarea/revizuirea/actualizarea PEI

Monitorizarea PEI se realizează continuu, în special la etapele de elaborare și


realizare a PEI, având drept obiective următoarele:

- stabilirea conformității PEI cerințelor educaționale speciale ale copilului; -


estimarea nivelului de relevanță a PEI;
- relevanța distribuirii rolurilor în procesul de elaborare și realizare a PEI;

identificarea unor blocaje/impedimente în realizarea PEI și a soluțiilor pentru


înlăturarea acestora; - precizarea impactului realizării PEI asupra dezvoltării
copilului (progresul în dezvoltarea copilului); - revizuirea/actualizarea PEI.
Particularități individuale de dezvoltare a elevului

fizic; cognitiv
comportament
- limbaj și socio- adaptativ.
comunicare; emoţional;

În acest compartiment se vor indica


particularitățile individuale de dezvoltare a
elevului pe domeniile:
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1. Bulat. G., Rusu. N., Suportul educațional. Asistența copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Chișinău, 2015.
2. 2. Cook, R., E, Tessiwer, A., Armbruster, V., B, Adapting EarlyChildhood Curricula for children
with Special Needs, Merril, Columbus, Toronto, London, Melboorne, 1087.
3. Curriculum diferenţiat și personalizat, Ed. Polirom, Iași. Crișan, A., 1998.
4. Curriculum și dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic, Revista de Pedagogie, nr.3-
Vrasmas, Traian, Învăţământul integrat și/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe educative speciale,
Aramis, 2001, p.100-116, 210-211.
5. Danii, A., Popovici D.-V., Racu A. Intervenția psihopedagogică în școala incluzivă. Chișinău:
Tipografia Centrală, 2007.
6. Design universal pentru învăţare. Un ghid pentru profesori și specialiști în educaţie. Ed. Mirton,
Timișoara, 2008.
7. Gherguț, A.,. Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate și incluzive în
educație (ediția a II-a), Iași: Editura Polirom, 2006.