Sunteți pe pagina 1din 36

CAUZE INCENDII

MASURI DE
PREVENIRE SI
STINGERE A
INCENDIILOR
 Lege nr. 481/2004 din 08/11/2004 privind protectia civila
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004  privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 Legea Nr. 212 din 24 mai 2006 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă
 Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare


împotriva incendiilor
 Ordinul 712/2005 – Ordin al MAI privind instruirea salariaţilor pentru
situaţii de urgenţă
 Hotarare nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei nationale de
prevenire a situatiilor de urgenta
In caz de incendiu sau pericole, este foarte important a se urmări evacua
rea cât mai rapidă şi în siguranţă a persoanelor.

In acest sens, în funcţie de categoria persoanelor implicate, se stabilesc


modalităţile de alarmare, comportamentul de adoptat în caz de urgenţă,
atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească factorii responsabili
desemnaţi.

Concluziile rezultate în urma unor incendii demonstrează că, în caz de


pericol, comportamentul persoanelor se poate caracteriza prin:

a. în primele momente de la alarmare, nesiguranţă, interpretare greşită,


indecizie şi căutare de informaţii;
b. reacţia sceptică la semnalul de alarmă de incendiu (alarma este reală sau
este vorba doar de un exerciţiu ?);
c. efectul de grup asupra individului;
d. evitarea căilor de evacuare, de care utilizatorii nu sunt siguri.
Studii internaţionale arată în mod clar că, în caz de incendiu, oamenii
caută mai întâi să ştie ce se întâmplă, dar influenţa de grup este atât
de mare că individul urmează acţiunile grupului, chiar dacă acestea
contravin propriei percepţii a situaţiei sau propriei norme
comportamentale. Dacă grupul nu reacţionează, nu reacţionează nici
individul, el găsindu-se, astfel, în situaţia în care propria sa viaţă este
ameninţată. Există însă şi pericolul ca un lider al grupului care are
iniţiativă, să fie urmat de grup sau de o parte a grupului. In urma unor
incendii cu urmări dramatice s-a constatat că liderii care, nu erau
familiarizaţi cu locul sau au ignorat procedura de urmat în caz de
incendiu, au pus grupul în pericol (persoane blocate în culoare fără
ieşire, pătrunderea în culoare pline de fum şi gaze toxice, etc.).
Factori, precum timpul mare de descoperire a unui incendiu,
momentul întârziat al alarmării persoanelor aflate în pericol, modul
deficitar de alarmare, nesemnalizarea căilor de evacuare şi
acceselor, necunoaşterea clădirii şi a modului de comportare de
către persoane, pot întârzia începutul evacuării sau pot conduce la
alegerea unui drum mai lung până la ieşire în locul drumului scurt.
Incendiile în societăţi sunt în prezent foarte rare. Aceasta nu trebuie
să conducă însă la neglijarea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor. Dacă totuşi, într-o societate izbucneşte un incendiu, atunci
cei implicaţi se vor confrunta cu probleme foarte dificile. Pe lângă
efectul direct al focului, cele mai mari pericole le reprezintă fumul şi
gazele de incendiu. Dar societăţile se pot confrunta şi cu alte
pericole, precum ameninţări cu bombe sau cutremure, evenimente
ce conduc la necesitatea evacuării persoanelor.
Exerciţiile de evacuare, periodic realizate, vin în sprijinul conducerii
societăţii, personalului cu atribuţii specifice (alarmare, evacuare,
stingere) în caz de incendiu, precum şi conducătorilor locurilor de
muncă şi lucrătorilor
Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de
alarmare şi evacuare, instruirea lucrătorilor trebuie să cuprindă şi
pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor care se
face organizat în unitate conform programului de instruire.
Această instrucţiune se adresează tuturor conducătorilor locurilor de
muncă, care îi instruiesc pe lucrători în privinţa comportamentului pe
care trebuie să-l adopte în caz de alarmă. Pe de altă parte oferă
conducătorului societăţii şi responsabilului cu P.S.I. un sprijin efectiv la
stabilirea unui plan corect de alarmare.
Datorită specificului fiecărei societăţii, această instrucţiue nu poate oferi
un model standard pentru Planul de alarmare şi evacuare, ci doar să
schiţeze structura acestuia. Planul de alarmare şi evacuare cuprinde
instrucţiuni şi sfaturi privind comportamentul în caz de incendiu şi
măsurile specifice de intervenţie. El trebuie să cuprindă pentru fiecare
categorie potenţială de pericol toate măsurile tehnice şi organizatorice.
De asemenea, planul de alarmare şi evacuare va cuprinde şi măsurile
de prevenire a incendiilor din societatea respectivă.
La baza întocmirii planului de alarmare stau următoarele documente:
• Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fiecărei societăţi
comerciale.
• Această instrucţiune
• Experienţele ultimului exerciţiu de alarmare; planul de alarmare nu
este niciodată definitivat, fiind necesară reactualizarea lui
permanentă.
Planul de alarmare şi evacuare al unei societăţi nu poate fi
întocmit de o singură persoană, la elaborarea lui trebuind să
contribuie:
 Conducătotul societăţii
 Responsabilul cu P.S.I. din societate
Planul de alarmare şi evacuare este structurat în trei capitole:
Capitolul I se adresează tuturor persoanelor, care se pot afla la un
moment dat în societate – chiar şi când acestea sunt pentru scurt timp
(ex. vizitatori, delegaţi). El cuprinde instrucţiuni privind comportamentul
de urmat de aceste categorii de persoane în cazul în care este
necesară evacuarea. Un model de instrucţiuni este prezentat în Anexa
nr.1.
 

In societăţile aceste instrucţiuni sunt amplasate în apropierea intrării în


societate sau lângă stingătoare. Culoarea şi textul nu trebuie
schimbate. Totuşi, pot fi îndepărtate cuvinte sau simboluri, ca de
exemplu „nu folosiţi ascensorul” dacă nu există nici un ascensor în
clădire.
 

Capitolul I se referă şi la marcarea căilor de salvare şi de evacuare în


caz de urgenţă. Simbolurile internaţionale ale acestora sunt
reprezentate în Anexa nr.2.
Anexa nr.1

Anunţarea incendiului !

Se alarmează personalul prin semnalul de alarma si/sau prin voce !


Se anunţă persoanele responsabile din organigrama afişată !
Se anunţă pompierii militari, la telefon prin centrală 112 , de către persoanele desemnate în
1 organizarea primei intervenţii în caz de incendiu afişată !
Anunţul trebuie să cuprindă :
CINE ANUNŢĂ ! (nume, prenume, funcţie )
CE ARDE ! ( tipuri materiale , cantităţi )
112 UNDE ARDE ! ( locul exact )
Numărul de telefon de la care sunaţi . Rămâneţi la telefon pentru confirmarea anunţului !

Primele măsuri de siguranţă !

Se salvează persoanele aflate în pericol !


2 Se urmează căile de evacuare semnalizate !
Se acordă atenţie indicaţiilor persoanelor care coordonează evacuarea!
Se evacuează materialele inflamabile şi combustibile şi alte bunuri valoroase !

Prima intervenţie în caz de incendiu !

Se întrerupe curentul electric de la tabloul general


3
Se inchide robinetul principal de gaz

Se acţionează cu stingătoarele din dotare


CUM SĂ TE PROTEJEZI ŞI SĂ INTERVII ÎN CAZ DE INCENDIU

COMPORTAŢI-VĂ CU CALM ŞI RESPECTAŢI REGULILE ŞI MĂSURILE INDICATE ÎN ASEMENEA


SITUAŢIE;
DACĂ PENTRU SALVAREA OAMENILOR, TREBUIE SĂ TRECEŢI PRIN ÎNCĂPERI INCENDIATE, PUNEŢI
PE CAP O PĂTURA UMEDĂ;
DESCHIDEŢI CU PRUDENŢĂ UŞILE, DEOARECE AFLUXUL RAPID DE AER, PROVOACĂ CREŞTEREA
RAPIDĂ A FLACĂRILOR;
PRIN ÎNCĂPERILE CU FUM DENS DEPLASAŢI-VĂ TÂRÂŞ SAU APLECAŢI – CÂT MAI APROAPE DE
PODEA;
STRIGAŢI VICTIMELE (COPIII DE REGULĂ SE ASCUND SUB PATURI, ÎN DULAPURI ETC.), GĂSIŢI-LE ŞI
SALVAŢI-LE;
DACĂ VI SE APRINDE ÎMBRĂCĂMINTEA, NU FUGIŢI, CULCAŢI-VĂ PE PĂMÂNT ŞI ROSTOGOLIŢI-VĂ;
ASUPRA OAMENILOR CĂRORA LI S-A APRINS ÎMBRĂCĂMINTEA, ARUNCAŢI UN PALTON, O PĂTURA
SAU CEVA CARE ÎI ACOPERĂ ETANŞ;
ÎN CAZUL STINGERII INCENDIULUI FOLOSIŢI STINGĂTOARE, APĂ, NISIP, PĂMÂNT, ÎNVELITORI ETC.;
DACĂ ARDE SUPRAFAŢA VERTICALĂ, APA SE ARUNCĂ DE SUS ÎN JOS;
LICHIDELE INCENDIARE SE STING PRIN ACOPERIRE CU NISIP, PĂMÂNT, CUVERTURI GRELE;
INSTALAŢIILE ELECTRICE SE STING NUMAI DUPĂ ÎNTRERUPEREA PREALABILĂ A SURSELOR DE
ENERGIE;
IESIŢI DIN ZONA INCENDIATĂ ÎN DIRECŢIA DINSPRE CARE BATE VÂNTUL;
BOMBELE INCENDIARE DE AVIAŢIE SE STING PRIN ACOPERIREA CU PĂMÂNT SAU PRIN
SCUFUNDARE ÎN BUTOAIE (GĂLEŢI DE APĂ);
PICĂTURILE DE NAPALM, CĂZUTE PE ÎMBRĂCĂMINTE SE STING PRIN ACOPERIREA LOCULUI
RESPECTIV CU ÎMBRĂCĂMINTE SUBŢIRE, LUT SAU NISIP;
AMESTECURILE PE BAZĂ DE FOSFOR SAU SODIU SE STING PRIN IZOLAREA ACESTORA DE AERUL
ÎNCONJURĂTOR PRIN ACOPERIRE CU PĂMÂNT, NISIP, ACOPERIRI ETANŞE (PALTON, PĂTURI ETC.);
APLICAŢI PE PĂRŢILE AFECTATE PANSAMENT USCAT ŞI CURAT ŞI PREZENTAŢI-VĂ LA PUNCTELE
MEDICALE.
Comportament în caz de incendiu Evacuarea în siguranţă
Alarma de incendiu:________________ Se evacuează locul de muncă
la locul de adunare stabilit
Păstraţi-vă calmul !
Locul de adunare: ___________
Nu vă luaţi îmbrăcăminte sau alte obiecte
personale, dacă acest lucru nu este posibil.
La locul de adunare:
Verificarea evacuării tuturor
lucrătorilor
Aveţi grijă de lucrătorii cu handicap,
Inclusiv la cei cu handicap temporar.
Anexa nr. 2

Marcaj cale de evacuare stânga-dreapta Marcaj cale de evac. în caz de urgenţă

Marcaj cale de evacuare urcare Marcaj acces

Marcaj cale de evacuare coborare Directia de evacuare Punct


sanitar

Hidrant Stingator Marcaj direcţie hidrant Marcaj Loc de


(stingător) stingător adunare
Capitolul II se adresează persoanelor, care îşi petrec timpul în clădire, deci
care nu sunt doar în trecere (ex. conducătorii locurilor de muncă, lucrători).
 

El este împărţit în următoarele subcapitole:


■ Reguli specifice de prevenire a incendiilor
■ Scenarii de incendiu
■ Căi de evacuare şi salvare
■ Sisteme de alarmare şi echipamente de stingere a incendiilor
■ Reguli speciale de comportament în caz de incendiu
■ Anunţarea incendiului
■ Semnale de alarmare şi indicaţii
■ Evacuarea în siguranţă
■ Stingerea incendiului
 

La fiecare loc de muncă vor fi afişate într-un loc vizibil extrase din acest capitol
cuprinzând reguli pe care lucrătorii şi conducătorii locurilor de muncă trebuie să
le cunoască şi să le respecte în cazul declanşării alarmei de evacuare. Un
exemplu dintr-un astfel de extras este prezentat în Anexa nr. 3.
UNITATEA ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR / APROBAT
Str. PLAN DE EVACUARE Director
Tel ………….. Fax ……………. E-mail:
Locul de muncă :
I. PREVENIREA SCHIŢA DE INTERVENŢIE ŞI EVACUARE II. ORGANIZAREA
INCENDIILOR INTERVENTIEI ŞI EVACUĂRII
1. Materiale combustibile si 1. Mijloace de alarmare/alertare:
imflamabile: ■ telefon situaţii de urgenţă:
■ centrala alarmare
■ materii prime si aux.,prod. finite
■ ambalaje carton 2. Instalaţii si dispozitive de limitare şi stingere:
■ ambalaje plastic ■ splinklere .........................................buc.
2. Surse de aprindere posibile: ■ stingătoare portabile.........................buc
■ de natura electrica. 3. Pers. care asig. prima intervenţie
■ foc deschis, fumat ■ stingătoare portabile ...............
………………..................................
3. Echipamente si mijloace:
........................................................................
■ calculator ■ tablou electric:
■ copiator xerox ……………………………...........................
■ imprimanta, ■ declanşare/oprire instalaţii:
■ fax, ..................................................................
■ instalatie de climatizare. 4. Mijl. de protecţie a salariaţilor:
■ evacuare prin personalul stabilit la pct..5
4. Masuri generale:
■ interzicerea blocarii cailor de acces si 5. Personalul care asigură evacuarea
a tablourilor electrice persoanelor/bunurilor:
■ interzicerea blocarii mijloacelor de ■ persoane pentru evacuare personal: ...............
prima interventie si a surselor de ……………..................................
incalzire ...................................................................
■ persoane pentru evacuare bunuri:
■ scoaterea de sub tensiune la
……………................................................
terminarea lucrului a echipamente lor de ..................................................................
munca 6. Instr. ptr prima intervenţie în caz de incendiu
■ stingerea iluminatului, exceptie facand ■ Se întrerupe curentul electric
iluminatul de siguranta ■ Se acţioneaza cu stingatoare din dotare
■ curatenia la locul de munca 7. Instrucţiuni ptr. primele măsuri de siguranţă la
evacuare
5. Masuri specifice:
■ Se evacueaza pers. aflate în pericol!
■ colectare si gestionare deseuri ■ Se urmează căile de evac. semnalizate!
■ interzicerea focului deschis si a ■ Se evac. mater. inflamabile şi combustibile şi alte
fumatului in incinta societatii bunuri valoroase!

TELEFOANE UTILE: LEGENDA ÎNTOCMIT


POMPIERI 112 ■ Telefon situaţii de urgenţă ■ Direcţia de evacuare Serviciul Extern
■ Direcţia de intervenţie de Prevenire şi Protecţie
SALVARE 112 ■ Stingătoare portabile ■ Robinet principal de gaz S.C.
■ Senzor de gaz,Senzor de fum
POLIŢIE 112 ■ Focar de incendiu ■ Tablou electric Cadru tehnic PSI:
■I
■ Loc de adunare ■ Uşă de evacuare ■ Hidranti interiori Responsabil punct de lucru:
■ Trusă prim ajutor ■ Hidranti exteriori ■ .............................................
La realizarea acestui capitol se va ţine seama de următoarele principii:
■ Nu este nevoie de text mult!
■ Formulare clară !
■ Prezentare concisă.
■ Se recomandă desenarea unui plan al clădirii şi marcarea cu culoarea
verde a căilor posibile de evacuare şi a tuturor scărilor şi acceselor.
Uşile de evacuare către exterior trebuie să fie accesibile permanent pe
timpul funcţionării societatii comerciale si să poată fi deschise uşor din
interior fără dificultate.
Usile trebuie să se deschidă în sensul evacuării catre exterior.
Se interzice păstrarea în cutii a cheilor pentru uşile de evacuare către
exterior.
Dimensiunile şi numărul căilor de evacuare şi salvare se asigură
respectând prevederile Normativului tehnic specific de siguranţă la foc.
La elaborarea capitolului II se va ţine seama de următoarele condiţii:
 
■ Evacuarea rapidă a clădirii
■ Siguranţa primează rapidităţii
■ La evacuare lucrătorii trebuie să fie condusi compact spre exterior
■ Supravegherea şi ordinea pot evita panica
■ Salvarea oamenilor primează stingerii incendiilor
 

Un punct important în cadrul subcapitolului „Evacuarea în siguranţă” îl


constituie stabilirea locului de adunare. Locul de adunare va fi astfel ales încât
să îndeplinească următoarele condiţii principale:
 

■ asigură un spaţiu suficient pentru toate persoanele care urmează a se


evacua din clădire
■ este desemnat individual pentru fiecare loc de muncă în parte drumul
până
la locul de adunare este accesibil şi fără pericole
■ să fie sigur, urmărindu-se ca persoanele aflate pe locul de adunare să nu
poată fi afectate ca urmare a dezvoltării incendiului sau intervenţiei
pompie
rilor (intoxicaţie cu fum, căderea unor părţi de construcţie, accidente cu
vehiculele de intervenţie etc)
Capitolul III se adresează persoanelor, care pe lângă obligaţiile
generale au şi atribuţii speciale în domeniul apărării împotriva
incendiilor (de ex. conducătorul societăţii, administratorul, tehnicieni,
etc.).
 
Astfel, în caz de urgenţă, conducătorii locurilor de muncă au ca atribuţie
principală „EVACUAREA LOCURILOR DE MUNCĂ”. Obligaţiile
conducătorului societăţii / administratorului societăţii în caz de alarmă
sunt reglementate prin instrucţiuni de serviciu. In acest context mai
trebuie clarificate şi alte aspecte, precum:
 
Cine verifică realizarea evacuării totale?
 
Cine îi întâmpină pe pompieri şi îl informează pe şeful de intervenţie?
PERICOLE DE ORDIN ELECTRIC
(cerinţe – HG 300/2006, partea B, secţiunea 2, punctul 2)

Pericolele potenţiale la locul de muncă


Foc, şoc electric, explozie

Nu
cupla
PERICOLE DE ORDIN ELECTRIC
(cerinţe – HG 300/2006, partea B, secţiunea 2, punctul 2)

Contactul utilajelor cu liniile electrice active poate determina


incendii, explozii sau electrocutari.
■ Intre utilaje şi liniile electrice se poate forma un arc electric.
■ Curentul electric poate cauza atat arsuri grave cat şi deces.
PERICOLE DE ORDIN ELECTRIC
(cerinţe – HG 300/2006, partea B, secţiunea 2, punctul 2)

Descărcările electrice pot determina incendii, explozii sau


electrocutari.
PERICOLE DE ORDIN ELECTRIC
(cerinţe – HG 300/2006, partea B, secţiunea 2, punctul 2)

Supraîncărcarea circuitelor electrice, improvizatiile, mediul coroziv


pot determina incendii, explozii sau electrocutari.
PERICOLE DE ORDIN ELECTRIC
(cerinţe – HG 300/2006, partea B, secţiunea 2, punctul 2)

Nu Da

Neprotejarea cablurilor electrice impotriva deteriorarilor mecanice,


improvizatiile circuitelor electrice, pot determina incendii, explozii
sau electrocutari.
PERICOLE DE ORDIN ELECTRIC
(cerinţe – HG 300/2006, partea B, secţiunea 2, punctul 2)

Neprotejarea cablurilor electrice impotriva deteriorarilor mecanice,


improvizatiile circuitelor electrice, pot determina incendii, explozii
sau electrocutari.
PERICOLE DE ORDIN ELECTRIC
(cerinţe – HG 300/2006, partea B, secţiunea 2, punctul 2)

Neprotejarea cablurilor electrice


impotriva deteriorarilor mecanice,
improvizatiile circuitelor electrice,
pot determina incendii, explozii
sau electrocutari.
NUMAI PENTRU FUMĂTORI

Se vor respecta următoarele reguli:


■ Se vor stinge ţigările şi chibritele înainte de a le arunca !
■ Scrumiera se foloseste numai pentru resturile de tigari si chibrituri.
■ Depunerea in scrumiera a altor deseuri de materiale combustibile cum
sunt hartia, pahare de unica folosinta, carton, textile este interzisa.
■ Golirea scrumierelor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista
materiale combustibile este interzisa.
■ Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este
interzisa.
■ Respectarea locurilor pentru fumat este obligatorie.
■ Respectarea prezentelor instrucţiuni este obligatorie pentru toate
persoanele prezente pe amplasamentul societăţii
Este interzis fumatul la locul de muncă. Fumatul
este permis numai în locuri de fumat, special
amenajate în acest scop.
Asigurarea de semnalizare de securitate în zonă strategică la
locul de muncă
Pictograme de interdicţie: fundal alb, contur circular, culoare roşie, cu
bara transversală diagonala, simbol negru.
Semnul de interdicţie înseamnă că acţiunea este interzisă în zonă.

No Smoking
Asigurarea de semnalizare de securitate în zonă strategică la
locul de muncă
Pictograme de vertizare: triunghi, fond galben, margini negre şi simbol
negru.
Semnul de avertizare înseamnă avertizarea cu privire la un potenţial
pericol în zona de lucru.
Fiecare conducător de loc de muncă trebuie să ştie:
■ unde se găsesc stingătoarele,  
■ cum se utilizează acestea,  
■ ce tip de stingător este propriu fiecărui tip de incendiu,
■ ce tactică de stingere trebuie utilizată.

De aceea:
■ Informaţi-vă unde sunt amplasate stingătoarele la locul de muncă pe
care îl conduceţi !
■ Citiţi indicaţiile de folosire – pe cât posibil imediat şi nu abia atunci când
s-a produs incendiul ! 
■ Solicitaţi conducătorului societăţii realizarea în societatea dumneavoa
stră, a unui exerciţiu practic în caz de incendiu pentru conducătorii
locurilor de muncă, la care să participe şi conducătorul societăţii,
responsabilul cu P.S.I., pompierii militari şi pompierii civili din localitate.
Este important sa stiti cu exactitate locul unde se
afla stingatoarele de incendiu si tipul acestora.
Stingatoarele de incendiu pot fi grele, de aceea
este o idee buna sa luati un stingator in mana
pentru a vedea cat este de greu si daca il puteti
manui cu usurinta.
De asemenea este important sa cititi instructiunile
de folosire tiparite pe fiecare stingator. In cazul in
care va trebui sa folositi stingatorul intr-un
incendiu real trebuie sa stiti cum sa-l manuiti:
1. scoateti piedica de siguranta
2. verificati functionarea stingatorului prin apasarea manerului de
eliberare a agentului de stingere
3. va apropiati cu grija de focar
4. apasati manerul pentru a permite eliberarea agentului de stingere
5. indreptati furtunul la baza focului
6. se refuleaza la baza flacarilor
7. miscati furtunul alternativ de la stanga la dreapta, astfel incat sa stingeti
incendiul
Tot timpul aveti in vedere sa nu va apropiati prea mult de foc. Distanta
recomandata de la care puteti folosi stingatorul in siguranta este de 2-3
metri de la focarul de incendiu.
■ Se începe din față
■ Se stinge cu jeturi scurte de pulbere

■ Lichide care ard: Norii de pulbere se împrăştie în formă de evantai peste


lichidul care arde
■ Lichide arzânde care picură sau curg: Se stinge de jos în sus.
ATENȚIE: Există pericolul reaprinderii

■ Se vor folosi concomitent un număr îndestulător de stingătoare.


După stingere:
• se va asigura spălarea locului,
• se îndepărtează pericolul de alunecare!
O ZI BUNA!

LA REVEDERE!
Va multumesc pentru atentie.