Sunteți pe pagina 1din 30

SPECIFICUL ACTIVITĂȚII BANCARE

Doaga Cristina gr. 1508


Cuprins
• Noțiuni
• Licențierea BC în Moldova
• Retragerea Licenței
• Bibliografie
Noțiuni

BANCĂ

poate fi definită ca o instituţie


persoană juridică a cărei care mobilizează mijloace
activitate constă în băneşti disponibile, finanţează
atragerea de depozite sau şi creditează persoanele fizice şi
de alte fonduri rambursabile juridice, organizează şi
de la public și în acordarea efectuează decontările şi plăţile
de credite în cont propriu* în cadrul economiei naţionale şi
în relaţiile cu alte state în scopul
obţinerii de profit.*

*LEGE Nr. 202 din  06.10.2017 privind activitatea băncilor *https://conspecte.com/Activitatea-Bancara/specificul-organizarii-activitatii-bancare.html


Funcția de depozit Funcția comercială Funcția de credit sau investiții
Rol

De atragere, concentrare De intermediar Asigură și facilitează


a economiilor societății și între deținătorii efectuarea plăților, oferă
de canalizare a acestora de capitaluri și servicii de gestionare a
prin procesul de acordare utilizatorii riscului și reprezintă
a creditelor, urmărind acestora principalul canal de
modul în care debitorii transmisie în
utilizează resursele implementarea politicii
împrumutate monetare.
Clasificare
După
După forma de După
apartenența
proprietate specializare
capitalului

Private Autohtone
Universale
Publice Străine
Specializate
Mixte Mixte
Structură Centrala
Băncii

Sucursală Sucursală Reprezentanță

Agenție Agenție Reprezentanță Reprezentanță

Reprezentanță

Structura organizatorico-teritorială a unei bănci comerciale


Organigrama unei sucursale
Societatea bancară
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ORGANUL CONSILIUL
EXECUTIV BĂNCII

Departament Comitet de
Comitet de Comitet de Comitet de
e/Secții/Direc administrare
audit numire remunerare
ții a riscurilor

Coordonare/ Contabilitate/ Sistemul


Marketing
Strategie Control Informațional

Decontări/
Valori
instrumente Creditare Juridic
Mobiliare
de plată

Operațiuni
valutare/ Organizare/
Caserie/Trezo Investiții
Resurse
rărie Operațiuni financiare
umane
externe
Departamentele direcţiile secţiile principalele ale băncii comerciale
OPERAȚIUNI
LICENȚIERE și RETRAGEREA LICENȚEI
LEGEA nr. 202 din 06. 10. 2017 privind activitatea băncilor
LEGEA nr. 550 din 21. 07. 1995 privind instituțiile financiare*
LEGEA nr. 232 din 03. 10. 2016 privin redresarea și rezoluția băncilor
Înfiinţarea şi documentele de
constituire ale societăţii

Băncile se constituie sub formă


juridică de organizare de socetăți
pe acțiuni conform legislației cu Capitalul inițial al societăţii art. 9
privire la societățile pe actiuni și Legea 202, <= 100 milioane lei
Legea nr. 202 privind activitatea băncilor.

Organele de conducere ale societăţii


Solicitarea eliberării licenței
Art. 16 Legea 202

1. Se depune la BNM o cerere scrisă


2. Se anexează documentele:
a) documentele de constituire;
b) capitalul inițial;
c) conducerea băncii;;
d) identitatea acționarilor; 
e) programul de activitate pentru următorii 3 ani;
f) orice alte informații și documente prevăzute în
actele normative ale Băncii Naționale a
Moldovei. 
Procesul de licențiere
Art. 17 Legea 202
• BNM acordă aprobarea prealabilă sau respinge cererea în
termen de 5 luni;
• BNM comunică despre lista documentelor și informațiilor care
nu au fost prezentate în termen de 15 zile lucrătoare;
• BNM poate solicita informații suplimentare pe parcursul
termenului prevăzut de 5 luni, dar nu mai tîrziu de 3 luni de la
primirea cererii, iar solicitantul are la dispoziție 30 zile
calendaristice pentru prezentarea informației/documentelor,
timp în care termenul de 5 luni se suspendă.
• Înregistrarea de Stat ASP
• Banca este în drept să desfășoare activitățile prevăzute în
licență de la dată eliberării acesteia.
Consultarea Prealabilă
Art. 18 Legea 202

Cu autoritățile
competente ale altui stat

Cu Comisia Națională a
Pieței Financiare

Cu Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor

Banca Națională a Moldovei


Motivele respingerii cererii de acordare a licenței
Art. 19 Legea 202
documentaţia prezentată nu este
întocmită conform normelor

din evaluarea programului de activitate


prezentat rezultă că banca nu poate
asigura realizarea obiectivelor propuse

BNM respinge o
banca nu dispune de fonduri proprii
cerere de separate
licențiere dacă:
BNM nu este satisfăcută de calitatea
membrilor organului de conducere al băncii
(art. 43) sau de calitatea acționarilor direcți
sau indirecți

înainte de obţinerea licenței, fondatorii au


făcut comunicări publice cu privire la
funcţionarea băncii
Art.20-21 Legea 202

• Termen nedetermint
Termenul • Nu poate fi tranferată
licenței

• Se eliberează copii autorizate


Sucursale

• Eliberarea licenței- 50000 lei


• Copii autorizate/ dublicate de pe licență- 500 lei
Taxe • Se varsă în bugetul de stat și sunt nerambursabile.

• BNM ţine registrul băncilor persoane juridice din Republica Moldova și al sucursalelor băncilor din
alte state.
Registru
RETRAGEREA LICENȚEI
Art. 22 Legea 202
• Nu și-a început activitatea;
• Licență obținută prin informații false;
• Nu mai îndeplinește condițiile;
• Nu îndeplinește condițiile privind fondurile;
• Comite fapte sancționabile (art. 140)
• În urma reorganizării;
• Lichidată conform hotărîrii luate de acționari;
• Activitățile desfășurate în primii 3 ani nu corespund programului de activitate;
• deţinătorii direcţi şi indirecţi de acţiuni ale băncii, inclusiv beneficiarul efectiv, nu respectă
condiţiile prevăzute de lege pentru asigurarea unei administrări prudente şi sănătoase a
băncii ori nu permit efectuarea unei supravegheri eficiente;
• nu au fost înlăturate circumstanţele ce au servit drept temei pentru desemnarea
administratorului temporar al băncii potrivit Legii nr. 232/2016 privind redresarea și
rezoluția băncilor ori, în opinia Băncii Naţionale a Moldovei, acestea nu pot fi înlăturate în
perioada aplicării acestor măsuri.
 BNM retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a băncii în cazul în care se constată că banca se află în una
dintre situaţiile de insolvabilitate prevăzute şi nu sînt întrunite condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție,
prevăzute în art. 58 din Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor.
Legea 550 cu privire la instituțiile financiare*, din 21.07.1995, Cap. Lichidarea silită a băncii.

 Situaţiile de insolvabilitate sînt următoarele: 

    a) incapacitate de plată; 


COE este obligat să înțiințeze BNM
    b) supraîndatorarea; 
    c) valoarea absolută a fondurilor proprii ale băncii este mai mică de 1/4 faţă de
valoarea minimă a fondurilor proprii stabilită de BNM;
    d) indicatorii de adecvare a fondurilor proprii ale băncii calculați conform art. 60
alin. (5) sînt sub nivelul de 1/4 din indicatorii de adecvare a fondurilor proprii stabiliți
de BNM.
   
Despre retragerea licenței
se comunică în scris

Băncii respective

Fondului de garantare a depozitelor în


sistemul bancar

Serviciului Fiscal de Stat


Hotărîrea de retragere a licenței:

 Se publicăîn MO în cel mult 7 zile de la adoptare;


 Intră în vigoare la data și la ora exactă a adoptării hotărîrii.
 Nu îi mai permite băncii să efectuieze activitățile de la art. 14,
efectuiază doar cele strict legate de lichidare.
Rezoluţia bancară - reorganizarea unei bănci cu probleme (prin proces
fie administrativ fie judiciar) care urmăreşte menţinerea stabilităţii
financiare, continuitatea servicilor bancare şi revitalizarea băncii. În plus
faţă de tehnicile tradiţionale de reorganizare, rezoluţia bancară
utilizează instrumente specifice (de ex. bănci punte, fuziune forţată,
achiziţii asistate, vânzari parţiale de active) pentru a atinge obiectivele
de mai sus.

Procesul este gestionat de o autoritate de rezoluţie care poate fi diferită


(bancă centrală, autoritate de supraveghere financiară, schemă de
garantare a depozitelor, minister de finanţe, autoritate specială).

Sursa: Comisia Europeană, COM (2009) 561


Obiectivele rezoluţiei:

 asigurarea continuităţii funcţiilor critice


 evitarea efectelor negative asupra stabilităţii financiare
 protejarea fondurilor publice, costurile suportate înainte de către
contribuabili urmând să fie suportate de către acţionari şi
creditori
 evitarea distrugerii inutile de valoare şi încercarea de a minimiza
costurile
 protejarea deponenţilor/investitorilor asiguraţi.
Condiţiile pentru rezoluţie

autorităţile stabilesc faptul că instituţia a intrat sau este


susceptibilă de a intra în criză art.58

nu mai există alte acţiuni ale sectorului privat sau ale
autorităţilor de supraveghere ce pot fi întreprinse

este necesară acţiunea de rezoluţie în interes public.


Principiile generale ale rezoluţiei

 acţionarii sunt primii care suportă pierderile


 creditorii suportă pierderile după acţionari în funcţie de rangul de
prioritate al creanţelor lor
 conducerea executivă a instituţiei este înlocuită
 cadrele superioare de conducere suportă pierderi proporţional cu
răspunderea individuală pentru intrarea în criză a instituţiei în
conformitate cu legislaţia civilă sau penală
 în general creditorii din aceeaşi clasă sunt trataţi în mod egal
 principiul “No creditor worse off” – nici un creditor nu suportă
pierderi mai mari faţă de situaţia în care instituţia ar fi fost lichidată
prin procedurile normale de insolvenţă.