Sunteți pe pagina 1din 15

Conducătorii și

stiluri de
conducere
Cuprins
 Definiții ........................................................................................................3..
6
 Procesul de conducere
 Determinanții
Leadershipului .................................................................................7
 Mecanismul leadershipului
organizațional..............................................................8
 Instrumentarul
leadershipului..................................................................................9
 Topologii și stiluri de
conducere...............................................................10..13
 Concluzie........................................................................................................1
4
 Bibliografie.....................................................................................................1
Definiții
 Managerul – este o persoană care, în virtutea sarcinilor,
competențelor și responsabilităților circumscrise postului ocupat,
exercită procese de management, deci adoptă decizii și inițiază
acțiuni prin care influențează comportamentul decizional și
operațional al altor persoane.
 Din definiție derivă 2 aspecte:
 În ipostaza de manager se poate afla o persoană;
 Preocupările unui manager.
 Un manager, și un executant, trebuie să fie competent – să fie
capabil să îndeplinească obiectivele proprii în sfera ce activează,
avînd un beneficiu de o suficientă libertate decizională și acțională.
 Ipostaze ale competenței:
 Competență profesională
 Competență managerială
Patul lui Principiul
Procust lui Peter
Problem
e majore

Raportul dintre Legile lui


interese și Parkinson
competență
 În accepțiunea sa, leadershipul este procesul prin care o persoană
stabilește un scop sau o direcție pentru una sau mai multe persoane
și-i determină să acționeze împreună cu competență și deplină
dedicare în vederea realizării lor.
 La baza leadershipului se află spiritul de echipă, fiind rezultatul
integrării a patru procese

Derularea de
Construirea Stabilirea procese Motivarea
încrederii unui scop decizionale puternică
participative
 Elliot Jacques și Stephen Clement
subliniază “esența ierarhiei manageriale
se află rolurile managerului care
întotdeauna conțin, ca una dintre
componentele sale majore, leadershipul.
Un bun management include un
competent leadership ca o parte
integrală a sa, fără de care
managementul ca atare nici nu există”.
Determinanții leadershipului

 Modul de manifestare și eficacitatea leadershipului sunt rezultanta a


3 factori determinanți:
 Caracteristicele native inteligența nativă;
charisma;
 Pregătirea leaderului este tratată pe cel puțin 3 paliere:
pregătirea generală; de specialitate; managerială;
 Situația managerială, avînd o dublă condiționare:
contextuală de ansamblu; strict managerială.
Mecanismul leadershipului
organizațional
 Nu există leaderi buni fără persoane de bună calitate care să-i
urmeze.
 Mecaniscumul se rezumă la 5 faze:
 Pregătirea leaderului din punct de vedere al stabilirii scopului, al încrederii în
sine;
 Manifestarea capacității de a asculta;
 Conectarea scopurilor, ideilor;
 Capacitatea de a-i inspira pe ceilalți
 Realizarea și menținerea dedicării
Instrumentarul leadershipului – o gamă diversă de metode/tehnici apelate de cadrele de
conducere

 Definirea precisă a obiectivelor de  Apelarea frecventă la metoda


realizat; delegării sarcinilor, competențelor și
autorității;
 Transmiterea informațiilor de
cunoaștere, atragere, convingere;  Apelarea la diverse metode de
diminuare a stresului;
 Programarea sarcinilor
subordonaților;  Mentoratul.
Stilurile de leadership
Tipologia I Tipologia II Tipologia III

• autocratic • autocratic • interpersonal


• birocratic • participativ • organizațional
• laissez-faire • simbiotic
• democratic
Tipologia I

 Autocratic – caracterizat printr-o supraveghere strictă a subordonaților de către


șef, fluxurile informaționale direcționate preponderent în sus;
 Birocratic – comunicarea se realizează într-o masură apreciabilă în scris, ce pune
accent pe documente și ștampile ca mijloace principale de realizare și control al
activităților;
 Laissez-faire – se dă libertate de acțiune foarte mare subordonaților;
 Democratic, ale cărui principale dimensiuni sunt sociabilitatea, flexibilitatea,
cooperarea, comunicațiile bune.
Tipologia II
 Mark Edwards, într-o lucrare de a sa, a propus o nouă
tipologie, parțial diferită, elementul nou fiind
leadershipul simbiotic – acesta pune accentul pe
beneficiile managementul în condiții de obținere a
eficacității organizaționale pe baza încrederii reciproce
dintre salariați, a revederii de către echipele de muncă a
modalităților de motivare și promovării unui nou tip de
spirit de echipă, denumit simbiotic.
Tipologia III
 O altă departajare a stilurilor este în funcție de sfera de
cuprindere a personalului în cadrul organizației
 Leadership interpersonal- are drept sferă de cuprindere
relațiile
 Leadership organizațional – se referă fie la organizație în
ansamblul său, fie la componente majore ale acesteia
 Leadership strategic – organizația în ansamblul său
 Leadership oganizațional general – vizează principalele grupe
de compartimente sau zone ale organizației
Concluzie
Bibliografie

 Management general – Maria GÂF-DEAC;


 Bazele Managementului – Sibiu 2017
 Management – Suport de Curs, Bibu Nicolae