Sunteți pe pagina 1din 20

Legislaţia naţională

de securitate şi sănătate în muncă


armonizată cu directivele europene
Securitatea şi sănătatea în muncă

- un concept internaţional care înseamnă arta şi ştiinţa de


a “anticipa, recunoaşte, evalua şi controla” pericolele şi
riscurile ce pot apărea la locul de muncă;

Securitatea lucrătorilor
eliminarea / reducerea pericolelor şi a riscurilor ce pot
cauza accidente de muncă sau boli profesionale

Sănătatea lucrătorilor
confort fizic / psihic şi social la locul de muncă
Securitatea şi sănătatea în muncă

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

MĂSURI
PROTECŢIE SOCIALĂ

SECURITATE ŞI

- ASIGURAREA
JURIDICE
CONFORTULUI FIZIC,
SE PSIHIC ŞI SOCIAL;
TEHNICE ŞI ŞI ARE CA
REALIZEAZĂ - LIPSA ACCIDENTELOR
SCOP
PRIN ORGANIZATORICE DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR
PROFESIONALE
ŞTIINŢIFICE
(studii, cercetări)
Directivele europene

stabilesc cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă,


obligatorii pentru toate Statele Membre în ceea ce priveşte
rezultatele;

au ca scop armonizarea legislaţiilor naţionale, în special


pentru realizarea Pieţei unice;

prevăd termene limită de transpunere în legislaţia naţională,


precum şi termene de raportare periodică a stadiului
implementării.
Legislaţia armonizată cu Directivele europene din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Nr Actul normativ Domeniul Directiva
crt. transpusă

1. Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 89/391/CEE


Directiva-cadru a
Consiliului din
12.06.89 privind
introducerea de
masuri pentru
incurajarea
imbunatatirilor in
domeniul securitatii
si sanatatii in munca

2. H.G. nr. 1875/2005 protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de 83/477/CEE


riscurile datorate expunerii la azbest 91/382/CEE
98/24/CE
2003/18/CE
3. H.G. nr. 1876/2005 cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 2002/44/CE
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii
4. H.G. nr. 300/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 92/57/CEE
şantierele temporare sau mobile
5. H.G. nr. 493/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 2003/10/CE
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
6. H.G. nr. 971/2006 cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau 92/58/CEE
de sănătate la locul de muncă
7. H.G. nr. 1007/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 92/29/CEE
asistenţa medicală la bordul navelor
Legislaţia armonizată cu Directivele europene din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Nr Actul normativ Domeniul Directiva
crt. transpusă

8. H.G. nr. 1028/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 90/270/CEE


referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de
vizualizare
9. H.G. nr. 1048/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 89/656/CEE
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale
de protecţie la locul de muncă
10. H.G. nr. 1049/2006 cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii 92/104/CEE
lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau
subteran
11. H.G. nr. 1050/2006 cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii 92/91/CEE
lucrătorilor din industria extractiva de foraj
12. H.G. nr. 1051/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 90/269/CEE
manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri
pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
13. H.G. nr. 1058/2006 cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi 99/92/CE
protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui
potenţial risc datorat atmosferelor explozive
Legislaţia armonizată cu Directivele europene din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Nr Actul normativ Domeniul Directiva
crt. transpusă

14. H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 89/654/CE
locul de muncă

15. H.G. nr. 1092/2006 protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 2000/54/CE
expunerea la agenţi biologici în muncă

16. H.G. nr. 1093/2006 stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate 2004/37/CE
pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de
muncă
17. H.G. nr. 1135/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la 93/103/CEE
bordul navelor de pescuit
18. H.G. nr. 1136/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 2004/40/CE
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri
electromagnetice
19. H.G. nr. 1146/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 89/655/CEE
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de 95/63/CE
muncă 2001/45/CE
Legislaţia armonizată cu Directivele europene din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Nr Actul normativ Domeniul Directiva
crt. transpusă
20. H.G. nr. 1218/2006 stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 98/24/CE
muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva 91/322/CEE
riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici 2000/39/CE
2006/15/CE
21. Ordin nr. 753/2006 protecţia tinerilor în muncă 94/33/CEE

22. H.G.nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze 91/383/CEE


îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă
pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual
de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii
temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară
22. Legea nr. 25/2004 aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii 92/85/CEE

23. H.G. nr. 537/2004 aprobarea normelor metodologice de aplicare a


prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii
24. H.G. nr. 510/ 2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la 25/2006/CE

expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale


ALTE ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Nr
crt.
Denumire

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii


1. H.G. nr.1425/2006
securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
2. Ordin nr.706/2006
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale
pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de
3. Ordin nr.754/2006 prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic
de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor
4. Ordin nr. 25/2007 de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a
documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de
5. Ordin nr. 3/2007
muncă — FIAM
pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de
Ordin nr. coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării
6.
242/2007 proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori
mobile
Directiva
Măsuri pentru promovarea
Legea nr. 89/391/CEE
îmbunătăţirii securităţii şi Directiva-cadru a Consiliului din
319/2006 sănătăţii lucrătorilor 12.06.89 privind introducerea de
masuri pentru incurajarea
imbunatatirilor in domeniul
securitatii si sanatatii in munca

Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006, aprobate


prin H.G. nr. 1425/2006, modificata si completata prin H.G. nr.
955 / 2010 si H. G. nr. 1.242/ 2011 si H.G. nr. 767/2016

acte normative care reglementează:


• condiţii generale de securitate şi sănătate în muncă;
• prevenirea riscurilor specifice;
• activităţi specifice.
Legislaţia privind condiţiile generale de
securitate şi sănătate în muncă

L 319/2006 semnalizarea
locul de muncă de securitate
HG 1091/2006 D89/391/CEE
HG 971/2006
D89/654/CEE
D92/58/CEE

HG 1425/2006
echipamente Norme metodologice echipament individual
de muncă de protecţie
HG 1146/2006 HG 1048/2006
D89/655/CEE D89/656/CEE
Legislaţia care reglementează prevenirea
riscurilor specifice

zgomot
HG 493/2006
D2003/10/CE

vibraţii agenţi chimici


L 319/2006
HG 1876/2005 HG 1218/2006
D2002/44/CE D89/391/CEE D98/24/CE

câmpuri electromagnetice agenţi cancerigeni


HG 1136/2006 HG 1093/2006
D90/269/CEE HG 1425/2006 D90/394/CEE
Norme metodologice
manipulare manuală agenţi biologici
HG 1051/2006 HG 1092/2006
D90/269/CEE D2000/54/CE

ecrane de vizualizare azbest


HG 1028/2006 HG 1875/2003
D90/270/CEE D2003/18/CE
Legislaţia care reglementează activităţi
specifice

şantiere temporare ind. extractivă


sau mobile L 319/2006 de foraj
D89/391/CEE
HG 300/2006 HG 1050/2006
D92/57/CEE D92/91/CEE

ind. extractivă de
atmosfere explozive HG 1425/2006 suprafaţă şi în subteran
HG 1058/2006 Norme metodologice
D99/92/CE HG 1049/2006
D92/104/CEE

asistenta medicala
nave de pescuit
la bordul navelor
HG 1135/2006
HG 1007 /2006 D93/103/CEE
D92/26/CE
Instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă

Casa Naţională
Inspecţia de Pensii şi
Muncii Alte Drepturi de
Asigurări Sociale

Institutul Naţional
de Cercetare –
Dezvoltare pentru
Protecţia Muncii

Ministerul Sănătăţii Publice


Întreaga RESPONSABILITATE pentru asigurarea securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă revine
ANGAJATORILOR, în conformitate cu legislaţia naţională şi
europeană.
Angajatorii au obligaţia:

Să evalueze riscurile profesionale;

Să informeze şi să instruiască lucrătorii;

Să asigure consultarea şi participarea lucrătorilor la


luarea deciziilor;

Să colaboreze şi să se coordoneze cu sub-


contractanţii;

Să asigure cadrul organizatoric şi resursele umane şi


financiare necesare.
Implementarea măsurilor SSM - principii
generale de prevenire:
• Evitarea riscurilor.

• Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate.

• Combaterea riscurilor la sursă.

• Adaptarea muncii la om (în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de


muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie).

• Adaptarea la progresul tehnic.

• Înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici.

• Dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerentă, care să includă


tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa
factorilor din mediul de muncă.

• Prioritate acordată măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie


individuală.

• Furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.


Actori implicaţi în asigurarea securităţii şi
sănătăţii în muncă

•Angajator
•Lucrător desemnat în domeniul ssm / serviciu intern de
prevenire/ serviciu extern de prevenire si protectie
•Reprezentantul lucrătorilor pentru ssm
•Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
•Medicul de medicina muncii
Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă
necesită:

O puternică angajare din partea conducerii

Implicare reală din partea lucrătorilor

Un sistem de management al securităţii şi


sănătăţii în muncă
Respectarea prevederilor legale de securitate
şi sănătate în muncă aduce beneficii tuturor:

Pentru lucrători asigură:


• Protecţia împotriva pericolelor şi riscurilor.
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii pe parcursul întregii activităţi
profesionale.

Pentru angajatori asigură:


• Diminuarea cheltuielilor generate de accidente de muncă şi boli
profesionale.
• Reducerea absenteismul şi stabilitatea forţei de muncă.
• Creşterea productivităţii.
• Creşterea eficienţei economice.
• Competitivitatea în Uniunea Europeană.