Sunteți pe pagina 1din 28

EVALUARE MOTRICĂ ŞI SOMATO-

FUNCŢIONALĂ
SEMINAR
KMS-2009

Conf.univ.dr.
ELENA MOLDOVAN
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Evaluarea procesului de
învăţământ

 o acţiune subordonată activităţii de


instruire/educaţie, necesară pentru
verificarea gradului de îndeplinire a
obiectivelor propuse, verificare
realizabilă la diferite intervale de timp,
cu funcţia centrală de reglare-
autoreglare.
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Funcţiile acţiunii de evaluare
didactică
1.Funcţii sociale :
a) validare socială a produselor sistemului de
învăţământ;
b) orientare socială, şcolară si profesională;
c) selecţie socială, şcolară şi profesională;
2) Funcţii pedagogice :
a)informare pedagogică(verificarea rezultatelor şcolare pe
criterii prioritar constatative);
b) funcţia de diagnoză pedagogică (interpretarea
rezultatelor pe criterii prioritar calitative);
c) prognoza pedagogică (anticiparea rezultatelor la
niveluri de performanţă şi de competenţe superioare celor
atinse anterior). Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Evaluarea randamentului
şcolar

Comportamentul
elevului-psihologic
Rezultatele pedagogic
şcolare

interpretate în sens Succesul şcolar


cantitativ şi calitativ)

Calitatea procesului de învăţământ


Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Evaluarea competenţelor elevilor la
“Educaţia fizică” se efectuează în funcţie
de obiectivele prezentate în curriculum.

Evaluarea vizează aspecte ca:


- pregătirea motrică
- teoretică
- formarea capacităţilor
intelectuale
- fizice şi funcţionale
- calităţilor comportamentale.
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Evaluarea în educaţie fizică
este necesară pentru:

 a) cunoaşterea gradului de dezvoltare/pregătire fizică şi


funcţională
 nivelului pregătirii teoretice a elevilor în scopul
planificării şi dirijării procesului educaţional;
 b) evidenţierea competenţelor/performanţelor atinse de
către elevi în raport cu cerinţele-standard ale ariei
curriculare;
 c) aprecierea activităţii independente a elevilor
referitoare la practicarea sistematică a exerciţiilor fizice;
 d) oferirea informaţiilor respective profesorilor,
metodiştilor de specialitate despre rezultatele activităţii
profesorului şi elevilor înRO/04/B/P/PP
Project raport17 cu5006 obiectivele şi
Mijloacele de măsurare şi evaluare în
educaţie fizică
 1. Măsurarea şi
evaluarea în
educaţie fizică

Proba
- Teste
practică - Chestionare
specifice
Competiţia

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


Tipuri de evaluări
PREDICTIVĂ
(Iniţială)

TIPURI
DE EVALUARE FOTRMATVĂ
(Continuă)

SUMATIVĂ
(Finală)

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


EVALUAREA PREDICTIVĂ

 Evaluarea iniţială sau predictivă - are un


caracter informativ, fiind aplicată de regulă la
începutul anului şcolar şi la primele cicluri
tematice din cadrul planificării semestriale,
înainte de începerea fiecărui ciclu tematic
principal.
 Se realizează prin:
 - probe practice specifice;
 - chestionare – se realizează anamneza elevilor.

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


EVALUAREA FORMATIVĂ
 Evaluarea continuă sau formativă – reprezintă
creşterea eficienţei calităţii procesului instructiv –
educativ, permite cunoaşterea permanentă a nivelului
de instruire a elevilor având ca efect adaptarea
procesului didactic, a parametrilor de efort,a
metodelor şi mijloacelor specifice educaţiei fizice.
Se realizează prin:
- investigaţia ;
- observaţia sistematică;
- autoevaluarea elevilor;
- lucrul şi temă de grup.
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Evaluarea sumativă sau cumulativă
 - se aplică de regulă în două situaţii:
 la încheierea fiecărui ciclu tematic al unităţilor de învăţare
proiectate ( care nu trebuie obligatoriu să se concretizeze în
note sau calificative);
 - cu ocazia susţinerii probelor de evaluare semestriale
finalizate cu note sau calificative.
 Se realizează prin::
 - probele practice stabilite prin Sistemul Naţional Şcolar
de Evaluare;
 - investigaţia;
 - observaţia sistematică;
 - analiza comparativă cu rezultatele anterioare ale
 elevilor Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Funcţiile evaluării

FUNCŢIA SOCIALĂ
FUNCŢIA
DIDACTICĂ
FUNCŢIA
EDUCATIVĂ

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


FUNCŢIA DIDACTICĂ

să exprime adevăratul nivel al instruirii,


cât a însuşit, cum a însuşit subiectul ?
cum a realizat predarea conducătorul
procesului ?
 nota trebuie să reflecte faza în care se
afla subiectul cu însuşirea deprinderilor
şi priceperilor motrice, cu dezvoltarea
calităţilor motrice sau alte obiective
prevăzute în programa de specialitate.

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


FUNCŢIA EDUCATIVĂ

 Funcţia educativă:
- să determine o atitudine activă şi
conştientă a subiectului şi nu să –l
îndepărteze pe acesta de educaţia fizică.
Pentru îndeplinirea acestei funcţii trebuie
ca cel care conduce procesul respectiv şi
face notarea să explice, să justifice nota.
Trebuie să arate care au fost si care sunt
perspectivele pentru subiectul notat.

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


FUNCŢIA SOCIALĂ

 să orienteze cu coeficient de reuşită, evoluţia


ulterioară pe plan profesional al subiecţilor. Orice
elev, de exemplu, care primeşte nota 10 la educaţie
fizică în toate clasele de liceu ar trebui să poată reuşi
oricând şi oriunde la probele practice în cadrul
examenului de admitere în învăţământul superior de
profil, dacă nu promovează probele practice
respective înseamnă în condiţii normale că nota la
educaţie fizică nu şi-a îndeplinit funcţiile anterior
menţionate, inclusiv pe cea socială.

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


Fazele evaluării procesului instructiv –
educativ

Verificarea
Verificarea Aprecierea
Aprecierea

Notarea
Notarea

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


VERIFICAREA

 Este procesul prin care subiectul execută o


probă. Natura probelor este diferită. Uneori
proba este însoţită şi de norme (baremuri) care
exprimă scala valorică de efectuare a probei.
 În E.F., predomină verificarea practică, care
urmăreşte identificarea capacităţii de aplicare
a ceea ce se dobândeşte sau se dezvoltă în
procesul instructiv-educativ..

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


Aprecierea

 Aprecierea urmează obligatoriu după orice


verificare. Această fază aparţine cu precădere
conducătorului procesului instructiv-educativ.
Ea se poate realiza şi de membrii grupului de
subiecţi sau de către subiectul suspus verificării
(autoapreciere), dacă capacitatea respectivă s-a
format şi dezvoltat în procesul respectiv,
putându-se valorifica mai ales în activitatea
independentă a subiecţilor. Orice apreciere
obiectivă presupune judecăţi de valoare adică o
analiză în conştiinţă celui care o realizează.
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
NOTAREA

 Notarea este o rezultantă a celor două operaţii


anterioare (verificarea şi aprecierea). Ea este prezentă
în situaţia în care se face verificarea subiecţilor.
Notarea se realizează în principal, conform planificării
trecerii probelor de control. Notarea se realizează prin
cifre de la 10 la 1.
Nota trebuie sa fie cât mai obiectivă adică în
concordanţă cu aprecierea lipsită de subiectivism. Este
rezultatul unităţii dialectice dintre verificare şi
apreciere. Se materializează prin acordarea de note sau
calificative.

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


Criterii de evaluare
- criteriul performanţei motrice;
- criteriul progresului;
- criteriul aprecierii nivelului de instruire a
conţinutului programei;
- capacitatea de generalizare;
- capacitatea de practicare sistematică a
exerciţiilor fizice în timpul liber;
- atitudinea faţă de disciplina”educaţie fizică

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


Metodelede
Metodele deevaluare
evaluare
somato-funcţionale
somato-funcţionale

Metode
Metodesubiective
subiective Metodeobiective
Metode obiective

.Somatoscopia
.Somatoscopia Somatoscopia
Somatoscopia Examinarea
generală
generală segmentară
segmentară Somato-
somatoscopică
instrumentală metria
Evaluare
Evaluare Evaluare
Evaluare
..
globală
globală segmentară
segmentară
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
INDICATORI
Indicatori
somatici

Indicatori funcţionali

Indicatori psihomotrici

Indicatori de testare a
parametrilor
motrici
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Indicatori somatici

- apreciere obiectivă a dezvoltării staturale,


a stării de nutriţie, a proporţiilor de dezvoltare a
diferitelor segmente, este o investigaţie ce apreciază
construcţia corporala prin măsurători specifice:

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


Indicatorii funcţionali

 se măsoară pentru a pune în evidenţă modificările


produse de practicarea activităţii fizice;
arată în general felul cum organismul celor
testaţi reacţionează la efortul depus .

Project RO/04/B/P/PP 17 5006


Indici pentru testarea
psihomotricităţii

- este o caracteristica a comportamentului motor reieşită din


particularităţile individuale ale organizării si coordonării
muşcărilor musculare;
- o funcţie complexă, ce integrează si conjuga
aspecte motrice si psihice legate de funcţiile senzoriale,
perceptive, motorii si intelectuale, de recepţia informaţiilor si
de execuţia adecvata a actului de răspuns, care determina o
conduita specifica, individualizată.
Project RO/04/B/P/PP 17 5006
Indici de testare a
parametrilor motrici

- Gradul de apreciere a pregătirii fizice poate fi


determinat pe baza testărilor efectuate la anumite
probe care să scoată în relief nivelul de dezvoltare
al principalelor calităţi motrice (viteză, rezistenţă,
forţă, mobilitate).

Project RO/04/B/P/PP 17 5006

S-ar putea să vă placă și