Sunteți pe pagina 1din 19

CONSFĂTUIRI JUDEȚENE- 2017

INSTRUIRE CLASA A V_A

 Programele școlare pentru clasa a V-a a VIII-a sunt cuprinse în Anexa 2 a OMEN nr.
3393/28.02.2017 și se aplică în sistemul de învățământ, începând cu anul școlar 2017-2018. 
  
 Programa pentru clasa A V-A, care va intra in vigoare începând din acest an școlar
( 2017-2018) cuprinde istorie intragrată: universală și națională și se desfăoară
în epocile preistorie, antică și medie până în secolul al XV-lea
 Celelalte programe școlare vor intra în vigoare astfel:
pentru clasa a VI-a incepand cu anul scolar 2018-2019, 
   - programele scolare pentru clasa a VII-a incepand cu anul scolar 2019-2020, 
   - programele scolare pentru clasa a VIII-a incepand cu anul scolar 2020-2021
 Competenţele generale şi specifice elaborate pentru disciplina Istorie răspund direct elementelor
care definesc profilul de formare al absolventului de gimnaziu, elemente ce au la bază competenţele cheie
stabilite la nivel european.

 Pentru formarea, exsersarea sau consolidarea acestora se selectează strategiile didactice, în funcție de
evoluția și nivelul clasei, utilizându-se conținuturile relevante

 Conținuturile:
 Selecţia lor are în vedere experienţele cotidiene de cunoaştere ale copiilor raportate la vârsta acestora în
ciclul gimnazial (10/11 - 14/15 ani);
 - conţinuturile propuse spre studiu solicită abordări transdisciplinare;
 - ordonarea conţinuturilor are în vedere principiul cronologic;
 - conţinuturile sunt grupate pe domenii de conţinut. fiecare domeniu de conţinut poate să corespundă cu o
unitate de învăţare;

 toate conţinuturile şi studiile de caz sunt obligatorii. studiile de caz reprezintă, în unele cazuri,
aprofundări ale temelor/subiectelor de studiu sau, în alte situaţii, elemente de conţinut distincte;

 - enunţarea conţinuturilor în programă nu reprezintă o succesiune obligatorie pentru proiectarea


didactică; utilizarea conţinuturilor este determinată de logica demersului didactic individual şi de
adecvarea la competenţele specifice vizate spre formare/dezvoltare;
În urma lecturii personalizate a programei se realizează proiectarea didactică care
presupune macroproiectarea adică planificarea calendaristică și microproeictarea,
adică proiectarea unităților de învățare și a proiectelor de lecții.

Planificarea calendaristică trebuie să țină seama de faptul că disciplina istorie are


două ore pe săptămână la această clasă și că a fost astfel construită în așa fel încât, în
conformiate cu Legea educației nr. 1/2011, profesorul să aibă 25% din ore la
dispoziția sa. Acest raport precizat mai sus (75 ore predare învățare cu 25% ore la
dispoziția profesorului trebuie să se revadă în planificarea calendaristică).

În consecință, profesorul este responsabil pentru felul în care alocă timpul necesar
pentru parcurgerea fiecărei unităţii de învăţare

Programa școlară (pag.19-22)


PROIECT DE PLANIFICARE*
pentru realizarea de resurse educaţionale** ale elevului
ISTORIE - CLASA A V-A
 
Unităţi de învăţare/Conţinuturi
(11 Septembrie – 3 Noiembrie = 8 săptămâni/16)

 
 
*Planificarea este o variantă posibilă. Fiecare profesor îşi poate personaliza planificarea calendaristică; Fiecare conţinut corespunde unei ore de
curs/lecţie;

**Resursele educaţionale sunt utilizate de către profesor în funcţie de disponibilităţile grupului de elevi şi de opţiunile personale;

***Orele la dispoziţia profesorului pot fi utilizate în funcţie de nevoile didactice ale grupului de elevi/profesorului
Nr. Unităţi de învăţare / Conţinuturi Număr de ore/pagini
crt. alocate
Introducere: Istoria – Călătoria omului către civilizaţie 1h / 1 pag
I. Alfabetul istoriei - reconstituirea trecutului 2 ore/2 pag
1. Reconstituirea trecutului: izvoarele istorice 1h / 1 pag
2. Perceperea timpului; cronologia istoriei; periodizare. Spaţiul istoric 1h / 1 pag
II. Preistoria 3 ore/ 3 pag
1. Primii oameni. Etnogeneza: teorii despre apariţia omului 1h / 1 pag
2. Epoca pietrei: Revoluţia neolitică – viaţa oamenilor: sedentarizare, economie 1h / 1 pag
3. Inventarea metalurgiei – tehnologie şi consecinţe asupra vieţii oamenilor 1h / 1 pag
III. Orientul Antic 7 ore/10 pag
1. Localizare geografică: Mesopotamia, Fenicia, Egipt, China. Mediul
natural. Popoare şi civilizaţii în Orientul antic. 1h /1 pag
1h /2 pag
2. Viaţa cotidiană: Familia, Locuinţa, Hrana, Ocupaţiile
1h /1 pag
3. Inventarea scrierii. De la pictograme la alfabet 1h /2 pag
4. Practici sociale. Epopeea lui Ghilgameş. Credinţa. Temple şi 1h /2 pag
piramide 1h /1 pag
5. Sate şi oraşe. Oraşul-stat Babilon. Codul lui Hammurabi. 1h /1 pag
6. Chinezii
7. Evreii
Ore la dispoziţia profesorului*** 3 ore
TOTAL (ore/pagini) 16 ore/16 pag
Evaluarea:

Specificul evaluării derivă din competenţele de evaluat obţinute prin operaţionalizarea


competenţelor specifice, astfel încât să existe criterii măsurabile care să fie cunoscute şi
de către elevi .

Sarcinile de lucru trebuie să aibă un nivel de dificultate gradual pentru a putea fi


depistate şi remediate lacunele în formarea/dezvoltarea competenţei respective, cu
precizarea că pentru evaluarea unei competenţe cu un Istorie – clasele a V-a – a VIII-a
20 nivel cognitiv ridicat (de exemplu: analizaţi) este necesară şi formularea unor
cerinţe specifice celorlalte niveluri cognitive inferioare (de exemplu: precizaţi, stabiliţi
o asemănare/deosebire, prezentaţi)

Evaluarea să fie transparentă și obiectivă.


PORTOFOLIUL DE EVALUARE

ISTORIE
Clasa a V-a
Semestrul I
PORTOFOLIUL

A. poate fi exclusiv o atribuţie a profesorului, în sensul că el este cel


care stabileşte scopul, contextul, realizează proiectarea lui, formulează cerinţele
standard şi selectează produsele reprezentative ale activităţii elevilor
SAU
B. poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se
construieşte: elevii pot alege anumite tipuri de instrumente de evaluare sau
eşantioane din propria activitate considerate semnificative din punct de vedere
al calităţii lor.
COMPETENȚE EVALUATE

3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru

4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru

4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării

Sunt, în general, acele competențe specifice din programa școlară care nu se pot evalua prin metodele tradi ționale de evaluare.
Evaluarea portofoliului
Fiecare dintre elementele constitutive ale portofoliului a fost evaluat de către
profesor la momentul respectiv, cu note de la 1 la 10, situație în care SE
CALCULEAZĂ MEDIA ARITMETICĂ a acestora.

Pentru o evaluare HOLISTICĂ, profesorul elaborează o serie de criterii pe care


le prezintă și elevilor

Conţinutul portofoliului
-Trei teste administrate pentru evaluarea inițială, curentă, sumativă
-Șase fișe de lucru individuale, elaborate pentru Izvoare istorice, Orașul-stat Babilon, Temple și Piramide,
Epopeea lui Ghilgameș, Legendele Olimpului și Acropola ateniană ,

-Produse finite (afiș, cu tema Jocurile Olimpice în Antichitate și azi, expus în Turul galeriei )

-Diplomă de participare la Concursul Zeii desfășurat în școală

-Fișă de observare sistematică a elevului etc.

Evaluarea portofoliului
Fiecare dintre elementele constitutive ale portofoliului a fost evaluat de către profesor la momentul respectiv, cu
note de la 1 la 10, situație în care se calculează media aritmetică a acestora.

Pentru o evaluare holistică, profesorul elaborează o serie de criterii pe care le prezintă și elevilor
Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10

Portofoliul conține 25% dintre Portofoliul conține 50% Portofoliul conține toate Portofoliul nu conține toate
elementele stabilite de către elementele stabilite de către elementele stabilite de către elementele stabilite de către
profesor profesor profesor profesor și produse noi
adăugate de către elev.

Notele testelor se situează în Notele testelor se situează în Notele testelor se situează în Testele au nota 10
tranșa 4-5 tranșa 5-7 tranșa 8-9
Colaborează puțin cu membri Colaborează frecvent cu membrii Își asumă noi roluri în echipa din Își asumă noi roluri și
echipei din care face parte echipei, dar nu-și asumă un rol în care face parte responsabilități în echipa din
mod evident care face parte

Utilizează tehnici de învățare Utilizează parțial tehnici de Utilizează tehnici de învățare, Utilizează diverse tehnici de
tradiționale, fapt reflectat în învățare, fapt reflectat în fapt reflectat în rezolvarea clasică învățare, fapt reflectat în
rezolvarea parțială a sarcinilor rezolvarea sarcinilor de lucru a sarcinilor de lucru rezolvarea inovativă a
de lucru sarcinilor de lucru

Accesează resurse multimedia Folosește resurse multimedia Folosește resurse multimedia Folosește resurse multimedia
doar pentru documentare pentru documentare și le pentru documentare, pentru pentru documentare, pentru
utilizează pentru prezentări selectarea informației și pentru selectarea informației și
simple realizarea sarcinilor de lucru pentru realizarea sarcinilor de
lucru prin intermediul acestor
resurse
NOTĂ!
Criteriile propuse vizează exclusiv competențele specifice din Programa pentru disciplina
istorie - clasa a V-a.
Profesorul evaluator decide dacă stabilește și alte criterii, precum:
-Modul de prezentare (mapă, dosar cu folii etc.)
- Organizarea produselor din portofoliu (ordine prestabilită, cuprins etc)
- Aspectul produselor (titlu, reguli de tehnoredactare etc.)

ASPECTUL ESENȚIAL ESTE CUNOAȘTEREA ACESTOR CRITERII ȘI DE CĂTRE ELEV!!!!!


Educaţie socială - gimnaziu
programă şcolară aprobată prin OMEN nr. 3393 / 28.02.2017
2017-2018 – se aplică la clasa a V-a

Filosofia programei şcolare

depăşirea educaţiei despre … (nivel cognitiv, informativ)

realizarea educaţiei ca:


- educaţie prin … (corespunde unui nivel al participării, al implicării active)
- educaţia pentru … (corespunde unui nivel al reflectării învăţării în valorile
promovate, în atitudini şi în comportamente)
Programa pag.25-29

Proiectul educaţional (I)

buget de timp: 25-30% din bugetul de timp alocat disciplinei


semnificație: învățare prin participare

avantaje:
-crește atractivitatea învățării, prin implicarea elevilor în experiențe autentice, relevante dincolo de sala de clasă

-elevii sunt implicați în activităţi de investigare a unor probleme, concretizate prin obţinerea unor produse

- elevii își asumă roluri, participă la luarea de decizii


- lucru în echipe
provocări:

-schimbarea rolului profesorului - asumarea unui proces de instruire deschis

- implicarea elevilor în conceperea propriului proiect (să-şi urmărească interesele, să-şi


manifeste curiozitatea)

- încurajarea elevilor să pună întrebări, să planifice, să participe la activități, să reflecteze la ceea


ce au realizat/descoperit
EVALUARE (material)

Exemplu de portofoliu – Geografie, clasa a V-a:

•calendarul lunar de activitate;


•notiţele din clasă;
•rezumate, scheme logice ale conţinutului unor texte din manual, atlase, reviste;
•referate/proiecte realizate;
•desene, planuri ale unor localități, diferite colecţii, seturi de fotografii;
•produse artistice realizate pentru diferite situaţii de prezentare, promovare în
şcoală/comunitate a unor informaţii, comportamente pentru protecția mediului etc.
Un portofoliu complet ar trebui să conţină şi informaţii despre:
•datele personale ale elevului;
•activităţile extraşcolare;
•competiţiile şcolare la care a participat elevul şi rezultatele obţinute;
•feedback-ul din partea profesorului, al părinţilor;
•Etc.
INSTRUIRE CLASA A V_A

 În
ceea ce privește planificarea calendaristică ea respectă rubricația
cunoscută:
Unitatea de Competențe Conţinuturi Număr ore Săptămâna Observaţii
învăţare specifice alocate

           
INSTRUIRE CLASA A V_A

 Pentru proiectarea unitățiide învățare respectăm rubricația:


 Unitatea de învățare/nr.ore

Conţinuturi Competențe Activităţi de Resurse Evaluare


specifice învăţare
         

 Proiectarea lecțiilor se va face doar pentru categpriile de cadre didactice debutante, dar având în vedere
că avem programă nouă noi recomandăm realizarea de proiecte didactice de lecţie pentru toate cadrele
didactice în așa fel încât să fie eliminată posibilitatea predării la întâmplare, fără sistematizare, cu lacune
sau mai grav cu greșeli.