Sunteți pe pagina 1din 10

COMPETENTA

JURISPRUDENTA
COMPETENTA

• Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-J__ la data de 31.08.2015, sub nr.
xxxxx/318/2015, petenta B____ C_________ CARPATICA S.A. în contradictoriu cu
intimata P___ G____ IT SRL, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța să se
rectifice cartea funciară, ca urmare a rezoluțiunii convenționale a titlului de
proprietate, constând in contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1117
din 10.04.2014 de Biroul Notarului Public S_____ B____, solicitând admiterea
acțiunii,  radierea din CF nr. xxxxx a municipiului Targu-J__, nr. CF vechi xxxxx, nr.
cadastral 1628, nr. cad 1628-C1, a dreptului de proprietate înscris sub B5 in
favoarea Societății P___ G____ IT SRL,  și să se dispună reînscrierea in Cartea
Funciara a dreptului de proprietate in favoarea Băncii Comerciale Carpatica SA .
• În drept, acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art.907, art.908 alin.l. pct.l și
alin.2, art.911, art.33 din Legea 7/1996, art. 885 alin.4 din Noul Cod Civil. art.907 al
3 din Codul civil, Ordinul ANPCI nr.700/2014.
• La primul termen de judecată, instanța a invocat excepția necompetenței materiale
a Judecătoriei Tg-J__ și a rămas în pronunțare pe această excepție.
COMPETENTA

• Prin sentința civilă nr.9330/10.12.2015 pronunțată de Judecătoria Tg-J__ în dosarul


nr.xxxxx/318/2015  a fost admisă excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Târgu-J__ și
declinată competența de soluționare a cererii formulate de reclamanta B____ C_________
Carpatica SA în contradictoriu cu pârâta Societatea P___ G____ IT SRL, în favoarea Tribunalului
Gorj – Secția I Civilă.
• Pentru a pronunța această sentință, judecătoria a reținut că potrivit dispozițiilor art.94 C.pr.civ,
ce reglementează competența în primă instanță a judecătoriei coroborate cu dispozițiile art.95
pct.1 C.pr.civ., prin care se stabilește că tribunalul judecă în primă instanță toate cererile care  nu
sunt date prin lege în competența altor instanțe, tribunalul este instanța cu plenitudine de
competenta pentru judecata în fond în primă instanță, judecând așadar toate cererile care nu
sunt date prin lege în competenta altor instanțe.
• Cum, cererile cu care a învestit reclamanta Judecătoria Tg-J__ nu sunt date de art.94 C.pr.civ și
nici de o altă normă specială în competența de primă instanță a judecătoriei, văzând și
dispozițiile art.122 Cod procedură civilă  prin care legiuitorul interzice interpretarea extensivă ori
prin analogie a normelor relative la competență, instanța a admis excepția necompetenței
materiale a Judecătoriei Tg-J__ și a declinat competența de soluționare a cererii formulată de
reclamanta B____ C_________ Carpatica SA,  în favoarea Tribunalului Gorj - Secția  I Civilă.
COMPETENTA

• Pe rolul Tribunalului Gorj, cauza a fost înregistrată la data de 22.12.2015, sub nr.XXXXXXXXXXXX, iar, prin
sent. nr. 16/15.01.2016, Tribunalul Gorj a declinat favoarea Judecătoriei Tg-J__ competența soluționării
acțiunii civile formulate de reclamanta  B____ C_________ Carpatica SA cu sediul în Sibiu,
___________________, județul Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.JXXXXXXXXXX, având
codul unic de înregistrare RO11447021 în contradictoriu cu pârâta Societatea P___ G____ IT SRL, cu sediul
în Tg-J__, ___________________, camera 2, județul Gorj, având codul unic de înregistrare xxxxxxxx și 
având ca obiect rectificare carte funciară.
• A constatat ivit conflict negativ de competență și a suspendat orice procedură și înaintează dosarul la
Curtea de Apel C______ în vederea soluționării conflictului de competență.
• Pentru a pronunța această soluție, Tribunalul a motivat următoarele:
• Acțiunea civilă cu care a fost investită instanța are ca obiect rectificarea cărții funciare în condițiile
prevăzute de dispozițiile art.908 Cod civil (în forma în vigoare la momentul realizării mențiunilor în cartea
funciară) și care vizează remedierea neconcordanțelor existente între înscrierile din cartea funciară și
situația juridică reală a imobilului.
• În conformitate cu dispozițiile art.248 Cod procedură civilă instanța s-a pronunțat mai întâi asupra
excepțiilor de procedură, apoi asupra excepțiilor de fond și apoi a procedat la cercetarea în fond a cauzei și
cum excepția necompetenței materiale a tribunalului este o excepție de procedură, a fost analizată cu
prioritate.
COMPETENTA
• Pentru a stabili instanța competentă în soluționarea acțiunii în rectificare carte funciară, tribunalul
este ținut de a stabili cu prioritate tipul de acțiune în care se încadrează rectificarea cărții funciare, în
funcție de scopul material urmărit prin promovarea cererii, iar potrivit acestei clasificări acțiunea în
rectificare carte funciară este o acțiune în realizarea dreptului, prin care se tinde la respectarea unui
drept subiectiv civil.
• Temeiul legal al cererii reclamanților, art.908 Noul Cod Civil, este cuprins în Capitolul IV  din Titlul VII
intitulat Cartea Funciară al Cărții a III-a (Despre bunuri) din Noul Cod Civil, reglementând condițiile de
efectuare a înscrierilor în cartea funciară, precum și condițiile de admisibilitate ale acțiunilor ce pot fi
formulate în instanță în legătură cu aceste înscrieri. Invocarea acestor dispoziții de drept substanțial ca
temei legal al cererii, nu exclude însă incidența anumitor norme de drept procesual din legea generală
sau specială.
• Potrivit art.24 din Legea nr.7/1996, înscrierile în cartea funciară sunt intabularea, înscrierea provizorie
și notarea, iar cazurile, condițiile și regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite, așa cum s-a arătat
anterior, de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară de Legea nr.7/1996.
• Prin urmare, se desprinde concluzia că Noul Cod Civil a adus modificări sau completări Legii nr.7/1996
pe aspecte care țin îndeosebi de dreptul substanțial, dar că procedura de înscriere în cartea funciară,
inclusiv cu privire la competența de soluționare a cererilor au rămas reglementate de Legea nr.7/1996
republicată.
COMPETENTA
• Potrivit dispozițiilor art.31 alin.4 din Legea nr.7/1996, plângerea împotriva încheierii de soluționare a cererii de
înscriere în cartea funciară se poate depune de cei interesați direct la judecătoria în a cărei rază de competență
teritorială se află imobilul. În conformitate cu dispozițiile art.33 din Legea nr.7/1996, înscrierile și radierile
efectuate în cărțile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanței judecătorești definitive și
irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declarații date în formă autentică de titularul tabular, respectiv
de titular în baza unei documentații cadastrale, iar prevederile art.31 din legea 7/1996 se vor aplica în mod
corespunzător.
• Rezultă, așadar, că dispozițiile legale care atrag competența de soluționare a cererilor întemeiate pe legea
nr.7/1996, în favoarea judecătoriei, rămân incidente și în privința cererilor întemeiate în drept pe dispozițiile
art.907-908 din Noul Cod civil, de vreme ce Noul cod de procedură civilă nu reglementează o altă teză de
stabilire a competenței materiale, iar normele sale cu caracter general sunt înlăturate de la aplicare, de
normele de excepție statuate de legea nr.7/1996.
• Tribunalul, fiind astfel învestit cu o acțiune pentru care legea stabilește competența în prima instanță in
favoarea judecătoriei, iar necompetența materială este de ordine publică (potrivit prevederilor art.129 alin.2
pct.2 Cod procedură civilă), în baza art.132 Cod procedură civilă a fost declinată soluționarea cauzei în
favoarea Judecătoriei Tg-J__. Cum, anterior, prin sentința civilă nr.9330/10.12.2015 pronunțată de Judecătoria
Tg-J__ în dosarul nr.xxxxx/318/2015,  a fost admisă excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Târgu-J__
și declinată competența de soluționare a cererii, în favoarea Tribunalului Gorj – Secția I Civilă, se constată ivit
conflictul negativ de competență, urmând ca, în temeiul art.135 C.pr.civ. să suspende orice procedură și să fie
înaintat dosarul la Curtea de Apel C______, în vederea soluționării conflictului de competență.
SOLUTIA
• Fiind legal investită cu soluționarea conflictului de competență, examinând actele si lucrările
dosarului, prin prisma dispozițiilor procedurale aplicabile, Curtea constată că soluționarea pe fond a
cauzei este de competenta Judecătoriei Târgu-J__, pentru următoarele considerente:
• Astfel, în speță, acțiunea civilă cu care a fost investită instanța, are ca obiect rectificarea cărții funciare
în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 907 și urm. N.Cod civil, care vizează rectificarea înscrierilor
de carte funciară.
• Art. 95 alin.1 din noul Nod de procedură civilă, prevede că tribunalele judecă în primă instanță toate
cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe, în timp ce art. 94 alin.4 din noul Cod
de procedură civilă prevede că judecătoriile judecă orice alte cereri date prin lege în competența lor.
•              Potrivit art. 33 alin.1 din Legea nr. 7/1996, înscrierile și radierile efectuate în cărțile funciare nu
pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanței judecătorești definitive și irevocabile sau pe cale
amiabilă, în baza unei declarații date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în
baza unei documentații cadastrale. A___. 2 din același articol stabilește că prevederile art. 31 se vor
aplica în mod corespunzător.
• Potrivit art. 31 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 republicată, împotriva încheierii registratorului șef se poate
formula plângere in termen de 15 zile de la comunicare, plângere ce se înaintează pentru soluționare
la judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul.
SOLUTIA
• Din interpretarea în mod coroborat a dispozițiilor art. 31 alin.3 și art. 33  din Legea nr. 7/1996
republicată,  rezultă că instanța competentă să soluționeze cererea având ca obiect rectificarea
cărții funciare, este judecătoria în a cărei rază  de competență teritorială se află imobilul.
• În condițiile în care există dispoziții exprese în cadrul legii speciale în materie, în sensul că
cererile având ca obiect rectificarea cărții funciare sunt  de competența judecătoriei, iar Noul
cod de procedură civilă nu reglementează o altă teză de stabilire a competenței materiale,
rezultă că normele de procedură cu caracter general prev. de art. 95 alin.1 din noul Nod de
procedură civilă, sunt înlăturate de la aplicare de normele speciale statuate de Legea nr.7/1996.
•  Curtea reține, astfel, incidența prevederilor art. 94 alin. 4 din noul Cod de procedură civilă, în
sensul că judecătoriile judecă orice alte cereri date prin lege în competența lor, în speță, prin
Legea nr.7/1996, situație în care competența de soluționare a cauzei revine Judecătoriei Târgu-
J__.
• Pentru considerentele expuse, în raport de prevederile art. 135 alin.4 noul Cod de  procedură
civilă, Curtea urmează să stabilească competența de soluționare a cauzei, în favoarea
Judecătoriei Târgu-J__.
SOLUTIA
• PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

• HOTĂRĂȘTE

• Stabilește competența de soluționare a cauzei, cu privire la judecarea cererii


având ca obiect rectificare carte funciară, formulată de petenta B____
C_________ CARPATICA S.A. în contradictoriu cu intimata P___ G____ IT SRL., în
favoarea Judecătoriei Târgu-J__.
• Definitivă.