Sunteți pe pagina 1din 55

Plan de afacere (proiect)

Goma Ludmila
conf. univ .
ÎI sau SRL
Intreprindere individuală sau societate cu raspundere limitată ?
Întreprinderea individuală – formă de desfăşurare a activităţii de
întreprinzător în mod individual, în numele şi pe riscul propriu.

        AVANTAJE            DEZAVANTAJE
*Fondarea Î.I. este simplă și Răspundere nelimitată față
rapidă.  de terți (proprietarul răspunde cu
toate bunurile sale personale
*Modalitate simplă de ținere a
împotriva potențialilor creditori.
evidenței contabile;
Acest lucru înseamnă că, în caz de
*Costul serviciilor de contabile faliment, creditorii pot revendica
reduse la minim asupra bunurilor personale (casă,
mașină) și pe cele ale soțului,
dacă există regimul comunității de
proprietate
Întreprinderea Individuală
• În regim obişnuit, decizia de înregistrare a întreprinderii se adoptă în
termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. În caz de
urgenţă, înregistrarea poate fi realizată în 24 sau în 4 ore, taxa de
înregistrare majorându-se de 2 sau de 4 ori respectiv, în zi de odihnă sau
de sărbătoare – de 2 ori.
• Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor
cetăţeanului (familiei) şi a altor surse neinterzise de legislaţie.
• Denumirea întreprinderii individuale trebuie să conţină numele
proprietarului.
Societatea cu răspundere limitată
• Societatea cu răspundere limitată (SRL) este o societate comercială
cu personalitate juridică, al cărei capital social este divizat în părţi
sociale conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sunt
garantate cu patrimoniul societăţii.
• Societatea poate fi fondată de una sau de mai multe persoane,
numărul maxim de asociaţi constituind 50 de persoane.
• Capitalul social minim necesar pentru înregistrarea societăţii cu
răspundere limitată este de 5400 lei.
• Asociat – orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul social
al unei societăţi.
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Avantaje
• formalităţile pentru întemeiere sunt puţine;
• cheltuielile pentru înregistrare sunt relativ reduse;
• statutul legal este bine definit;
• riscuri financiare mai mici;
• conducere relativ simplă;
• răspunderea asociaţilor este limitată
Dezavantaje
• existenţa obligatorie a capitalului social;
• posibilitatea apariţiei unor conflicte între asociaţi, ce pot duce la lichidarea
societăţii.
UN EXEMPLU AL SCHEMEI PLANULUI
1. Pagina de titlu.
2. Tabla de materii.
3. Sumarul executiv.
4. Afacerea.
5. Planul de marketing (piața,clientii , concurentii ,
Mix-ul de marketing )
6. Organizarea şi conducerea. Planul managerial
7. Planul financiar.
8. Anexe.
1

1. Pagina de titlu cuprinde:

• Denumirea firmei
• Numele şi prenumele conducătorului
• Localitatea şi adresa firmei
• Telefonul, faxul
• Rechizitele bancare
• Data prezentării planului
Exemplu
Exemplu 1. Pagina de titlu şi Cuprinsul

Exemplu
SRL "Cristal-Dent" – clinică stomatologică particulară
Or. Glodeni,
str. Suveranităţii, 22
Director – Păduraru Gheorghe
Persoana de contact – Păduraru Natalia
Tel/fax. 024922222, 024922223
www.cristaldent.md
cristaldent@cristaldent.md
Cont bancar 0022222222222222 (valută)
Deschis la Filiala VictoriaBanc, or. Glodeni
Str. Libertăţii, 3
Data: 10.06.2020
2
2. Tablade materii,
include conţinutul planului de afaceri (capitole şi
denumirea lor), numerotate corespunzător
2.Tabla de materii (exemplu)
I. Rezumatul afacerii 2.9.4. Planificarea cheltuielilor anuale
II. Plan de afaceri 2.9.5. Graficul de rambursare a creditului
2.1. Definirea afacerii 2.9.6. Pragul de rentabilitate
2.2. Afacerea şi serviciul 2.10. Rezultate financiare planificate pentru anii
2010-2013
2.3. Piaţa şi clienţii
III. Anexe
2.4. Marketing
Anexa 1 Copia certificatului de înregistrare a
2.5. Concurenţa întreprinderii
2.6. Riscuri/Oportunităţi Anexa 2 Extrasul din registrul de stat
2.7. Managementul şi personalul Anexa 3 Autorizaţii
2.8. Capital necesar 3.1. Autorizaţie sanitar-veterinară
2.9. Plan financiar 3.2. Autorizaţie sanitară de funcţionare
2.9.1. Planificarea venitului din Anexa 4 Oferta materiale de construcţie
comercializarea materialelor de
construcţie Anexa 5 Diplome de merit
2.9.2. Planificarea veniturilor din Anexa 6 Foto pavaje pentru curte
comercializarea mărfurilor fabricate Anexa 7 Foto
2.9.3. Planificarea veniturilor din
activitatea magazinului alimentar
Tabla de materii:
Ex.
1.  Rezumatul afacerii 4. Planul Financiar:
1.1. Sumar executiv 4.1. Cheltuieli si venituri
1.2. Scopul și obiectivele afacerii 4.2 Profit si rentabilitate
1.3. Analiza SWOT a afacerii
1.4. Strategii
2.   Planul de Marketing
2.1. Analiza segmentului de piață
2.2. Analiza pieței de prestare a serviciilor oftalmologice 
2.3. Analiza concurenților
2.4. Descrierea produsului și a serviciului
2.5. "Cei 4 P"
3.     Planul Managerial
3.1. Plan de activitate;
3.2. Activitatea zilnica si asigurarea echipamentului;
3.3. Organigrama;
3.4. Calificarea echipei manageriale și remunerarea si metoda de lucru
3.5. Asigurarea calității si instruirea personalului
3

3.SUMARUL EXECUTIV – descrie toate elementele cheie ale Business-planului (Rezumat)


Elementele-cheie:
• scopul elaborării planului;
• domeniul/domeniile de activitate;
• necesitatea afacerii preconizate;
• misiunea firmei, viziunea firmei;
• obiectivele pe termen lung şi cele pe termen scurt (5-6 obiective);
• conducerea firmei (experienţă, rezultate);
• caracteristicile succinte a produsului/serviciului;
• descrierea succintă a pieţei (perspective de creştere, concurenţa);
• sumarul proiecţiilor financiare.
3 explicație
Aici se răspund întrebărilor esențiale începerii unei afaceri:
• Viziunea: Ce vă propuneti să faceți în următorii ani?
• Misiunea: Ce va aduce nou afacerea pe care o propuneți?
• Misiunea -(Scopul general de bază) a organizaţiei - cauza principală a fiinţării
ei, este expunerea scurtă a valorilor de bază şi a filosofiei organizaţiei, precum
şi descrierea unor servicii şi produse, prestate de către ea societăţii.
• Obiectivele: Care sunt rezultatele pe care le așteptați?
• Strategia: Cum veți obține rezultatele respective?
• Activitati: Ce activități trebuie să întreprindeți pentru realizarea obiectivelor
propuse?
Misiunea

Exemplu
Ţelul nostru este de a deveni [descrieţi obiectivul major al companiei; de ex.: liderul
în fabricarea şi comercializarea roţilor de marcă, sau primul nume în industria
brînzeturilor slabe].
• Aspirăm să dobîndim o reputaţie pe piaţă ca fabricant şi distribuitor de [produse
ce salvează din timp, care sunt mai bune, vîndute la un preţ cinstit pe piaţa {x}].
Putem obţine acest lucru prin [dezvoltarea promptă a produselor, înţelegerea
clară a tendinţelor şi nevoilor de pe piaţă, etc].
Misiunea Î.I. ,,Bulmaga Vladislav” constă în satisfacerea deplină şi la timp a cererii
agenţilor economici şi populaţiei la materiale de construcţie de calitate.
• Pentru a ne atinge misiunea, [numele companiei] are nevoie de [capital, facilităţi
mai mari şi mai eficiente]. În acest scop, dorim să tratăm părţile interesate,
clienţii, precum şi societatea cu [descrierea reputaţiei pe care şi-o doreşte
compania]. Aceste grupuri văd compania noastră ca [descrieţi beneficiile pe care
fiecare din aceste grupuri le-ar avea dacă s-ar asocia companiei dvs].
Obiectivele firmei

criteriile SMART
Activităţile finale, concrete care se vor • (S) Specifici indicatorul va furniza informaţii despre
caracteristicile specifice acelui obiectiv.
solda cu obţinerea rezultatelor scontate;
• (M) Măsurabili indicatorul prezintă aspecte cantitative
• Constituie baza programării manageriale. şi/sau calitative ale obiectivului cu care este asociat şi
poate fi măsurat cu unităţi de măsură cunoscute
• Trebuie formulate clar, făcute publice. • (A) Accesibili să poată fi procuraţi uşor la un preţ
• Constituie punctul de pornire în accesibil
formularea strategiilor organizaţiei. • (R) Relevanţi sunt semnificativi pentru obiectivul
măsurat în contextul strategiei
Obiectivele trebuie să îndeplineasca • (T) se raportează la un Timp fac referire la un moment
criteriile SMART (Sustainable, Measurable, de timp bine precizat, atunci când se înregistrează
Attainable, Relevant, Timely): măsura lui, spre a se şti stadiul atingerii obiectivului pe
care îl verifică.Fiecărui obiectiv i se va asocia un
indicator.
Obiectivele unei companii pot măsura:
• Cifra de afaceri
• Profitul
• Segmentul de piață
• Cheltuielile fixe
• Calitatea
• Servicii suplimentare
• Cheltuieli salarii
• Producția
• Siguranță
• Capacitatea de producție
• Relatiile cu publicul
• Investitiile
• Structura costurilor
• Eficiență
• Impactul asupra comunității
• Numărul de angajați
Obiectivele de bază ale Î.I. ,,Bulmaga Vladislav” sunt:

• În termen scurt • În termen lung


exemplu 1. de a comercializa materiale de construcţie 1. de a lărgi portofoliul de materiale de
la preţuri accesibile şi mai mici faţă de construcţie
concurenţi pentru atragerea mai rapidă a
2. de a spori cota de piaţă cu 10%;
clienţilor;
3. de a spori cifra de afaceri cu 48,81 % în
2. de a stabiliza volumul ofertei materialelor
a.2013 comparativ cu a.2009;
de construcţie;
4. de a crea noi locuri de muncă;
3. de a dispune de un furnizor permanent de
materiale de construcţie, pentru a obţine 5. de a lărgi piaţa de desfacere prin atragerea
reduceri şi de a beneficia de o relaţie clienţilor din satele raionului Teleneşti;
preferenţială cu acesta;
6. de a majora ritmul de vînzare şi dinamica
4. de a dispune de un portofoliu de volumului de vînzări;
materiale care să corespundă şi să
satisfacă un spectru larg de consumatori; 7. de a menţine preţurile accesibile la
materiale şi serviciile de livrare;
5. de a loializa clienţii; - de a satisface deplin
cererea de pe piaţă. 8. de a deveni cel mai puternic furnizor de
materiale de construcţie în raionul
Teleneşti.
4. AFACEREA
• Condiţiile apariţiei. Cum şi când a fost iniţiată firma Dvs.?
• Ce fel de activităţi desfăşoară firma Dvs (producţie, servicii, comerţ).
• Ce produse/servicii oferiţi?
• De ce credeţi că această afacere are şanse de succes.
• Care sunt perspectivele de dezvoltare ale afacerii Dvs (argumentarea lor).
• Principalii furnizori de materii prime
• Dotările cu maşini, utilaje, mijloace de transport etc., imobilele deţinute (trebuie precizat dacă acestea sunt
proprietatea firmei sau sunt numai închiriate sau obţinute prin leasing).
Domeniul de activitate
• În care domeniu de activitate veţi intra în concurenţă.
• În ce stadiu de viaţă se află domeniul Dvs de activitate.
• Obiectivele generale şi specifice (scopul şi misiunea)
• Ce strategie în business veţi adopta.
• Care sunt obiectivele concrete ale afacerii Dvs în următorii 2-5 ani.
• Analiza SWOT
SWOT

S(puncte forte) O (oportunutăți)


Ce faceţi bine? Ex. rezultatul creşterii pieţei, schimbului în stilul de
Ce resurse aveţi? viaţă, rezolvarea problemelor asociate cu situaţii
Ce avantaje aveţi faţă de concurenţi? curente, o perceptie pozitivă a afacerii
tale din partea pieţei sau capacitatea de a oferi o
valoare mai mare ceea ce va crea o cerere crescută
pentru serviciile oferite, progresul tehnologic

W(puncte slabe) T(riscuri)


Ex. lipsa de experienţă, Ex. concurenţa,
resurse limitate, creşterea intolerabilă a preţurilor de către furnizori,
lipsa de acces la tehnologie sau capaciatate, reglementări guvernamentale,
oferta de servicii inferioară căderi economice,
localizare slabă a afacerii tale. efect negativ al media, schimbări în comportamentul
consumatorilor care să îți reducă vînzările
introducerea unei tehnologii
mult mai avansate care să facă produsele, serviciile
sau echipamentele demodate.
Strategii: 
 Ridicarea nivelului calității serviciilor și produselor.
 Promovare avansată pe Facebook și alte rețele sociale. 
Dezvoltarea deservirii, training-uri de calificare.
Stabilirea parteneriatelor străine.
Politica prețului pentru toate bugeturile.
Ce trebuie făcut în următoarele 12 luni?

• Activitățile -Ce trebuie făcut în următoarele 12 luni?

Activitățile vor furniza următoarele informații:


• Care sunt primele acțiuni care trebuie realizate pentru demararea
proiectului?
• Cine va răspunde de realizarea fiecărei acțiuni?
• Care este timpul minim necesar desfășurării tuturor activităților propuse ?
• “Activitățile prezintă pașii care trebuie parcurși pentru realizarea
obiectivelor propuse, nu obligațiile specifice ale angajaților.”
. Afacerea

Exemplu
"...Acest plan bussines are menirea de a atrage o creditare din partea unei
instituţii finanţatoare, cu scopul ulterior de a procura aparataj medical.
Scopul primordial este îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către Cristal-
Dent.
Concurenţa în domeniul serviciilor stomatologice în orăşelul Glodeni poate fi
calificată drept mică.
În acest domeniu mai activează doar 2 clinici, dintre care una, "StomaPlus" a
suferit recent o puternică lovitură de imagine din cauza unei erori medicale.
Strategia firmei constă în dezvoltarea clinicii şi angajarea a încă 2 medici în
decursul primului semestru al anului 2003, ceea ce va solicita procurarea unor noi
seturi de instrumente de muncă.
Pe termen lung, Cristal-Dent are tendinţa de a deschide o filială în orăşelul
Râşcani, unde condiţiile permit iniţierea unei clinici, fără concurenţă majoră, iar
potenţialul de clienţi este destul de ridicat – peste 20000 locuitori..."
Exemplu

1.Condiţiile apariţiei. Cum şi când a fost iniţiată firma Dvs.?


Dupa finisarea un iversitatii avidn u n buget sa decis deschiderea unei clinice optometrice
2.Ce fel de activităţi desfăşoară firma Dvs (producţie, servicii, comerţ).
Oferim servicii si comert.
Comertul este bazat pe
a.Rame de ochelari
b.Lentile pentru ochelari
c.Lentile de contact
d.Rechizite pentru ingriirea ochealrilor
e. Ochelari de soare
Serviciile
Prestarea serviciilor optometrice precum:
Acuitatea vizuala,tonometria,gonioscopia,vizualizarea la lampa cu fanta,keratotopografia,OCT.
3.De ce credeţi că această afacere are şanse de succes.
Succesul acestei afaceri are un succes deoarece in prezent rata persoanelor care au necesitate de ochelri de corectie si care au nevoei de asistenta medicala
optometrica a crescut cu 25% comparativ cu 10 ani in urma.
5. Piata si strategia de marketing

5.1Segmentul de piaţă
Piaţa în ansamblu este extrem de eterogenă. Trebuie memorizat că un produs sau un serviciu este
creat pentru destinaţie precisă.

În această secţiune e necesar de menţionat:


• caracteristicile peţii unde este situată piaţa de care aveţi nevoie,
• cât de mare este piaţa, este o piaţă în dezvoltare ?
• Ce ritmuri de creştere înregistrează ?
• obstacole în pătrunderea pe piaţă (cost, timp, tehnologie,
conservatismul consumatorilor).
• ponderea pe care o deţine firma în totalul pieţei
• caracteristicile specifice ale pieţei dumneavoastra
Piața: exemplu

Este dezvoltată în raza orașului Chișinău, prezentând o


varietate largă de servicii de același spectru;
Ritm de creștere în plină dezvoltare, prevalent regiune
Centru a țarii, cu potențial de extindere spre Nord. 
Tendință de extindere pe teritoriul altor orașe; (direcție
Nord, or. Bălți)
Competitivitatea asigurată prin colaborarea cu cele mai
bune cadre și atragerea acestora;
5.2
Produsul sau serviciul

• Ce produs/serviciu oferiţi?
• Ce necesitate satisface acesta (nevoie vitală, modă,
etc.)
• Descrierea serviciului şi compararea lui cu al
concurenţilor.
• Utilizarea şi valoarea pentru client.
• Care sunt parametrii economici ai produsului/serviciului
Dvs. (preţul de realizare, costul serviciului, beneficiul).
• Cum află cumpărătorul de produsul/serviciul Dvs.
(promovarea
PRODUSUL/SERVICIUL

Explicaţi modul în care produsul dvs. funcţionează, sau modul în care este folosit serviciul
oferit de dvs.
Caracteristicile tehnologice, calitative. Asortimentul, nomenclatura. Ambalajul, design-ul.
Cataloage, fotografii, schiţe.
Ce necesităţi ardente pe piaţă satisface bunul oferit de dvs.? Ce aduceţi nou pe piaţă?
[Compania] produce următoarele produse: [lista cu produse va fi inserată aici, în ordinea
celor mai mari vînzări, sau a importanţei pentru linia de producţie]. Asiguraţi-vă că cititorii
vor putea face referire la poze ale produsului, diagrame, licenţe, sau alte materiale
descriptive.
Sau: [Compania] prestează următoarele servicii: [lista cu serviciile prestate va fi inserată aici,
în ordinea celor mai mari vînzări, sau a importanţei pentru linia de producţie]. În prezent,
[produsul sau serviciul] nostru este în faza [incipientă, de creştere, de maturitate]. [Produsul
sau serviciul] a fost prima dată proiectat în [xxxx] şi a fost îmbunătăţit sau re-proiectat de [x]
ori de atunci. Puneţi la dispoziţie un istoric al dezvoltării produsului, introduceri şi
îmbunătăţiri care au dus la ceea ce este produsul azi. Forma tabelară este cea mai indicată.
Aspecte sau caracteristici unice ale produsului Acesta este un paragraf extrem de important.
Investitorii trebuie să remarce ceva unic, în proprietatea sau sub protecţia companiei dvs,
legat de produs sau serviciu.
5.3Clienţii

• Cine sunt clienţii Dvs., (vârsta, starea materială)? Pot fi


identificaţi individual şi înregistraţi într-o listă?
• Necesităţile şi utilizările specifice, adică ce îi determină pe
clienţi să cumpere produsul, serviciul ce i se oferă?
• Cât de des cumpără de obicei? Câţi bani cheltuiesc? Ce
caracteristici noi de obicei îi interesează?
• Care este preţul de vânzare acceptabil pentru clienţi?
Clienți: exemplu

• Segmentul de piata tintit sunt persoanele tinere , in special copii , au nevoie de ochelari de vedere,
folosind foarte mult vederea de aproape (ex.: calculatorul, televizorul etc.) si persoanele peste 40
de ani din cauza presbiopiei ( scaderea amplitudinii de acomodare) sunt nevoiti sa poarte ochelari
de vedere sau lentile de contact.
• Conform datelor statistice, în orașul Ungheni, persoane pina la 19 ani constituie 22%, aceste fiind
grupul major de risc a aparitiei miopiei, deci potențiali clienti pentru ultemele tendințe de ochelari
de vedere, lentile de noapte; iar pentru virsta 40-60 ani se recomanda consultul oftalmologului o
data la 6 luni, fiind in grupul de risc de aparitie a glaucomului si cataractei.
• Persoanele cu virsta peste 45 de ani, au problema presbiopiei, prin urmare pentru a citi este
necesitatea de corectie optica, iar analizînd diagrama de jos observam ca cea mai mare parte a
populatie orasului o constituie persoanele 20-59 ani, prin urmare si potentialii clianti ai cabinetului
nostri sunt intr-unnumar destul de vast.
5.4 Concurenţa.
• Care sunt principalii concurenţi (descrierea tuturor
firmelor care livrează servicii similare)?
• Ce calitate au produsele/serviciile lor?
• Ce reputaţie au aceştia?
• Cum îşi distribuie serviciile.
• Cât de mare este segmentul lor de piaţă.
• Ce avantaje aveţi Dvs. / au ei (fonduri, manageri,
patente).
• În cadrul acestei etape se formează Planul de
marketing.
Analiza comparativă
INDICATORII Nr. maxim de
a concurenţilor
Elite optic Opticlass Optinova
puncte 1-5
Produsul sau serviciul 5 5 5 4

Preţul 5 5 2 3
Amplasare 5 4 5 2
Imaginea întreprinderii 5 4 4 4

Calitatea 5 5 5 4

Numărul de puncte 25 23 21 17

Comentarii In comparatie cu OPPTICLAS ofera Amplasata la periferia


Opticlass, care este praturi mari pentru orasului, linga zona
amplasata imediat in ramele de ochelari cit si industriala.
apropierea pieții din pentru consultatii
centrul orasului, cabinetul
nostru este plasat in
apropierea garii auto.
Principalul obiectiv
pentru primul an de
activitate va fi d
promovare mai intensa
MIXUL DE MARKETING - (Combinarea mijloacelor de
marketing) Cei Patru “P”

• Produsul – este premisa satisfacerii nevoilor de consum şi de aceea el se impune


atenţiei nu pentru ceea ce reprezintă în sine, ci pentru utilitatea pe care o promite
beneficiarului
(Lansarea produselor noi pe piaţă,Ciclul de viaţă a produsului, calitatea )
• Preţul – face ca între produs şi mediul căruia i se adresează să existe o armonie,
apoi se adaptează împreună cu produsul la cerinţele diverselor segmente ale
pieţei.(discounturi,intelegeri speciale facilitati si conditii de creditare
oferite,raportul pret/calitate)
• Plasament: stabileste canalele de distributie cele mai eficiente,care duc produsul
cat mai aproape de pietele tinta adica de consumator.
• Promovare –urmareste crearea unei imagini cat mai favorabile a produsului pe
piata tinta,incercand sa influenteze decizia de cumparare a consumatorilor printr-
o combinatie potrivita a fortelor de vinzare, reclamei, vinzarilor promotionale.
Produsul & Serviciul:
• Urmărind ultimele tendinţe în moda de ochelari, tindem să prezentăm în mod extins sortimentul
ochelarilor de soare şi ramelor pentru ochelari.
• Asortiment larg la preț variat pentru rame de ochelari, începând cu 200 lei. Prezentăm așa brand-uri
precum: Missoni, Benetton, Ray-Ban, Sisley, etc. Mărci cu renume internațional, etalon al calității.  
• Lentile de contact americane și germane la preț avantajos. Pacienții permanenți primesc card de
loialitate. 
• Datorită aparatajului performant și a oftalmologilor și optometriștilor cu cea mai înaltă calificare putem
trata cu succes cele mai complexe patologii.

O examinare oftalmologică primară include:


1.  Corecția optică aeriană simplă
2. Examinarea acuității vizuale
3. Autorefractometria
4. Keratometria
5. Examinarea acuității vizuale
6. Lensmetru (verificarea ochelarilor vechi)
Prețul:
I. Pacienții readresați dela medicii contractanți din sectorul spit
alicesc, pentru supraveghere optometrică, primesc reducere 
15%. 
II. A doua consultație timp de o lună la un preț mai scăzut. 
III. Se preconizează reduceri ocazionale atractive, pentru
atragerea segmentului de piață nou. 
IV. Formarea unor pachete medicale care conțin un ansamblu
de proceduri mai complexe la un preț mai avantajos: Pachet
medical pentru preșcolari, pachet 40+, pachet medical pentru
diabetici, etc. 
Plasarea: 

• Plasarea în centrul capitalei, spațiu accesibil din punct


de vedere al transportului public. 
• Tendință de extindere pe teritoriul altor orașe; (or.
Bălți, spre Nord)
• Viața cartierului, zonei, orașului este foarte activă și
populată. 
• Colectarea datelor socio-demografice pe baza
sondajelor de teren (vârstă, ocupație) arată prezența
unui segment de piață dispersat.  
Promovarea: 
I. Promovarea serviciilor prin intermediul rețelelor mass-media, site-ului. 
II. Publicitatea radio, reviste, ziare; Participarea la târguri şi expoziţii. 
III. Asortiment larg la preț variat pentru rame de ochelari, începând cu 200 lei. 
IV. Banner-ele care atrag atenția și curiozitatea. 
V. Clienții permanenți primesc card de reducere la a 3-a cumpărătură. 
VI.  Pacienții readresați dela medicii contractanți din sectorul spitalicesc, pentru supr
aveghere optometrică, primesc reducere 15%. 
VII.Card de reducere pentru pensionari.
VIII.A doua consultație timp de o lună la un preț mai scăzut.
IX.  Se preconizează reduceri ocazionale atractive, pentru atragerea segmentului de 
piață nou. 
6. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA
(PLANUL DE PRODUCTIE PLANUL MANAGERIAL)

• Procesul de producţie (prestarea serviciilor)


• descrieţi succint procesul de producţie (prestare a
serviciilor), menţionaţi timpul şi fondurile necesare.
• Descrieţi cerinţele producţiei (serviciului prestat)
materia primă, materialele folosite, calitatea, timpul
necesar, furnizorii.
• Ce echipamente veţi folosi?
• Cum veţi organiza activitatea?
6.1
Conducerea
• Care este structura organizatorică a firmei?
• Cine va conduce afacerea?
• Care este aria de responsabilitate a conducătorilor?
• Ce metode de lucru cu personalul veţi folosi?
• Cum veţi asigura controlul
6.2
Personalul
• De câţi angajaţi veţi avea nevoie? Ce calificare le este necesară?
Care sunt sursele de recrutare?
• Care este modalitatea de instruire, perfecţionare?
• Care este modalitatea de plată a angajaţilor?
• Ce consultanţi externi vă vor fi necesari?
6.3
• Organigrama – este o reprezentare grafică a structurii organizatorice.
Ea se constituie într-o reprezentarea formală ce vizualizează numărul
de nivele ierarhice, numărul şi tipul compartimentelor grupate pe
nivele şi funcţiuni şi relaţii ierarhice dintre acestea.
• Cu ajutorul ei pot fi relevate şi corectate erori sau deficienţe ale
organizării (arii de control prea mari sau prea mici, număr prea mare
de niveluri ierarhice etc.)
Organizarea şi conducerea
Exemplu

"...Societatea are în prezent 3 angajaţi permanenţi şi 1angajat facultativ:


Păduraru Gheorghe – director general, medic stomatolog
Păduraru Natalia – asistentă medicală
Negară Tudor – medic stomatolog
Ciobanu Maria – contabil, manager
Serviciile sunt acordate zilnic, conform programului.
Aria de activitate a directorului include funcţiile organizatorice în clinică, decizionarea
subiectelor fundamentale a "Cristal-Dent", precum şi exercitarea funcţii de medic....“

"...Remunerarea angajaţilor are loc în conformitate cu leislaţia în vigoare asupra


remunerării forţei de muncă. De asemenea, ambii medici benefeciază de cursuri anuale de
perfecţionare, oferite prin Asociaţia Stomatologilor din Molodva şi se bucură de o reputaţie
deosebită în rândurile clienţilor..."
7. Planul financiar.
• În această secţiune vor fi incluse informaţii cu privire la capitalul necesar
finanțării planului de afaceri, dar şi originea acestora (fonduri interne / cheltuieli
neeligibile sau fonduri externe / cheltuieli eligibile).
• Realizati o previzionare a veniturilor și a cheltuielilor pe 3 ani.
• Previziunile veniturilor reprezintă o situaţie financiară care rezumă câştigurile
afacerii într-o perioadă de timp specifică.
• Conţine cel puţin două secţiuni majore, venituri şi cheltuieli.
• Veniturile sunt intrări care rezultă din livrarea produselor şi furnizarea
serviciilor către clienţi; rezultă din operaţiunile curente ale afacerii.
• Cheltuielile provin din consumul resurselor pentru a genera veniturile şi a
atinge misiunea
Intrebarile la care trebuie sa dați răspuns
• De câţi bani aveţi nevoie în primul an de activitate?
• Cât vă costa înfiinţarea firmei?
• Care este venitul estimat în primul an?
• Ce surse de fonduri prevedeţi şi care va fi destinaţia lor?
• Mărimea capitalului propriu si de imprumut (după caz)
• Care vor fi necesităţile Dvs. financiare totale?
• Cum va fi bilanţul: contul de venituri şi cheltuieli?
• Cum va arăta situaţia lunară pentru primul an?
• Ce active pasive şi capital propriu prevedeţi?
• Care va fi pragul Dvs. de rentabilitate?
Folosind datele financiare , veți schiţa bugetul (veți prevedea nivelul
veniturilor si cheltuielolor )

• Un buget iniţial (dacă se începe o afacere)

• Un proiect de buget pentru primul an.


Ex de costuri

• costuri directe cu remunerarea personalului medical (medici şi asistente)


• costuri indirecte (chirie, consumabile medicale, personal administrativ)
• costurile cu reactivii şi consumabilele aferente
• Regie
• Amortizare
• materii prime
structura preţului:

Preţul serviciului medical =preţul de cost (cheltuielile ) + profit.

Ambele părţi ale preţului pentru agentul economic (instituţia medicală)


devin o sursă de finanţare a diferitor măsuri, activităţi.
RENTABILITATEA

Rentabilitatea se calculează- ca relaţia profitului (în lei) raportată


la preţul de cost (în lei), înmulţită cu 100%.

Nivelul de rentabilitate de: 10%-acceptabil,20% -bun ,30%-inalt.


R E N TAB i LI TAT EA
Rentabilitatea reprezintă un indicator al eficienţii activităţii economice.
• Rentabilitatea se calculează ca relaţia profitului (în lei) raportată la
preţul de cost (în lei), înmulţită cu 100%.

• Rentabilitatea=Efect/ Efort x100;


Principalii indicatori sânt:
a) Rentabilitatea din vânzări (profit brut) – optim 40% - 90%;
b) Rentabilitatea activelor – optim mai mult de 10%;masoara eficienta
consumului de resurse umane si materiale
c) Rentabilitatea capitalului propriu – optim 25% - 30%.(aciasta rata
trebuie sa fie superioara ratei medii a dobinzii)

S-ar putea să vă placă și