Sunteți pe pagina 1din 26

1.

SEMINAR INSTRUCTIV – METODIC:


“Organizarea controalelor interne
în instituţia de învăţământ preşcolar – sistemă de
observare şi monitorizare a procesului educaţional”

Maria Dănilă , specialist


principal
Obiectivele seminarului
 Actualizarea unor cunoştinţe cu referire
la controlul intern în instituţia de
educație timpurie .
 Stabilirea metodologiei de planificare a
controlului intern.
 Determinarea mecanismului de realizare
a unui control.
 Realizarea schimbului de experienţă în
cadrul activităţilor plenare şi grup.
DEFINIŢII

 Monitorizarea - este un proces managerial de supraveghere


a activităţii desfăşurate de către cadrele didactice în cadrul
realizării procesului educaţional.

 Controlul - este acea funcţie a managementului prin care se


verifică dacă procesul controlat funcţionează la parametrii
proiectaţi, dacă se află pe o traiectorie care duce spre
îndeplinirea obiectivelor stabilite şi în ce măsură anume.

 Monitorizarea şi controlul se desfăşoară prin acţiuni


specifice proiectate la nivelul instituţiei de învăţământ.
ACTE NORMATIVE
Actele normative ce reglementează activitatea de control sunt:

 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a evaluării


unităţii şcolare (Ordinul ME nr. 541 din 26 noiembrie 2003)

 REGULAMENTUL Inspecţiei şcolare din cadrul Direcţiei


generale, raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport.
(Ordinul ME nr. 542 din 26 noiembrie 2003)
FUNCŢIILE controlului

 Funcţia de diagnoză, prognoză şi prospecţie


a instituţiei preşcolare pe o perioadă
determinată;
 Funcţia de monitorizare a funcţionării
instituţiei sau procesului de învăţământ;

 Funcţia de conexiune inversă(feed-back), prin


care li se asigură managerilor din instituţie
informaţii privind modul de receptare şi
implementare a ordinelor, metodologiilor şi
dispoziţiilor transmise personalului din grădiniţă;
FUNCŢIILE controlului

 Funcţia de reglare/autoreglare a procesului


educaţional;
 Funcţia de orientare şi îndrumare
metodologică a procesului educaţional;
 Funcţia de prevenire a apariţiei unor abateri
potenţiale de la „traseul” care conduce la
îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 Funcţia de corectare şi perfecţionare a
activităţii din domeniul care constituie obiectul
controlului şi îndrumării.
CERINŢELE unui control

Pentru a fi eficient controlul va îndeplini anumite cerinţe:


 claritatea obiectivelor;
 caracterul concret al obiectivelor care reies din scopul şi
obiectivele organizării procesului educaţional în instituţie;
 planificarea controalelor;
 competenţa celor care efectuează controlul şi îndrumarea;
 exigenţa principială;
 nu constatarea lucrurilor e importantă ci adoptarea unor măsuri
de soluţionare a problemelor constatate şi urmărirea aplicării
acestora;
 evidenţa clară a constatărilor, a îndrumărilor şi recomandărilor
formulate, a termenilor stabilite pentru înlăturarea unor neajunsuri;
 revenirea, pentru a se constata dacă s-au corectat abaterile şi s-au
înregistrat progrese în perioada post controlului.

Notă: controlul trebuie să fie permanent, sistematic,


eficient şi public
TIPURI de control

În instituţia preşcolară se realizează controlul:


TIPURI de control
Controlul intern - este o formă de verificare, evaluare şi
îndrumare la nivelul instituţiei preşcolare în vederea
îmbunătăţirii managementului educaţional, dezvoltării
resurselor umane proprii şi a creşterii calităţii procesului
educaţional.
 Controlul intern urmăreşte:
 Calitatea managementului educaţional;
 Calitatea mediului educaţional;
 Calitatea realizării curricula şi nivelul performării SÎDC;
 Calitatea activităţii personalului didactic;
 Gradul de folosire a resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale,
de timp);
 Comunicarea interpersonală şi climatul moral-psihologic în instituţie;
 Parteneriatul grădiniţă – familie-comunitate;
 Respectarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor şi dispoziţiilor organelor
ierarhic superioare, ordinilor interne.
TIPURI de control

1. După domeniu şi conţinut poate fi:

CONTROL
TIPURI de control

1.1 Controlul frontal se efectuează de către DGETS mun.


Chişinău, la intervale stabilite prin planul de control.
 El se poate realiza şi de conducerea instituţiei preşcolare, cu
scop de autoevaluare şi autoperfecţionare.
 Obiective:
― managementul (la nivelul instituţiei şi pe compartimente);
― sistemul informaţional;
― logistica(spaţii de învăţământ, dotări etc.)
― procesul de învăţământ (obiective, conţinuturi, forme de organizare şi
desfăşurare, metode şi tehnici de instruire şi evaluare, climatul educaţional,
pregătirea personalului didactic şi auxiliar, pregătirea copiilor etc.);
― activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului (didactic, auxiliar);
― alte domenii şi aspecte în funcţie de specificul instituţiei preşcolare.

 Rezultatele Controlului frontal se discută la Consiliul Pedagogic.


 Materialele controalelor tematice se păstrează timp de 5 ani.
TIPURI de control

1.2 Controlul de specialitate are ca obiectiv principal


activitatea profesională a diferitor categorii de cadre.

 Scopul acestuia îl constituie evaluarea şi/sau monitorizarea


activităţii didactice, în mod fundamental a activităţii de
proiectare, predare–învăţare-evaluare prin raportare la
sistemul de competenţe al profesiei didactice, consilierea
cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională
şi posibilităţile de dezvoltare profesională şi evoluţie în
carieră.(logoped, conducător muzical, specialist arte plastice etc.)
 Rezultatele controlului de specialitate se discută la Consiliul
Pedagogic.
TIPURI de control

1.3 Controlul tematic reprezintă o activitate de evaluare şi


de verificare a unui domeniu particular al activităţii
instituţiei preşcolare, a activităţii personalului didactic cu
copiii şi părinţii.
 La proiectarea controalelor tematice se va lua în
consideraţie problemele de activitate a instituţiei în anul
curent de studii.

 În cadrul acestui tip de control se realizează inclusiv


activităţi de consiliere, în raport cu obiectivele concrete
vizate.
 Rezultatele controalelor tematice se discută la Consiliul
Pedagogic şi la Consiliul de Administraţie.
 Materialele controalelor tematice se păstrează timp de 5
ani.
TIPURI de control

1.3 Agenda controlului tematic va include:


 Tema controlului;
 Obiectivul controlului;
 Termen de realizare:
 Executori:
 Subiecţii controlului:
 Planul controlului care se referă la:
 Evaluarea copiilor la subiectul controlului;
 Evaluarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice la subiectul dat;
 Crearea şi dotarea mediului educaţional;
 Proiectarea procesului educaţional;
 Parteneriatul cu familia.
 Materiale de lucru ale controlului:
 Analiza rezultatelor. Concluzii. Propuneri.
TIPURI de control

1.4 Controlul special include probele de verificare a


cunoştinţelor şi măiestriei pedagogice pentru obţinerea
gradelor didactice în conformitate cu Regulamentul de
atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar,
primar, secundar, special, complementar, secundar
profesional şi mediu de specialitate.
 Materialele controalelor speciale se păstrează timp de 5
ani.

 În afara atestării mai poate fi efectuat şi controlul personal


în baza SNPCD.

 Materialele controalelor personale se păstrează timp de 5


ani.
TIPURI de control

1.5 Controlul inopinat poate fi realizat ca urmare a


existenţei unor reclamaţii, sesizări, petiţii privind activitatea
unor cadre didactice, personal auxiliar la diverse solicitări.

 Finalizează cu şedinţă operativă, emiterea unor ordine,


dispoziţii.

 Materialele controalelor inopinate se păstrează timp de 1


an.
TIPURI de control

1.6 Controlul operativ presupune acumularea informaţiei de


tip “cantitativ”, care nu necesită observări îndelungate, dar
demonstrează existenţa ori lipsa unui careva tip de
activitate, a unui careva pericol pentru viaţa şi sănătatea
copiilor etc.
 Respectă aceleaşi cerinţe ca şi celelalte tipuri de control şi
asigură cuprinderea adecvată a tuturor problemelor şi a
personalului.
 Acest tip de control se planifică în planul de activitate
pentru luna curentă.
 Materialele controlului operativ se păstrează 1 an.
 Rezultatele controalelor operative se discută la Consiliul
Pedagogic, Şedinţe operative organizate săptămânal şi
la Consiliul de Administraţie.
TIPURI de control

2. După obiectivele vizate poate fi:

2.1 Control curent (efectuarea nemijlocită a controlului


planificat);
2.2 Control de revenire (verificarea îndeplinirii în termen a
recomandărilor/propunerilor de îmbunătăţire, lichidare a
lacunelor depistate în controlul curent).
TIPURI de control

3. După numărul de persoane care participă la


control se atestă:

3.1 Control individual;

3.2 Control colectiv (trecerea în revistă, atestarea cadrelor


didactice etc.)
METODE de control

 OBSERVAREA sistematică, în baza unui plan dinainte stabilit, a


activităţii desfăşurate de cadrele didactice şi copii;
Notă: rezultatele observării vor include comportamente real observate şi nu
interpretate.
 DISCUŢII/CONVORBIRI cu cadre didactice, copii şi părinţi în cadrul
cărora sunt abordate probleme care constituie obiectul controlului;
 ASISTENŢA (participarea) la diverse activităţi desfăşurate cu copiii şi
părinţii;
 STUDIEREA ŞI monitorizarea PLANURILOR DE ACTIVITATE
ŞI A DOCUMENTAŢIEI;
 ANALIZA rezultatelor evaluării cadrelor didactice în baza SPN,
evaluării copiilor în baza SÎDC, a produselor activităţii copiilor;
 APLICAREA de teste şi chestionare (cadrelor didactice, copiilor,
părinţilor).
STRUCTURA CONTROLULUI INTERN
DIRECTORUL
DIRECTORUL -- realizează
realizează activităţi
activităţi de
de verificare
verificare aa activităţii
activităţii metodistului,
metodistului,
asistentei
asistentei medicale,
medicale, directorului
directorului adjunct
adjunct înîn probleme
probleme de de gospodărie;
gospodărie; realizarea
realizarea
Planului
Planului de
de activitate
activitate aa instituţiei
instituţiei

DIRECTOR adj. în prob. de METODISTUL ASISTENTA


gospodărie
MEDICALĂ

Organizarea procesului educaţional


Activitatea Organizarea alimentaţiei
administrativ- copiilor.
- planificarea procesului educaţional;
gospodărească Respectarea IOVSC.
- adaptarea copiilor la grădiniţă; Asigurarea vieţii şi sănătăţii
 documentaţia cadrelor didactice; copiilor, propagarea modului
- respectarea regimului de  pregătirea cadrelor didactice pentru sănătos de viaţă
activitate al colaboratorilor; activităţi;
 respectarea şi îndeplinirea  parteneriatul grădiniţă –familie; - organizarea acţiunilor de
instrucţiunilor la securitatea şi  respectarea momentelor din programul asanare şi de profilaxie a
sănătate în muncă; zilei; bolilor;
 respectarea şi îndeplinirea  organizarea activităţii de asanare cu activitatea fizică şi educaţia
atribuţiilor funcţionale; copiii; pentru sănătate a copiilor;
 starea tehnică a încăperilor;  formarea deprinderilor cultural - starea sănătăţii copiilor;
 evidenţa şi păstrarea igienice; respectarea programului zilei;
bunurilor materiale;  organizarea activităţii metodice a organizarea alimentaţiei şi
 perfectarea documentaţiei instituţiei; calitatea preparării bucatelor;
financiare şi de gospodărie;  crearea mediului educaţional; întreţinerea sanitară a
inventarierea bunurilor  acoperirea SÎDC de la naştere la 7 ani; încăperilor şi terenurilor de
materiale;  îndeplinirea Curriculum-ului educaţiei joc;
 pregătirea pentru perioada copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară starea sănătăţii
rece/caldă a anului; (1-7 ani); colaboratorilor şi copiilor;
respectarea limitelor la  cunoaşterea SPNCD şi elaborarea PIDP; graficul de susţinere a
lumină, apă, căldură etc.  atestarea cadrelor didactice; examenului medical al
 pregătirea grupelor pentru diverse colaboratorilor;
acţiuni(matineu, expoziţie, concurs etc.) filtrul matinal etc.
Pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi
finalizarea controlului - ALGORITMUL

Pregătirea controlului include:


 precizarea domeniului şi a problemelor – obiectul controlului;
 stabilirea obiectivelor controlului;
Notă:
Obiectivele se formulează clar şi precis, fără ambiguităţi, pentru ca cei care
efectuează controlul cât şi cei supuşi controlului să ştie precis ce se urmăreşte şi cu ce scop se
realizează activitatea de control.
 determinarea subiecţilor/persoanelor supuse controlului;
 elaborarea programei/agendei controlului;
 colectarea/acumularea informaţiei;
 analiza informaţiei/materialului colectat;
 elaborarea recomandărilor şi determinarea căilor de corectare/
eliminare a neajunsurilor;
Notă: se va indica concret termenul şi persoana responsabilă de lichidare a lacunelor.
 verificarea îndeplinirii recomandărilor prin controale de revenire

Notă: din algoritm mai face parte şi emiterea ordinelor de efectuare şi de despre rezultatele
controlului, determinarea persoanelor/persoanei ce efectuează controlul cât şi
determinarea duratei controlului.
COMPETENŢELE persoanelor ce
desfăşoară controlul

Persoanele care au atribuţii în domeniul controlului


vor poseda următoarele tipuri de competenţe:

a) competenţe profesionale:
 să deţină o foarte bună pregătire ştiinţifică în
domeniu;
 să stăpânească problematica specialităţii şi metodicile
educaţiei preşcolare;
 să stăpânească comunicativitatea, empatia,
capacitatea de prevenire şi rezolvare a conflictelor,
receptivitatea la nou, capacitatea de a proiecta,
organiza, evalua şi lua decizii, obiectivitatea,
responsabilitatea, cercetarea şi inovarea practicii
educaţionale, cunoaşterea copilului, creativitatea,
flexibilitatea;
COMPETENŢELE persoanelor ce
desfăşoară controlul

b) competenţe sociale:

 să-şi întemeieze acţiunile pe valori profesionale şi


sociale şi nu pe criterii subiective;
 să deţină capacitatea de proiectare a obiectivelor şi
finalităţilor pornind de la priorităţi;
 să-şi asume anumite riscuri;
 să deţină capacităţi de cooperare, comunicativitate,
reprezentativitate, iniţiativă, curaj, rezistenţă la efort,
echilibru emoţional;
 să cunoască/stăpânească legislaţia, în general şi
legislaţia din învăţământ, în special;
COMPETENŢELE persoanelor ce
desfăşoară controlul

c) competenţe de evaluare:
 să stăpânească tehnicile de control, de apreciere, de
îndrumare, de perfecţionare, de auto-perfecţionare;
 să deţină capacităţi de analiză şi sinteză, de construire a
unor alternative, de luare a unor decizii optime în funcţie de
contextul dat;
 să respecte specificul fiecărui tip de inspecţie;
 să poată aplica normele de deontologie profesională;
 să poată formula cu tact opinii profesionale;
 să ia, cu fermitate, măsuri impuse de anumite situaţii;
 să stăpânească tehnicile de verificare a îndeplinirii şi
respectării deciziilor, a măsurilor şi îndrumărilor
consemnate;
 să aibă capacitate organizatorică, de persuasiune şi
rezistenţa la stres.
VĂ MULŢUMESC !

S-ar putea să vă placă și