Sunteți pe pagina 1din 125

EXPERT ACCESARE FONDURI

STRUCTURALE SI DE COEZIUNE
EUROPENE

PLOIESTI
2020
2

Obiective

La finalul secventei de curs, participantii vor sti sa:

Opereze in cadrul programatic și instituțional de


accesare al fondurilor europene în România;
Identifice tipul de program operațional necesar și
specific organizației;
Scrie o cerere de finanțare;
Cunoasca etapele realizării unui proiect;
Cunoasca regulile de monitorizare și control;
Dobandeasca deprinderi privind încheierea
contractului de finanțare.
3
Ce sunt fondurile structurale si
de coeziune?

Instrumente financiare care au drept scop


eliminarea disparităților economice și sociale între
regiuni, în scopul realizării coeziunii economice și
sociale.

Concepte cheie:
Solidaritate
Coeziune
4

Obiectivele Politicii de coeziune a


Uniunii Europene

Convergenta

Competitivitate Regionala si
Ocuparea Fortei de Munca

Cooperare Teritoriala
Europeana
5

Ce este un program european?

Este un program tematic (cultura, tineri etc.) ce


transpune scopurile Comisiei Europene si
finanteaza proiecte pentru atingerea acestui
obiectiv.
Se adreseaza tuturor organizatiilor sau
institutiilor din UE
Beneficiarii sunt bine definiti
Durata este determinata (2014-2020)
6

Tipologia
7

Fondurile Structurale și de Investiții


Europene (FESI) etapa 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR)
Fondul Social European (FSE)
Fondul de Coeziune (FC)
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR)
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri
Maritime (FEPAM)
8
Arhitectura legislativă a
politicii de coeziune cuprinde:
• Un regulament general (stabilește norme comune celor 5
fonduri care funcționează în temeiul unui cadru comun
(„fondurile structurale și de investiții europene” – „fondurile ESI”
si include o secțiune separată privind instrumentele financiare);
– Prima parte: dispoziţii comune referitoare la cele cinci fonduri structurale
– A doua parte: dispoziţii specifice privind FEDR, FSE şi FC
– Exista un set unic de norme de reglementare a instrumentelor financiare
pentru toate cele cinci fonduri ESI, asigurând coerența cu dispozițiile
Regulamentului financiar
• Regulamente specifice privind FEDR, FSE şi FC, FEADR,
FEPAM (sfera de aplicare, priorităţile de investiţii şi indicatori);
• Regulamente privind obiectivul de cooperare teritorială
europeană, Gruparea europeană de cooperare teritorială
(GECT).
9
Acordul de Parteneriat 2014 – 2020
cu România

Reprezintă strategia la nivel național privind


fondurile structurale în România
Stabileste planurile autorității naționale cu privire
la utilizarea finanțării provenite din fondurile
structurale și de investiții europene în perioada
2014-2020.
Programele Operaționale sunt gestionate de
către Autorități de Management (AM) și, după
caz, de Organismele Intermediare (OI).
10
Configurație Cadru Programatic
2014-2020
11
Obiectivele tematice și
prioritățile de investiții

• Obiectivele Strategiei UE 2020:


1. Ocuparea forței de muncă
2. Cercetare și dezvoltare
3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
4. Educație
5. Incluziune socială și reducerea sărăciei
12

Cele cinci obiective sunt sprijinite de șapte inițiative


emblematice, ce oferă un cadru prin care UE și autoritățile
naționale își susțin reciproc eforturile în domenii prioritare
pentru Strategia Europa 2020:
• Creştere inteligentă
– Agendă digitală pentru Europa
– Uniune a inovării
– Tineretul în mişcare
• Creştere durabilă
– Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
– Politică industrială pentru era globalizării
• Creştere favorabilă incluziunii
– Agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă
– Platformă europeană pentru combaterea sărăciei
13
Criterii de baza aplicate in
programele UE
14
Reguli generale pentru
beneficiari

Rambursare
Eligibilitatea cheltuielilor
Monitorizare si evaluare
Regula n+2 sau n+3
15
Cateva reguli pentru fondurile
structurale
16

Primii pasi. Cum incepem?

Identificam si definim o idee de proiect!

Proiectul reprezintă o succesiune logică de activități


interdependente coordonate și controlate, de natură diferită,
realizată într-o manieră organizată metodic și progresiv, având
constrângeri de timp, resurse și buget, destinat obținerii de noi
rezultate, necesare pentru îndeplinirea unor obiective clar
definite.
17

Caracteristicile unui proiect

• Este un instrument al schimbării


• Este unic
• Are un scop clar definit
• Are obiective generale și specifice
• Se adresează unui grup ţintă bine definit
• Are un termen de început şi un termen de
finalizare clar definite
• Are un set de activități interdependente,
intercondiționate
• Are un anume plan riguros
18
Caracteristicile unui proiect
(cont.)
• Are rezultate măsurabile, concrete
• Are indicatori
• Are resurse limitate – de personal, de materiale
si echipamente, de bani si de timp
• Implică o echipă de proiect special constituită
• Are un buget prestabilit
• Are întotdeauna un set unic de stakeholderi
(factori interesați)
• Implică riscuri şi incertitudini
• Trebuie sa fie sustenabil.
19
Managementul Ciclului de
Proiect
Reprezinta o metodologie in vederea elaborarii,
implementarii, monitorizarii şi evaluarii proiectelor
bazată pe o abordare integrată, centrata pe
dinamica scop, obiective, activitati şi rezultate.
Descrie principalele etape din viaţa proiectului, ca
procese bine definite, precizând implicarea
diferiţilor factori interesaţi, coordonarea activităţilor,
managementul resurselor umane şi procesele
deciziionale.
20

Managementul Ciclului de Proiect


in UE
21

I. Programarea proiectului

• Incadrarea proiectului intr-un program de


finantare european
• Identificarea axei si a domeniului de
interventie
• Tipul proiectului (grant, strategic, urban, rural
etc.)
22

Analiza surselor de finantare


existente
• Identificarea obiectivelor generale şi specifice ale Programului
Operaţional (PO)
• Identificarea axei prioritare şi a obiectivelor acesteia
obiectivele specifice ale PO se materializează în axele prioritare)
• Identificarea domeniului major de intervenţie (domeniile majore
de intervenţie operaţionalizează şi detaliază cât mai clar o axă
prioritară, defineste un sector clar şi restrâns pentru care oferă
finanţare)
• Identificarea operaţiunilor orientative (in cadrul fiecărui domeniu
major de intervenţie sunt definite mai multe operaţiuni orientative,
operaţiuni care detaliază tipul de obiective şi activităţi finanţabile
• Identificarea activităţilor eligibile orientative
• Identificarea categoriei de beneficiari eligibili şi a grupului
ţintă eligibil
23
Cum iti alegi si singur
finantarea potrivita

• Cele 3 informatii de baza corespund celor mai


importante 3 criterii de eligibilitate intr-un
program de finantare si sunt urmatoarele:
– Activitatea pe care vrei sa o desfasori/dezvolti de
preferat sub forma de cod CAEN
– Cheltuielile necesare pentru pornirea/dezvoltarea
afacerii
– Suma de bani contributie proprie cu care poti veni
in cadrul unei finatari
24

Documente strategice

Programul de Guvernare
Planul Național de Dezvoltare (priorităţile şi obiectivele de
dezvoltare ale României)
Cadrul Strategic Național de Referință (strategia negociată
cu CE pentru utilizarea instrumentelor structurale)
Strategii sectoriale de activitate
Planuri strategice
Legislaţie primară şi secundară care reglementează un
anumit sector de activitate
Documente de politici publice.
 
25

Instrumente de lucru
Programul Operaţional cel mai apropiat de sectorul de
activitate din care îşi desfăşoară activitatea potenţialul
beneficiar;
Documentul Cadru de Implementare a Programului
Operaţional Respectiv;
Ordinul de cheltuieli eligibile care reglementează tipul de
cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate din acel Program
Operaţional;
Ghidul solicitantului - general
Ghidul Solicitantului elaborat pentru liniile de finanţare
deschise;
Reguli elaborate de Autorităţile de Management pentru
îndrumarea aplicanţilor în redactarea cererii de idei de
proiecte sau a cererilor de finanţare
26

Instrumente electronice

www.fonduri-structurale.ro

www.fonduri-ue.ro

www.welcomeurope.com

MySMIS 2014
27

Etape in evaluarea cererilor de


finantare

Conformitate administrativa
Eligibilitate
Evaluare tehnica
Evaluare financiara
28

Conformitate administrativa

Termenul limită pentru primirea cererilor de


finanţare şi anexelor

Forma de transmitere a documentelor (electronic/


în plic etc.)

Prezentarea cererii de finanţare şi a anexelor în


formatul standard

Prezentarea tuturor anexelor solicitate în Ghidul


solicitantului
29

Eligibilitate

Solicitantul şi partenerii

Tipul de activităţi pentru care se solicită finanţare

Valoarea finanţării solicitate/ valoarea totală a


proiectului

Elemente cum sunt: durata proiectului, locul de


desfăşurare, grupul-ţintă/ beneficiarii proiectului
30
Evaluare tehnica si
finanaciara
Relevanţa proiectului faţă de :
Obiectivele programului de finanţare
Nevoile/ problemele identificate
Metodologia proiectului (corelare scop, obiective, activitati,
rezultate)

Sustenabilitatea proiectului
Bugetul proiectului
Capacitatea solicitantului şi a partenerilor de a
implementa proiectul

 
31
Redactarea si depunerea
cererii de finantare

Echipa pluridisciplinara!

Efort colectiv!
32

Formularea proiectului

1. Descrierea proiectului
2. Justificarea proiectului
1. Analiza problemei
2. Descrierea grupului tinta
3. Enuntarea scopului general
4. Enuntarea obiectivelor specifice
5. Enuntarea obiectivelor orizontale
3. Descrierea activitatilor proiectului
4. Graficul de implementare (Gantt)
5. Analiza riscurilor
6. Elaborarea bugetului proiectului
33

Cererea de finantare

• Informaţii privind solicitantul şi partenerul


• Informatii despre proiect
• Obiective orizontale ale programului de finantare
european
• Durata
• Experienta relevanta a solicitantului pentru
domeniul proiectului
• Parteneriatul in cadrul proiectului
34

Cererea de finantare -
Descriere proiect

• Obiectivul proiectului (corelare intre obiectivele


proiectului si obiectivele axei prioritare si domeniul de
interventie din PO)

• Activitatile eligibile
• Activitatile neeligibile care contribuie la
indeplinirea obiectivului proiectului
• Contextul proiectului
• Justificarea necesitatii implementarii proiectului
35

Identificarea proiectului

Identificarea si analiza unei probleme

Identificarea factorilor interesati

Stabilirea scopurilor si obiectivelor in concordanta


cu planul strategic

Stabilirea necesitatii pentru grupul tinta

Decizia
36

Problema

Orice proiect este iniţiat ca urmare a identificării unei


probleme.

Problema – o situaţie negativă sau un complex de situații


negative, care afectează un anume grup de oameni si trebuie
inlaturata.

Caracteristicile problemei ce determina initierea unui proiect:


• Specifică
• Reală
• Stringentă
• Orientată către nevoia grupului ţintă.
37
Metode de identificare a
problemei

• Focus grup
• Brainstorming
• Analiza SWOT
• Arborele problemei
• Listarea tuturor problemelor
• Ierarhizarea tip cauza-efect
• Schitarea structurii de arbore
• Analiza Cauza-Efect (Ishikava)
38

Arborele problemelor
39

Analiza factorilor interesati

“Stakeholderii reprezintă orice grup sau


individ de care firma depinde pentru
supravieţuirea sa” (1983, Freeman şi Reed).
“Stakeholderii sunt grupuri sau indivizi care,
în mod direct sau indirect, sunt afectaţi de
realizarea obiectivelor unei organizaţii sau
care pot afecta realizarea acestor obiective”
(1984, Freeman şi Reed).
40
Modelul Mitchell – Agle – Wood
• Puterea reprezintă posibilitatea ca o un
factor interesat să determine o
persoana/grup/entitate să facă ceea ce
1.Latent
aceasta nu ar fi făcut în mod obligatoriu
în absenţa exercitării puterii. Ei pot
influenta deciziile!
• Legitimitatea reprezintă 5.Periculos 4.Dominant
corespondenţa dintre opţiunile şi
7.Definitiv
obiectivele unei persoane/grup/entităţi
şi cele ale unei organizaţiei.
• Urgenta vizeaza factorul timp 6.Dependent
(intervalul de timp în care răspunsul la 7.Cerere 2.Discretionar
o cerere produce efecte utile) si
aspectul critic (ierarhizarea cererilor în
funcţie de importanţa acordată lor într-
un anumit interval de timp, in functie de
resursele disponibile
41

Analiza factorilor interesati:


Exemplu
42

Descrierea grupurilor de
interese: Exemplu
43

Descrierea grupurilor de
interese: Exemplu
44
Diagrama de interese:
Exemplu
45

Parteneriate
46

Scopul proiectului

Orice proiect are ca scop o schimbare.

Scopul reprezintă stadiul la care ajunge


problema prin intervenţia proiectului,
rezultatul final al acestuia.

Problema centrala devine scop.


47
Formuarea obiectivelor-
Arborele obiectivelor: Exemplu
48

Obiectivele proiectului
49

Caracteristicile obiectivelor

Specifice (specific)

Măsurabile (measurable)

Abordabile (achievable)

Realiste (realistic)

T- delimitat în Timp (timebound)


50

Formularea obiectivelor
51
Formularea obiectivelor
proiectului
52
Exemplu: Identificarea
cerintelor (obiectivelor)
proiectului
Satisfacerea cerintelor
53

proiectului: Exemplu
54

Analiza obiectivelor
55

Rezultatele proiectului
56
Indicatori de realizare a
obiectivelor
57
Indicatori de realizare a
obiectivelor
58
Identificarea si definirea
grupului tinta
Cine formeaza grupul tinta?

Cum ii identificam?

Cum le evaluam nevoile reale?

Cum dimensionam grupul tinta la nivelul


proiectului?
59
Formularea strategiei
proiectului

Se elaboreaza mai multe variante


strategice
Se alege strategia cea mai potrivita
Se stabilesc obiective
Se verifica conformitatea cu misiunea
viziunea, strategiile, capacitatea
organizaţiei, oportunităţile existente etc.
60

Analiza strategiei proiectului


61

Instrumente folosite la analiza


62

Planificarea

• Este procesul de structurare a ceea ce trebuie


realizat pe parcursul derularii proiectului, luand in
considerare rolurile si gradul de implicare a
memebrilor echipei de proiect
• Planul de proiect cuprinde obiectivele (inclusiv cele
transversale), activitatile, durata acestora, resursele
alocate, monitorizarea, evaluarea, bugetul de proiect,
graficul de implementare, rezultate si indicatori
• Stabilirea parteneriatelor
• Resurse umane si echipa de proiect
• Decizia organizationala.
63

Descrierea activitatilor
proiectului
• Activitatea este un mijloc de a atinge un obiectiv.
Secţiunea din proiect referitoare la activităţi cuprinde
descrierea detaliată a ceea ce organizaţia urmează să
întreprindă pentru atingerea obiectivelor.
• Activitățile se detaliază în subactivități.
• Activitățile pot fi agregate în pachete de lucru pentru
atingerea unui obiectiv.
• Procesul de planificare a activităților consta în
stabilirea dependenţelor dîntre activităţi şi succesiunea
lor logică precum si estimarea duratei fiecărei activităţi şi
alocarea resurselor necesare
64

Resursele alocate
65
Matricea activitati – resurse -
responsabilitati
66
Pasii necesari pentru crearea
structurii de activitati
67

Identificarea activitatilor
68
Descrierea activitatilor
proiectului
Denumirea Resurse Resurse Resurse Timp Resurse
activitatii umane materiale informationale financiare
(RU) (RM) (RI) (RF)
A1.1
A1.2
…….
Plan de RU Grafic de Bugetul de
-Fise de implement proiect
post are (Gantt)
-Categorii
de RU…
69
Gruparea activitatilor
proiectului
70
Structura activitatilor
proiectului
71

Managementul timpului
72

Programarea activitatilor
73
Determinarea
interdependentelor: Exemplu
74

Diagrama Gantt
75
Cererea de finantare
Resurse alocate pentru
implementarea proiectului
Locatii, spatii,
Achizitii de bunuri, servicii si lucrari
- dotari, echipamente
- auto
- servicii subcontractate
76
Cererea de finantare
Managementul proiectului – echipa de
proiect
77

Cererea de finantare

• Metodologia de implementare
• Calendarul monitorizarii
• Instrumente de management
• Sustenabilitate
• Egalitatea de sanse
• Alte obiective orizontale
• Complementaritatea cu alte proiecte
/strategii regionale
Buget
• Presupune estimarea costurilor pentru fiecare activitate în
parte şi gruparea lor pe categorii de cheltuieli
• Cheltuieli: eligibile – neeligibile
• Cheltuieli : directe – indirecte
• Justificarea bugetului in cererea de finantare

78
• Tipuri de bugete:
Buget
• pe categorii de cheltuieli – grupeazã veniturile şi
cheltuielile pe categorii.
• pe categorii de cheltuieli şi pe activitãţi – grupeazã
cheltuielile pe categorii şi pe activitãţi, în cadrul acelui
proiect.
• pe surse – grupeazã cheltuielile pe categorii şi pe
surse de finanţare care participã cu fonduri ( cine susţine
bugetul şi în ce măsură)

Cheltuielile se exprima in lei, fără TVA

79
• Recomadări:
Buget
 Întocmirea unui buget corect va dura destul de mult, deci începeţi din
timp;
 Asiguraţi-vă că organizaţia dumneavoastră poate susţine financiar
proiectul;
 Asiguraţi-vă că bugetul proiectului se va inter-corela cu bugetul
organizaţiei;
 Consultaţi, la întocmirea bugetului, toate persoanele implicate în
proiect.
•  
•  
Cheltuielile se incadreaza în capitolele şi subcapitolele
definite în formularul de buget din cererea de finanţare

80
81

Instrumente financiare de baza:

 Bugetul organizatiei si bugetul de


proiect
 Balanta si Bilantul contabil
 Contul de profit si pierderi
 Fluxul de numerar (cash flow)
 Planificarea Financiară
 Inregistrările Contabile
 Controlul Intern
 Analiza Financiară
 Legislatie financiara
82

Planificarea costurilor

• Pregătirea ofertelor financiare și tehnice


• Pregătirea procedurii de achiziție publică
(preț și caracteristici tehnice)
• Linii bugetare
• Întocmirea devizelor pe obiect
• Întocmirea devizului general
83

Pregătirea ofertelor financiare


și tehnice
84

Oferta financiară
85

Oferta tehnică
86

Pregătirea procedurii de
achiziție publică
87

Pregătirea achizițiilor
88

Linii bugetare
89

Devizul general
90

Devizul pe obiect
91

Cheltuieli eligibile și neeligibile

• Principalele cheltuieli eligibile.


• Principalele cheltuieli neeligibile.
• Întocmirea bugetului proiectului.
• Ajutor financiar nerambursabil și
contribuție proprie.
• Realizarea planului financiar.
92

Planul financiar al proiectului


93

Eligibilitatea cheltuielilor
94

Cheltuieli eligibile
95

Cheltuieli eligibile
96

Cheltuieli neeligibile
97

Cheltuieli neeligibile
98
Cheltuieli Eligibile vs
neeligibile
99
Cheltuieli Eligibile vs
neeligibile
100

Estimarea veniturilor

• Sursa veniturilor.
• Capacitatea de producție teoretică.
• Capacitatea de producție efectivă.
• Sezonalitatea afacerii.
• Indicii de creștere ai afacerii.
101

Sursa veniturilor
102

Estimarea cifrei de afaceri


103
Dimensionarea capacității de
producție
104

Estimarea cheltuielilor
105

Întocmirea cash flow-ului

• Perioada pentru care se întocmește cash-


flow
• Datele necesare întocmirii cash flow-ului
• Activitatea de finanțare
• Activitatea de investiții
• Activitatea de exploatare
• Disponibilul la sfârșitul perioadei
106
Perioada pentru care se
întocmește cash-flow
107
Datele necesare întocmirii
cash flow-ului
108

Cash flow-ul
109

Activitatea de investiții
110

Activitatea de finanțare
111

Activitatea de exploatare
112

Indicatori

Sunt
unităţi de măsură ce pot fi utilizate in
vederea evaluarii performanţei, factori sau variabile,
de natură cantitativă sau calitativă, care reprezintă repere
cu ajutorul cărora se pot observa şi măsura realizările,
rezultatele, şi în care se pot reflecta progresul diverselor
procese sau schimbări planificate.
Pot fi: cantitativi; calitativi; financiari; de proces; de impact
etc.
113

Grup tinta
114
Analiza riscului
• Riscul= barieră în calea
succesului proiectului

• Planul de contingenţă
(alternativ) este un plan al
cărui scop este
contracararea unui posibil
risc ce ar perturba
desfăşurarea proiectului
şi atingerea obiectivelor
sale.
115

Matricea riscurilor

Probabilitatea de a se produce riscul identificat se poate


face prin acordarea unei note în intervalul 1-9 pe baza
experienţei persoanelor consultate în privinţa riscurilor.
Impactul (consecinţele) riscului asupra proiectului se poate evalua prin 3
calificative, astfel:
:

•Mare – atunci când se pot produce evenimente semnificative, chiar grave


asupra termenelor şi costurilor proiectului;
•Mediu – în cazul în care efectele produse sunt mai puţin grave asupra
termenelor dar sunt considerabile asupra costurilor;
•Mic – dacă efectele sunt mici atât asupra termenelor cât şi asupra costurilor
proiectului.
116

Sustenabilitate

Metode şi mecanisme prin care se


demonstreaza că rezultatele proiectului vor
produce efecte şi după finalizarea finanţării,
vor putea fi folosite, îmbunătăţite şi
:

continuate pe termen mediu.


117

Informare si publicitate

:
118
Comunicarea in cadrul
proiectului
 Definirea nevoilor de comunicare ale factorilor interesati
 Identificarea celor mai adecvate căi pentru a răspunde nevoilor lor
 Realizarea Planului de comunicare: mesaje, canale,
comunicatori/receptori
 Comunicare interna – comunicare externa
 Comunicare formala si comunicare informala
 Fluxul informational
 Comunicarea in cadrul parteneriatelor
 Imaginea organizatiei
 Simbolurile organizatiei
119
Greseli frecvente pe care sa nu
le repeti
• Din pacate, lista greselilor este destul de lunga in scrierea proiectelor. La cele deja mentionate
se adauga si cele legate de indicatorii prevazuti si metodologia necesara atingerii lor.
• De asemenea, exista greseli frecvente care tin de conformitatea administrativa a proiectului,
cum sunt documente lipsa sau expirate, documente prezentate autoritatilor responsabile in alte
formate decat cele solicitate expres prin Ghidul Solicitantului, greseli care pot conduce la
respingerea proiectului, spune consultantul. Nici erorile de natura tehnica nu sunt o noutate.
Acestea constau in necorelarea activitatilor cu indicatorii si rezultatele, intre cantitatile si
resursele bugetate si cele rezultate din metodologie.
• Pe de alta parte, exista tentatia exagerarii proiectiilor financiare, o capcana in care multi dintre
solicitanti cad, in dorinta de a prezenta proiectul ca fiind unul promitator. Asadar, sfatul sau catre
solicitantii de fonduri europene este ca acestia "sa nu se inhame la mai mult decat pot duce".
• "Proiectele trebuie dimensionate in functie de capacitatea organizationala si financiara efectiva
a solicitantului. In caz contrar, presupunand ca proiectul trece de etapa de evaluare si este
aprobat, vor aparea probleme mari in implementare", arata Pojoga. Nu in ultimul rand, aspectul
cofinantarii - contributia solictantului din fonduri proprii - este extrem de important, asadar nu
trebuie neglijat.
• Prin urmare, daca pentru implementarea proiectului ai nevoie de o sursa auxiliara de bani,
atunci este indicat sa te documentezi despre oferta de instrumente financiare pe care le ofera
bancile si sa stabilesti din timp un contact real cu o banca pentru a avea certitudinea ca vei
obtine sustinerea necesara.
120

Greseli in CR
• Completarea incorectă a formularului cererii de
rambursare:
– confuzie între valoarea din factură şi valoarea eligibilă din factură
– se completează eronat TVA aferent finanţării nerambursabile, în loc
de TVA aplicat cheltuielilor eligibile
– nu se detaliază achiziţiile conform categoriilor/cheltuielilor din bugetul
proiectului
– încadrarea incorectă a cheltuielilor conform cererii de finanţare şi
contractului de finanţare (nerespectarea ordinelor de cheltuieli eligibile
– încadrarea eronată a cheltuielii declarate în categoriile de cheltuieli
menţionate în ordinele de cheltuieli, nerespectarea plafoanelor
impuse pentru anumite tipuri de cheltuieli etc.)
– lista anexelor nu este corelată cu toate documentele ataşate acesteia;
– nerespectarea termenelor pentru modificarea graficului cererilor de
rambursare şi depunerea modificărilor odată cu depunerea cererilor
de rambursare
121

• Documentaţia care însoţeşte cererea de rambursare


este incompletă:
– nu sunt ataşate toate documentele de plată specificate în contract sau
acestea nu conţin elemente de autentificare a băncii (ştampilă,
semnătură, parafă);
– notele contabile, fişele de cont şi balanţele analitice de verificare nu
conţin acronimele ptoiectului şi numărul contractului de finanţare;
– nu sunt ataşate toate notele contabile/fişele de cont aferente
cheltuielilor solicitate la rambursare, balanţele aferente perioadei de
raportare ce însoţesc cererea de rambursare;
– lipsa documentelor de plată sau documente de plată
incomplete/ilizibile, în cazul cheltuielilor salariale dovada virării
sumelor în conturile angajaţilor;
– în cazul achiziţiilor de aplicatii informatice care conţin şi o componentă
de instruire pentru personal, nu se ataşeaza la cerea de rambursare
documente care ateste realizarea instruirii şi procese verbale de
acceptare a beneficiarului privind serviciile prestate;
– în cazul plăţilor în numerar nu se ataşează şi copie a Registrului de
casa/Dispoziţiei de plată/Decontului de cheltuieli;
122

– în cazul plăţilor efectuate pe baza unor facturi proforma, nu se ataşeaza


şi copii ale acestor facturi alături de factura fiscală, astfel încât
informaţiile din cererea de rambursare să fie corelate cu documentele
ataşate;
– pentru contractele de prestări servicii:
• lipsa certificatului de înregistrare / certificat constatator, care face dovada posibilităţii
de executare legală a serviciului respectiv de către prestator;
• furnizorii de servicii de internet, semnătură electronică nu sunt autorizaţi:
• în cazul serviciilor de certificare ISO, lipsa certificatelor de acreditare a prestatorului
de servicii de către instituţia specializată în acreditarea acestora (RENAR sau instituţii
similare internaţionale);
– documentele justificative nu respectă continutul minimal obligatoriu
(format standard) privind documentele financiar contabile;
– documente nesemnate, nu conţin data întocmirii sau conţin informaţii
contradictorii exemplu: procese verbale de recepţie semnate de altă
persoană decât cea menţionată că a participat la recepţie;
– lipsa menţionării în documentele de recepţie (NIR, fişa mijlocului fix) a
componentelor care formează împreuna un mijloc fix;
– unele contracte de achiziţie nu conţin anexele menţionate în contract –
exemplu: graficul de prestare a serviciilor, graficul de plăţi etc.;
123

• Semnarea documentelor aferente cererii de rambursare de


către alte persoane decât cele împuternicite sau lipsa
documentelor care să dovedească împuternicirea persoanei
semnatare.
• Realizarea de cheltuieli în afara perioadei de implementare
prevăzute în contractul de finanţare – eroarea este
frecventă în cazul contractelor de finanţare cu o durată mică
de implementare.
• Necorelare între gradul de îndeplinire a unei activităţi /
indicator de realizare şi suma solicitată la rambursare pentru
activitatea.
• Erori în evidenţele contabile ale proiectului.
• Erori legate de facturi.
124

Sanse mai mari


• Dincolo de vointa si motivatia solictantului de a accesa singur
banii europeni, trebuie spus ca firmele specializate in consultanta
pe fonduri europene aduc garantat plus valoare unui proiect si
implicit mai multe sanse ca acesta sa fie perfect, fiind necesara o
colaborare reala intre beneficiar si consultant, crede Cristina
Pojoga.
• "Firmele de consultanta bune detin un know-how valoros si
experienta specifica pe domeniul fondurilor europene. Fie ca
vorbim de colaborarea cu o firma de consultanta doar pentru
scrierea proiectului, fie ca vorbim de o relatie contractuala mai
lunga care sa includa si acordarea de sprijin in implementarea
proiectului, prezenta unui consultant alaturi de beneficiar este
unul dintre secretele succesului in acest domeniu."
• Se poate avea in vedere insa si angajarea unui singur
consultant-coordonator, daca resursele financiare sunt limitate.
125

Va multumesc,