Sunteți pe pagina 1din 13

ACTUL UNIC EUROPEAN

Realizat : Ariadna Savitchi


EST 183-11
CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACT?

Actul unic european (AUE) și-a propus să revizuiască tratatele de la Roma


de instituire a Comunității Economice Europene (CEE) și a Comunității
Europene a Energiei Atomice.

Revizuirea a fost menită să relanseze procesul de integrare europeană și 


realizarea pieței interne (un spațiu fără frontiere interne, caracterizat prin
libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor) până la 1
ianuarie 1993.
CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACT?

AUE a modificat regulile de funcționare a instituțiilor europene și a extins


competențele fostei Comunități Europene într-o serie de domenii de politici.

Prin crearea de noi competenţe comunitare şi prin reformarea instituţiilor,


AUE a deschis calea aprofundării integrării politice şi a uniunii economice și
monetare, care urmau să fie consacrate în Tratatul privind Uniunea
Europeană (Tratatul de la Maastricht).
ASPECTE-CHEIE

Obiective
 Negocierile interguvernamentale care au culminat cu AUE au avut de
realizat un dublu mandate :
• un tratat în domeniul politicii externe și de securitate comune;
• un act de modificare a Tratatului CEE, mai ales în ceea ce privește:
• procedura de adoptare a deciziilor în cadrul Consiliului;
• competențele Comisiei Europene;
• competențele Parlamentului European;
• extinderea responsabilităților Comunității Economice
Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice.
ASPECTE-CHEIE

Structura
AUE este alcătuit dintr-un preambul și 4 titluri și include o serie de declarații adoptate cu ocazia
conferinței.
Preambulul prezintă scopurile fundamentale ale tratatului şi exprimă hotărârea semnatarilor de a
transforma ansamblul relaţiilor lor în vederea creării unei Uniuni Europene. Acesta precizează, de
asemenea, caracterul unic al AUE, care reuneşte dispoziţiile comune privind cooperarea în domeniul
politicii externe şi Comunităţile Europene. În sfârșit, preambulul evidențiază cele două obiective ale
revizuirii tratatelor, și anume „să îmbunătăţească situaţia economică şi socială prin aprofundarea politicilor
comune şi prin urmărirea de noi obiective” și „să asigure o funcţionare mai bună a Comunităţilor”.
• Titlul I cuprinde dispoziţiile comune privind cooperarea politică şi Comunităţile Europene.
• Titlul II este consacrat modificărilor aduse tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene.
• Titlul III se referă la cooperarea europeană în domeniul politicii externe.
• Titlul IV cuprinde dispoziţiile generale şi finale.
MODIFICĂRI INSTITUȚIONALE

Pentru a înlesni realizarea pieţei unice până în 1993, AUE a prevăzut


creșterea numărului de situații în care Consiliul poate adopta decizii cu 
majoritate calificată în locul unanimității. Acest lucru ușura procesul de
adoptare a deciziilor și se puteau evita astfel blocajele frecvente inerente
căutării unui acord unanim între cele 12 state membre de la acel moment.
Unanimitatea urma să nu mai fie necesară pentru actele legislative privind
realizarea pieţei interne, cu excepţia măsurilor privind fiscalitatea, libera
circulaţie a persoanelor şi drepturile şi interesele lucrătorilor salariați.
MODIFICĂRI INSTITUȚIONALE

AUE a instituit Consiliul European, oficializând astfel


conferinţele ori reuniunile la nivel înalt dintre şefii de stat sau de
guvern, deși competențele acestui organ aveau să fie precizate abia
mai târziu, la articolul 15 din Tratatul privind Uniunea Europeană
(TUE).
MODIFICĂRI INSTITUȚIONALE

Competențele Parlamentului au fost sporite prin includerea


cerinței avizului conform din partea acestuia în cazul încheierii
acordurilor de extindere și de asociere. AUE a introdus procedura de
cooperare, care a consolidat poziţia Parlamentului în cadrul dialogului
interinstituţional, dându-i posibilitatea unei duble lecturi a legislaţiei
propuse în baza unui număr limitat de temeiuri juridice, netezind astfel
calea către viitorul rol de colegiuitor al Parlamentului, alături de Consiliu.
MODIFICĂRI INSTITUȚIONALE

AUE a clarificat și unele dispoziții privind competențele de


executare. Articolul 10 i-a permis Consiliului, ca regulă generală,
să confere Comisiei competențele de executare a normelor adoptate
de Consiliu. Consiliul își putea rezerva dreptul de a exercita în mod
direct competențele de executare numai în anumite cazuri
specifice. De asemenea, AUE a pus bazele instituirii Tribunalului
de Primă Instanță (TPI) – în prezent, Tribunalul.
DOMENII DE POLITICI

În temeiul AUE, votul cu majoritate calificată a devenit noua


normă în patru dintre domeniile existente acoperite de tratate:
 tariful vamal comun;

 libera circulație a capitalurilor;

 libera circulație a serviciilor; și

 transportul maritim și aerian.


DOMENII DE POLITICI


AUE a introdus o serie de noi domenii de politici în care deciziile urmau să fie luate cu majoritate
calificată. Printre acestea, se numărau:piața internă;

coeziunea economică și socială – pentru a contrabalansa efectele realizării pieţei interne asupra
regiunilor mai puțin dezvoltate;

politica socială – două noi aspecte ale acestei politici: sănătatea și securitatea la locul de muncă și 
dialogul social între sindicate și patronate;

cercetarea și dezvoltarea;

mediul – introducerea principiului subsidiarității (adică luarea de măsuri la nivel european numai
atunci când acestea ar fi mai eficiente decât la nivelul țărilor luate individual); și

politica externă comună – Preşedinţia Consiliului este responsabilă cu iniţierea de acțiuni și
coordonarea pozițiilor statelor membre.
DE CÂND SE APLICĂ ACTUL?

AUE s-a aplicat începând cu 1 iulie 1987.


M U LT U M E S C P E N T R U AT E N T I E !