Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECTARE

IN
CONSTRUCTII
SI
LUCRARI PUBLICE
OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE INVESTITORILOR,
PROIECTANŢILOR ŞI EXECUTANŢILOR
Obligaţiile şi răspunderile investitorilor
(beneficiarilor de construcţii)

• 1. Stabilirea unui nivel calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie, pe baza
• reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
• 2. Obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;
• 3. Asigurarea verificării proiectelor prin specialişti, verificatori de proiecte atestaţi;
• 4. Asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie prin inspectori de şantier
• sau agenţi economici de consultanţă specializaţi pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, în
• conformitate cu prevederile documentaţiei de execuţie şi autorizaţiei de construire;
• 5. Acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul
• execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor de proiectare;
• 6. Asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lor şi la expirarea perioadei de
• garanţie;
• 7. Întocmirea cărţii tehnice a construcţiei;
• 8. Achitarea comisionului de 0,1% la anunţarea începerii execuţiei lucrărilor şi de 0,7% din
• valoarea de construcţii şi instalaţii, către Inspectoratul în Construcţii;
• 9. Regularizarea taxelor datorate administraţiei publice locale, precum şi achitarea celorlalte
• cote legale;
• 10. Obţinerea autorizaţiei de funcţionare (când este cazul);
• 11. Declararea investiţiei în vederea impunerii la organele financiare teritoriale sau la unităţile
• subordonate acestora, după terminarea lucrărilor şi nu mai târziu de 15 zile de la data
• expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de
• execuţie a lucrărilor).
Obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor:

• 1 Precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;


• 2 Asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor,
• cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
• 3 Prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi
• de investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
• 4 Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor,
• exploatarea, întreţinerea şi reaparaţiile, precum şi după caz, a proiectelor de urmărire privind
• comportarea în timp a construcţiilor;
• 5 Stabilirea prin proiect a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi
• participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
• 6 Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la
• construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi
• urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către
• specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;
• 7 Participarea la întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor de execuţie.
Obligaţiile şi răspunderile executanţilor

• 1. Începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi în


• conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;
• 2. Sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte
• verificate de specialişti atestaţi;
• 3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate
• conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia, atestaţi;
• 4. Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse la faze
• determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării, în scopul obţinerii
• acordului de continuare a lucrărilor;
• 5. Soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de
• execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului;
• 6. Utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect,
• certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor,
• înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, cu altele care îndeplinesc
• condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi, cu acordul investitorului;
• 7. Respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate
• corespunzător cerinţelor;
• 8. Sesizarea în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de Stat în Construcţii, în cazul producerii unor
• accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
• 9. Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau
• prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţie;
• 10. Remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada
• de execuţie cât şi în perioda de garanţie stabilită potrivit legii;
• 11. Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea lucrărilor.