Sunteți pe pagina 1din 12

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A POLITICII

DE PROTECȚIE A MEDIULUI
RÎPĂ ALIN IONUȚ
PCM 540 B
CUPRINS

 POLITICA DE MEDIU
 POLITICA DE MEDIU EUROPEANĂ
 LEGISLAȚIA ORIZONTALĂ ȘI LEGISLAȚIA SECTORIALĂ
DE MEDIU
 OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU 2020
 CONCLUZII
 BIBLIOGRAFIE
POLITICA DE MEDIU
Politica de mediu reprezintă totalitatea
obiectivelor şi priorităţilor de mediu, a metodelor
de reglementare şi a instrumentelor de
implementare a acestora, concepute pentru
asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale şi
prevenirea degradării calităţii mediului.
POLITICA DE MEDIU EUROPEANĂ
Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai avansate standarde de
protecție a mediului din lume, elaborate de-a lungul anilor. Politica
europeană de mediu încurajează întreprinderile să „ecologizeze” economia și să
contribuie la protejarea patrimoniului natural european, a sănătății și bunăstării
cetățenilor UE.
Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauţiei, prevenirii,
corectării poluării la sursă şi „poluatorul plăteşte”, exercitate prin instrumente de
gestionare a riscului care poate fi invocat în cazul în care există o incertitudine
ştiinţifică cu privire la un posibil risc la adresa sănătăţii umane sau a mediului, pe
care îl implică o acţiune sau o politică anume.
LEGISLAȚIA ORIZONTALĂ ȘI LEGISLAȚIA
SECTORIALĂ DE MEDIU

Legislaţia orizontală de mediu cuprinde acele reglementari ce au în vedere


transparenţa şi circulaţia informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei,
dezvoltarea activităţii şi implicării societăţii civile în protecţia mediului.
Legislaţia sectorială de mediu se referă la sectoarele care fac obiectul
politicii de mediu (gestiunea deşeurilor, poluarea fonică, calitatea apei, calitatea
aerului, controlul poluării industriale, protecţia naturii, protecţia solului,
substanţe chimice periculoase, organisme modificate genetic şi protecţia civilă).
OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU 2020

Programele multianuale de acţiune pentru mediu stabilesc cadrul pentru


viitoarele acţiuni în toate domeniile politicii de mediu. Cel de-al şaptelea
Program de Acţiune pentru Mediu al UE, 7 PAM, stabileşte nouă obiective
prioritare în domeniul mediului care vor trebui atinse până la 31 decembrie
2020:
 protecţia, conservarea şi consolidarea capitalului natural al UE;

 transformarea UE într-o economie competitivă cu emisii reduse de carbon,


mai verde şi mai eficientă din punct de vedere al resurselor;
 protecţia cetăţenilor UE împotriva presiunilor asupra mediului, precum şi a
riscurilor pentru sănătate;
 maximizarea beneficiilor legislaţiei UE din domeniul mediului;

 îmbunătăţirea informaţiilor şi datelor necesare definirii politicii de mediu;

 asigurarea investiţiilor pentru politicile din domeniul mediului şi a schimbărilor


climatice la un preţ corect;
 îmbunătăţirea integrării aspectelor de mediu şi coerenţa cu alte politici;

 sporirea durabilităţii oraşelor din UE;

 creşterea eficacităţii UE în confruntarea provocărilor la nivel regional şi global.


În plan internaţional, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă
Rio+20 din anul 2012, a fost recunoscut rolul important al economiei verzi în
contextul dezvoltării durabile şi al eradicării sărăciei, prin abordarea unor modele de
consum şi producţie durabile şi a tehnologiilor curate, prin utilizarea eficientă a
resurselor și dezvoltarea unor sisteme energetice cu nivel scăzut de emisii.
Cadrul decenal al programelor privind consumul şi producţia durabile (10YFP)
a fost adoptat ad-referendum în anul 2011 la cea de-a 19-a sesiune a Comisiei ONU
pentru Dezvoltare Durabilă, unde România a deţinut Preşedinţia, prin intermediul
ministrului mediului.
CONCLUZII

Programul Eco-inovare este o iniţiativă transversală care oferă finanţare


pentru proiecte din diferite sectoare, care reduc impactul asupra mediului sau
promovează o utilizare mai eficientă a resurselor. Domeniile prioritare includ
reciclarea materialelor, clădirile, sectorul alimentar şi al băuturilor, precum şi
eco-afacerile.
Programul PHARE a fost primul instrument de pre-aderare cu finanţare
nerambursabilă, înfiinţat în 1989, având ca principal rol, sprijinirea ţărilor din
Europa Centrală şi de Est candidate în procesul de integrare europeană
BIBLIOGRAFIE

 http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/politic
a_de_mediu_brosura_nr.4_.pdf
 https://www.mae.ro/node/35846
 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/
71/politica-de-mediu-principii-generale-si-cadrul-de-baz
a