Sunteți pe pagina 1din 15

ELEMENTE DE STATISTICĂ

FINANȚE ȘI ASIGURĂRI
-SERIILE DINAMICE-
CLASA a XII-a
Filiera tehnologică
Profil Servicii
Calificarea profesională
Tehnician în activități economice

1
SERIILE DINAMICE
Statistica studiază dinamica fenomenelor şi a proceselor socio-economice, cu ajutorul
unor metode proprii – seriile dinamice.
Seriile dinamice (cronologice, de timp) arată frecvenţa fenomenelor socio-
economice, la diferite momente succesive sau pe diferite intervale de timp
egale.
Orice serie dinamică este formată din două şiruri paralele de date:
◦ primul şir se referă la variaţia caracteristicii (t) şi reprezintă diferitele momente sau
intervale de timp,
◦ al doilea se referă la nivelurile fenomenului studiat (y),

Dinamica fenomenului Y în perioada t0 – tn

2
1.Clasificarea seriilor dinamice:
■ În funcţie de modul de exprimare a timpului:
◦ Serii de intervale – exemplu: evoluţia produsului intern brut;
◦ Serii de momente – exemplu: evoluţia populaţiei ocupate la 31 decembrie, în perioada 2001-2006.

■ În funcţie de forma de exprimare a fenomenelor:


◦ Serii exprimate prin mărimi absolute – ex: dinamica salariului net;
◦ Serii exprimate prin mărimi relative – ex: dinamica venitului naţional pe locuitor;
◦ Serii exprimate prin mărimi medii – ex: producţia medie de grâu la hectar, în perioada 2001-2006.

3
2.Calcularea şi interpretarea indicatorilor seriilor dinamice
Pentru a analiza seriile dinamice, se 2) Indicatori exprimaţi prin mărimi relative
(indicatori relativi):
foloseşte un sistem de indicatori, cu
Indicele de creştere (descreştere) (I)
ajutorul cărora se caracterizează dinamica ◦Cu bază fixă
fenomenelor şi a proceselor socio- ◦Cu bază în lanț
economice. Ritmul sporului (R)(descreşterii)
◦Cu bază fixă
◦Cu bază în lanț
1) Indicatori exprimaţi prin mărimi
absolute (indicatori absoluţi): 3) Indicatori medii ai seriilorcvdinamice
Nivelul absolut (N) (indicatori medii):
◦Calculaţi din mărimi absolute
Modificarea absolută (spor sau ◦Nivelul mediu (N)
descreştere) (Δ) ◦Sporul mediu (S)
◦Cu bază fixă ◦Calculaţi din mărimi relative
◦Indicele mediu (I)
◦Cu bază în lanț ◦Ritmul mediu (R)

4
Aplicație: 1.1. Indicatorii exprimaţi prin mărimi absolute

Volumul desfacerilor de Din această categorie fac parte:


mărfuri în cadrul magazinului a) Nivelul absolut (N) – este mărimea absolută a termenilor din
„X“, în anii 2001–2005, este: care este alcătuită seria. Nivelurile absolute sunt notate astfel:
◦ N0 = nivelul perioadei iniţiale (în tabel, N0= 100 000);
◦ N1, N2, N3, …..Nn = nivelul celorlalte perioade (112 000; 120
000; 128 000 …140 000).
ANI Mii lei
b) Modificarea absolută (Δ) – este diferenţa dintre fiecare nivel
2001 N0 100.000
dat şi nivelul iniţial sau cel precedent. Modificarea se calculează
2002 N1 112.000 cu baza fixă sau cu baza în lanţ.
2003 N2 120.000 ◦ cu baza fixă: Δn/0 = Nn – N0
2004 N3 128.000 ◦ cu baza în lanţ: Δn/n-1 = Nn – Nn-1
2005 N4 140.000
TOTAL 600.000 ∑

5
Aplicație: Sporurile calculate pe baza datelor din tabel sunt:
Volumul desfacerilor de Sporul absolut al volumului de mărfuri, în perioada 2001-2005
mărfuri în cadrul magazinului
„X“, în anii 2001–2005, este:

ANI Mii lei


2001 N0 100.000
2002 N1 112.000
2003 N2 120.000
2004 N3 128.000
În urma calculelor, rezultă că, pentru anul 2002, sporul cu
2005 N4 140.000 baza fixă este egal cu sporul cu baza în lanţ, deoarece baza de
TOTAL 600.000 ∑
raportare este aceeaşi, adică nivelul anului 2001. Pentru ceilalţi
ani, sporul calculat cu baza fixă este mai mare decât cel
calculatcu baza în lanţ, deoarece bazele de raportare sunt
diferite.

6
Aplicație: 1.2. Indicatorii exprimaţi prin mărimi relative
Volumul desfacerilor de Din această categorie fac parte:
mărfuri în cadrul magazinului a) Indicele de creştere / descreştere (I) – este raportul dintre
„X“, în anii 2001–2005, este: nivelul dat şi nivelul iniţial sau cel precedent. Indicele se calculează cu
baza fixă sau cu baza în lanţ.
● Indicele cu baza fixă:
● Indicele cu baza în lanţ:
ANI Mii lei
Indicii calculaţi sunt următorii:
2001 N0 100.000
Indicele de creştere sau descreştere a volumului de desfacere de
2002 N1 112.000 marfă, în perioada 2001-2005
2003 N2 120.000
2004 N3 128.000
2005 N4 140.000
TOTAL 600.000 ∑

7
Aplicație: b) Ritmul creşterii sau al descreşterii (R) – arată, în procente, creşterea
sau descreşterea nivelului perioadei date, faţă de perioada de bază sau
Volumul desfacerilor de cea precedentă. În funcţie de perioada de raportare, ritmul poate fi : cu
baza fixă sau cu baza în lanţ.
mărfuri în cadrul
magazinului „X“, în anii ● Ritmul cu baza fixă (Rn/0) – este raportul dintre sporul cu baza fixă al
2001–2005, este: perioadei date şi nivelul perioadei de bază, înmulţit cu 100 sau cu
diferenţa dintre indicele cu baza fixă al perioadei date şi 100:

ANI Mii lei Ritmul cu baza fixă calculat va fi :


2001 N0 100.000
2002 N1 112.000 ● Ritmul cu baza în lanţ (Rn/n-1) – este raportul dintre sporul cu baza în
2003 N2 120.000 lanţ al perioadei date şi nivelul perioadei precedente, înmulţit cu 100 sau
cu diferenţa dintre indicele cu baza în lanţ al perioadei date şi 100:
2004 N3 128.000
2005 N4 140.000
TOTAL 600.000 ∑
Ritmul cu baza în lanţ:

8
Aplicație: Calculate ca diferenţă dintre indice şi 100, obţinem
următoarele ritmuri:
Volumul desfacerilor de
mărfuri în cadrul magazinului Ritmul de creştere sau descreştere a volumului de desfacere
„X“, în anii 2001–2005, este: de marfă, în perioada 2001-2005

:
ANI Mii lei
2001 N0 100.000
2002 N1 112.000
2003 N2 120.000
2004 N3 128.000
2005 N4 140.000
TOTAL 600.000 ∑

9
Aplicație: Valoarea absolută care revine unui procent de creştere din
ritmul cu baza în lanţ este un indicator absolut, determinat pe
Volumul desfacerilor de baza indicatorilor relativi. Valoarea absolută se calculează ca
mărfuri în cadrul magazinului raport între sporul relativ absolut cu baza în lanţ al fi ecărei
perioade şi ritmul sporului cu baza în lanţ al aceleiaşi perioade,
„X“, în anii 2001–2005, este: pe baza formulei:

ANI Mii lei Pe baza datelor din tabelele 3.3. şi 3.5. cu sporul absolut şi
ritmul sporului, vom obţine
2001 N0 100.000
2002 N1 112.000
2003 N2 120.000
2004 N3 128.000
2005 N4 140.000
TOTAL 600.000 ∑

10
Aplicație: 1.3. Indicatorii medii ai seriilor dinamice
Aceşti indicatori caracterizează sintetic nivelul şi tendinţa de dezvoltare a
Volumul desfacerilor de fenomenelor studiate şi pot fi calculaţi din mărimi absolute sau din
mărfuri în cadrul magazinului mărimi relative.
„X“, în anii 2001–2005, este: a) Indicatori medii calculați din mărimi absolutesunt:
• Nivelul mediu
• Sporul mediu
La seriile dinamice de intervale, nivelul mediu ( N) se determină cu
ANI Mii lei ajutorul formulei mediei aritmetice simple:
2001 N0 100.000
2002 N1 112.000
2003 N2 120.000
2004 N3 128.000
2005 N4 140.000
La seriile dinamice de momente situate la distanţe egale, nivelul mediu
TOTAL 600.000 ∑
se determină cu ajutorul formulei mediei cronologice simple:

11
Aplicație:
Volumul desfacerilor de
mărfuri în cadrul magazinului Sporul mediu (reducerea) al seriei ( ) se determină ca medie
„X“, în anii 2001–2005, este: aritmetică simplă a sporurilor calculate cu baza în lanţ.
În cazul nostru, vom avea:

ANI Mii lei


2001 N0 100.000
2002 N1 112.000
2003 N2 120.000 Suma sporurilor calculate cu baza în lanţ este întotdeauna
egală cu sporul calculat cu baza fixă al ultimei perioade. În
2004 N3 128.000 exemplul dat, suma sporurilor calculate cu baza în lanţ este de
40 000 (12 000 + 8 000 + 8 000 + 12 000), iar sporul cu baza
2005 N4 140.000 fixă al ultimei perioade este tot 40 000.
TOTAL 600.000 ∑

12
La seriile dinamice de momente situate la distanţe inegale,
Aplicație: nivelul mediu se calculează cu ajutorul formulei mediei
Stocul de marfă existent la cronologice ponderate.
societatea comercială „Y“, în
semestrul I al anului 2006, este
prezentat în următorul tabel::

Unde: N1,2,….n reprezintă nivelul fi ecărei perioade de timp;


Data Valoarea t1,2….n-1 reprezintă mărimea intervalelor de timp în zile
stocului sau luni.
Vom calcula stocul mediu (timpul este măsurat în zile).
1 ianuarie 50
Stocul mediu va fi calculat ca o medie cronologică ponderată:
28 februarie 52
15 aprilie 48
1 iunie 54
1 iulie 60

13
Indicele mediu de creştere sau descreştere se calculează cu ajutorul mediei geometrice simple,
aplicată la indicii de creştere (descreştere) cu baza în lanţ.
b)Indicatorii medii calculați din mărimi relative sunt:
Indicele mediu de creștere sau descreștere
Ritmul mediu de creștere sau descreștere

În cazul nostru:

Ritmul mediu de creştere sau descreştere se obţine scăzând 100 din indicele mediu:

14
Reprezentarea grafică a seriilor cronologice

Evoluţia unui fenomen se poate prezenta cu ajutorul următoarelor tipuri de reprezentări grafice:
■ diagrama prin coloane;
■ diagrama prin benzi;
■ cronograma.

15