Sunteți pe pagina 1din 28

NANOTEHNOLOGIILE: DIRECȚII DE CERCETARE ȘI APLICAȚII

COMERCIALE

Masterant: Baeș Corina, grupa 201 TIDE


Conducător științific: Lobanov Natalia, profesor universitar
 Nanotehnologia este crearea și utilizarea materialelor,
dispozitivelor și sistemelor prin controlul materiei pe scara
nanometrică, adică la nivelul atomilor, moleculelor și
structurilor supramoleculare. Esența nanotehnologiei este
capacitatea de a lucra la aceste niveluri pentru a genera
structuri mai mari cu o organizare moleculară fundamental
nouă. Aceste "nanostructuri", realizate cu blocuri de
construcție, sunt cele mai mici obiecte făcute de om și
prezintă proprietăți și fenomene fizice, chimice și biologice
noi.
Scopul nanotehnologiei este de a învăța să exploateze aceste
proprietăți, să producă și să utilizeze eficient structurile.
Controlul materiei la scară nanometrică joacă deja un rol
important în disciplinele științifice diverse precum:

FIZICA

CHIMIA
ȘTIINȚA
MATERIALELOR
BIOLOGIA

MEDICINA

INGINERIA
SIMULARE PE
CALCULATOR
În
În decursul
decursul unei
unei perioade
perioade de
de timp
timp relativ
relativ scurte,
scurte, nanotehnologiile
nanotehnologiile au
au trecut
trecut
prin
prin cinci
cinci generaţii
generaţii de
de produse
produse şi
şi procese
procese de
de producere:
producere:

nanorobotică
nanorobotică

nanostructuri
nanostructuri arhitecturi
arhitecturi
active
active ierarhice
ierarhice

reţele
reţele din
din
nanosisteme
nanosisteme
dispozitive
dispozitive
nanostructuri
nanostructuri create
create prin
prin
pasive
pasive tehnologii design
design
tehnologii
convergente
convergente lala molecular
molecular
intersecția
intersecția nano-
nano-
bio-info
bio-info pentru
pentru
crearea
crearea
sistemelor
sistemelor
multifuncţionale
multifuncţionale
complexe.
complexe.
Pe măsură ce secolul XXI se desfășoară, impactul
nanotehnologiei asupra sănătății, bogăției și securității
oamenilor
oamenilor din
din lume
lume este
este de
de așteptat
așteptat să
să fie
fie cel
cel puțin
puțin la
la fel
fel de
de
semnificativ ca influențele combinate din acest secol ale
antibioticelor, circuitului integrat și polimerilor făcuți de om.
Pe
Pe lângă
lângă măsurile
măsurile economice,
economice, sociale
sociale și
și
politice, noile tehnologii pot oferi
politice, noile tehnologii pot oferi
instrumente
instrumente pentru
pentru reducerea
reducerea sărăciei.
sărăciei. Mulți
Mulți
oameni
oameni din țările în curs de dezvoltare nu duc
din țările în curs de dezvoltare nu duc
lipsă
lipsă doar
doar dede bani.
bani. În
În special
special în
în regiunile
regiunile
îndepărtate,
Nanotehnologia
Nanotehnologia are
are aplicații
aplicații potențiale
potențiale înîn fiecare
fiecare
îndepărtate, mulți
mulți nunu au
au acces
acces la
la electricitate,
electricitate, sector
apă
apă potabilă curată și canalizare de
potabilă curată și canalizare de bază,
bază, sector industrial, de la medicină la apă curată și
industrial, de la medicină la apă curată și
facilități de gătit, asistență medicală, locuințe energie, promițând astfel oportunități pentru
energie, promițând astfel oportunități pentru a a
facilități de gătit, asistență medicală, locuințe permite
adecvate
adecvate etc.
etc. permite schimbări
schimbări radicale
radicale în
în stilul
stilul de
de viață
viață al
al
populațiilor din întreaga lume. Este adesea
populațiilor din întreaga lume. Este adesea
văzută
văzută ca
ca una
una dintre
dintre cele
cele mai
mai promițătoare,
promițătoare, dede
ultimă oră, și descoperiri tehnologice
ultimă oră, și descoperiri tehnologice
perturbatoare
perturbatoare din
din ultimele
ultimele decenii.
decenii.
Care
Care sunt
sunt impacturile
impacturile majore
majore ale
ale nanotehnologiei
nanotehnologiei asupra
asupra societății?
societății? Beneficiile
Beneficiile majore
majore ale
ale
nanotehnologiei
nanotehnologiei includ metode de fabricație îmbunătățite, sisteme de purificare a apei, sisteme
includ metode de fabricație îmbunătățite, sisteme de purificare a apei, sisteme
energetice,
energetice, îmbunătățirea
îmbunătățirea fizică,
fizică, nanomedicina,
nanomedicina, metode
metode mai
mai bune
bune de
de producție
producție aa alimentelor,
alimentelor,
nutriție și auto-fabricare a infrastructurii la scară largă.
nutriție și auto-fabricare a infrastructurii la scară largă.

Care
Care este
este importanța
importanța nanotehnologiei?
nanotehnologiei?
Nanotehnologia
Nanotehnologia are are oo gamă
gamă largă
largă de
de aplicații,
aplicații, cum
cum ar ar fi
fi în
în medicină,
medicină, electronică,
electronică,
biomateriale,
biomateriale, celule solare, articole sportive, lasere, afișaje, industria aerospațială, nano-
celule solare, articole sportive, lasere, afișaje, industria aerospațială, nano-
alimente,
alimente, textile, produse cosmetice și producția de energie. Nanotehnologia poate
textile, produse cosmetice și producția de energie. Nanotehnologia poate
transforma vaporii care scapă din mașini sau instalații industriale în gaze inofensive
transforma vaporii care scapă din mașini sau instalații industriale în gaze inofensive

Nanotehnologia
Nanotehnologia este este folosită
folosită astăzi?
astăzi?
Nanotehnologia
Nanotehnologia este este utilizată
utilizată în
în țările
țările în
în curs
curs de
de dezvoltare
dezvoltare pentru
pentru aa ajuta
ajuta la
la tratarea
tratarea
bolilor
bolilor și prevenirea problemelor de sănătate. ... În industrie, aplicațiile pot include
și prevenirea problemelor de sănătate. ... În industrie, aplicațiile pot include
materiale de construcție, bunuri militare și nano-prelucrarea nano-firelor, nano-tijelor,
materiale de construcție, bunuri militare și nano-prelucrarea nano-firelor, nano-tijelor,
câteva
câteva straturi
straturi de
de grafen
grafen etc.
etc.
AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE NANOTEHNOLOGIEI

AVANTAJE

Nanotehnologia oferă Dezavantajele


potențial pentru noi și potențiale includ
mai rapide tipuri de perturbări economice
calculatoare, surse de și posibile amenințări
energie mai eficiente la adresa securității,

DEZAVANTAJE
și tratamente vieții private, sănătății
medicale de salvare. și mediului.
NANOTEHNOLOGIA ÎN PRODUSELE COMERCIALE

-nano
-nano --
tuburi
tuburi de
de
carbon
carbon
pentru
pentru
textile
textile -dioxid
-dioxid dede titan
titan și
și în
în
rezistente
rezistente la
la protecția solară,
protecția solară,
pete
pete cosmetice
cosmetice șiși unele
unele
produse alimentare
produse alimentare
-- nano-particule
nano-particule de de
argint în ambalaje
argint în ambalaje
alimentare,
alimentare,
îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte,
dezinfectanți
dezinfectanți șiși
aparate de uz casnic
aparate de uz casnic
Nanotehnologia
Nanotehnologia este
este utilizată
utilizată în
în țările
țările în
în curs
curs de
de dezvoltare
dezvoltare pentru
pentru aa ajuta
ajuta la
la
tratarea
tratarea bolilor
bolilor și
și prevenirea
prevenirea problemelor
problemelor de
de sănătate.
sănătate. Termenul
Termenul generic
generic pentru
pentru
acest
acest tip
tip de
de nanotehnologie
nanotehnologie este
este Nano-medicina.
Nano-medicina.
Nanotehnologia
Nanotehnologia este,
este, de
de asemenea,
asemenea, aplicată
aplicată sau
sau dezvoltată
dezvoltată pentru
pentru aplicarea
aplicarea la
la oo
varietate
varietate de
de procese
procese industriale
industriale și
și de
de purificare.
purificare. Aplicațiile
Aplicațiile de
de purificare
purificare și
și
curățare
curățare aa mediului
mediului includ:
includ:

 desalinizarea
desalinizarea apei,
apei,

 filtrarea
filtrarea apei,
apei,

 tratarea
tratarea apelor
apelor uzate,
uzate,

 tratarea
tratarea apelor
apelor subterane
subterane și
și alte
alte nano-remedieri.
nano-remedieri.
În
În industrie,
industrie, aplicațiile
aplicațiile pot
pot include
include materiale
materiale de
de construcție,
construcție, bunuri
bunuri militare
militare și
și
nano-prelucrarea
nano-prelucrarea nano-firelor,
nano-firelor, nano-tijelor,
nano-tijelor, câteva
câteva straturi
straturi de
de grafen
grafen etc.
etc.
NANOTEHNOLOGIA ÎN MEDICINĂ
Progresele
Progresele medicale
medicale care
care pot
pot fi
fi posibile
posibile prin
prin nanotehnologie
nanotehnologie includ
includ atât
atât
diagnosticarea,
diagnosticarea, cât
cât și
și procedurile
procedurile terapeutice.
terapeutice. Diagnosticarea
Diagnosticarea și
și
screeningul
screeningul bolilor
bolilor joacă
joacă un
un rol
rol major
major în
în țările
țările în
în curs
curs de
de dezvoltare,
dezvoltare, unde
unde
accesul
accesul la
la instituțiile
instituțiile medicale
medicale este
este rar
rar sau
sau inexistent.
inexistent. Soluțiile
Soluțiile de
de
diagnostic
diagnostic ieftine
ieftine și
și ușor
ușor de
de utilizat
utilizat sub
sub formă
formă de
de tehnologie
tehnologie portabilă
portabilă de
de
laborator
laborator pe
pe cip
cip și
și dispozitive
dispozitive senzoriale
senzoriale pentru
pentru testele
testele de
de sânge
sânge și
și
detectarea
detectarea agenților
agenților patogeni
patogeni vor
vor fi
fi deosebit
deosebit de
de benefice
benefice în
în zonele
zonele rurale.
rurale.
bolile
bolile (HIV
(HIV // SIDA,
SIDA, malaria
malaria și
și tuberculoza)
tuberculoza) sunt
sunt responsabile
responsabile pentru
pentru
milioane
milioane de
de decese
decese în
în țările
țările în
în curs
curs de
de dezvoltare,
dezvoltare, în
în timp
timp ce
ce impactul
impactul lor
lor
asupra
asupra lumii
lumii dezvoltate
dezvoltate este
este semnificativ
semnificativ mai
mai mic
mic datorită
datorită aparatului
aparatului
social
social și
și medical
medical din
din aceste
aceste țări
țări care
care oferă
oferă condiții
condiții de
de viață
viață mai
mai bune
bune celor
celor
care
care se
se îmbolnăvesc.
îmbolnăvesc. Cu
Cu ajutorul
ajutorul nanotehnologiilor,
nanotehnologiilor, această
această problemă
problemă
dramatică
dramatică ar
ar putea
putea fi
fi abordată
abordată în
în mod
mod eficient.
eficient.
Exemple de
nanofarmaceutice și
utilizarea lor potențială în
infecția cu HIV.
NANOTEHNOLOGIA ÎN AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE
Creșterea
Creșterea productivității
productivității Inovarea
Inovarea tehnică
tehnică este
este
agricole
agricole (creșterea
(creșterea mai
mai importantă
importantă în în ceea
ceea cece
multor
multor alimente
alimente cucu privește
privește abordarea
abordarea
resurse
resurse egale
egale sausau mai
mai provocărilor
provocărilor globale,
globale, cumcum
puține;
puține; agricultura
agricultura de de ar
ar fi
fi creșterea
creșterea populației,
populației,
precizie cu mai puține
precizie cu mai puține schimbările
schimbările climatice
climatice și și
deșeuri)
deșeuri) șiși procesarea
procesarea șiși disponibilitatea
disponibilitatea limitată aa
limitată
depozitarea
depozitarea alimentelor
alimentelor nutrienților
nutrienților importanți
importanți ai ai
sunt
sunt principalele
principalele domenii
domenii plantelor,
plantelor, cum
cum ar ar fi
fi
de
de impact
impact pentru
pentru țările
țările fosforul
fosforul și
și potasiul.
potasiul.
din
din lumea
lumea aa treia,
treia, unde
unde Nanotehnologia
Nanotehnologia aplicată
aplicată
aprovizionarea
aprovizionarea cu cu producției
producției agricole
agricole ar ar
alimente este adesea
alimente este adesea putea
putea juca
juca unun rol
rol
limitată,
limitată, iar
iar calitatea
calitatea fundamental în
fundamental în acest acest
alimentelor
alimentelor disponibile
disponibile scop.
scop.
duce
duce la
la deficiențe
deficiențe
nutriționale.
nutriționale.
Spre deosebire de utilizarea  Tratate cu nanoparticule de zinc, plantele de fasole mung ca acestea
convențională a îngrășămintelor, au crescut mai mari și au produs mai multe fasole.
care implică multe tone de intrări,
nanotehnologia se concentrează
pe cantități mici. Oamenii de
știință cercetează în mod activ o
serie de nanoparticule de metal și
oxid metalic, cunoscute și sub
denumirea de nano îngrășământ,
pentru utilizarea în știința
plantelor și agricultură. Aceste
materiale pot fi aplicate plantelor
prin irigarea solului și / sau
pulverizate pe frunzele lor.
NANOTEHNOLOGIILE ȘI ENERGIA

 Nanotehnologia
Nanotehnologia în
în generarea,
generarea, distribuția,
distribuția,
stocarea
stocarea și
și conversia
conversia energiei
energiei sunt
sunt domenii
domenii în
în
care
care se
se desfășoară
desfășoară oo mulțime
mulțime de
de cercetări
cercetări și
și
dezvoltări
dezvoltări de
de aplicații
aplicații în
în laboratoare
laboratoare din
din
întreaga
întreaga lume.
lume.

 Nu
Nu numai
numai că
că aplicațiile
aplicațiile energetice
energetice
nanotehnologice
nanotehnologice pot
pot oferi
oferi oo cale
cale către
către un
un viitor
viitor
Fotovoltaice pentru pomparea apei într-un sat din
durabil,
durabil, dar
dar vor
vor oferi
oferi acces
acces la
la energie
energie acolo
acolo Zimbabwe. (Imagine: Universitatea Tehnică din
Munchen)
unde
unde nu
nu există
există în
în prezent.
prezent. Conform
Conform
perspectivei
perspectivei energetice
energetice mondiale
mondiale din
din 2020,
2020, se
se
estimează
estimează că
că 940
940 milioane
milioane de
de oameni
oameni –– 13%
13%
din
din populația
populația globală
globală –– nu
nu au
au acces
acces la
la energie
energie
electrică.
electrică.
ȚĂRILE CELE MAI INOVATOARE ÎN NANOTEHNOLOGIE
Ca întotdeauna, SUA posedă cea mai activă
piață din lume pentru inovații în domeniul
nanotehnologiei, în măsura în care peste 8,900
De brevete de nanotehnologie din 2019 au fost
depuse la USPTO.

Pe lângă SUA și Europa, China și Coreea de


Sud sunt , de asemenea, luate în considerare de
inovatori, dar având în vedere limitarea
motoarelor de căutare ale birourilor lor, nu este
posibilă căutarea și colectarea de informații
despre brevetele diferitelor țări în aceste
birouri.
Rank Country Published Share
Nano-patents %
1 USA 4666 45.16
2 SOUTH 1105 10.69
KOREA
3 JAPAN 918 8.88
4 CHINA 825 7.98
5 GERMANY 428 4.14
6 FRANCE 262 2.54
7 UK 197 1.91
8 CANADA 182 1.76
9 SWITZERLAN 156 1.51
D
10 SAUDI 148 1.43
ARABIA
11 NETHERLAND 114 1.10
S
12 SINGAPORE 88 0.85
13 ITALY 66 0.64
14 AUSTRALIA 60 0.58
NANOTEHNOLOGIILE DIN MOLDOVA ÎN TOPUL REALIZĂRILOR DE PE GLOB
Cercetătorii moldoveni de la Academia de Ştiinţe din Chişinău au făcut recent o
descoperire de importanţă mondială.

Ei au descoperit un nou nanomaterial cu un vast potenţial de întrebuinţare. Invenţia a fost


clasată în topul realizărilor de pe glob.

Nanoacoperişul descoperit de cercetătorii noştri este alcătuit din doar câteva straturi de
atomi, care au proprietăţi chimice stabile. Datorită sensibilităţii pe care o posedă, noul
material va putea fi implementat în diverse dispozitive senzoriale şi totodată, va deschide
noi oportunităţi în utilizarea materiilor prime ieftine.
Ion Tighineanu, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe, şi coordonatorul Programului de
Stat „Nanotehnologii şi nanomateriale” spune că echipa sa a trecut la etapa a doua a
cercetărilor şi că la moment sunt studiate proprietăţile nanomaterialului în diverse condiţii
fizice şi chimice.
Dl. Tighineanu a adăugat că noul material este biocompatibil, aşa că este foarte posibil ca
noua invenţie să fie utilizată în ţesuturile corpului uman.

 La
La data
data de
de 23
23 noiembrie
noiembrie 2018,
2018, secretarul
secretarul de
de stat
stat al
al Ministerului
Ministerului Educației,
Educației, Culturii
Culturii și
și
Cercetării,
Cercetării, Elena
Elena Belei,
Belei, aa participat
participat la
la lansarea
lansarea proiectului
proiectului științific
științific „Promovarea
„Promovarea
specializării
specializării inteligente
inteligente la
la UTM
UTM prinprin dezvoltarea
dezvoltarea domeniului
domeniului nanomaterialelor
nanomaterialelor noi
noi
pentru
pentru aplicații
aplicații biomedicale
biomedicale înîn baza
baza excelenței
excelenței și
și asocierii
asocierii -- NanoMedTwin”,
NanoMedTwin”, câștigat
câștigat în
în
cadrul
cadrul Programului
Programului ,,Orizont-2020”,în
,,Orizont-2020”,în valoare
valoare de
de cca
cca 11 milion
milion de
de Euro.
Euro.


 Scopul
Scopul proiectului
proiectului este
este de
de aa fortifica
fortifica domeniul
domeniul nanotehnologiilor
nanotehnologiilor șiși cel
cel al
al
biomedicinei,
biomedicinei, prin
prin diverse
diverse activități
activități de
de mobilitate
mobilitate și
și schimb
schimb de
de experiență,
experiență, organizarea
organizarea
unor
unor forumuri
forumuri comune,
comune, școli
școli de
de vară
vară și
și cursuri
cursuri de de training
training pentru
pentru doctoranzi
doctoranzi și
și
masteranzi,
masteranzi, precum
precum șiși pregătirea
pregătirea unor
unor propuneri
propuneri de
de proiecte
proiecte noi
noi pentru
pentru promovarea
promovarea lor
lor
prin
prin programele
programele comunitare.
comunitare.


 De
De asemenea,
asemenea, proiectul
proiectul presupune
presupune elaborarea
elaborarea unui
unui program
program strategic
strategic de
de cercetare
cercetare axat
axat
pe
pe nanomateriale
nanomateriale pentru
pentru aplicații
aplicații biomedicale,
biomedicale, inclusiv
inclusiv aspectele
aspectele legate
legate de
de transferul
transferul de
de
tehnologie;
tehnologie; dezvoltarea
dezvoltarea abilităților
abilităților de
de gestionare
gestionare aa activităților
activităților de
de inovare
inovare dede la
la faza
faza de
de
descoperire
descoperire de
de laborator
laborator până
până lala transferul
transferul de
de tehnologie
tehnologie către
către instituțiile
instituțiile medicale,
medicale, care
care
se
se va
va realiza
realiza prin
prin transferul
transferul de
de practici
practici și
și politici
politici de
de la
la instituțiile
instituțiile partenere
partenere lala Centrul
Centrul
Național
Național de
de Studiere
Studiere șiși Testare
Testare aa Materialelor.
Materialelor.
CONCLUZII GENERALE

Nanotehnologia nu este doar viitorul, este deja prezentul. Ea a îmbunătățit viața noastră
în liniște, dar în mod semnificativ, și cu efortul continuu al cercetătorilor din întreaga
lume nanotehnologia persistă pentru a dezvolta soluții în produse cosmetice, tehnologie,
medicamente, și instrumente care beneficiază viața noastră de zi cu zi, atât acasă, cât și la
locul de muncă.
Nanotehnologiile reflectă, pe de o parte, eforturile omului de a mima natura, de a învăţa
şi a prelua de la natură cele mai perfecte metode de producere şi transformare a diverselor
materiale, iar pe de altă parte, deschid oportunităţi enorme pentru elaborarea unor
materiale şi metode de producere absolut noi, care nu există în natură. Nanotehnologiile
schimbă lumea şi aceste schimbări rapide se observă, în particular, prin prisma dezvoltării
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor: la nivel global, oamenii trimit în fiecare zi 23 de
miliarde de SMS-uri prin telefoanele mobile, plasează 350 de milioane de fotografii pe
Facebook, iar pe YouTube în fiecare secundă apar viodeoclipuri cu durata totală de 5 ore.
Numărul de transistori pe un singur cip a întrecut numărul de locuitori pe Terra, omenirea
întră în era roboţilor, era inteligenţei artificiale care ne va schimba viaţa, ne va schimba
pe noi, sperăm, în bine.
BIBLIOGRAFIE

1. Fuechsle M. et al. A single-atom transistor. Nature Nanotechnology, Vol. 7, p. 242-246 (2012).


2. Bhattacharya P. et al. Room temperature electrically injected polariton laser. Phys. Rev. Lett., Vol. 112,
236802 (2014).
3. Moskalenko S. A. Reversible optico-hydrodynamic phenomena in a non ideal exciton gas. Sov. Phys.
Solid State, Vol. 4, p. 199-204 (1962).
4. Strukov D. B. et al. The missing memristor found, Nature, Vol. 453, p. 80-83 (2008).
5. Chua L. O. Memristor – the missing circuit element, IEEE Trans. on Circuit Theory, Vol. CT-18, p. 507-
519 (1971).
6. Dragoman M., Tiginyanu I. et al. Memristive GaN ultrathin suspended membrane array. Nanotechnology
(2016).
7. https://www.timpul.md/articol/nanotehnologiile-din-moldova-in-topul-realizarilor-de-pe-glob-20078.html
?fbclid=IwAR13Cf-Ti7HvqmzAHC3jM_ciRw3lE__92WEzh_r9_Rp3sSJmyOP0EQa-DwQ
(vizitat 28.10.2020 9:00)
8. https://statnano.com/news/67294/2019's-Most-innovative-Countries-in-Nanotechnology?fbclid=IwAR3fd
S11bpWSW6DWQ_w6mI90uBgCdFDY2rV-QthF3NTPVKBzf8f18umdbJ8
(vizitat 29.10.2020 18:34)
9. https://mecc.gov.md/ro/content/fost-lansat-proiectul-stiintific-nanotehnologii-si-biomedicina-nanomedtwi
n-castigat-cadrul-0?fbclid=IwAR0j_bEwk879mZ6qM53wAk8ZSNd2-DvppNAl1665DefpT5khsIQP3d7P
gzA
(vizitat 29.10.2020 22:17)