Sunteți pe pagina 1din 53

| 


 
    

½Ô ra egii pe care le aplicaţi în
domeniul în care ac ivaţi şi în genere
în viaţă
½ Nu cred în s ra egii de viaţă! Cred în
vise pen ru care muncesc, inves esc,
învăţ

@Leader, 2011
°
½ Cum poÑi să fii o impul în pas cu
schimbările socie ăţii?
½ -iindla curen cu nou ăţile şi alegând
ceea ce cred eu că es e bun. ‰
½ Nu rebuie să fim snobi ci mai
impor an es e să ne urmărim visele!

@Leader, 2011
 
½ Cum să ţii piep concurenţei?
½ Aliindu- e cu ei! Considerându-i
par eneri nu inamici. Alierea rebuie să
se facă pe bază de norme, de cins e,
onoare şi demni a e. ‰
½ Cel mai mare concuren al meu sun eu
însămi!
@Leader, 2011
Î
½ Cum s imulăm crea ivi a ea, inovaţia?
½ Greu! Eu consider gă i ul un exerciţiu
de crea ivi a e dar şi de rigoare în
acelaşi imp. Mâncarea es e un puzzle
alimen ar ‰
½ mnovaţia es e din ce în ce mai greu de
a ins. Dar ş im că nu rebuie să o
cău ăm, ci o vom descoperi la momen ul
ma uri ăţii.
@Leader, 2011

½ Manierain care aţi realiza raseul
profesional.
½ Cu foar e mul ă muncă şi sacrificii ‰
½ Dar oa e aces ea cu înţelegerea şi
sprijinul celor din jur.

@Leader, 2011
A
½ Cecali ăţi rebuie şi nu rebuie să
posede un lider.?
½ -iecare lider es e diferi , nepu ând fi
iden ifica un ipar comun decâ prin
fap ul că oamenii îl urmează.

@Leader, 2011
X
½ Ce reprezin ă un leader în viziunea dvs.?
½ Cine, Ce, Cui , Cand ‰
½ 2nde, De ce, Cum, Cu ce ‰

½ Liderii reprezin a oameni care au capaci a ea


in elec uala, spiri uala, fizica de a influien a al i
oameni sau grupuri de oameni sa purceada la
un se de ac iuni, la care nu ar fi lua par e in
mod normal ca grup sau individ, si care poa e
influien a des ine sau s area fal elor sau sociala
asa cum o cunoas em in prezen .
@Leader, 2011
o
½ Cum leaderii a rag oamenii?
½ Na ural

@Leader, 2011
†
½ Caresun principiile pe care un manager
rebuie să le urmeze pen ru a fi un
leader pen ru echipa sa?
½ Managerii nu sun numaidecâ lideri. Pu erea
banului care ţine munci orii în producţie nu
es e o una cu pu erea vorbei ‰
½ Ôe vorbe e de lideri financiari« dar nu
es e corec ‰
½ Liderii se nasc, managerii au diplome ‰
½ Managerii sun desemnaÑi, liderii sun
recunoscu i @Leader, 2011

½ Care sun paşii să devii un lider?
½ Ôă nu-ţi propui să faci as a. A unci o să-
ţi lipsească na uraleţea« deci poţi
ajunge un manager dar nu un lider

@Leader, 2011

½ Ën ce domenii poţi deveni azi un lider?
½ Ën oricare« dar cred că cel mai simplu
es e să ajungi un lider poli ic. Acolo
minciuna, lipsa na uraleÑei, es e o
vir u e!

@Leader, 2011

½ Cum recunoş i un lider?
½ După ceafă« ‰
½ Pe drumul vieţii, dacă ai ajuns în ceafa
cuiva şi nu reuşeş i să-l depăşeş i
înseamnă că el es e liderul de fap .

@Leader, 2011

½ Me ode de în ărire a abili ăţilor de
lider.
½ -loări! ‰
½ Mens sana in corpore sano

@Leader, 2011

½ Carees e a i udinea liderilor
pu ernici faţă de diferi e subiec e
socio-economice?
½ ´Toţi aceia care vorbe mari aruncă,
Numai banul îl vânează şi câş igul fără
muncă!µ (Mihai Eminescu, Ôcrisoarea a
mmm-a)
@Leader, 2011
A
½ De ce provocări aţi avu par e, ce aţi
învăţa de la ele şi cum aţi depăşi
momen ul?
½ Poa e cea mai mare provocare a fos
prima finala la mmagine Cup ² Japonia,
2005 ‰
½ Câ imp mai avem?

@Leader, 2011
X
½ Caresun fac orii principali la care
rebuie a rasă a enţia pen ru a căpă a
succesul dori ?
½ La an uraj, la barierele cunoaş erii, la cei
care îţi ara ă o cale ‰
½ Educaţia, cins ea, cul ura na ivă

@Leader, 2011
o
½ Ce aţi recomanda inerilor specialiş i să
facă faÑă lipsei de experienÑă?
½ Ôă muncească! Ôă fie serioşi! ‰
½ Ôă fie oameni de 3C: Cins iţi, de Colec iv, de
Carac er ‰
½ ± @@@ Ñ 
 @
@  @ Ñ 
 

ihai åminescu  @Leader, 2011
°
½ Cevă mo ivează să fiţi unii din re cei
mai buni în domeniul pe care îl
reprezen aţi?
½ Respec ul...? ‰
½ Ôau banii?

@Leader, 2011
°°
½ Cum faceţi faţă cri icilor?
½ Greu! «‰
½ De aceea încerc sa le evi

@Leader, 2011
° 
½ Câ de greu/uşor v-a fos la începu ?
½ La începu «. La care din începu uri? ‰
½ -iecare zi es e un nou începu !

@Leader, 2011
°Î
½ Cum vă s ruc uraţi impul?
½ Prac ic incerc sa in ca mai bine pasul cu
impul ‰
½ Cand nu reusesc scriu in r-un caie ‰
½ Tehnic« sun foar e a aa de calendarul
meu elec ronic. De mul e ori am umplu e
zilele pana la perioade de 3 luni« dar e
bine ‰
½ Realis Pragma ic« lumea ma cau a din ce
in ce mai pu in « pen ru ca s iu ca sun
ocupa . @Leader, 2011
°
½ Care sun propriile principii şi valori?
½ -amilie, munca, respec , onoare, cins e,
colegii

@Leader, 2011
°A
½ Care au fos primii paşi spre reuşi ă?
s abileş i idealuri realis e, nu idoli
½ Ôă-ţi
de car on

@Leader, 2011
°X
½ Cum v-aţi defini direcţia?
½ Pâine, casa, iubire
‰
½ 3C = Copac, car e, copil ...

@Leader, 2011
°o
½ Cum aţi reuşi să vă ges ionaţi şi să
vă exploraţi ideile şi capaci ăţile?
½ Ën imp« lucrurile se aşează de la sine
‰
½ Nereuşi a de as ăzi es e învăţă ura
pen ru mâine

@Leader, 2011
°†
½ Carea fos mo ivaţia de a începe şi a
con inua ac ivi a ea dvs.?
½ Asa îmi doream să fac« să ajung să văd
lumina « în ochii oamenilor

@Leader, 2011
 
½ Aţicrea ehnici noi de leadership
sau aţi prelua anumi e ehnici de
undeva?
½ Nope« nici una nici al a

@Leader, 2011
 
½ Ceaţi învăţa în aceas ă perioada de
implicare şi muncă?
½ Cămai am mul e de învăţa şi că o aşa
o să sfârşesc.

@Leader, 2011
 °
½ Consideraţi
că liderii se nasc sau mai
mul se dezvol ă?
spunem că liderii se cul ivă« doar
½ Ôă
buruienile cresc singure.

@Leader, 2011
  
½ Care es e cheia succesului dvs?
½ Nu ş iu dacă sun un om de succes. Dar
dacă ar fi să mă consider aşa aş spune că
am învăţa că dacă ajungi pe val«
rebuie să ş ii să rămâi acolo. ‰
½ Con rolul« au o-con rolul es e cel
care mi-a adus cele mai mul e rezul a e
@Leader, 2011
 Î
½ Care sun mo ivele pen ru care aţi
încerca să schimbaţi lumea din jurul
dvs?
½ mn principal pen ru ca îmi doresc eu sa
răiesc mai bine

@Leader, 2011
 
½ Meode psihologice de mo ivare şi
mobilizare a grupului de că re lider.
½ 0111 0101 0001

@Leader, 2011
 A
½ Care es e por re ul unui role model,
în viziunea dvs.?
½ Nu iu ce înseamnă role model ‰
½ Por re va refereaÑi la Gioconda?

@Leader, 2011
 X
½ Ce v-a făcu să vă valorizaţi cali ăţile
de leader şi care au fos imboldurile
ca ele să iasă la suprafaţă?
½ Nimic...Vorbeam de na uraleÑe

@Leader, 2011
 o
uri pen ru a deveni un lider
½ Ôfa
pu ernic în afaceri.
½ Lider? sau... Manager? Ôau... Business-
man?

@Leader, 2011
 †
½ Cum aţi deveni oameni celebri?
½ Eu din r-o în âmplare ‰
½ Prin pile ...

@Leader, 2011
Î
½ Ce capaci ăţi v-au aju a să deveniţi
lideri?
½ Poa e comunicarea m-ar aju a

@Leader, 2011
Î
½ Care sun visele dvs.?
½ Oooo :)

@Leader, 2011
ΰ
½ Care sun fac orii care au con ribui
la reuşi a dvs. profesională?
½ Mediul şi conjunc ura

@Leader, 2011
Π
½ Ce vă inspiră?
½ Cel mai mul « pros ia ‰
½ Eins ein spunea: µ2niversul i pros ia
sun infini e. i nu sun convins de
prima.µ

@Leader, 2011
ÎÎ
½ Conducerea baza ă pe in eligenţa
emoţională.
½ Va referiÑi la manipulare? Ôau la
in imidare?

@Leader, 2011
Î
½ Tehnici de leadership.
½ Tehnica 69

@Leader, 2011
ÎA
½ De ce resurse emoţionale au nevoie
leaderii pen ru a fi produc ivi în
mijlocul haosului şi al schimbărilor
urbulen e în cadrul unei companii?
½ Liderii
nu sun direc produc ivi. Dar
una din minusuri ar fi delăsarea,
ignoranÑa, fanfanronada
@Leader, 2011
 
½ Liderii = Locul m
½ Dar cine-i aju ă pe lideri?
½ Oamenii de pe locul 2
½ Oamenii care rebuie vânaţi de firme
pen ru că po influenţa liderii
½ Oameni care creează endinţe «
promova e de lideri
½ Oameni în ascensiune
½ Oameni ineri
@Leader, 2011
@Leader, 2011
=  !

" #
  $ 

@Leader, 2011
% !  !

@Leader, 2011
°% " &

@Leader, 2011
 % = 

@Leader, 2011
 '

@Leader, 2011
Ô ()=

= ° 

valy.greavu@feaa.uaic.ro
h p://valygreavu.wordpress.com