Sunteți pe pagina 1din 26

Ş ef Lucră ri Dr.

Ioana IONUŢ

Disciplina de Chimie farmaceutică


Facultatea de Farmacie
UMF Cluj-Napoca

Email: ionut.ioana@umfcluj.ro
Compuşi organici cu
grupe funcţionale
monovalente
Clasificarea compuşilor organici

 Hidrocarburi
 Derivaţi funcţionali:
o monovalenţi: RX, comp. OH, amine
o divalenţi: aldehide, cetone
o trivalenţi: acizi carboxilici + derivaţi

08.11.20 3
Clasificarea compuşilor organici

08.11.20 4
Compuşi (derivaţi) halogenaţi
RX
• Denumire: poziţie + nr. + halogen + hidrocarbură

• Clasificare:
• natura şi numărul halogenilor;
• natura restului organic;
• tipul atomului de carbon de care se leagă halogenul;
• poziţiile de legare ale halogenilor;
• reactivitate.

08.11.20 5
Compuşi hidroxilici
• Compuşi organici care conţin una sau mai multe gr. OH în moleculă;

• Clasificare:

 hibridizarea atomului de C:

- sp3: ALCOOLI

- sp2: alifatic – ENOLI (instabil)

aromatic - FENOLI
 nr. de gr. OH: mono- şi polihidroxilici;

08.11.20 6
Alcooli (R-OH)
• formulă generală : R-OH (CnH2n+2O)

• Clasificare:

 natura restului hidrocarbonat: - alifatici (saturaţi, nesaturaţi)

- aromatici
 tipul atomului de C: p, s, t, n

 nr. de gr. OH: mono-, di-, tri-, polialcooli (polioli)

08.11.20 7
Alcooli (R-OH)
Metode de obţinere:
• metanol din gaz de sinteză

CO + 2H2  CH3-OH

• oxidarea blândă a alchenelor

R-CH=CH2 + [O] + H2O  R-CH(OH)-CH2OH

• adiţia apei la alchene

R-CH=CH2 + HOH  R-CH(OH)-CH3

• hidroliza compuşilor monohalogenaţi

R-X + NaOH  R-OH + NaX


• hidroliza esterilor carboxilici (carboxilaţi de alchil)
08.11.20 8
R-COOR’ + H2O  R-COOH + R’-OH
Alcooli (R-OH)
Metode de obţinere:
• reducerea aldehidelor  alcooli primari
R-CH=O + H2  R-CH2-OH
• reducerea cetonelor  alcooli secundari
R2C=O + H2  R2CH-OH
• hidrogenarea fenolului
C6H5-OH + 3H2  C6H11-OH
• reacţia fenolului cu metanalul
C6H5-OH + CH2=O  alcool o- + p-hidroxibenzilic
• oxidarea anaerobă a monozaharidelor (fermentaţia alcoolică)
C6H12O6  2CH3CH2-OH + 2CO2
• dezaminarea nitroasă a aminelor alifatice primare
08.11.20 9
Alcooli (R-OH)
Proprietăţi fizice:

• constante fizice ridicate în raport cu cele ale hidrocarburilor:


asociere prin legături de hidrogen;
• solubilitate în apă şi în alţi solvenţi protici polari, cu care
formează legături de hidrogen.

R R R
..... :O H ..... :O ..... ..... .. H ..
.. .. H :O .. H R O: :O R
H

08.11.20 10
Alcooli (R-OH)
Proprietăţi chimice:
• caracterul acid: cu metale alcaline; deplasarea alcoolilor din alcoxizi de
către acizii mai tari şi deplasarea din săruri ale acizilor mai slabi de către
alcooli;
R-OH + Na  R-ONa + ½H2
R-ONa + H2O  R-OH + NaOH
R-OH + NaOH  

• caracterul bazic: cu acizii tari formează cationi/săruri de alchiloxoniu;


R-OH + H2SO4  R-OH2+ + HSO4‾

• eterificarea directă (deshidratatarea intermoleculară);


R-OH + HO-R  R-O-R + H2O
08.11.20 11
Alcooli (R-OH)
Proprietăţi chimice:
• eterificarea indirectă;
R-ONa + R’-X  R-O-R’ + NaX

• esterificarea directă cu acizi anorganici;


R-OH + HO-NO2  R-O-NO2 + H2O

• esterificarea directă cu acizi carboxilici;


R-OH + R’-COOH  R’-COO-R + H2O

• esterificarea indirectă cu cloruri şi cu anhidride de acizi, trans-esterificarea;


R-OH + R’COCl  R’-COOR + HCl
R-OH + (R’-CO)2O  R’-COOR + R’-COOH

08.11.20 12
Alcooli (R-OH)
Proprietăţi chimice:

• deshidratatrea intramoleculară  alchene;

R-CH(OH)-CH3  R-CH=CH2 + H2O

• oxidarea alcoolilor cu moleculă mică (C1-C4);


C1-OH→ C4-OH prin încălzire în prezenţă de Cu, Ag, CuO  aldehide/cetone

• oxidarea alcoolilor (p, s, t) cu K2Cr2O7/H+;


R-CH2-OH + K2Cr2O7/H+  R-CH=O + H2O
cu exces de oxidant  R-COOH
R-CH=O + K2Cr2O7/H+  R-COOH
R2CH-OH + K2Cr2O7/H+  R2C=O + H2O
R3C-OH  nu se oxidează cu K2Cr2O7/H+
13
08.11.20
Alcooli (R-OH)
Proprietăţi chimice:

• oxidarea alcoolilor (primari, secundari, terţiari) cu KMnO4/H+;

R-CH2-OH + KMnO4/H+  R-COOH + H2O

R2CH-OH, R3C-OH + KMnO4/H+  amestecuri de acizi cu


moleculă mai mică

• oxidarea aerobă a etanolului (oţetirea vinului - Mycobacterium aceti).

CH3-CH2-OH + O2  CH3-COOH + H2O

08.11.20 14
Fenoli/Arenoli (Ar-OH)

• comp. hidroxilici cu OH legat de un nucleu aromatic

• Nomenclatură

• Clasificare: mono- şi polihidroxilici (mono- şi


polifenoli)

08.11.20 15
Fenoli/Arenoli (Ar-OH)
Metode de obţinere:

• topirea alcalină a acizilor sulfonici aromatici


Ar-SO3H + 3NaOH  Ar-ONa + Na2SO3 + 2H2O

Ar-ONa + H+  Ar-OH + Na+


• din izopropilbenzen
CH3 CH3 CH3 O
t, H+ OH
CH + O2 C O OH O C OH
+ H3C C CH3
CH3 CH3 CH3

• hidroliza sărurilor de diazoniu


Ar-NH2+NaNO2+2HCl[Ar-N≡N]+Cl‾ +NaCl+2H2O

[Ar-N≡N]+Cl‾ + H2O  Ar-OH + N2 + HCl


08.11.20 16
Fenoli/Arenoli (Ar-OH)
Proprietăţi chimice:
- asemănătoare cu cele ale alcoolilor, dar apar diferenţe determinate de
influenţa nucleului aromatic;

• caracterul acid: cu hidroxizi alcalini formează săruri ionice, solubile în


apă, numite fenoxizi (fenolaţi), deplasează acizii mai slabi din săruri;
sunt deplasaţi de acizii mai tari din fenoxizi;

Ar-OH + NaOH  Ar-ONa + H2O


Ar-ONa + H2CO3  Ar-OH + NaHCO3

• eterificarea indirectă (cea directă nu are loc);


Ar-ONa + R-X  Ar-O-R + NaX
Ar-OH + HO-Ar  
08.11.20 17
Fenoli/Arenoli (Ar-OH)
Proprietăţi chimice:
• esterificatea indirectă, cu cloruri de acizi în mediu bazic sau cu anhidride de
acizi (esterificarea directă nu are loc);
Ar-OH(Ar-ONa) + R-COClR-COOAr+ HCl (NaCl)
Ar-OH + (R-CO)2O  R-COOAr + R-COOH
Ar-OH + R-COOH  

• hidrogenarea parţială şi totală;


C6H5-OH + 3H2  C6H11-OH
C6H5-OH + 2H2  C6H10O

• reacţii pe nucleul aromatic, în orto şi în para: nitrare, sulfonare,


bromurare, carboxilare, reacţia cu aldehidele şi cu cetonele (cu metanalul –
răşini fenol-formaldehidice), cuplarea cu sărurile de diazoniu.
08.11.20 18
Amine

• Definiţie: comp. organici care conţin gr. NH2 în moleculă

• Nomenclatură: (nr.) + radical + (nr.) “amină”

• Clasificare:

 grd. de substituire a N: p, s, t;

 natura radicalului: alifatice, aromatice, mixte;

 nr. gr. NH2: mono-, di-, tri-, poliamine;

08.11.20 19
Amine
Metode de obţinere:
• alchilarea amoniacului cu R-X, R-OSO3H, oxid de etenă; se obţin amine
primare, secundare, terţiare şi săruri de amoniu cuaternar, cu resturi
identice N;
R-X + NH3  R-NH2 + HX
2R-X + NH3  R2NH + 2HX
3R-X + NH3  R3N + 3HX
4R-X + NH3  R4N+X- + 3HX
R-OSO3H + NH3  R-NH2 + H2SO4

• reducerea nitroderivaţilor: cu H2/Ni, metale ca donori de electroni (Fe,


Zn etc.) şi acizi, ca donori de protoni (HCl, H2SO4, CH3COOH etc.);
Ar-NO2 + 3H2  Ar-NH2 + 2H2O
Ar-NO2 + 3Fe + 6HCl  Ar-NH2 + 3FeCl2 + 2H2O
08.11.20 20
Amine
Metode de obţinere:

• reducerea nitrililor;

R-C≡N + 2H2  R-CH2-NH2

• reducerea amidelor;

R-CO-NH2 + 2H2  R-CH2-NH2 + H2O

• hidroliza amidelor;

R-CO-NH-R’ + H2O  R-COOH + R’-NH2

• degradarea Hofmann a amidelor nesubstituite la N.

R-CONH2+Br2+2NaOH  R-NH2+NaBr+H2O +CO2


08.11.20 21
Amine

• Proprietăţi fizice şi chimice asemănătoare celor ale amoniacului,


determinate de perechea de electroni neparticipanţi de la azot şi de
polaritatea legăturilor N-H;

• Aminele care au grupa funcţională legată de un carbon alifatic, sunt


alifatice, chiar dacă au nucleu aromatic în moleculă;

Atenţie: C6H5-CH2-NH2 se comportă (este) amină alifatică!

• Formează legături de hidrogen între ele şi cu solvenţii polari protici:


apă, etanol etc;

08.11.20 22
Amine
Proprietăţi chimice:

• Caracter bazic, în reacţia cu apa, acizii carboxilici şi acizii minerali;


formează săruri de amoniu;
R-NH2 + H2O  R-NH3+ + OH-
Ar-NH2 + H2O  
R-NH2+HAR-NH3+A‾
Ar-NH2+HAAr-NH3+A‾

HA = HCl, H2SO4, R-COOH etc.

• Sunt deplasate de bazele tari din sărurile lor;


R-NH3+Cl‾ + NaOH  R-NH2 + NaCl + H2O

08.11.20 23
Amine
Proprietăţi chimice:

• variaţia caracterului bazic după natura şi numărul resturilor organice:


R3N>R2NH>RNH2>NH3>ArNH2>Ar2NH>Ar3N;

• variaţia caracterului bazic în seria alifatică: ↑ cu creşterea şi ramificarea


restului alchil.

CH3-NH2 < C2H5-NH2 < n-C3H7-NH2< izo-C3H7-NH2 etc.

08.11.20 24
Amine
Proprietăţi chimice:
• Alchilarea cu RX, ROSO3H, oxid de etilenă; se obţin compuşi cu resturi identice sau
diferite pe azot;
R-NH2+R’XR-NH-R’ + HX
R-NH2 + R’OSO3H  R-NH-R’ + H2SO4
R-NH2 + oxid de etenă  R-NH-CH2-CH2-OH (şi dialchilare)

• Dezaminarea nitroasă a aminelor alifatice primare;


R-NH2 + HONO  R-OH + N2 + H2O

• Diazotarea aminelor aromatice primare;


Ar-NH2 + HONO + H2SO4  [Ar-N≡N]+HSO4‾ + 2H2O
Hidroliza sărurilor de diazoniu (vezi fenoli)
Cuplarea sărurilor de diazoniu cu fenolii şi cu aminele aromatice sau mixte

08.11.20 25
Amine
Proprietăţi chimice:

• Acilarea aminelor primare şi secundare cu acizi carboxilici, cloruri de


acizi, anhidride de acizi;
R-COOH + R’-NH2  R-CONH-R’ + H2O
R-COCl + R’-NH2  R-CONH-R’ + HCl
(R-CO)2O + R’-NH2  R-CONH-R’ + R-COOH
R-COOH + (R’)2NH  R-CON(R’)2 + H2O
R-COCl + (R’)2NH  R-CON(R’)2 + HCl
(R-CO)2O + (R’)2NH  R-CON(R’)2 + R-COOH

• Comportarea anilinei în reacţia cu H2SO4.


C6H5-NH2+H2SO4C6H5-NH3+HSO4‾ (p)H2N-C6H4-SO3H+H2O

08.11.20 26