Sunteți pe pagina 1din 28

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

BAZE DE DATE

Prof. univ. dr. Adela BÂRA


Fisiere vs baze de date
 Simplitate
Fisiere  Redundanta
 Administrare manuala
 Access nesecurizat si
neautorizat la date
Aplicatii

 Complexitate ridicata
 Redundanta minima
 Administrare SGBD
SGBD Baza de date  Integritate si securitate a
datelor
 Performanta in
Aplicatii interogare
Spreadsheets vs DB
https://www.youtube.com/watch?v=wR0jg0eQsZA
2
Baze de date
Conform CODASYL (Conference/Committee on Data Systems
Languages), o bază de date este definită ca una sau mai multe colecţii
de date aflate în interdependenţă, împreună cu un fişier de descriere
globală a datelor şi a legăturilor dintre acestea (dicţionarul de date).

Dictionar

Tabele

3
Elemente utilizate în teoria
BD
Entitate Valoare

Modele de
Date Atribut date

Metadate Dictionar

4
Datele
Colecţiile cu datele propriu-zise: între aceste colecţii de date sunt legături de
diferite tipuri (unu la unu, unu la mulţi, mulţi la mulţi), fiecare colecţie
trebuind să fie legată de cel puţin o altă colecţie din baza de date;

Dicţionarul de date: zonă separată a bazei de date care conţine informaţii


despre baza de date şi cuprinde structura de date, restricţiile de integritate,
viziunile, clusterele etc.;

Fişierele anexe: conţin informaţii auxiliare bazei de date


Entitatea 6

O entitate desemnează un obiect concret sau abstract, reprezentat prin


proprietăţile sale.
◦ Entitate concretă: client, produs, clădire
◦ Entitate abstractă: comanda

Mai multe entităţi de acelaşi tip formează o clasă de entităţi.

Client Produs

Comanda
Instanţa 7

O instanţă desemnează o singură manifestare a unei entităţi


◦ Persoana: Elena, Maria, Costel
◦ Produs: TV, PC, mouse
◦ Comanda: online, in shop

Client Comanda Produs

Elena online TV Led


Maria online Tableta
Atributul 8

Este o proprietate care:


descrie o entitate
cuantifică o entitate
califică o entitate
clasifică o entitate
specifică o entitate
O entitate se exprimă prin unul sau mai multe atribute.
Atribut = câmp, caracteristică.
Atributul 9

Definirea unui atribut poate fi extinsă prin impunerea unui tip de dată, a
unui format de reprezentare, o valoare implicită, restricţii de integritate.
Fiecare atribut este caracterizat de natura valorilor pe care le poate lua:
numeric, alfanumeric, date calendaristice etc.
Poate avea valori elementare sau compuse.
Atribute cheie, non-cheie, opţionale, obligatorii.
Entitate-Atribut-Valoare 10

Orice proprietate a unei entităţi poate fi exprimată prin una sau mai
multe perechi (atribut, valoare).
„salariatul x are profesia economist”, unde „profesie” reprezintă
atributul, iar „economist” valoarea.
entitatea „un salariat x” poate fi reprezentată prin mulţimea de
perechi: (nume, popescu); (vârstă, 25); (sex, masculin); (profesie,
economist); (salariu, 900).
Reprezentarea entităților 11

Entitate (obiect): SALARIAT


Client
caracteristici
ID Client Nume Adresa Telefon
(atribute, câmpuri)
N(3) C(30) C(15) C(10)
101 Popescu Elena Bucuresti 0722222222 instanţe
(înregistrari, tupluri)
102 Ionescu Costel Iasi 0744444444
103 Tatu Maria Constanta 0755555555

valori
Metadatele 12

Colecție de date despre date;


Conțin descrierea detaliată a datelor, formatul şi caracteristicile
instanţelor populate cu date;
Sunt stocate în dicţionarul bazei de date.
Sistemul de gestiune a
bazelor de date (SGBD)
Constituie un ansamblu complex de programe, care asigură interfaţa între
o bază de date şi utilizatorii acesteia.
Reprezintă partea principală a componentei software a unui sistem de
baze de date, care interacţionează cu toate celelalte componente, inclusiv
cu sistemul de operare.

SGBD (DBMS):
Oracle
Database
MS SQL Server
Baza de date
My SQL
Maria DB
PostgreSQL
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA DB2
………
Modelul de date
Model abstract care descrie modul în care datele sunt reprezentate şi
accesate, utilizând formalizări matematice.
Elementele modelului de date:
1. Structura de date
2. Operatorii
3. Restricţiile de integritate
Structura de date
Modalitate de stocare a informaţiilor într-un sistem informatic, astfel
încât acestea să poată fi utilizate în mod eficient.
Poate fi definită ca o colecţie de date între care s-au stabilit o serie de
legături care conduc la un anumit mecanism de selecţie şi identificare a
componentelor.
Categorii de legături:
◦ legături de apartenenţă a datelor la entitate;
◦ legături dintre entităţile de acelaşi tip sau de tipuri diferite.
Structura de date
În funcţie de tipurile de legături există cinci structuri logice de date şi anume:
◦ structura punctuală,
◦ structura liniară: masivele unidimensionale (vectorii), masivele
multidimensionale (matrice), stiva şi listele.
◦ structura arborescentă (arborii)
◦ structura reţea
◦ structura relaţională (colecţie de date structurate în tabele de date
elementare fără o legătură fizică între ele).
Structura de date
În structura relaţională, stocare a datelor se realizează în tabele și se
implementează cu ajutorul limbajului de descriere a datelor (LDD):

◦ CREATE TABLE
◦ ALTER TABLE
◦ DROP TABLE
Operatorii
Acţionează asupra structurilor de date pentru operaţii de prelucrare:
actualizare, consultare, sortare;
Există operatori specifici fiecărui model de date.
În structura relaţională operatorii se implementează cu ajutorul LMD
(limbajul de manipulare a datelor):
◦ INSERT
◦ UPDATE
◦ DELETE
◦ SELECT
Restricţiile de integritate
Au rolul de a păstra datele corecte, consistente şi coerente în procesul
de culegere, stocare, prelucrare, transmitere şi extragere a acestora.

Se pot descrie prin LDD, dar nu numai.


Tipologia modelelor de date
Modelul de date arborescent
Modelul de date reţea
Modelul de date relaţional
Modelul de date orientat-obiect
Modele de date NoSQL

20
Caracteristici ale unei baze de
date
organizată pe trei niveluri: conceptual, logic, fizic;
structurată conform unui model de date;
coerentă prin restricţiile de integritate şi tehnicile de protecţie a
datelor;
cu o redundanţă minimă şi controlată, prin implementarea unui model
de date şi prin aplicarea unei tehnici de proiectare;
accesibilă mai multor utilizatori în timp util (acces concurrent).

21
Niveluri de organizare a datelor în
bazele de date
Nivelul conceptual
Reprezintă viziunea proiectantului bazei de date asupra acesteia.
Are un grad ridicat de abstractizare şi surprinde necesităţile funcţionale şi
informaţionale.
Această viziune este independentă de aplicaţiile care vor fi dezvoltate pentru
diferiţi beneficiari.
Rezultatul modelării conceptuale este schema conceptuală, o reprezentare a
realităţii pe care baza de date o transcrie.
Schema conceptuală se obţine conform unui anumit model de date şi cu o
tehnică de proiectare adecvată.

22
Niveluri de organizare a datelor în
bazele de date
Nivelul logic
Reprezintă viziunea dezvoltatorului de aplicaţie sau a programatorului asupra
datelor pentru o anumită aplicaţie, într-o anumită organizaţie.
Rezultatul modelării datelor la nivel logic este schema logică (externă), ca
parte din schema conceptuală, independentă de suportul tehnic de informaţie
(independenţa fizică).
Programele de aplicaţie implementează schema logică a datelor.

23
Niveluri de organizare a datelor în
bazele de date
Nivelul fizic
Reprezintă viziunea inginerului de sistem asupra datelor.
Rezultatul modelării la nivelul fizic este schema internă (fizică) care se
defineşte în termeni de tabele, fişiere şi înregistrări fizice.

24
Etape de realizare a unei baze de
date
Analiza problemei de rezolvat
• Studiul situaţiei existente
• Analiza cerinţelor rezultate Diagrama
Entitate-Asociere (EA)
Proiectarea bazei de date
• Alegerea SGBD
• Proiectarea schemelor bazei de date
Implementarea bazei de date Schemele BD
Punerea în funcţiune şi exploatarea bazei de date
Întreţinerea bazei de date
Etapa de ANALIZĂ Etapa de PROIECTARE

DIAGRAMA EA (Entitate-Asociere) BAZA DE DATE RELAŢIONALĂ


Entitate Tabelă
Instanţă Rând
Atribut Coloană
Identificator Primar Cheie primară
Identificator Secundar Cheie unică
Asociere Cheie externă

26
Exemplu

27
CURSUL 2...
Modelul de date relaţional

S-ar putea să vă placă și