Sunteți pe pagina 1din 24

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

~ EDUCAŢIE TIMPURIE ~

G IC
D A 020 GO
E
CE RC P ie
r ie 2
m b
19 no

MODALITĂȚI DE COMUNICARE ȘI ÎNVĂȚARE ONLINE


ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR,
FĂRĂ A CREA DEPENDENȚE

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE TIMPURIE,


PROF. CICIU MARIA ZOIA
CONŢINUTURI:
I. OBIECTIVE

II. CADRU LEGISLATIV

III. COVID-19 PE ÎNŢELESUL COPIILOR

IV. INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

V. REPERE METODICE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ON-LINE

VI. DESPRE PRIVITUL LA ECRANE ÎN CAZUL COPIILOR MICI

VII. DESPRE... PREDAREA LA DISTANŢĂ

VIII. PROVOCĂRI. AVANTAJE. DEZAVANTAJE. RECOMANDĂRI


I. OBIECTIVE:
 Organizarea şi desfăşurarea învăţământului on-line la vârsta
preşcolară prin identificarea unor mijloace de învăţare adecvate
contextului actual şi vârstei preşcolarilor.
 Susţ
inerea
menţine partener
rii comu iatului
procesu nicării c real cu
lui instru u preşco familia
ctiv-edu larii şi a în vede
cativ în s igurării c rea
benefici o ntinuităţ
ul copiilo ii
r.
ie n ţ ă prinin
e exp e r
bulu i d
re a s c h im
u nă pr ac tiiccă.
 Realiza lel or de b
ea e x e m p
împărtăşir

Viitorul nostru depinde de calitatea oamenilor pe care îi formăm.


(Eric.A.Hanushek, 2013)
Învățarea
Învățarea online
online presupune
presupune înlocuirea
înlocuirea activităților
activităților clasice
clasice de
de predare,
predare, învățare,
învățare, evaluare
evaluare cu cu
activităţi didactice în sistem online.
activităţi didactice în sistem online.
Învățarea
Învățarea în în mediul
mediul educațional
educațional virtual
virtual asigură
asigură continuarea
continuarea procesului
procesului educațional
educațional prin
prin activități
activități online
online
specifice în perioada suspendării cursurilor.
specifice în perioada suspendării cursurilor.
În
În lipsa
lipsa cursurilor
cursurilor desfășurate
desfășurate înîn grădiniţă,
grădiniţă, învăţarea
învăţarea se
se realizează
realizează prin
prin utilizarea
utilizarea mijloacelor
mijloacelor educaționale
educaționale
digitale și de comunicare:
digitale și de comunicare: Preșcolarii, părinţii şi
 Preșcolarii, părinţii şi
platforme
platforme digitale
digitale educaționale
educaționale sau sau destinate
destinate creării
creării și
și partajării
partajării resurselor
resurselor educaționale
educaționale cadrele didatice sunt
cadrele didatice sunt
deschise;
deschise; beneficiarii direcți şi
 beneficiarii direcți şi
aplicații
aplicații destinate
destinate comunicării
comunicării online
online specifice
specifice dispozitivelor
dispozitivelor mobile
mobile (telefon,
(telefon, tabletă,
tabletă, laptop);
laptop); indirecţi ai educației, în
 indirecţi ai educației, în
resurse
resurse informaționale digitale: activităţi, fişe de lucru, audiţii poveşti, cântece, puzzle,
informaționale digitale: activităţi, fişe de lucru, audiţii poveşti, cântece, puzzle, toate
toate formele
formele ei.
ei.
imagini,
imagini, modele
modele etc.
etc. ce
ce pot
pot fi
fi folosite
folosite în
în procesul
procesul educațional
educațional șiși sunt
sunt disponibile
disponibile pe
pe platforme
platforme
digitale
digitale educaționale.
educaționale.

PENTRU CINE?
DE CE?

CU CE? CU CINE?
ÎNVĂȚAREA

 Computer
Computer personal
personal (desktop)
(desktop) ONLINE

 Laptop
Laptop
 Tabletă 
 Ministerul
Ministerul Educației
Educației și
și Cercetării
Cercetării
 Tabletă
 Telefon 
 Inspectoratul
Inspectoratul Școlar Judeţean
Școlar Judeţean Dolj
 Telefon mobil
mobil Dolj

 Unităţi
Unităţi de
de învăţământ
învăţământ

 Profesori
Profesori
 Platforme
Platforme educaționale  Preșcolari


 Aplicații
educaționale
Aplicații disponibile
disponibile pe
pe dispozitive
dispozitive mobile
mobile
CUM? 


Preșcolari
Părinți
Părinți

 Fișe
Fișe de
de lucru
lucru sau
sau teste
teste create
create de
de cadre
cadre 
 Parteneri
Parteneri educaționali
educaționali
didactice
didactice

 Lecții
Lecții video
video create
create de
de cadre
cadre didactice
didactice
 În
În organizarea
organizarea și și desfășurarea
desfășurarea activităților
activităților în
în mediul
mediul
 Resurse
Resurse educaționale
educaționale disponibile
disponibile gratuit
gratuit virtual
virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția
se asigură respectarea cerințelor privind protecția
în
în mediul
mediul online
online datelor
datelor cu
cu caracter
caracter personal,
personal, conform
conform prevederilor
prevederilor
Regulamentului
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
al
Măsuri
Măsuri privind
privind protecția
protecția sănătății
sănătății copiilor
copiilor în
în perioada
perioada Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie
Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind 2016 privind
utilizării echipamentelor digitale:
utilizării echipamentelor digitale: protecția
protecția persoanelor
persoanelor fizice
fizice în
în ceea
ceea cece privește
privește prelucrarea
prelucrarea
monitorizarea
monitorizarea timpului
timpului petrecut
petrecut de de copii
copii în
în fața datelor
fața datelor cu caracter personal și privind libera circulație
cu caracter personal și privind libera circulație a
a acestor
acestor
calculatorului;
calculatorului; date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectând principiile
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectând principiile
sarcinile
sarcinile de
de lucru
lucru să
să ocupe
ocupe un
un interval
interval orar
orar corespunzător didactice
corespunzător didactice care
care guvernează
guvernează procesul
procesul de de predare-învățare-
predare-învățare-
curbei
curbei de efort şi specificului învăţământului preşcolar.
de efort şi specificului învăţământului evaluare
preşcolar. evaluare derulat online. (O.M.E.C. 5545/2020 –
derulat online. (O.M.E.C. 5545/2020 – Art.
Art. 4)
4)
II. CADRU LEGISLATIV

TERMENI ŞI DEFINIȚII:
Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului – o formă de
organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare,
care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual
şi activităţi didactice în sistem online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice,
acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei şi al
internetului. Reprezintă metoda de livrare a învățării, educației sau sprijin prin intermediul
dispozitivelor mobile. (O.M.E.C. 5545/2020 – Art. 2 (a))

Mediul educaţional virtual – ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de


comunicare care asigură desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice
organizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului. (O.M.E.C. 5545/2020 – Art. 2 (b))

Dispozitive – (telefoane mobile, tablete, laptop, desktop, etc.) tehnologii mobile care pot
înlocui diverse resurse de învățare, utilizate în sălile de clasă/online cu scopul de a facilita
învățarea.

Dificultăţi tehnice – lipsa unui desktop/laptop/tabletă/smartphone suficient de performant,


lipsa dotării cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor de învăţare online, lipsa
accesului la Internet sau semnal/viteză de conectare la Internet slabe.
II. CADRU LEGISLATIV
PRINCIPII
PRINCIPII APLICABILE:
APLICABILE: MIJLOACE
MIJLOACE EDUCAȚIONALE
EDUCAȚIONALE
Principiile
Principiile specifice
specifice care
care guvernează
guvernează procesul
procesul didactic
didactic prin
prin activităţi-
activităţi- DIGITALE:
DIGITALE:
suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al
suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului, internetului, 
 platforme
platforme digitale
digitale educaționale
educaționale sau sau
conform
conform prevederilor
prevederilor Legii Legii educaţiei
educaţiei naţionale
naţionale nr. nr. 1/2011,
1/2011, cu cu destinate
destinate creării
creării și
și partajării
partajării
modificările şi completările ulterioare,
modificările şi completările ulterioare, sunt: sunt: resurselor
resurselor educaționale
educaționale deschise
deschise
a)
a) principiul
principiul echităţii
echităţii -- în
în baza
baza căruia
căruia accesul
accesul la la învăţare
învăţare sese realizează
realizează (RED);
(RED);
fără discriminare;
fără discriminare; 
 aplicații
aplicații destinate
destinate comunicării
comunicării prinprin
b)
b) principiul
principiul calităţii
calităţii -- în
în baza
baza căruia
căruia activităţile
activităţile de
de învăţământ
învăţământ se se intermediul
intermediul tehnologiei
tehnologiei și
și al
al
raportează
raportează la la standarde
standarde de de referinţă
referinţă şi
şi la
la bune
bune practici
practici naţionale
naţionale şişi internetului
internetului specifice
specifice dispozitivelor:
dispozitivelor:
internaţionale;
internaţionale; desktop,
desktop, laptop,
laptop, tabletă,
tabletă, telefon,
telefon, cu
cu
c)
c) principiul
principiul descentralizării
descentralizării -- în în baza
baza căruia
căruia deciziile
deciziile principale
principale se se ajutorul
ajutorul cărora se poate comunica în
cărora se poate comunica în
iau de către actorii implicaţi direct în proces;
iau de către actorii implicaţi direct în proces; sistem
sistem dede videoconferință;
videoconferință;
d)
d) principiul
principiul asigurării
asigurării egalităţii
egalităţii dede şanse;
şanse; 
 resurse
resurse informaționale
informaționale digitale
digitale -- se
se
e)
e) principiul
principiul centrării
centrării educaţiei
educaţiei pe pe beneficiarii
beneficiarii acesteia;
acesteia; referă
referă la la resurse
resurse educaționale
educaționale
f)
f) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor.
principiul participării şi responsabilităţii părinţilor. deschise
deschise de de tip
tip lecție,
lecție, test,
test, tutorial
tutorial
(O.M.E.C.
(O.M.E.C. 5545/2020
5545/2020 –– Art.
Art. 3)
3) etc. disponibile pe platforme
etc. disponibile pe platforme digitale digitale
educaționale,
educaționale, precumprecum și și alte
alte resurse
resurse
de
de tip text, imagine, modele etc.
tip text, imagine, modele etc. ce
ce
FORME pot
pot fi
fi folosite
folosite în
în procesul
procesul
FORME DEDE COMUNICARE
COMUNICARE PRIN PRIN INTERMEDIUL
INTERMEDIUL
TEHNOLOGIEI ŞI AL INTERNETULUI: educațional.
educațional.
TEHNOLOGIEI ŞI AL INTERNETULUI:

 sincronă
sincronă – – desfăşurată
desfăşurată într-un
într-un mediu
mediu virtual
virtual de
de învăţare,
învăţare, cu
cu participarea
participarea
simultană
simultană a preşcolarilor, a cadrelor didactice, eventual şi
a preşcolarilor, a cadrelor didactice, eventual şi aa Pentru
Pentru a a susține
susține activități
activități de
de învățare
învățare la la
părinţilor/reprezentanţilor
părinţilor/reprezentanţilor legali;
legali; distanță, cadrele didactice și
distanță, cadrele didactice și

 asincronă
asincronă – – desfăşurată
desfăşurată într-un
într-un mediu
mediu virtual
virtual de
de învăţare,
învăţare, în
în cadrul
cadrul preşcolarii/părinţii/tutorii legali vor folosi
preşcolarii/părinţii/tutorii legali vor folosi
căreia preşcolarii şi cadrele didactice nu sunt conectaţi simultan;
căreia preşcolarii şi cadrele didactice nu sunt conectaţi simultan; mai
mai multe
multe mijloace
mijloace specifice:
specifice:

 mixtă
mixtă – – desfăşurată
desfăşurată atât
atât sincron,
sincron, cât
cât şi
şi asincron.
asincron.  aplicații
aplicații simple/
simple/ cunoscute
cunoscute deja, deja,
pentru
pentru comunicare asincronă de
comunicare asincronă de
Având
Având în în vedere
vedere particularităţile
particularităţile de
de vârstă
vârstă şi
şi recomandările
recomandările din din grup,
grup, precum
precum Whatsapp,
Whatsapp, Facebook
Facebook
scrisoarea metodică, învăţarea on-line la preşcolari este asincronă, messenger
messenger etc.;
etc.;
scrisoarea metodică, învăţarea on-line la preşcolari este asincronă,
intrarea  apeluri
apeluri telefonice/ SMS/
telefonice/ SMS/ canalcanal de de
intrarea pe
pe platforme,
platforme, grupuri
grupuri de
de comunicare
comunicare a a preşcolarilor
preşcolarilor depinzând
depinzând
de sprijinul unuia dintre părinţi. comunicare
comunicare cu
cu fiecare
fiecare
de sprijinul unuia dintre părinţi.
(O.M.E.C. preşcolar/părinte/tutore
preşcolar/părinte/tutore legal.
legal.
(O.M.E.C. 5545/2020
5545/2020 –– Art.
Art. 22 (c))
(c))
(O.M.E.C.
(O.M.E.C. 5545/2020
5545/2020 –– Art.
Art. 22 (b))
(b))
II. CADRU LEGISLATIV
 Evaluarea/aprecierea capacității de a desfășura
activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al
internetului;

 identificarea de soluții, pentru asigurarea resurselor


desfășurării activității în unitățile de învățământ;

 asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor


ORGANIZAREA ȘI didactice cu aplicații, platforme și alte resurse
DESFĂȘURAREA educaționale, respectiv oferte de seminarii online, cursuri
ACTIVITĂȚILOR online, tutoriale video;
DIDACTICE
PRIN INTERMEDIUL  colectarea datelor statistice cu privire la accesul
TEHNOLOGIEI ȘI AL preșcolarilor la mijloacele tehnologiei, servicii de internet,
INTERNETULUI telefonie, radio și TV, platforme și resurse disponibile, în
PRESUPUNE: vederea proiectării activității-suport pentru învățarea prin
intermediul tehnologiei și al internetului;

 implementarea soluțiilor identificate, în unități de


învățământ;

 valorificarea rezultatelor obținute prin monitorizare și


feedback, pentru îmbunătățirea activităților didactice prin
intermediul tehnologiei și al internetului.
(O.M.E.C. 5545/2020 – Art. 8)
II. CADRU LEGISLATIV
 selectarea informațiilor/a experiențelor anterioare ale preșcolarilor și
valorificarea acestora;
 realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru
facilitarea procesului educațional;
 crearea unei comunități de învățare;
 aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toți
preșcolarii dobândirea competențelor specifice particularităților de
vârstă;
 încurajarea contribuțiilor individuale, a reflecției etc.
 Cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către
preșcolari și îi încurajează prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv
ASPECTE cu accent permanent pe proces, soluții și pe rezultat, nu pe consecințe.
METODOLOGICE  În procesul evaluării sarcinilor de lucru se recomandă utilizarea unor
tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici, încurajarea
preșcolarilor să aplice autoevaluarea și evaluarea reciprocă.
 Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfășurată de
preșcolari să fie în raport cu progresul și potențialul fiecăruia.
 În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea
particularităților de vârstă ale preșcolarilor în ceea ce privește resursa de
timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de dificultate a itemilor.
 Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea
interesului preșcolarilor față de învățare, la oboseală fizică și emoțională,
la reducerea timpului destinat unor activități recreative, familiale sau
comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentației etc.
(O.M.E.C. 5545/2020 – Art. 16, Art. 19)
Activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului vor urmări
dezvoltarea competențelor copiilor, fixarea și consolidarea cunoștințelor, educația
remedială.
II. CADRU LEGISLATIV

 Utilizarea resurselor digitale – folosind link-uri, jocuri înregistrate,


filmuleţe de pe Youtube, diferite aplicaţii, platforme.
 Predarea predominant asincron, dar şi sincron (zilnic sau o dată
sau de două ori pe săptămână, particularizată).
 Întâlniri individuale cu un copil, în grupuri mici de copii (2-3 copii),
RECOMANDĂRI întâlniri cu întreg colectivul.
 Pastrarea legăturii cu copiii prin aceste întâlniri.
PRIVIND
 Atenţie mare la conţinutul şi durata utilizării resurselor digitale
COMUNICAREA ŞI (înainte de a fi trimisă pe grup/messenger/facebook/platformă
ÎNVĂŢAREA vizionaţi resursa).
ONLINE REIEȘITE  Realizarea unui portofoliu al copilului în format online sau fizic.
DIN SCRISOAREA  Eliminarea pe cât posibil a fişelor de lucru (accent pe lucru cu
METODICĂ - UN AN materiale din natură sau cu materiale la îndemâna părinţilor care
ȘCOLAR ALTFEL… se adaptează cerinţelor).
 Sarcinile de lucru să fie cât mai scurte şi clare astfel încât părinţii
REPERE ȘI
să le explice cu uşurinţă copiilor.
REFLECŢII –  Păstrarea unei comunicări permanente cu părinţii folosind
PENTRU ANUL canelele de comunicare stabilite la nivel de grupă şi implicarea
ȘCOLAR 2020-2021 activă a acestora în transmiterea informaţiilor, sarcinilor de lucru
către copii.
 Tratarea părintelui ca şi membru al echipei de educatori.
 Colectarea feedback-ului din partea acestora (identificăm
problemele, găsim soluţii…) pentru ca activitatea să se
desfăşoare în condiţii optime.
III. COVID-19 PE ÎNŢELESUL COPIILOR

În contextul transformărilor prin care trecem, ȋnchiderea temporară a unităţilor de ȋnvăţământ


cauzată de apariţia virusului COVID-19, ne obligă să ne reorganizăm şi să regândim ȋntregul proces
de ȋnvăţământ, cu care suntem familiarizaţi şi pentru care ne-am format profesional.
Trecerea la ȋnvăţământul online poate fi o provocare pentru orice sistem de ȋnvăţământ.

În perioada în care grădinițele sunt închise din cauza pandemiei de COVID-19, părinții sunt cei care
stau acasă cu copiii permanent și se preocupă nu numai de supravegherea lor, dar și de impactul pe care
această perioadă îl are sub raportul dezvoltării lor emoționale, sociale și cognitive.
Milioane de copii se întreabă, probabil, cine sau ce este acest COVID-19 despre care vorbesc
tot timpul cei mari și care este o atât de mare amenințare mai ales pentru bunici. Poate că primul imbold al
părinților este de a-i trimite pe cei mici la joacă sau să le reamintească faptul că doamna educatoare i-a
rugat online să deseneze o căsuță. Desigur, parcursul educațional este important, dar cel mai important în
această perioadă de provocări nemaintâlnite pentru generațiile active este ca fiecare copil să înțeleagă
ce se întâmplă. Deci cine sau ce este COVID-19, cel de care se teme toată lumea și din cauza căruia nu
mai putem merge la locul de joacă?
Copiii mici reacționează în funcție de atitudinea și comportamentul adulților din jurul lor. De aceea
este recomandat ca părinții sau cei care îi îngrijesc să abordeze echilibrat și cu responsabilitate bazată
pe informare corectă măsurile pentru a se proteja pe ei și pe copii de coronavirusul SARS-CoV-2,
asigurând astfel starea de bine a acestora.
Cadrele didactice pun la dispoziția părintilor resurse pe care le-au realizat în cadrul efortului comun
de combatere a efectelor pandemiei asupra parcursului educațional al copiilor. Aceste resurse conțin
sugestii pentru copii și părinți, repere metodice, planificări de activități sau resurse digitale produse
sau centralizate de catre cadre didactice , după 15 martie 2020.
III. COVID-19 PE ÎNŢELESUL COPIILOR
CUM SUSȚINEM DEZVOLTAREA COPIILOR PREȘCOLARI ÎN MEDIUL FAMILIAL
PREAMBUL…
La această vârstă, copiii au nevoie de asistenţa adultului (citirea mesajelor scrise, descrierea activităţilor,
supravegherea utilizării dispozitivelor tehnice, oferirea materialelor necesare realizării activităţilor etc.)
Ȋn propunerile de activităţi se va evita suprasolicitarea părinţilor su adulţilor, având ȋn vedere ca au si alte
responsabilităţi.
O atentie sporită se va acorda pericolului de suprasolicitare a copiilor. Activităţile sunt propuneri şi nu activităţi
obligatorii.
Tematica abordată va fi atractivă, cu nivel de complexitate moderat.
Copilul nu este un adult în miniatura, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, deosebit de receptiv
la influențele pozitive sau negative.
Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse în vederea depășirii unor situații limită,
impun adoptarea unor noi modalități de comunicare și colaborare. Profesioniștii sunt cei care cunosc copilul, particularitățile
lui de vârstă dar și individuale și adaptează activitățile de învățare la noul context.
Este foarte important pentru dezvoltarea copilului relația partenerială dintre educatori, ca profesioniști și părinții
copiilor. Eforturile depuse de părinți și educatori trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de informații, de experiențe și
pe colaborare, respectând regulile nou impuse.
Este important ca părinții:
 să găsească un sprijin real în comunicarea cu cadrele didactice;
 să se simtă responsabili și responsabilizați pentru a colabora cu educatoarea;
 să asigure condițiile necesar pentru a traversa, cu cât mai puține riscuri, această
perioadă.

SUGESTII
SUGESTII PENTRU
PENTRU PĂRINȚI:
PĂRINȚI:

 Părinții
Părinții sunt
sunt educatorii
educatorii copilului
copilului lor,
lor, iar
iar parteneriatul
parteneriatul autentic
autentic dintre
dintre gradinita
gradinita și
și părinți,
părinți, reprezinta
reprezinta oo garanție
garanție aa dezvoltării
dezvoltării
copilului,
copilului, timpul
timpul petrecut
petrecut acasă
acasă în în compania
compania copiilor
copiilor lor
lor și
și activitățile
activitățile pe
pe care
care le
le fac
fac împreună,
împreună, potpot să
să sprijine
sprijine cel
cel puțin
puțin lala
fel de mult dezvoltarea copiilor.
fel de mult dezvoltarea copiilor.

 Părinții
Părinții și
și aparținătorii
aparținătorii nu
nu pot
pot lualua locul
locul profesioniștilor
profesioniștilor care
care lucrează
lucrează cu cu copiii
copiii in
in unitatile
unitatile de
de invatamant,
invatamant, e e important
important ca ca
familiile
familiile să se angajeze în dialog și comunicare permanentă cu aceștia și să se implice în organizarea unor situații și
să se angajeze în dialog și comunicare permanentă cu aceștia și să se implice în organizarea unor situații și
experiențe de învățare acasă, pe baza recomandărilor și sugestiilor
experiențe de învățare acasă, pe baza recomandărilor și sugestiilor primite. primite.
III. COVID-19 PE ÎNŢELESUL COPIILOR
CUM ÎI POT SPRIJINI PĂRINȚII SAU APARȚINĂTORII PE COPII SĂ ÎNVEȚE ACASĂ?
 Educatoarea de la grupa copilului, în această perioadă, va pune la dispoziție în funcție de resurse și posibilități, un plan
de lucru pentru grupe, dar mai ales pentru fiecare copil, pentru a continua învățarea în spațiul de acasă! Consolidarea
relației părinților cu educatoarea este importanta,educatoarea fiind aceea care le sprijină abilitățile și încrederea că
întreprind tot ce le stă în putere pentru a contribui la dezvoltarea celor mici, iar experiențele propuse sunt un prilej de
conectare cu copilul.
 Este important ca în această perioadă adulții să vorbească cu copiii, să li se dedice mai mult timp, să se implice în
jocurile propuse de cei mici.
 Atunci când programul permite, părinții pot iniția un video call cu un alt copil, coleg sau prieten. Pentru copiii mici este
complicat să poarte o conversație, dar își pot arăta unul altuia lucruri, jucării sau jocuri care le plac. Copiii mai mari pot
construi sau desena în paralel, discutând despre ceea ce face fiecare.

SE RECOMANDĂ PĂRINȚILOR CARE AU UN COPIL ÎNTRE 3-6 ANI SĂ-L SPRIJINE ASTFEL:
 Să stea cu el la masă (sau să fie disponibili) atunci când copilul lucrează.
 Să desfășoare lucruri active și practice împreună cu copilul în loc să-l forțeze să stea la masă și și asculte perioade lungi de
timp! De pildă, pentru dezvoltarea muschilor mici ai mâinii, copiii nu trebuie neapărat să facă semne grafice! Ei pot șterge
praful, frământa o cocă pentru plăcintă sau curăța cartofi!
 Să propună copilului secvențe scurte din activitățile sugerate de educatoare, pornind de la timpul de concentrare al copilului
și interesul acestuia pentru activitate.
 Să facă pauze active, cu jocuri de mișcare, ca de exemplu imitarea unor mișcări din lumea animală (să sară ca o broască, să
se târască ca un șarpe, să galopeze ca un cal, să se cațăre ca o capră neagră sau să meargă ca un urs pe patru picioare),
dansuri folosind eșarfe, baloane sau marionete sau improvizarea unui joc de bowling în casă folosind sticle de plastic de 0,5l
și mingi de tenis.
 Să vorbească frecvent cu copilul și să-i explice cuvintele necunoscute! De exemplu, să verbalizeze tot ceea ce fac în
casă/curte și să introducă în alte propoziții cuvintele noi.
 Să îi citească copilului și să exprime emoțiile din povestea citită, să interpreteze pe rând personajele poveștii folosind un ton
adecvat al vocii; să discute despre ce învățăm din poveste și întâmplări similare din viața reală.
 Acasă este un mediu perfect pentru a exersa numerația și raportarea numărului la cantitate. Jocurile cu numere pot fi
realizate cu succes folosind contextele reale, ca de exemplu numărăm rufele puse la uscat, tacâmurile spălate, cărțile din
bibliotecă, tablourile sau jucăriile.
 Să vorbească cu copiii despre emoțiile lor (să-și recunoască, să accepte emoțiile copiilor și să îi ajute în gestionarea lor).
 Să aprecieze verbal permanent copilul!
IV. INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
Competențele
Competențele cheie cheie reprezintă
reprezintă unun pachet
pachet multifunctional
multifunctional transferabil
transferabil de
de cunoștințe,
cunoștințe, abilități
abilități și
și atitudini
atitudini de
de care
care au
au nevoie
nevoie
toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială.
toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială.
Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să acționeze ca fundament pentru învățare,
ca parte a educației pe tot parcursul vieții.
Această prezentare este un prim pas spre utilizarea tehnologiei de către educatoare la grupă sau pentru
derularea activităților online.
În marea majoritate a timpului, utilizarea tehnologiei salvează timp și energie, captându-se ușor atenția preșcolarilor.
Alte beneficii pentru preșcolari:
 un mediu de învățare confortabil dar care necesită suportul adulților/părinților –
acasă.
Un aspect motivant pentru cadrul didactic:
 schimbul de bune practici și asistență din partea colegilor.

Este de dorit ca fiecare unitate de ȋnvăţământ să aiba o abordare unitară şi recomandări pentru cadrele didactice şi
părinţi cu privire la planul de urmat ȋn această perioadă, pentru coerenta desfăşurării procesului educativ.
Au fost identificate foarte multe initiative şi resurse existente, precum şi o uimitoare mobilizare de la nivel personal
până la nivel institutional pentru a surmonta efectele distanţării sociale impuse. Pentru a le putea utiliza, trebuie să
fim informati.
 Utilizarea - ȋn lipsa unor competenţe digitale avansate
 Comunicarea sincronă, dar si asincronă
 Primirea informaţiei pe mai multe canale, rapid, vizibil, ȋntr-o ordine ce facilitează
In cazul utilizării unei receptarea ultimelor informaţii, fără a pierde timp pentru căutarea lor
platforme, este necesar  Evaluarea şi transmiterea unui feedback personalizat
să ne asigurăm că are o  Crearea unor spaţii de colaborare pentru lucrul ȋn echipă şi schimb de materiale
interfaţă prietenoasă şi că  Ȋncărcarea materialelor şi structurarea lor
PERMITE:  Accesul la materiale
 Ȋnregistrarea unui număr suficient de utilizatori ȋn funcţie de nivelul grupei
 Prezenţa simultană, pe platformă, a tuturor utilizatorilor, fără sincope, discontinuităţi,
erori care pot cauza sentimente de frustrare printre cei implicaţi.
IV. INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
APLICAȚII ȘI INSTRUMENTE DIGITALE
care se pot utiliza în facilitarea învățării online și în susținerea grădiniței de acasă
Transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron – Zoom, Google Meet, eTwinning Twinspace
 ZOOM
 este platforma cea mai utilizată
 se creează conturi gratuite pentru profesori
 părinților li se trimite link-ul –
 https://zoom.us
 Google MEET
 se poate accesa doar cu un cont gmail;
 este o platformă de comunicare prin video și chat;
 se crează un link de întâlnire;
 participanții accesează link-ul si pot intra fără să aibă vreun cont, în sesiunea online;
 aceeptă până la 100 participanți gratuit.
 https://meet.google.com/
 eTwinning Twinspace
 accesul la platformă este gratuit și nelimitat
 se crează cont de utilizator conectat cu email-ul personal
 https.etwinning.net
 Jocurile online
 sunt aplicații plăcute de copii deoarece păstrează simțul ludic (Puzzle – cele mai utilizate) –
www.jingsawplanet.com
ALTE INSTRUMENTE DIGITALE:
 CREATOARE ONLINE
 ușor de folosit
 ajută la crearea de colaje, slide-uri, animații, filmulețe
 Cele mai cunoscute: Pizap, Pixl, Kizoa, Animote; https.//www.pizap.com /
 EDITORI DIGITALI
 platform online care găzduiește publicații în format electronic de tipul revistelor, auxiliarelor didactice, materialelor
didactice, cărți.
 Cele mai cunoscute: issun.com, calameo, smore.com; https://issun.com/
 JOCURI DIDACTICE
 instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor online
 Recomandate:
 Wordwall (https://worldwall.net)
 Learningapps (https://learningaps.org)
V. REPERE METODICE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ON-LINE
Cadrele didactice pot folosi resurse sau mijloace de realizare variate, precum şi alternative de
comunicare cu copiii şi părinţii acestora.
Ȋn cadrul grupelor cu program prelungit, cadrele didactice ȋşi ȋmpart atribuţiile privind
identificarea resurselor, elaborarea planificării, distribuirea sarcinior de lucru online, colectarea/oferirea
feedback-ului etc.
Ȋn stabilirea activităţilor didactice şi a materialelor didactice necesare, se va urmări ca materialele
necesare/ce vor fi utilizate de copii, să le fie la indemână/să fie disponibile.

 Menţine legătura cu copiii preşcolari din grupele pe care le conduc, precum şi cu părinţii acestora,
telephonic sau prin alte mijloace, respectiv: e-mail sau diferite platforme şi aplicaţii( Messenger,
CE WhatsApp, Facebook, Zoom, Skype)
FAC  Colaborează cu părinţii şi ȋi informează asupra modalităţilor de organizare a activităţilor suport pentru
ȋnvăţarea online, identificând mijloacele comune pentru comunicare
E
 Selectează resurse educaţionale care vor fi folosite ȋn activitatea cu copiii, cum ar fi:
EDU  Prezentari power point ale unor experimente
CAT  Descrierea ȋn scris a unor jocuri
OAR  Ȋnregistrări audio sau video cu descrierea unor activităţi practice, experimente
EA  Poveşti citite copiilor, etc.
 Elaborează o planificare săptămânală- instrumental care va sigura continuitatea activităţii support
pentru ȋnvăţarea online
 Oferă şi colectează feedback de la părinti şi copii privind activitatea desfăşurată , cu scopul ameliorării
mijloacelor şi a modalităţilor de comunicare
 Colectează unele produse finale realizate ȋn activitatea cu copiii, cum ar fi:
 Fotografii ale desenelor, picturilor, colajelor etc. realizate de copii
 Fotografii cu copiii desfăşurând activităţile propuse, ȋn scopul urmăririi progresului
individual
 Realizează alte tipuri de activităţi pentru procesul instructive-educativ derulat:
 Studiu individual
 Colectare de resurse educaţionale
 Realizare de mareriale suport sau mijloace de ȋnvătămât.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN COMUNITĂȚI
DEZAVANTAJATE CU ACCES LIMITAT LA TEHNOLOGIE
Trebuie să ne asigurăm dacă pot participa toţi copiii:
 există situaţii cand lipseşte tehnologia(lipsa tabletă, computer, smartphone sau conexiune la
internet);
 altă cauză: indisponibilitatea părinţilor etc.

SUGESTII – PLAN DE INTEVENŢIE

RESPONSABILI TERMENE
PAŞI URMĂRIŢI (oameni care sunt (momentele
RESURSE NECESARE PENTRU A FINALIZA
NR. CRT. (sarcini care trebuie îndeplinite responsabili de când vor fi
SARCINILE
pentru a atinge obiectivul) îndeplinirea finalizate
fiecărei sarcini) aceste sarcini)
1 Identificarea preşcolarilor înscriși în Educatoare   - înțelegerea necesităţii și importanței continuării
unitatea şcolară care nu au acces activităţilor didcatice și menținerea continuității
individual la un dispozitiv dedicat pedagogice în beneficiul copiilor;
funcțional (ex. laptop, tabletă, desktop) - comunicarea telefonic cu preşcolarii și
pentru învăţarea online. părinţii/tutorii legali chiar dacă nu toți vor putea
ține pasul, fiind foarte important să le arătăm că
ne preocupă starea fiecăruia și că avem în
2 Cunoaşterea familiilor care nu au un Educatoare  
dispozitiv pentru fiecare copil pe care să continuare așteptări și sarcini clare;
îl poată utiliza pentru învăţarea online. - conceperea unor fișe și activități speciale și
  discuţii cu persoana care are preşcolarul în grijă
săptămânal, pentru a ne asigura că acești copii
continuă să lucreze;
3 Identificarea preşcolarilor care nu au Educatoare   - realizarea unui program de recuperare a
conexiune de internet suficient de materiei pentru copiii care nu dispun de
dispozitive pentru învăţarea online la finalul
puternică pentru a putea suporta
derularea cursurilor online/fie nu au perioadei de desfăşurare a activităţilor online;
deloc conexiune la internet. - luarea în calcul a organizării unei grădiniţe de
vară de recuperare pentru preşcolarii care nu
dispun de dispozitive pentru învăţarea online;
- stabilirea unor practici interne specifice acestei
perioade.
V. REPERE METODICE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ON-LINE
În perioada când desfășurăm activitățile online, COMUNICAREA cu părinții constituie o
prioritate, din perspectiva asigurării desfășurării procesului instructiv-educativ, pentru ca fiecare copil să
beneficieze de educație conform posibilităților și particularităților individuale.

Pentru asigurarea unei comunicări eficiente, este nevoie să știm foarte clar:

CE, CÂT și CUM comunicăm?


 Comunicarea informațiilor de ordin organizatoric (cu privire la
activitățile desfășurate în grădiniță, activități extracurriculare)
 Comunicarea zilnică
COMUNICAREA  Comunicarea săptămânală (transmiterea informațiilor despre
POATE ASIGURA: planificarea activităților instructive-educative/săptămână);
 Comunicarea lunară (transmiterea informațiilor referitoare la
evoluție, progres, alte probleme, consiliere)

Anumite resurse de comunicare nu necesită competențe digitale deosebite (email, site-ul grădiniței,
Facebook sau WhatsApp).Prin mesajele transmise, părinții sunt informați despre conținuturile abordate în
activitățile instructiv-educative, sau pe parcursul unei zile.
Consilierea părinților, informările periodice privind adaptarea/progresele copilului/problemele ivite, pot fi
realizate cu ușurință cu ajutorul unor scrisori de corespondență/jurnalul grupei/întâlniri online.
Reactualizarea unor documente, acorduri, contracte, formatul electronic al acestora poate fi pus la
dispoziția părinților prin intermediul platformelor create/site-ul grădiniței.
Părinții au DREPTUL și OBLIGAȚIA de a participa la procesul de învățare al copilului.
Această mare PROVOCARE rezidă în realizarea angajamentului într-o manieră optimă și într-un
parteneriat solid.
V. REPERE METODICE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ON-LINE

Cooperarea dintre părinți și educatoare, în perioada activităților online, este esențială:


 pentru asigurarea unui mediu securizat;
 pentru a oferi sprijin educational prin intervenții coerente și consecvente.

r n i z ate să :
u
f o r m ațiile f
ai n
im p o rtant c Co
nte
fo a r t e S i tua xtul
Este
cla r e
idere ere aduc ția im nou g
 fie e s c h n c r ed o în pus ene
r ef lecte d guranță și î Co
p r

n e r e z e si nev iii re cărcă ă de m at, ad
 ge oie ușe tură ăs u uc e
de sc em rile mo
aju să
tor. se oționa luate difică
ada lă /a ri
pte și ps ctivită semn
ze i i
rela hică f țile de ficativ
Cum pregătim copiii pentru trecerea de la activitatea tiv o s e
ușo arte m fășur .
directă din grădiniță la activitatea online? r la are ate o
 Vorbind despre ceea ce urmează să se întâmple s chi . nl i n
mb e,
 Explicând de ce este nevoie să rămână acasă ări,
d ar
 Folosind cuvinte cheie de încurajare “Am încredere în au
voi (că veți reuși să rezolvați ”temele” acasă)”,Sigur
va fi bine!...
 Valorificand resursele de comunicare online
VI. DESPRE PRIVITUL LA ECRANE ÎN CAZUL COPIILOR MICI
Copiilor preșcolari, în condiții precum cele pe care le trăim, li se pot propune activități adecvate
folosind diferite dispozitive precum laptop, desktop, tabletă sau telefon.
Cele mai dese astfel de activități intermediate de dispozitive sunt întâlnirile în spațiul virtual cu
colegii de clasă, atunci când se folosesc platforme precum Zoom, Webex, Skype – în funcție de
resursele, infrastructura și competențele digitale ale adulților. Implicarea adultului care acompaniază
copilul alături de acesta este foarte importantă în menținerea atenției copilului, asistarea lui pentru a folosi
tehnologia, dar și pentru a continua activitățile propuse de educatoare

 Se recomandă o atitudine echilibrată în ceea ce privește accesul copiilor la


ecrane, precum diferite dispozitive sau televizor. E de reținut faptul că privitul la
ecrane creează o atitudine mentală pasivă a copilului, inhibă imaginația și nu
contribuie la dezvoltarea gândirii logice, la exersarea construirii frazelor, deci la
dezvoltarea limbajului.
 Promovând echilibrul și o informare corectă, părinții trebuie să știe că privitul la
televizor şi accesul la telefon, tabletă, laptop nu sunt nocive, atâta timp cât nu
T!

sunt folosite în exces şi cât nu suplinesc prezenţa părintelui lângă copil.


ŢI E
NU

 Pentru copiii între 2 şi 5 ani, se recomandă maxim o oră de expunere la


RE D

ecrane, împreună cu părintele, pentru a discuta despre ceea ce au văzut, dar și


pentru a folosi personajele preferate în alte jocuri, desene sau activități. De
asemenea, sunt recomandate pauze de 15-20 de minute între reprizele de
privit la televizor, mai ales dacă se depăşeşte timpul recomandat.
 Tehnologia poate fi folosită în această perioadă și pentru a împărtăși lucrurile pe
care copilul le face cu pietenii, familia sau cu educatoarele online, încurajând în
felul acesta și pe alții să facă același lucru. Copilul se va bucura să vadă
produsele activității lui (desene, construcții sau modelaje) pe ecran, așa cum se
va bucura să vadă și ceea ce au realizat alți colegi.
V. REPERE METODICE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ON-LINE

Atunci când copilul preșcolar se conectează cu colegii de grupă și educatoarea pe o


platformă sincron care permite efectuarea de apeluri video de grup, eventual și vizualizarea
ecranului educatoarei, acesta este un moment al împărtășirii și al bucuriei reîntâlnirii cu
colegii.

 Copiii și părinții sunt încurajați să fie punctuali și nu întârzie la


conectarea anunțată pe platformă.
 Microfonul se pornește atunci când copilul are ceva de spus și se
închide după intervenție.
 Intervențiile copilului ar trebui să fie scurte și concise, dar acest
Ca și în sala de lucru se obține în timp!
grupă, copiii au  Atunci când copilul a încheiat comunicarea, este învățat să spună:
nevoie de sprijinul Gata!
 Dacă este cineva care are nevoie de timp pentru a se hotărî să
adulților pentru a
pornească camera de luat vederi, acest lucru e bine să fie permis
respecta regulile (și de părinți, nu numai de educatoare). Copiii au nevoie să se
pentru o bună acomodeze cu aceste dispozitive, dar și să-și vadă colegii și
desfășurare a educatoarele în acest mediu și să fie văzuți.
activității:  Copiilor trebuie să li se comunice cât durează activitatea și care
este scopul ei.
 Ca să-și mențină interesul, copiii trebuie să facă ceva concret în
cadrul acestor întâlniri, de exemplu să prezinte pe rând jucăria
favorită sau o lucrare/construcție pe care au realizat-o și să ofere un
feedback/ o întrebare celui care prezintă.
V. REPERE METODICE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ON-LINE

Criza provocata de virusul COVID-19 a impus continuarea demersului educativ ȋn


mediul online. Situaţia nouă, neprevăzută, a condus la transpunerea activitatii didactice din
mediul deschis, prietenos şi generos al grădiniţei, ȋn mediul virtual, ȋn care interacţiunea
este limitată, atât din punct de vedere fizic, cât mai ales afectiv.

Întâlnirile online sunt binevenite de 2-3 ori pe săptămână, astfel încât să nu îi


obosească pe copii și să permită familiei să-și desfășoare activitățile zilnice.
Dispozitivele digitale sunt unele dintre mijloacele de învățare la preșcolari.

 lucrul cu cartea și cu alte materiale tipărite pe care educatoarea


grupei le-a trimis copiilor;
 jocul cu materiale concrete din spațiul casei (inclusiv desenul sau
Expunerea la ecrane a
scrierea cu degetul sau bețișoare în tăvițe cu
copiilor preșcolari fiind
nisip/făina/griș/orez/linte, precum și realizarea de obiecte creative
limitată,
din material reciclate – role de la hârtie igienică, ambalaje din
învățarea va fi completată de:
carton, sticle de plastic);
 participarea la activitățile casnice, de la ajutorul acordat la
bucătărie la curățenia în camera sau în casă.

Specialiştii afirmă că, ȋn perioada copilăriei, expunerea prelungită la stimulii vizuali ai ecranelor
(televizor, telefon, calculator) are consecinţe negative asupra dezvoltării armonioase a copiilor.

Timpul petrecut ȋn faţa ecranelor vitregeşte copilul de alţi stimuli mai mportanţi cum ar
NT! fi:
R TA  Interacţiunea socială
PO  Satisfacerea nevoii de joc
IM
 Manifestarea creativităţii, etc.
VII. DESPRE... PREDAREA LA DISTANŢĂ

CUM DEVENIM CREATIVI CU LOGISTICA?


CARE SUNT BENEFICIILE SCHIMBĂRILOR
Care sunt elementele logistice care trebuie
PRIN CARE TRECEM PENTRU
schimbate/s-au schimbat în trecerea la învățarea la
COMUNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ?
distanță:
 Distribuirea rapidă a materialelor
Starea noastră emoțională?
 Prezența părinților la activitățile online alături
Canalul de comunicare?
de copii
Programul de lucru/timp alocat?
 Observarea timpului de lucru al propriilor
Resurse tehnologice de acasă?
copii 
Relații cu părinții? 

CUM SPRIJINIM ACTIVITĂȚILE ONLINE, ÎN CE PRESUPUNE ÎNVĂTAREA LA DISTANŢĂ?


 Etapă nouă și specifică în organizarea procesului
BENEFICIUL COPIILOR?
educațional
 Regândirea conținuturilor de predat  Alternativă importantă de reformare a întregului
 Abordarea, consilierea și responsabilizarea sistem educațional tradițional
părinților  Dezvoltarea competențelor
 Propunerea/stabilirea unui program zilnic de  Elementele care au funcționat bine în cadrul
învățământului de la distanță, pot servi drept repere
învățare/comunicare
pentru îmbunătățirea învățământului tradițional,
 Implicarea consilierului (dacă este necesar) organizat la școală.

COPIII ÎNVAȚĂ DIN IUBIRE, PRIN CONECTARE CU


ADULȚII DIN VIAȚA LOR, ASTFEL ÎNCÂT, MAI
IMPORTANT DECÂT CE ÎNVAȚĂ ESTE MODUL ÎN
CARE ACEȘTIA SE SIMT:
OCROTIȚI, IUBIȚI, ÎN SIGURANȚĂ!
VIII. PROVOCĂRI. AVANTAJE. DEZAVANTAJE. RECOMANDĂRI
P
R  Părinții care s-au mutat cu munca în mediul online și acordă mai puțin timp copiilor
O  Lipsa sau insuficiența dispozitivelor de pe care să se poată realiza învățarea online
V  Timpul excesiv petrecut cu copiii pe dispozitivele electronice cu efecte negative asupra stării lor
O de sănătate
C  Copiii cu nevoi speciale sunt greu de atras spre acest tip de activitate
Ă  Actiunea directă cu copiii în acest moment o gestionează părinții, care, nu pot lua locul
RI educatoarei. Să nu uităm, ei nu sunt dascăli!
 Lipsa de preocupare a părinților față de programul/activitatea copiilor.

Oferă o alternativă la clasele tradiționale.


Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă.
AV Copiii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare.
A Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ.
NT Dezvoltarea la copii, a competențelor digitale.
AJ Comunicare transparentă și rapidă cu părinții și copiii.
E Dezvoltarea lucrului în echipă.
Dezvoltarea unor relații de încredere prin oferirea de feedback onest și la timp fată de activitatea
copiilor.
Dovezile trimise de părinți, respectiv lucrări, filmulețe cu activităților derulate acasă cu copiii, ne
arată că relațiile părinți-copii devin mai strânse.
Mediul de acasa este explorat și transformat, la sugestiile educatoarei.
Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și
autodisciplina.
VIII. PROVOCĂRI. AVANTAJE. DEZAVANTAJE. RECOMANDĂRI
DEZAVAVANTAJ
E  Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune
față în față reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de
învățare, în timp ce educația în clasă vine cu interacțiunea umană. Prin
interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască respectul de
sine și încrederea și maturitatea emoțională.
 Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața
profesorilor și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia
trebuie să le cunoască, astfel a crescut și volumul lor de muncă.
 Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate.
 Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare
online.
 Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice.
 Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis.
 Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea
practică.

R
E  Asigurarea coerenței în activitatea online cu copiii și respectarea regulilor stabilite cu grupul țintă;
C  Discuții sincere despre conținuturi, preocupări, informații, împreună cu părinții (discuții directe sau
O chestionare);
M  Identificarea unor strategii, pârghii, modalități de ancorare în activitățile online cu cei mici prin
A intermediul părinților, agreate de comun acord, cu referire la:
N o conținuturi/informații transmise
D o selectarea atentă a materialelor transmise (calitatea, raportarea la tema parcursă)
Ă o obținerea de feedback din partea părinților în legătură cu:
RI  învățarea online, în această perioadă;
 resurseletehnologice și temporale de care dispun în această perioadă.

S-ar putea să vă placă și