Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Facultatea de Drept
Specializarea: Administraţie Publică Europeană

COMENTARIU AL REGULAMENTULUI
(CE) NR. 1896/2006,
de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată prin prisma principiilor
de drept internaţional privat

Coordonator ştiinţific:
Conf. univ. dr. ADRIAN CIRCA
Absolventă:
CHERCIU ANDREEA
STRUCTURA LUCRĂRII

Proiectul de diplomă este structurat pe 3 capitole şi anume:


CAPITOLUL I
 Domeniul de aplicare al Regulamentului
 Scopul Regulamentului
 Obiectul Regulamentului
 Domeniul de aplicare
 Litigii transfrontaliere
CAPITOLUL I II
 Cererea de somaţie europeană de plată
 Examinarea cererii europene de plată
 Completări şi rectificări
 Respingerea cererii
 Emiterea unei somaţii europene de plată
CAPITOLUL III
Procedura somaţiei de plată în ţările europene
Etapele procedurii europene a somaţiei de plată
INTRODUCERE

Tema proiectului meu este denumită: „COMENTARIU AL


REGULAMENTULUI (CE) NR. 1896/2006, de instituire a unei proceduri
europene de somaţie de plată prin prisma principiilor de drept internaţional
privat” şi este rezultatul curiozităţii mele şi al unei provocări.
Motivul alegerii acestei teme derivǎ din dorinta de documentare cu privire la
problematica deosebit de complexă cu privire la recuperarea rapidă şi eficientă a
creanţelor a operatorilor economici din Uniunea Europeană, deoarece întârzierile
la plată constituie una dintre principalele cauze de insolvenţă cu efecte
dezastruoase, mai cu seamă asupra întreprinderilor mici şi mijlocii și provoacă
pierderea a numeroase locuri de muncă.
Pentru aceste motive, institutiile cu competenta in domeniu (Parlamentul
European şi Consiliul Uniunii Europene) au adoptat, in anul 2006, Regulamentul
nr. 1896 din 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată.

,
Scopul principal al Regulamentului (CE) NR. 1896/2006

 simplificarea, accelerarea și reducerea costurilor litigiilor


transfrontaliere referitoare la creanțele pecuniare necontestate
prin instituirea unei proceduri europene de somație de plată;

şi

 asigurarea liberei circulații a somațiilor europene de plată în


cadrul tuturor statelor membre, prin stabilirea unor standarde
minime care să înlăture obligaţiile unei proceduri intermediare
în statul membru de executare.
Domeniul de aplicare

 Prezentul regulament se aplică în materie civilă şi comercială în


litigiile transfrontaliere, indiferent de natura instanţei.
 Acesta nu reglementează materia fiscală, materia vamală sau materia
administrativă, nici răspunderea statului pentru acţiuni sau omisiuni
comise în exercitarea puterii publice(„acta jure imperii”).
 Sunt excluse de la aplicarea prezentului regulament:
 regimurile matrimoniale, testamentele şi succesiunile;
 falimentele, concordatele şi alte proceduri similare;
 asigurările sociale;
 creanţele care decurg din obligaţii necontractuale, cu excepţia
situaţiilor în care acestea au făcut obiectul unui acord între părţi sau
există o recunoaştere a datoriei;
 Acestea se referă la datorii lichide care decurg din proprietatea comună
asupra unui bun;
 În sensul prezentului regulament, prin „stat membru” se înţelege toate
statele membre cu excepţia Danemarcei.
Litigii transrontaliere
 Un litigiu transfrontalier este un litigiu în care cel puțin una
dintre părți trăiește într-o țară a UE diferită de cea în care se
introduce cererea pentru o somație.

 Momentul la care se apreciază caracterul transfrontalier al


unui litigiu este cel la care se introduce cererea de somaţie
europeană de plată în conformitate cu prezentul regulament.
Procedura europeană a somaţiei de plată

 Procedura europeană a somaţiei de plată este o procedură urgentă şi sumară,


lipsită de caracter contencios, bazată pe formulare standard, care a fost
instituita prin Regulamentul (CE) NR. 1896/2006 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 12 decembrie 2006.
 Pentru declanşarea procedurii somaţiei de plată trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:

 Existenţa unui litigiu transfrontalier de natură civilă sau comercială


 Existenţa unei creanţe lichide şi exigibile la data introducerii cererii
 Creanţa să nu fie contestată de către comerciant
Etapele procedurii europene a somaţiei de plată

 Etapa I - Introducerea unei cereri de somaţie europeană de


plată

 Etapa a II-a - Completări şi rectificări

 Etapa a III-a - Emiterea unei somaţii europene de plată

 Etapa a IV-a - Comunicarea sau notificarea unei somaţii


europene de plată pârâtului

  Etapa a V-a - Opoziţia la o somaţie europeană de plată


 Etapa I - Introducerea unei cereri de somaţie europeană de
plată

 Cererea de somaţie europeană de plată se introduce utilizându-se formularul de tip A


din anexa 1 a Regulamentului.
 Cererea conţine următoarele elemente:
 numele şi adresa părţilor şi, după caz, ale reprezentanţilor acestora, precum şi ale
instanţei sesizate;
 valoarea creanţei, şi după caz, dobânzile, penalităţile contractuale şi costurile;
 în cazul în care se cer dobânzi la creanţă, rata dobânzii şi perioada pentru care se
cer aceste dobânzi, cu excepţia cazului în care la principal se adaugă automat
dobânzi legale în temeiul legislaţiei statului membru de origine;
 cauza acţiunii, inclusiv descrierea circumstanţelor invocate ca temei al creanţei şi,
după caz, a dobânzilor cerute;
 O descriere a elementelor de probă în sprijinul creanţei;
 temeiul competenţei;
 caracterul transfrontalier al litigiului în sensul articolului 3.
 Cererea se introduce pe suport de hârtie sau prin orice alt mijloc de comunicare
acceptat de statul membru de origine şi care poate fi utilizat de instanţa de origine,
inclusiv pe cale electronică.
Etapa a II-a - Completări şi rectificări

 Instanţa sesizată cu o cerere de somaţie europeană de plată examinează, în cel mai scurt
termen, dacă sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate şi dacă cererea este întemeiată.
 În cazul în care formularul de cerere nu conţine toate informaţiile necesare, instanţa oferă
reclamantului posibilitatea de a completa sau de a rectifica cererea într-un anumit termen, cu
excepţia cazului în care aceasta este în mod vădit nefondată sau inadmisibilă. În  acest sens, se
va folosi formularul B din anexa II din regulament.
 În cazul în care condiţiile prevăzute sunt îndeplinite numai pentru o parte a cererii, instanţa poate
propune modificarea cererii. În acest sens, se va folosi formularul C din anexa III din regulament.
 Reclamantul este invitat să accepte sau să refuze o propunere de somaţie europeană de plată
pentru suma stabilită de instanţă într-un anumit termen. Reclamantul trebuie să fie informat cu
privire la consecinţele deciziei sale. Reclamantul transmite răspunsul său prin intermediul
formularului tip.
 În cazul în care reclamantul acceptă propunerea instanţei, aceasta emite o somaţie europeană
de plată pentru partea din cerere care a fost acceptată. În cazul în care reclamantul refuză
propunerea, instanţa respinge în întregime cererea de somaţie europeană de plată.
 Instanța informează reclamantul cu privire la motivele pentru care cererea sa a fost respinsă
utilizând formularul D (anexa IV). Respingerea cererii nu poate fi atacată cu recurs. Totusi,
respingerea cererii nu îl împiedică pe reclamant să-și valorifice creanța   printr-o nouă cerere de
somație europeană de plată sau prin orice altă procedură prevazută de legislația unui stat
membru al UE.
Etapa a III-a - Emiterea unei somaţii europene de plată

 În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de introducere a unei


cereri de somație europeană de plată, instanța emite somația în
cel mai scurt termen și, în principiu, în termen de treizeci de
zile de la introducerea cererii. În calculul termenului de treizeci
de zile nu este cuprins și termenul necesar reclamantului pentru
a completa, rectifica sau modifica cererea .
 Somația europeană de plată este emisă numai pe baza
informațiilor furnizate de reclamant și nu este verificată de
către instanță. Somația devine executorie, cu excepția cazului în
care pârâtul face opoziție la aceasta pe lângă instanța de origine.
Etapa a IV-a - Comunicarea sau notificarea unei somaţii europene de plată
pârâtului

 O somație europeană de plată este comunicată sau notificată pârâtului în conformitate cu


legislația națională a țării în care se efectuează comunicarea sau notificarea. Regulamentul
stabilește norme procedurale minime pentru comunicarea sau notificarea cu sau fără confirmare
de primire din partea pârâtului.
 » Comunicarea sau notificarea însoțită de confirmare de primire:

  Pârâtul semnează o confirmare de primire care conține data primirii


 Persoana competentă care a efectuat comunicarea sau notificarea semnează un document datat,
care menționează că pârâtul a primit actul sau că a refuzat să-l primească fără niciun motiv
legitim.
 Pârâtul semnează și trimite înapoi o confirmare de primire datată atunci când primește somația
europeană de plată prin poștă sau prin mijloace electronice.
 Comunicarea sau notificarea neînsoțită de confirmare de primire:
  la adresa personală a pârâtului sau unor persoane care locuiesc sau sunt angajate la această
adresă.
 În cazul în care pârâtul desfășoară o activitate independetă sau este persoană juridică, în
localurile comerciale ale pârâtului, unor persoane angajate de acesta.
 Somația se depune fie în cutia poștală a pârâtului, fie la un oficiu poștal sau la autoritatea
publică competentă precum și o comunicare scrisă cu privire la această depunere în cutia poștală
a pârâtului, menționând natura juridică a actului sau prin mijloace  electronice cu confirmare de
primire automată, cu condiția ca pârâtul să fi acceptat în prealabil acest mod de comunicare sau
notificare.
Etapa a V-a - Opoziţia la o somaţie europeană de plată

 Pârâtul poate face opoziție la instanța care a emis somația de plată. Opoziția
trebuie să fie trimisă în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării
somației europene de plată.
 Când un pârât face opoziție, procedura civilă de drept comun continuă în fața
instanțelor competente din țara UE în care s-a emis somația europeană de plată,
cu excepția cazului în care reclamantul nu dorește continuarea procedurii.
 Pârâtul poate să ceară o reexaminare a somației europene de plată în fața
instanței competente după expirarea termenului de 30 de zile pentru a face
opoziție, dacă:
 somația de plată a fost comunicată sau notificată fără confirmare de primire de
către pârât și nu în timp util pentru a pregăti apărarea;
 pârâtul a fost împiedicat să-și conteste creanța din cauze de forță majoră sau din
cauza unor circumstanțe extraordinare;
 somația de plată a fost emisă în mod vădit eronat.
 În cazul în care instanța respinge cererea pârâtului, somația europeană de plată
rămâne valabilă. În cazul în care, pe de altă parte, instanța hotărăște că
reexaminarea se justifică, somația europeană de plată devine nulă și neavenită.
Jurisprudenţă – Procedura europeană a somaţiei de plată
 

 Speţă:
 Litigiul principal avea la bază cesionarea, de către un pasager, prin contract, a drepturilor sale la
compensaţie pentru întârzierea unui zbor, către Flight Refund, societate specializată în recuperarea
acestui tip de creanţe şi care a depus, la un notar maghiar, o cerere de somaţie europeană de plată
împotriva Deutsche Lufthansa, ca urmare a întârzierii cu peste trei ore a zborului LH 7626 care asigura,
potrivit informaţiilor furnizate acestui notar, legătura dintre aeroporturile din Newark (Statele Unite) şi
London Heathrow (Regatul Unit).
 Notarul menţionat a admis această cerere şi a emis o somaţie de plată împotriva Deutsche Lufthansa fără
să fi determinat locul încheierii contractului, pe cel al executării acestuia, pe cel al apariţiei faptei
prejudiciabile sau pe cel al sediului operatorului de transport prin grija căruia a fost încheiat contractul şi
nici destinaţia zborului în cauză. Acelaşi notar s-a declarat competent să emită această somaţie de plată în
temeiul articolului 33 din Convenţia de la Montreal, pentru motivul că Ungaria este stat parte la această
convenţie.
 Deutsche Lufthansa a făcut uz de dreptul său de opoziţie la respectiva somaţie şi a arătat că nu opera
legătura aeriană la care Flight Refund făcuse referire în cererea sa de emitere a unei somaţii, operatorul
de transport aerian efectiv care exploata legătura în cauză fiind, în opinia sa, compania aeriană United
Airlines, Inc.
 Întrucât reprezentantul Flight Refund a declarat, la invitaţia notarului în cauză, că nu putea desemna
instanţa naţională competentă în urma trecerii de la procedura europeană de somaţie de plată la procedura
civilă de drept comun, acest notar s-a adresat Kúria (Curtea Supremă), pentru ca aceasta să desemneze
respectiva instanţă competentă teritorial, întrucât nu putea, în temeiul dispoziţiilor pertinente ale Codului
de procedură civilă şi în lumina informaţiilor de care dispunea, să identifice această instanţă.