Sunteți pe pagina 1din 11

Atenția Gândirea

și

Creativitatea

Dr. STĂNIȘ LOREDANA


Atenția
Atenţia este fenomenul psihic de activare selectivă, concentrare şi orientare a
energiei psihonervoase în vederea desfăşurării optime a activităţii psihice.

Atenția este un fenomen psihic ce susține


energetic activitatea ,funcție prin care se
modulează tonusul nervos necesar pentru
desfășurarea celorlalte procese si structuri psihice
Modalitate de manifestare si functionare a
constiintei.
Caracterizare
Atenția generează selectivitatea reflectării(esti atent
la ceva si neatent la altceva )
Atenția presupune orientare, care se declanșează
spontan la început, dar poate fi dirijat voluntar,
prin intermediul cuvântului
Nu dispune de continut informational specific si ea
este actor dinamogen(sustine energetic)si selective
Atenția
Atenția implică și alte stări
neurofuncționale:
Starea de veghe:
opusul stării de somn
se caracterizează prin faptul că scoarța
cerebrală este activă difuz, iar omul este în
stare de contemplare generală, de așteptare
pasivă;
Starea de vigilență:
explorarea generală a mediului, așteptarea și
căutarea a ceva încă nedefinit
pregătește atenția
Atenția (propriu-zisă):
este mai mult decât vigilență, însemnând
încordare, căutare, fixare asupra ceva anume
Atenția
Atenţia involuntară
este neintenționată, spontană (forma simplă, prezentă și la animale)

Atenția
Este declanșată de:
 
Factori externi:
intensitatea deosebită a unui stimul noutatea, neobișnuitul unui stimul apariția și dispariția
bruscă a unui stimul, gradul de complexitate a unui stimul

Factori interni:
interesul pentru un obiect, actualizarea unor motive trăirea afectivă pozitivă a relației cu
obiectul

Volun Postvol
Atenția voluntară
este intenționată,realizată cu efort voluntar, autoreglată conștient.
Este favorizată de respectarea unor condiții:stabilirea cât mai clară a scopului;scoaterea în

tară untarăevidență a activității;stabilirea momentelor activității și sublinierea celor dificile;realizarea


unor ambianțe favorabile de lucru;eliminarea sau diminuarea factorilor perturbator;

Atenția post voluntară


 
reprezintă deprinderea de a fi atent ,rezultă din utilizarea repetată a atenției voluntare
Este un nivel superior de manifestare a atenției, pentru că este la fel de bine organizată ca și
cea voluntară, dar, în virtutea automatismelor implicate nu necesită încordare obositoare.
Insușirile atentiei-se dobandesc prin utilizarea timp mai indelungat a atentiei la un anumit
nivel cantitativ Odata dobandite, ele pot facilita desfasurarea atentiei, ceruta de adaptarea
la ambitie si activitati variate omului
 
Gândirea
Gândirea este procesul psihic de reflectare
mijlocită şi generalizat-abstractă - sub forma
noţiunilor, judecăţilor şi raţionamentelor - a
însuşirilor comune, esenţiale şi necesare ale
obiectelor şi a relaţiilor legice, cauzale între ele .

Fiind procesul de cunoaştere


de rangul cel mai înalt, care
asigură pătrunderea în esenţa Caracterul mijlocit al gândirii- constă în aceea că ea
lucrurilor, înţelegerea relaţiilor operează nu direct asupra realităţii, ci asupra informaţiei
logice dintre acestea, furnizate de percepţii şi reprezentări.
explicarea şi interpretarea lor,
şi care face posibilă rezolvarea
problemelor complexe, de Caracterul general-abstract al gândirii -rezidă în
ordin teoretic şi practic, aceea că ea se desfăşoară permanent în direcţia
gândirea ocupă un loc central evidenţierii însuşirilor generale şi esenţiale ale obiectelor
în sistemul psihic uman. şi fenomenelor, şi a subordonării diversităţii cazurilor
particulare unor modele ideale generale – noţiuni,
principii, legi
Gândirea
Funcțiile gândirii
Gândirea are o funcţie cognitivă, având rolul
esenţial în cunoaşterea abstractă, formală a realităţii.
În baza acestei funcţii, gândirea realizează trecerea
dincolo de aparenţă la esenţă, dincolo de formă la
conţinut.
O a doua funcţie este cea adaptativ reglatorie.
Gândirea are un rol central în sistemul psihic uman.
Pe de o parte, gândirea valorifică rezultatele celorlalte
activităţi şi procese psihice, fiind multiplu mijlocită.
Analiz
Concre a Pe de altă parte, gândirea valorizează, dezvoltă şi
tizarea
perfecţionează celelalte procese psihice. În acest
Sintez
mod, se dezvoltă formele complexe ale percepţiei şi
a observaţia, reprezentările generale, memoria logică,
imaginaţia reproductivă, motivaţia cognitivă etc.
Abastra  Gândirea este procesul psihic care dispune de cel
cti zarea
mai vast sistem de structuri operatorii, fiind procesul
psihic maximal operaţionalizat.
Comp  Operaţiile fundamentale ale gândirii sunt:
aratia
Genera
lizarea
Gândirea

Gândirea se organizează ca un sistem multifazic, întinzându-


se pe toate cele trei coordonate temporale: trecut, prezent şi
viitor. Ea realizează o permanentă corelare între diversele
momente şi stări ale obiectului: foloseşte informaţia despre
trecutul obiectului pentru a explica prezentul lui, integrează
informaţia despre trecutul şi prezentul obiectului pentru a
determina starea lui în viitor. Ea realizează o reflectare de tip
predictiv, anticipativ, pe lângă funcţia interpretativ-
explicativă, dobândind şi o funcţie creatoare: elaborarea de
modele, proiecte şi planuri ideale pe baza cărora, în cursul
activităţii practice, se realizează noi obiecte, noi configuraţii
ale mediului înconjurător.
Având în vedere complexitatea
fenomenului creativităţii, în 1981 Al.
Roşca arată că este greu de formulat o
definiţie unanim recunoscută.. În
sens larg, putem considera
creativitatea ca pe un fenomen
general uman, forma cea mai înaltă a
activităţii omeneşti.
În sens restrâns, putem distinge patru
accepţiuni ale termenului de
creativitate: ca produs; ca proces; ca
potenţialitate general umană, ca
abilitate creativă; ca dimensiune
complexă de personalitate (M. Zlate,
1994).
Factorii creativității Factorii
În descrierea şi calificarea factorilor stimulativi
pentru creativitate, vom apela la taxonomia, la
ierarhia descrisă de A. Munteanu, în 1994, care ni
Factori sociali
se pare a fi dintre cele mai complete şi care
vorbeşte de trei mari categorii de factori:
psihologici, biologici, sociali (A. Munteanu, 1994).
psihologici Conditiil Cond
e socio- itiile
economi
e si educ
culturale
ative

Noni Aptidui
Intele nile
ntele special
ctuali
ctuali e
Creativitatea artistică
Creativitatea ştiinţifică Creativitatea tehnică
În artă şi literatură se consideră că sunt
Între creativitatea tehnică şi cea manevrate toate cele patru tipuri de
Al. Roşca şi B. Zorgo arătau că ştiinţifică există relaţii de
aptitudinea tehnică se organizează pe informaţii stocate şi care pot fi reactualizate
intercondiţionare, întrucât tehnica este prin intermediul unor noi conexiuni:
mai multe nivele, de la cele inferioare influenţată de cuceririle ştiinţei, şi de
la cele superioare, astfel: asemenea, asigură condiţiile necesare • informaţii figurale sau senzorial-
 caracteristicile senzorio-motorii, cum pentru aplicarea conceptelor şi a perceptive; de exemplu, informaţii
sunt acuitatea vizuală, auditivă, teoriilor ştiinţifice. Studiindu-se mulţi vizualfigurale (importante în pictură,
tactilă, viteza de reacţie, precizia în inventatori şi inovatori cu rezultate grafică, sculptură, desen) şi cele
mişcări; remarcabile, cu brevete şi medalii la auditivfigurale ( implicate în poezie, arta
 capacităţile perceptiv-spaţiale, ca competiţii internaţionale, s-a conturat coregrafică, muzică);
uşurinţă şi corectitudine în receptarea următorul tablou al motivaţiei acestora
constantelor perceptive; spirit de (M. Moldoveanu, 2001): • informaţii semantice, caracteristice
observaţie pătrunzător, reprezentare •dorinţa de perfecţionare a abilităţilor poeziei, prozei, dramaturgiei, criticii
spaţială; creative; literare;
 gândirea practică, este nivelul •dorinţa de depăşire a rutinei
superior pentru creativitatea tehnică. • informaţiile simbolice, implicate în
profesionale;
pictura şi sculptura, mai ales din arta
•dorinţa de a-şi depăşi condiţia socială; modernă;
•nevoia de obiectivare a talentului şi
aptitudinilor; • informaţiile comportamentale utile pentru
•aspiraţia către promovare profesională; actorie, beletristică, sculptură, pictură,
Bibliografie
CRETU, TINCA, Psihologia educatiei. Bucuresti, Ed. Credis, 2004
MALIM, T.,Procese cognitive. Bucuresti, Ed.Tehnica, 1999
ZLATE, M.,Psihologia mecanismelor cognitive.Iasi, Polirom, 1999
Zară, I., Creativitatea, o resursă inteligentă. Managementul stimulării şi valorificării, Centrul Tehnic Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2003.
Amabile, T., Creativity in context. Update to Social Psychology of Creativity, Westwiew Press, Boulder, Colorado,
1996

Moraru, I., Ştiinţa şi filosofia creaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Creativitate

S-ar putea să vă placă și