Sunteți pe pagina 1din 20

Tema 5: Organizațiile și

legitățile de funcționare
Lector universitar: Bivol Elena
Structura temei:

1) Întreprinderea – celulă de bază a economiei;


2) Organizarea procesuală și structurală;
3) Funcțiile procesului managerial.
Întreprinderea – celulă de bază a economiei

Întreprinderea este o organizație umană


în care se combină factori de producție
în vederea obținerii de bunuri și servicii.
Ea reprezintă un agent economic,
persoană juridică, în care elementele de
natură materială, financiară și umană se
combină în scopul realizării unor
obiective.
Întreprinderea – celulă de bază a economiei

organism social
organism tehnico-productiv
organism economic
organism stabil
organism dinamic
organism complex
organism cu reglare proprie
Organizarea procesuală şi structurală a
întreprinderii
Factorii care influenţează structura
organizatorică
Întreprinderile se pot clasifica

a) după natura activității, există:


• întreprinderi de producție (industriale, agricole, de construcție, etc.);
• întreprinderi prestatoare de servicii (comerciale, bancare, de
transport, etc.);
b) după forma de proprietate pe baza căreia se constituie, există:
• întreprinderi publice (de tipul regiilor autonome);
• întreprinderi private (de forma societăților comerciale);
• întreprinderi mixte.
Resursele atrase

material-
naturale
tehnice

financiare umane

informaționale
Organizarea procesuală și structurală

• Organizarea reprezintă un proces esențial al activității într-o întreprindere


și depinde de capacitatea întreprinzătorului de a asigura gruparea
proceselor de muncă pe formații de lucru, compartimente pentru
simplificarea realizării lor și creșterea eficienței.
• H. Fayol definește procesul de organizare prin aprovizionarea întreprinderii
cu resursele necesare pentru funcționarea ei: materii prime, utilaje, bani și
personal.
• Organizarea procesuală grupează activitățile după criterii de omogenitate și
complementaritate în funcțiuni.
• Funcțiunea întreprinderii reprezintă un ansamblu de activități omogene sau
complementare, respectiv identice, asemănătoare sau înrudite care au o
logică în manifestarea lor propriu-zisă și contribuie la o mai bună gestionare
a resurselor și creșterea eficienței de ansamblu a întreprinderii.
Funcțiunile întreprinderii

Funcțiunea de cercetare-dezvoltare

Funcțiunea de producție

Funcțiunea comercială

Funcțiunea financiar-contabilă

Funcțiunea de personal
Structura organizatorică

Structura organizatorică desemnează un ansamblu de subdiviziuni organizatorice


constituite prin gruparea unor activități corelate în vederea funcționării
normale a întreprinderii precum și relațiile care se manifestă între acestea.
Componentele structurii organizatorice sunt:
• postul;
• funcția;
• ponderea ierarhică;
• compartimentul;
• nivelul ierarhic;
• relațiile organizatorice.
Relații organizatorice

De De De
autoritate control cooperare
Principii de concepere a structurii
organizatorice
supremației obiectivelor și unității de acțiune

aprofundării conducerii de producție

unității de conducere

interdependenței minime

economiei de comunicații

economiei de personal
Structura organizatorică

Structura organizatorică a firmei se exprimă în cîteva documente esențiale pentru


funcționarea normală a activității și anume: organigrama, regulamentul de organizare și
funcționare și fișa postului.
a) Organigrama este o reprezentare grafică a structurii organizatorice sub forma unor cadrane
corelate care exprimă relațiile organizatorice dintre diverse organisme ale întreprinderii.
b) Regulamentul de organizare și funcționare este o detaliere a structurii organizatorice în
care se includ atribuțiile, competențele și responsabilitățile specifice funcțiilor existente în
întreprindere.
c) Fișa postului este documentul care descrie toate elementele activității unui salariat sub
forma aspectelor specifice: denumirea postului, obiectivele, sarcinile, autoritatea,
responsabilitatea, relațiile la care se supune, etc.
Funcțiile procesului managerial
Funcția de previziune
Principalele instrumente de previziune:
Diagnoza
Prognoza
Planificare
Planul
Programarea
Funcțiile procesului managerial
Funcția de organizare
Principalele instrumente de organizare:

Autoritatea
Responsabilitatea
Răspunderea
Delegarea
Centralizarea-decentralizarea
Funcțiile procesului managerial
Funcția de coordonare
Formele coordonării practicate:

Bilaterală Multilaterală
Funcțiile procesului managerial
Funcția de antrenare
Genuri de activități de antrenare:

Comanda Motivarea
Funcțiile procesului managerial

Funcția de evaluare și control


Tipuri de control:
Participativ Ierarhic-specializat

Ierarhic

Financiar

Bugetar

Tehnic de calitate
Întrebări și exerciții