Sunteți pe pagina 1din 3

D ISCIPLINA: Teoria și metodologia instruirii

AN II - SEM. I
Format denumire document: IEȘAN N. ANGELA DANIELA;
AN.II; sem. I TMI.docx
1. Completaţi tabelul de mai jos:
Parametri de analiză Didactica tradiţională Didactica modernă Didactica postmodernă

Încadrare istorică sfârșitul sec.XIX –prima A doua jumătate a sec.XX- zilele


secoleleXVII-XIX
jumătatea sec.XX noastre
-sursa principal acunoașterii
Teoria/Psihologia cunoaşterii pe care s-a -sursa principal a cunoașterii o
-sursa principal a cunoașterii o este acțiunea
fundamentat reprezintă strategiile didactice (
reprezintă percepția determinatăpsihologic(
centrul tehnocentrist)
curentul psihocentrist)
Este o didactică centrată pe profesor sau pe
Este o didactică centrată pe Este o didactică centrată pe Este o didactică centrată pe elev-
elev? profesor elev profesor

Este o didactică centrată pe predare, învăţare


Este o didactică centrată pe Ese o didactică centrată pe Este o didactică centrată pe predare
sau evaluare? predare predare –învă țare - învățare - evaluare
-se realizează prin aprecierea și -se
măsurarea cunoștințelor elevului realizează prin aprecierea și -prin raportarea la criterii de
Evaluarea și se pune accent pe aspectul măsurarea capacităților și se evaluare ( sumativă, inițială ,
cantitativ (cît de multe pune accent pe elemente de continua, sumativă)
informații deține elevul ) ordin calitativ
Raportul informativ-formativ -prin conținut științific -prin conținut psihologic -prin autodirijarea învățării
Strategii didactice -metode
-individuale -metode de simulare
interactive de grup
- -Brainstormingul (ciorchinele,
Modele de instruire utilizate -expunerea, exrcițiul, problematizarea, modelarea, Mozaicul, Lotusul, Pălăriile
demonstrația, conversația instruirea programată, gînditoare, Explozia stelară)
algoritmizarea -jocul didactic
-dirijarea
Stiluri didactice -dirijarea autoritară a învățării psihologică sau socială a -autodirijarea învățării
învățării
-J. Dewey, Maria
Nume de pedagogi reprezentativi -J.A. Comenius, J. F. Herbart, Montessori, Alfred Binet, F. -Peaget, R.Cousinet, Bruner,
J.H.Pestalozzi W. Frobei, T. Brameld, E. GagneVăgotschi
Durkheim
NONFORMALĂ Cunoștințe de
Programe și
Formală bază
manuale
școlare
Behaviorist
Forme Integratist
Informală
generale ale
instruirii Conținuturi
Școlară generale
Modele Cognitivist
Nonformală
Strategii

Informal INSTRUIREA Instrumente


ă Formele
Cunoștințe,
Educație priceperi,
formală și RELAȚI deprinderi,
Forme Ca produs
nonformală A valori, atitudini,
generale
competențe
Educație
informală EDUCAȚIA ÎNVĂȚAREA
Ca funcție
Metodologi Condiții
a externe
Ca proces
Educație Finalități
intelectuală,
Scop Condiții
procedee, mijloace Învățarea
educațional Ideal interne
pedagogice școlară-are
educațional
finalități prin
evaluare
Obiectiv
educațional
Învățarea umană-
contest informal
-BIBLIOGRAFIE
-Albulescu I., Catalano, H. (2020), Sinteze de pedagogie generală
-Albulescu I., Catalano, H. (2019), Sinteze de pedagogia învăţământului primar
-Albulescu I., Catalano, H. (2019), Sinteze de pedagogia învăţământului preșcolar.
reşti.
-Catalano, H., Albulescu I. (2019), Didactica jocurilor, Editura Didactică şi
Pedagogică Bucureşti.
-Chiş, V. (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura PUC,
Cluj- Napoca.

S-ar putea să vă placă și