Sunteți pe pagina 1din 15

Timpul de muncă și

timpul de odihnă
TIMPUL DE MUNCĂ

Cuprins

INTRODUCERE
1. Noțiuni generale privind reglarea juridică a timpului de muncă și timpul de
odihnă
2. Noțiunea timpului de muncă.
3. Clasificarea timpului de muncă . Norme privind durata timpului de muncă
INTRODUCERE

Munca este o trăsătură esenţială a activităţii umane, omul fiind singura fiinţă care
depune efort, în mod conştient, în vederea obţinerii unor foloase. În acelaşi timp, munca
reprezintă o condiţie a traiului, deoarece fără a presta muncă nu se pot obţine bunurile
necesare vieţii. De cele mai multe ori, munca depusă reprezintă şi o măsură a bunăstării
indivizilor. Munca constituie pentru economişti factor de producţie, o activitate prin care
oamenii utilizează aptitudinile lor, fizice şi intelectuale, în scopul obţinerii de bunuri şi
beneficii.
Dezvoltarea societăţii umane a determinat normativizarea relaţiilor de muncă. Dacă la
începutul organizării societăţii umane prestarea muncii se făcea în folos propriu, pe parcursul
evoluţiei structurilor etatice munca s-a prestat şi în folosul altor indivizi. Ulterior, cei care
beneficiau de pe urma muncii altora au abuzat de drepturile lor, munca devenind pentru o
mare parte a membrilor societăţii muncă silnică.
1. Noțiuni generale privind reglarea juridică a timpului de muncă și timpul de odihnă

În societatea contemporană se acordă o atenție aparte în organizarea ergonomică a muncii și în primul rând
în ceea ce ține de durata căruia salariatul se va afla la dispoziția angajatorului său. Țînând cont de noțiunea CIM
desfășurarea muncii cu respectarea unui program de muncă prestabilit reprezintă una din trăsăturile caracteristice ale
raportului juridic de muncă.
Timpul de muncă se află într-o legătură indisolubilă cu timpul de odihnă. Regulamentul pe cale legală a
timpului de muncă reprezintă pentru salariați o garanție a dreptului fundamental la odihnă. Aceste reguli trebuie să
asigure o îmbinare armonioasă a intereselor sociale cu cele ale fiecărui salariat. De regulă dispozițiile legale care
reglementează durata timpului de muncă și a timpului de odihnă poartă un caracter relativ-imperativ. Acest caracter
constă în faptul că derogarea de la normele legale în defavoarea salariaților este inadmisibilă.

Baza normativă a reglementării în domeniul o constituie titlul IV CM precum și alte reglementări la nivel de
lege și acte subordonate legii. În ceea ce ține de durata concretă a timpului de muncă și timpului de odihnă la unitate,
ea este reglementată prin intermediul regulei de ordine interioară, contracte colective de muncă, graficilor privind
durata schimburilor de muncă ș.a.
2. Noțiunea timpului de muncă.
Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu regulamentul intern al
unităţii, cu contractul individual şi cu cel colectiv de muncă, îl foloseşte pentru îndeplinirea obligaţiilor
de muncă.

3. Clasificarea timpului de muncă. Norme privind durata timpului de muncă

Timpul de muncă se
divizează în 3 categorii

Timpul care se Timpul care poate fi sub


încadrează în program de lucru(durata
programul de parțială a timpului de
muncă(durata normală Timpul care se încadrează muncă)
a timpului de muncă) sub programul de
muncă(Durata redusă a
timpului de muncă )
Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor din unităţi nu poate depăşi 40 de ore pe săptămînă.
Durata redusă a timpului de muncă este acea perioada de timp in care anumiti salariaţi isi presteaza munca în
funcţie de vîrstă, de starea sănătăţii, de condiţiile de muncă şi de alte circumstanţe.
Durata săptămînală redusă a timpului de muncă constituie:
a) 24 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 15 la 16 ani ;
b) 35 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani;
c) 35 de ore pentru salariaţii care activează în condiţii de muncă vătămătoare
d) Pentru salariaţi a căror muncă implică un efort intelectual şi psiho-somatic sporit, durata timpului de muncă
nu poate depăşi 35 de ore săptămînal
e) Pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate (dacă aceştia nu beneficiază de înlesniri mai mari) se
stabileşte o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămînă, fără diminuarea drepturilor salariale
şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Durata parțială a timpului de muncă însă nu poate atrage după sine limitarea salariatului în alte drepturi
cum ar fi : dreptul la concediu de odihnă anual, vechimea în muncă.

În RM sunt cunoscute 2 tipuri ale săptămânii de muncă:


a. Săptămâna de muncă de 5 zile calendaristice cu 2 zile de repaus
b. Săptămâna de muncă de 6 zile calendaristice cu o zi de repaus( excepție)
TIMPUL DE ODIHNĂ

Cuprins

1. Noțiunea timpului de odihnă. Formele timpului de odihnă


2. Concediile anuale și concediile sociale

CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIE
1. Noțiunea timpului de odihnă. Formele timpului de odihnă
Prin timp de odihnă conform dreptului muncii se înțelege timpul în decursul căruia salariatul în conformitate cu
preveferile legii și alte regulamente interne este liber de prestarea muncii( de exercitare a obligațiunilor sale
funcționale).
Repausul
Pauza de zilnic(întrerupe
masă rea dintre
Legislația în schimburi)
vigoare
reglementează
urmatoarele
tipuri ale
Zilele de timpului de Zilele de repaus
sărbătoare odihnă: săptămânal
nelucrătoare
Concediile
(anuale,sociale,
fără reținerea
salariului de
studii)
1. Pauza de masă şi repausul zilnic
În cadrul programului zilnic de muncă, salariatului trebuie să i se acorde o pauză de masă de cel puţin 30 de
minute. Durata concretă a pauzei de masă şi timpul acordării acesteia se stabilesc în contractul colectiv de muncă
sau în regulamentul intern al unităţii. Pauzele de masă, cu excepţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă
sau în regulamentul intern al unităţii, nu se vor include în timpul de muncă. La unităţile cu flux continuu,
angajatorul este obligat să asigure salariaţilor condiţii pentru luarea mesei în timpul serviciului la locul de muncă.
2. Pauzele pentru alimentarea copilului
Unuia dintre părinţii (tutorelui) care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani i se acordă, pe lîngă pauza de masă,
pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. Pauzele suplimentare vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată la
fiecare 3 ore, fiecare pauză avînd o durată de minimum 30 de minute.
Pentru unul dintre părinţii (tutorele) care au 2 sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 3 ani, durata pauzei nu
poate fi mai mică de o oră.

3. Repausul săptămînal
Repausul săptămînal se acordă timp de 2 zile consecutive, de regulă sîmbăta şi duminica. În cazul în care un
repaus simultan pentru întregul personal al unităţii în zilele de sîmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public
sau ar compromite funcţionarea normală a unităţii, repausul săptămînal poate fi acordat şi în alte zile, stabilite
prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern al unităţii, cu condiţia ca una din zilele libere să
fie duminica. Durata repausului săptămînal neîntrerupt în orice caz nu trebuie să fie mai mică de 42 de ore, cu
excepţia cazurilor cînd săptămîna de muncă este de 6 zile.

 
• Zilele de sărbătoare nelucrătoare
În Republica Moldova zile de sărbătoare nelucrătoare sînt:
 a) 1 ianuarie – Anul Nou;
            b) 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
            c) 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
            d) prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
            e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte ( Paştele Blajinilor);
            f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
            g) 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
            g1) 9 mai – Ziua Europei;
            h) 27 august – Ziua Independenţei;
            i) 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”;
            i1) 25 decembrie - Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
            j) ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului,
oraşului, comunei, satului.
• Concediul de odihnă anual
            (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii.
            (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice
înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă.
            (3) Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu
de odihnă anual. Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de
zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.
 2. Concediul de odihnă anual și social
Concediul de odihnă anual
            (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii.
            (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice
înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă.
            (3) Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de
odihnă anual. Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile
calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Concediul medical
            (1) Concediul medical plătit se acordă tuturor salariaţilor şi ucenicilor în baza certificatului medical eliberat
potrivit legislaţiei în vigoare.
            (2) Modul de stabilire, calculare şi achitare a indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de stat în legătură cu
concediul medical este prevăzut de legislaţia în vigoare.
Concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului
            (1) Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se acordă un concediu de
maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi
- 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau
naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în
modul prevăzut la art.123 alin.(2).
           
(2) În baza unei cereri scrise, persoanelor asigurate indicate la alin.(1), după expirarea concediului de maternitate, li se
acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu achitarea indemnizaţiei din bugetul
asigurărilor sociale de stat.
            (3) Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părţi în orice timp, pînă cînd
copilul va împlini vîrsta de 3 ani. Acest concediu se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă
specială, şi în stagiul de cotizare.
Concediile de odihnă anuale suplimentare
(1) Salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare,
persoanele cu dizabilităţi de vedere severe şi tinerii în vîrstă de pînă la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă
anual suplimentar plătit cu durata de cel puţin 4 zile calendaristice.
(2) Pentru salariaţii care
lucrează în condiţii vătămătoare, durata concretă a concediului de odihnă anual suplimentar plătit este stabilită prin
contractul colectiv de muncă, în baza nomenclatorului respectiv aprobat de Guvern.
(3) Salariaţilor din unele ramuri ale economiei naţionale (industrie, transporturi, construcţii etc.) li se acordă concedii de
odihnă anuale suplimentare plătite pentru vechime în muncă în unitate şi
pentru munca în schimburi, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă depînă la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi) li se acordă, în
baza unei cereri scrise, un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice.
(5) În convenţiile colective, în contractele colective sau în cele individuale de muncă pot fi prevăzute şi alte categorii de
salariaţi cărora li se acordă concedii de odihnă anuale suplimentare plătite, precum şi alte durate (mai mari) ale
concediilor decît cele specificate la alin.(1), (3) şi (4).
Concluzie
Faptul că „mediul de muncă” este un element esențial într-o relație de muncă,
apreciat de lucrători ca importanță, imediat după „salariu” reprezintă un element de
noutate care ar trebui să determine angajatorii la investiți pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă şi creşterea nivelului nivelului de securitate şi sănătate pentru
lucrători , acesta fiind şi „Obiectivul social al dreptului muncii”.
Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu
regulamentul intern al unităţii, cu contractul individual şi cu cel colectiv de muncă, îl
foloseşte pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă.
Timpul de muncă înţelegem timpul pe care salariatul, în conformitate cu regulamentul
intern al unităţii, cu contractul individual şi cu cel colectiv de muncă, îl foloseşte pentru
îndeplinirea obligaţiilor de muncă. 
Bibliografie
CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 154 din 28-03-2003
Dreptul muncii , Chișinău, reclama 2007,Romandaș N., Boieșteanu E.

S-ar putea să vă placă și