Sunteți pe pagina 1din 16

ANALIZA

SWOT
CE ESTE ANALIZA SWOT
?
STRENGTH

OPPORTUNITIES Analiza
WEAKNESS
SWOT

THREATS
CE ESTE ANALIZA SWOT ?
 U n a c ro n i m p e n t r u :

♦ S T R E N G T H – puncte forte

♦ W E A K N E S S – slăbiciuni

♦ O P P O R T U N I T I E S – oportunităţi

♦ T H R E A T S - ameninţări
 Una dintre cele mai utilizate forme de analiză a

unei organizaţii

 Este o tehnică prin care se pot identifica punctele

tari şi slabe şi se pot examina oportunităţile şi

ameninţările unui priect


PUNCTELE F O RT E
 Av a n t a j e

 Puncte de vanzare unice

 Resurse, Angajati

 Experienta, cunostinte

 Rezerve financiare

 Marketing

 Amplasarea

 Preţ, calitatea

 Cultura, comportament

 P r o c e s e , s i s t e m e I T,

comunicaţii
PUNCTE SLABE

 Dezavantaje

 Lipsa puterii competitive


 Reputaţia

 Situaţia financiară
 Te r m e n e , d a t e l i m i t e ,
presiuni
 Lanţul de aprovizionare

 Certitudinea datelor

 Moralitate, angajament

 Acreditări
 Procese şi sisteme

 Management
O P O RT U N I T Ă Ţ I
 Evoluţia pieţei

 Vu l n e r a b i l i t a t e a
concurenţilor
 Dezvoltarea afacerii şi
produsului
 Informare, cercetare

 Parteneriate, distribuţie

 Influenţe de sezonalitate,
moda
 Pieţele de nişă-ţintă

 Dezvoltarea tehnologică,
inovare
AMENINŢĂRI

 Efecte politice

 Efecte legislative

 Intenţiile concurenţilor

 Cerinţele pieţei

 Pierderea unor angajaţi


cheie
 Obstacole întîmpinate

 Susţi ne re financ ia r-ba nc ar ă

 Economie intern-extern

 Sezonalitate, efecte meteo


DE CE AVEM NEVOIE DE
ANALIZA SWOT
DE CE AVEM NEVOIE DE
ANALIZA SWOT ?
 pentru a ajuta managerii să ia decizii şi să le
compare
 pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de
ansamblu asupra firmei
 pentru înţelegerea profundă a problemelor
potenţiale şi critice care pot afecta o afacere
 pentru a aduce propuneri comune clare şi de a
înţelege factori de succes
 pentru a analiza cauzele ce au condus la nereuşite
CUM SE REALIZEAZĂ
ANALIZA SWOT
Analiza factorilor mediului intern şi
extern

Stabilirea obiectivelor

Selectarea paricipanţilor

Cercetarea şi colectarea informaţiei


necesare
CUM SE REALIZEAZĂ
ANALIZA SWOT
C re a re a u n u i m e d i u d e a f a c e r i

Înregistrarea punctelor slabe, forte,


o p o r t u n i t ă ţ i l o r, a m e n i n ţ ă r i l o r

Evaluarea ideilor enumerate în raport


cu lista de obiective

Pregătirea unui plan de acţiuni


ANALIZA FACTORILOR INTERNI
ŞI EXTERNI

PU NCTE FORT E FA C T O R I PUNCTE SLABE


INTERNI

SWOT

FA C T O R I
OP ORTUN ITĂŢI EXTERNI AMENINŢĂRI
AVANTAJELE
SWOT

CUNOAŞTE
REA INSTRUMENT PREVIZIU
DE LUARE A
CONCURE DECIZIILOR NEA
NŢILOR
DEZAVANTAJELE
SWOT

POT FI
TREBUIE
ESTE OMISE
E F E C T U AT SUBIECTIVĂ ELEMENT
R E G U L AT
ELE CHEIE
PUNCTE DE
REFLECŢIE
 Analiza SWOT trebuie să fie
concisă şi clară, dar să includă
şi detalii importante

 Elementul important al
analizei SWOT – rezultatul

 Perspective multiple

 Pentru fiecare obiectiv –


analiza SWOT