Sunteți pe pagina 1din 17

CORESPONDENŢA

COMERCIALĂ
CORESPONDENŢA
COMERCIALĂ
 Corespondenţa este o formă a
comunicării scrise în care atât emiţătorul
cât şi receptorul trebuie să cunoască şi să
respecte anumite reguli, să păstreze
confidenţialitatea datelor, informaţiilor.
 Documentele comerciale reprezintă acte
scrise în care se consemnează fapte,
fenomene sau decizii cu caracter
comercial.
CORESPONDENŢA
COMERCIALĂ CUPRINDE:
 Cererea de ofertă
 Oferta
 Comanda
 Avizul de însoţire
 Factura/Factura fiscală
 Ordinul de plată
 Nota de comandă
 Materialele promoționale
ORDIN DE PLATĂ

 Ordinul de plată este o dispoziție


necondiționată, dată de către un titular
de cont, băncii sale, de a pune la
dispoziția unui beneficiar o anumită
sumă de bani. Emiterea ordinului de
plată (plătitorul) presupune existența
unor disponibilități în cont cel puțin
egale cu valoarea sumelor transferate.
CARACTERISTICILE ORDINULUI DE PLATĂ

 Ordinele de plată se emit pe suport hârtie


sau electronic având structuri diferite,
respectiv cele pe suport hârtie au un
format standard tipărit, în timp ce
modelele electronice se prezintă sub
forma unor mesaje codificate. Ordinul de
plată este revocabil de către emitent până
în momentul acceptării lui de către banca
destinatară.
 Plata sub forma de ordin de plata este des
întalnita în plata comisioanelor, avansurilor,
ratelor etc. Un ordin de plată poate fi și
ordin de plata programat – în care plătitorul
solicită bancii sale sa transfere fondurile la o
data recurenta(ex: la sfarsitul fiecarei luni).
 Un ordin de plata poate fi:
-  simplu
-  documentar (folosit la tranzacțiile
internaționale)
Model ordin de plata pe suport de hârtie
Model ordin de plata în format electronic
Elementele ordinului de plată
Mențiunea Data
Primire/Acceptare
Număr

C.U.I. plătitor
Ordin de
Nume/denumire
plată Cod IBAN plătitor

Semnătura
plătitorului
Nume/denumire
Mențiunea Suma în litere și Cod IBAN
urgent cifre beneficiar
AVIZUL DE ÎNSOȚIRE A
MĂRFII
 Avizul de însoțire stă la baza întocmirii
facturii și însoțeste marfa pe tot parcursul
transportului mărfii. Avizul poate fi
întocmit și în momentul în care se
transportă marfa în cadrul aceleia și
unități , dar între subunități diferite , cât
și în momentul în care se transportă
marfa de la furnizor la client.
Elementele avizului de însoțire
Date
Sediu/Adresă Semnături privind Numărul
client
expedierea și seria
Nr. ord. reg.
Data
com. client
emiterii

Avizul de însoțire
C.U.I./CNP
client Denumire
furnizor

Denumire
/Nume
client C.U.I.
furnizor
Nr. ord. Sediu
reg. com. furnizor
furnizor
Model aviz de însoțire a mărfii
FACTURA FISCALĂ
 Factura este un document contabil emis de o
companie (furnizorul), catre o alta companie sau
persoana (clientul), document ce contine lista cu
produsele vandute sau serviciile prestate clientului
de catre furnizor.
 O data integrarea Romaniei în UE, facturile și
chitanțele emise de către firmele românești nu mai
sunt documente cu regim special emise de
tipografii autorizate, pot fi acum emise de fiecare
firmă în parte, atât timp cât conțin informațiile
obligatorii reglementate în Codul Fiscal. Iar
semnătura și ștampila, sunt acum opționale.
Elementele facturii fiscale
Date
Valoare privind
Cota TVA TVA
Valoarea expedierea Seria și
bunurilor fara numărul
TVA
Denumirea și Data emiterii
cantitatea
bunurilor Factura Denumire
furnizor
Cod IBAN fiscală
client Sediu
furnizor
Nr. ord. reg.
com. client
C.U.I
furnizor
C.U.I./ CNP Nr. ord.
Denumire/
client Sediu/adresa Cod IBAN reg.com.
nume
client furnizor furnizor
client
Model factură fiscală
Model factură
Sfârșit!