Sunteți pe pagina 1din 11

GUVERNUL

REPUBLICII
MOLDOVA
Noțiunea generală

■ Guvernul Republicii Moldova asigură, conform Constituției, realizarea politicii


interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice.
Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale,
având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament.
■ Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului, exercită conducerea
generală a administrației publice și este responsabil în fața parlamentului.
Structura Guvernului Republicii Moldova
Descriere
Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcția
de prim-ministru. Candidatul pentru funcția de prim-ministru, în termen de 15 zile de la desemnare, cere votul de încredere
al parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului. Președintele Republicii Moldova, în baza
votului de încredere acordat de parlament, numește guvernul. În termen de trei zile de la data numirii guvernului, prim-
ministrul, viceprim-miniștrii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului depun individual, în fața Președintelui Republicii
Moldova, jurământul al cărui text este prevăzut la art.79 alin.(2) din Constituție. În caz de remaniere guvernamentală sau
de vacanță a postului Președintele Republicii Moldova revocă și numește, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri
ai Guvernului. Guvernul își exercită mandatul din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în fața Președintelui
Republicii Moldova și pînă la validarea alegerilor pentru un nou Parlament.
Guvernul este responsabil în fața Parlamentului pentru activitatea sa și cel puțin o dată pe an, ține în fața Parlamentului o
dare de seamă despre activitatea sa. Membrii guvernului sunt obligați să răspundă la întrebările formulate de deputați
referitor la activitatea Guvernului și a organelor din subordinea lui în modul stabilit. Guvernul examinează deciziile
comisiilor Parlamentului vizând activitatea Guvernului și a organelor din subordinea lui, comunică comisiilor rezultatele
examinării deciziilor sau măsurile luate pe marginea lor
Ședințele Guvernului se desfășoară după caz, dar nu mai rar decît o dată pe trimestru. Ordinea de zi a ședințelor
Guvernului se aprobă de acesta la propunerea Prezidiului Guvernului.
Demisia
Guvernul (in corpore), dar și fiecare membru al guvernului, are dreptul să demisioneze din propria
inițiativă. Demisionarea prim-ministrului conduce la demisionarea guvernului în componență deplină.
Cererea de demisie a prim-ministrului și a întregii componențe a guvernului se prezintă
Parlamentului, care se pronunță asupra ei. Cererile de demisie a unor membri ai Guvernului se
prezintă Prim-ministrului și se aduc la cunoștința Președintelui Republicii Moldova.
Guvernul își dă demisia în cazul în care:
1. Parlamentul și-a exprimat neîncrederea în Guvern conform art.106 și 1061 din Constituție;
2. Prim-ministrul a demisionat sau a decedat;
3. A fost ales un nou Parlament (la prima lui ședință).
Exprimarea votului de neîncredere Guvernului
Parlamentul, la propunerea a cel puțin o pătrime din deputați, poate exprima vot de neîncredere
Guvernului.
Exprimarea neîncrederii Guvernului se hotărăște cu votul majorității deputaților.
Ministere

Guvernul are în componență 9 ministere, și anume:


1) Ministerul Economiei și Infrastructurii
2) Ministerul Finanțelor
3) Ministerul Justiției
4) Ministerul Afacerilor Interne
5) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
6) Ministerul Apărării
7) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
8) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
9) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Guvernul exercită următoarele funcții:

■  Guvernul exercită următoarele funcții:


■ a) funcția de strategie
■ b) funcția de reglementare
■ c) funcția de administrare a proprietății statului
■ d) funcția de reprezentare
■ e) funcția de autoritate de stat
RAPORTURILE PARLAMENTULUI CU
GUVERNUL
Informarea Parlamentului
1.Guvernul este responsabil în faţa Parlamentului şi prezintă informaţiile şi documentele cerute de acesta, de comisiile lui şi de
deputaţi.
2. Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie
Întrebări şi interpelări
3.Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sînt obligaţi să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi.
4.Parlamentul poate adopta o moţiune prin care să-şi exprime poziţia faţă de obiectul interpelării.
Exprimarea neîncrederii
5.Parlamentul, la propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi, îşi poate exprima neîncrederea în Guvern, cu votul majorităţii
deputaţilor.
6.  Iniţiativa de exprimare a neîncrederii se examinează după 3 zile de la data prezentării în Parlament.
Angajarea răspunderii Guvernului
7.Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, unei declaraţii de politică generală sau unui
proiect de lege.
8.    Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, declaraţiei de politică
generală sau proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 106.
9.    Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat se consideră adoptat, iar programul sau
declaraţia de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.
Delegarea legislativă
1.     În vederea realizării programului de activitate al Guvernului, Parlamentul poate adopta, la propunerea acestuia, o
lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
2.     Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data pînă la care se pot emite ordonanţe.
3.     Ordonanţele intră în vigoare la data publicării, fără a fi promulgate.
4.     Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului.
5. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanţelor se prezintă în termenul stabilit în legea de abilitare. Nerespectarea
acestui termen atrage încetarea efectelor ordonanţei. Dacă Parlamentul nu respinge proiectul de lege privind aprobarea
ordonanţelor, acestea rămîn în vigoare.
6. După expirarea termenului stabilit pentru emiterea ordonanţelor, acestea pot fi abrogate, suspendate sau modificate
numai prin lege.
Ultimile 5 Guverne ale Republicii
Moldova
■ Guvernul Chiril Gaburici 18 februarie 2015 - 22 iunie 2015
■ Guvernul Valeriu Streleț 30 iunie 2015 - 30 octombrie 2015
■ Guvernul Pavel Filip 20 ianuarie 2016 - 8 iunie 2019
■ Guvernul Maia Sandu 8 iunie 2019 - 14 noiembrie 2019
■ Guvernul Ion Chicu din 14 noiembrie 2019
Actualul cabinet de miniștri
■ În funcție din Prim-ministru - Ion Chicu - 14 noiembrie 2019
■ Viceprim-ministru; Ministerul Finanțelor - Sergiu Pușcuța14 noiembrie 2019
■ Viceprim-ministru pentru Reintegrare - Alexandru Flenchea14 noiembrie 2019
■ Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene - Aureliu Ciocoi14 noiembrie 2019
■ Ministerul Economiei și Infrastructurii - Anatol Usatîi14 noiembrie 2019
■ Ministerul Afacerilor Interne - Pavel Voicu14 noiembrie 2019
■ Ministerul Justiției - Fadei Nagacevschi14 noiembrie 2019
■ Ministerul Apărării - Victor Gaiciuc14 noiembrie 2019
■ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului - Ion Perju14 noiembrie 2019
■ Ministerul Educației, Culturii și Cercetării - Corneliu Popovici14 noiembrie 2019
■ Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - Viorica Dumbrăveanu14 noiembrie 2019