Sunteți pe pagina 1din 12

Aplicații digitale folosite în

învățământul la distanță în baza


abordării critice a experienței
acumulate, ținând cont de toți factorii
posibili de impact
METODOLOGIA
privind continuarea la distanță a procesului
educațional
METODOLOGIA privind continuarea la distanță a procesului educațional a fost
elaborată în temeiul:
- Codul Educației al Republicii Moldova, nr., art. 27,29,35 și 157;
- Standardelor minime de dotare a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace
TIC, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr. 581/2015;
- Hotărârea Guvernului nr. 212/2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind
promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017 – 2020;
- Planului – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2019 –
2020, aprobat prin ordinul MECC nr. 321 din 29.03.2019;
- Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar,
clasele I-IV, aprobată prin Ordinul MECC nr. 1468 din 13.11.2019;
- Ordinului MECC nr. 292 din 10.03.2020 cu privire la suspendarea procesului
educațional în instituțiile de învățământ;
- Circularei MECC nr. 02/1-09/1663 din 11.03.2020
Învățământul la distanță este o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se
asigură continuarea procesului educațional prin intermediul diverselor instrumente de
comunicare la distanță.
Comunicare la distanță este ansamblu de acțiuni și procese mediate de tehnologii de
comunicații, care asigură interacțiunile membrii comunității școlare în cadrul procesului
educațional la distanță.
Mediu virtual de învățare este ansamblu de condiții în care se desfășoară
învățământul la distanță, asigurat cu ajutorul diferitor instrumente de
comunicare la distanță, resurse informaționale;
Forme de comunicare la distanță:
- Sincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea
simultană a elevilor, a cadrelor didactice, eventual și a părinților
/reprezentanții legali ai copiilor;
- Asincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, la care elevii și
cadrele didactice nu sunt conectați simultan;
- Mixtă – desfășurată atât sincron cât și asincron.
Resurse informaționale digitale – resurse educaționale aplicabile în procesul
educațional la distanță, inclusiv fișiere cu texte, imagini grafice, secvențe
video/audio, modele statice/dinamice, obiecte ale realității virtuale și modelării
interactive.
principii psihopedagogice: încrederea
în cadrele didactice; accesul la educație;
securitatea online; nondiscriminarea; etica
în comunicarea la distanță; crearea unei
conexiuni pozitive cu elevul.

Principii
specifice principii didactice: asigurarea
interelațiilor predare – învățare –
evaluare; colaborarea cu
familiile/reprezentanții legali ai elevului;
flexibilitatea și individualizarea actului
educațional; interactivitatea;
diversificarea resurselor educaționale;
relevanța și atractivitatea materialelor
didactice.
Atribuțiile cadrelor didactice
Stabilește modalitatea Stabilește timpul de
de raportare cu referire lucru pentru o lecțio
Precizează accesul și la realizare demersului
Informează în regim sincron sau
disponibilitatea educațional la
administrația asincron de 45 de
elevilor la diverse distanță; formatul și
instituției despre minute; durata
platforme/ mijloace periodicitatea de
tehnologiile aplicate intervențiilor sincron
TIC, în scopul înregistrare a lecțiilor;
pentru organizarea (Hangouts, Viber
identificării modalitatea de
învățământului la organizare a video, conferințe
mijloacelor utilizate
distanță și orarul programului Messenger,
în procesul
lecțiilor conform individual pentru conferințe Skype,
educațional la
claselor elevii care nu au acces Aplicația ZOOM) –
distanță.
la resursele de de la 5 până la 15
învățare. minute.
Creează un mediu fizic prietenos, sigur și protectiv
Atribuțiile părinților pentru copil;

Mențin comunicarea cu dirigintele și cadrele


didactice;

Asistă copilul în procesul comunicării la distanță;

Asigură participarea copilului la activitățile din orar

Promovează un comportament pozitiv, apreciază orice


progres al copilului, încurajează și motivează în
permanență copilul pentru a-l responsabiliza de
propria formare.
Cadrele didactice
stabilesc căile de
comunicare cu
elevii
În cazul în care elevul
nu poate participa la Materialele
activitate se oferă didactice se
elevului sarcini de bazează pe
învățare individuală manualele școlare
fără a i se considera aprobate de MECC
absența.
Desfășurarea
procesului
educațional
Evaluarea rezultatelor la distanță
școlare se realizează în
conformitate cu Materialele
Regulamentul privind
didactice trebuie să
evaluarea și notarea
rezultatelor școlare, fie accesibile pe
aprobat prin ordinul Se respectă diferite periferice
MECC nr. 70 din Instrucțiunea privind
30.01.2020 reglementarea
managementului
temelor pentru acasă în
ănvățământul
primar,gimnazial,
liceal, aprobată prin
ordinul MECC nr. 1249
din 22.12.2018
Elaborează/
Proiectează
selectează activitățile din
resurse cadrul lecțiilor
informaționale la distanță
digitale
Selectează
instrumente de
evaluare
aplicabile la
distanță în
situația concretă

Cadrul didactic
mediator

facilitator

tutore
Platformele educaţionale oferă
oportunităţi de învăţare, instruire şi programe cu
ajutorul mijloacelor electronice care sunt pe
placul elevilor. De asemenea, platformele
educaționale sunt uşor accesibile, stimul pentru
învăţare, interacţiune şi colaborare.
Profesorii își pot organiza materialele de
instruire și să le utilizeze în sesiuni de instruire și
evaluare cu precizarea ordinii materialelor în
sesiune, a duratelor de parcurgere recomandate și
a domeniilor cărora li se adresează.