Sunteți pe pagina 1din 6

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Interdisciplinaritatea – dimensiune în
formarea/ dezvoltarea şi evaluarea
competenţelor-cheie ale elevilor din
treapta liceală

Rodica Solovei
Exerciţiu
 Imaginaţi-vă că sunteţi în situaţia de a
explica unor colegi de liceu noţiunea de
competenţă, folosind limbajul propriu.
Propuneţi variante de răspuns.
Conceptul de competenţă
COMPETENŢĂ - Competenţa şcolară este
un sistem integrat de cunoştinţe, abilităţi,
atitudini şi valori, dobândite, formate şi
dezvoltate prin învăţare, a căror mobilizare
permite identificarea şi rezolvarea diferitor
probleme în diverse contexte şi situaţii.
Competenţe - cheie
Competenţe de comunicare în limba română
Competenţe de comunicare în limba
maternă
Competenţe de comunicare în limbi străine
Competenţe în matematică, ştiinţe şi
tehnologie e.
Competenţe digitale
COMPETENŢE - CHEIE

Competenţa de a învăţa să înveţi


Competenţe sociale şi civice
Competenţe antreprenoriale şi spirit
de iniţiativă
Competenţe de exprimare culturală
şi de conştientizare a valorilor
culturale
Exerciţiu
Exprimaţi-vă opinia privitor la
necesitatea de a deţine cele 9
competenţe-cheie.

Identificaţi o situaţie din viaţa reală


când elevii veţi putea folosi o
competenţă sau alta formată/
dezvoltată în anii de şcoală.