Sunteți pe pagina 1din 11

Analiza

economică a
corupției
Creșterea veniturilor:
sursă de combatere sau
creștere a corupției?
Componenta teoretică

Corupția este un obstacol în calea creșterii


Corupția reprezintă folosirea economice. Prin deturnarea resurselor de la
rezultatele productive din punct de vedere
abuzivă a puterii publice, în economic, aceasta subminează eficiența
scopul satisfacerii unor interese cheltuielilor publice. În plus, mai ales atunci
personale sau de grup. când resursele publice sunt limitate,
corupția subminează sustenabilitatea
bugetelor publice și reduce fondurile publice
Corupție se numește un destinate investițiilor. În scenariile de
abuz, activ sau pasiv, al deficit, costul serviciului acelei părți a
funcționarilor publici, în scopul datoriei care rezultă din corupție are un
impact suplimentar pe termen lung asupra
obținerii de avantaje financiare fondurilor publice . În timp, corupția
private sau de alte beneficii. alimentează și adâncește inegalitățile
sociale, erodând încrederea în stat, în
instituții și în administrația publică.

.
Astfel, pentru a elabora o
strategie de combatere a
corupției, este esențial să
înțelegem nivelul corupției
.
împreună cu formele pe care le
îmbracă aceasta într-o anumită
țară . Cea mai bună decizie pe
care o putem lua în lupta
împotriva corupției este cea a
Lupta împotriva corupției nu prevenției.
poate fi redusă la un set
standard de măsuri universal
valabile. Dar dacă dorim ca
răspunsul să își atingă scopul,
trebuie să existe instrumente
care să prevină, să identifice,
să reprime și să sancționeze
corupția.
Venitul...
Venitul reprezintă conform definiției pe
care o găsim în dicționar, ceea ce se obține
din desfășurarea unei activități, din
plasarea unei sume de bani etc.; un câștig
sau un beneficiu. În termeni contabili,
veniturile reprezintă creşteri ale
avantajelor economice înregistrate pe
parcursul perioadei contabile sub formă de
intrări/creşteri ale activelor sau
diminuări/stingeri ale datoriilor, care au
influenţat rezultatul net
(profitul/pierderea) al anului de gestiune
curent.
Studiul II
OPINIA PERSOANELOR
CONDAMNATE
. PRIVIND CAUZELE ŞI
CONSECINŢELE
Componenta aplicată CORUPŢIEI

Studiul I
STUDIU DE EVALUARE ÎN
CADRUL PROIECTULUI
„CREȘTEREA INTEGRITĂȚII
ÎN AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE ADMINISTRARE
FISCALĂ PRIN COOPERARE
INSTITUȚIONALĂ ȘI
CONSOLIDAREA
CAPACITĂȚII
Studiul no#1
Obiectivele specifice ale proiectului ANA F

sunt:
 Dezvoltarea capacității
administrative a Direcției generale
Principalele cauze ale corupției de integritate din ANAF; Contribuabilii intervievați
menționate de către respondenți  Dezvoltarea capacității de prevenire au considerat că o creștere a
sunt: legile proaste, dorința a corupției și a încălcării eticii remunera- ției angajaților nu
unora de a se îmbogăți peste profesionale; este considerată o măsură
noapte, șefii incompetenți puși  Creșterea capacității de luptă oportună în sine decât dacă este
în funcții pe criterii politice și asociată cu alte câteva condiții:
împotriva corupției și a încălcării
salariile mici ale funcționarilor - o selecție foarte riguroasă și
publici. eticii profesionale.
transparentă a personalului,
Dintre acestea, salariile mici prin concursuri
ale funcționarilor sunt în mai profesioniste, unde
mare proporție considerate ca competența să fie pe primul
fiind principala cauză de către loc;
contribuabilii de tip PFA, AF, -o verificare mai strictă a
PL, LP (23%), comparativ cu activității angajaților și a unor
cei mici (11%). sancțiuni mult mai mari în
Vulnerabilități ... GRF
P
D
 problema salariilor relativ mici ale
funcționarilor fiscali;
 instabilitatea personalului tânăr, care sunt de
asemenea neumlțumiți de salariul lor, pe lângă
durata lungă de promovare, incapacitatea de a
avea alte activități înafară de cele didactice etc.
 lipsă de motivare – fluctuația de personal;
 încărcarea cu sarcini a unor posturi-cheie sau a
unor persoane mai experimentate din instituție.

 corelarea salariului cu fluxul de


atribuții și gradul de expunere
Studiul no#2
Obiectivul proiectului de cercetare a fost de a obţine mai multe detalii privind posibilele cauze şi
consecinţe ale corupţiei în România. Pentru a înţelege mai bine motivaţiile oamenilor de a întreprinde acte
de corupţie, a fost administrat un chestionar, fiind completat de 315 de persoane condamnate pentru
infracţiuni de corupţie.

chestionar
Metode utilizate:

interviu
Prezentul studiu încearcă să explice corupţia. În acest scop, corupţia este operaţionalizată în
două modalităţi:

 Comportament corupt efectiv. Elementul proxim a fost infracţiunea de corupţie pentru care
a fost condamnat respondentul.
 Înclinaţia către corupţie. Respondenţii au fost întrebaţi despre intenţiile de a se angaja în
acte de corupţie în viitor.
Interviul & Rezultatele i , care luc
r au
enii m e
că priet ne”
Conform teoriei alegerii con si d e ra m
b an i d ecât mi
ei, lţi
ea fapt mai mu
raţionale, luarea unor decizii de „Înaint in e , fă ce au
l d e mult ca m
corupţie este rezultatul cântăririi la fe

avantajelor şi dezavantajelor
asociate corupţiei
Beneficiile corupţiei sunt
=>> reprezentate de câştigul
financiar, exaltarea, plăcerea,
reducerea frustrării etc. Costurile
şi beneficiile percepute pot
influenţa motivaţia de a
întreprinde o infracţiune de „Salariul meu
corupţie. înaintea fapte
condamnare, i care a condu
era corect” s la
A stat oare câștigul financiar drept motivație în fața
faptelor de corupție întreprinse?
.
i n e d a că
c e l m ai b a u f ost
r a e x plica te corupţie şi
e i c a re pa c o m i te ac , p r e c um
i l e c o rupţi e n ț ia de a p e rso n al e
o r l or. Prin
ici in t rii liil tor
Benef enţii aveau i şi gratifică bună fami portant fac ar,
d ie ai m ci
respon ea satisfacţ ri o viaţă m că cel mai i ştigul finan
ar fe a â
aştept tatea de a o pune adese constă în c rmație.
li su ţie fi
posibi deși se pre le de corup nă această a
e,
urmar t pentru ac diu nu spri
te ji
l i ţ ia s ă vadă”
ti v an t u i st u „ ast a v rea po
m o ac e s
t a t e l e
rezul Pentru unii dintre respondenţi, o motivaţie
importantă a fost câştigul financiar – în scop
personal, pentru familie sau pentru
ă p e a l ta ” compania deţinută de respondenţi s-au plâns
a l
m â nă sp de salariile mici ca funcţionari publici
„o
comparativ cu nivelul lor de educaţie și
competențe.
Concluzii ...
Un lanț al factorilor ce determină indirect comportamentul corupt:
nemulțumire salarială norme personale comiterea de fapte de corupţie
(persoanele care sunt nemulţumite de
salariile lor se simt mai puţin vinovate
Câștigul când comit acte de corupţie).
financiar
Beneficiile
așteptate

+ Sistemul de permiere

- Venituri mai mari