Sunteți pe pagina 1din 10

PEDAGOGIE

Lect. Univ. Dr. Ecaterina Sarah


Frăsineanu
TEMA 3. MANAGEMENTUL
CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE.
DOMENII, CRITERII,
STANDARDE ŞI
MECANISME DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
PROCESULUI ŞI
SISTEMULUI DE
ÎNVĂŢĂMÂNT DIN
ROMÂNIA
3.1. Conceptul de management al
calităţii
Conform Cadrului Naţional de
Calificări Profesionale, calitatea
reprezintă nivelul de satisfacţie pe care
îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale
din domeniul învăţământului şi formării
profesionale, stabilit prin atingerea
unor standarde cerute şi a unor
rezultate excelente, care sunt solicitate
şi la care contribuie participanţii la
procesul de învăţare şi ceilalţi factori
interesaţi.
3.2. Criterii, standarde:

Asigurarea calităţii include procesele planificate şi


sistematice necesare asigurării unui grad adecvat de
încredere că oferta de învăţământ va satisface
cerinţele de calitate specificate.

Autoevaluarea organizaţiei se face pe baza unor


standarde prestabilite.
- Criteriul se referă la un aspect fundamental de
organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare
de educaţie.
- Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate
în termeni de reguli sau rezultate, care definesc
nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în
educaţie.
Domenii:
A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă, din
infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
b) baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale;
c) resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resurselor
umane externe instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile legii;
B. Eficacitatea educatională, care constă în mobilizarea de resurse cu
scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării prin:
a) conţinutul programelor de studiu;
b) rezultatele învăţării;
c) angajabilitate;
d) activitatea financiară a organizatiei;
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor şi activităţilor desfăsurate;
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea intern ă a
calităţii;
g) transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la
programele de studii şi, după caz, diplomele şi calificările oferite;
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calit ăţii educaţiei, conform
legii;
i) acurateţea raportărilor prevazute de legislaţia în vigoare.
3.3. Mecanisme

Calitatea în educaţie este asigurată prin


următoarele procese:
a) planificarea şi realizarea efectivă a
rezultatelor aşteptate ale învăţării,
b) monitorizarea rezultatelor,
c) evaluarea internă a rezultatelor,
d) evaluarea externă a rezultatelor,
e) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în
educaţie.
- Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii
- ARACIP
Bibliografie:
Cerghit, I.(2002).Sisteme de instruire alternative
şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii.
Bucureşti: Editura Aramis.
Cucoş, C. (2002). Pedagogie (Ediţia a II-a
revăzută şi adăugită). Iaşi: Polirom.
Ezechil, L. (coord.) (2008).Calitate în educaţie.
Piteşti: Editura Paralela 45.
Ilie, V. (2007). Pedagogie. Perspective teoretice
şi aplicative. Craiova : Editura Universitaria.
Ionescu, M.(2003). Instrucţie şi educaţie.
Paradigme, strategii, orientări, modele. Cluj-
Napoca.
Joiţa,E., Ilie V., Frăsineanu E.(2003).Pedagogie,
educaţie şi curriculum. Craiova: Editura Arves.
Lisievici, P. (2002). Evaluarea în învăţământ.
Teorie, practică, instrumente. Bucureşti: Aramis.
Maciuc, I.(2006). Pedagogie II. Repere ale
instruirii. Craiova: Editura Sitech.
Meyer, G. (2000). De ce şi cum evaluăm. Iaşi:
Editura Polirom.
Neacşu, I.(1999). Instruire şi învăţare.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică .
Negreţ, I. (2004). Inspecţia scolară şi
designul instrucţional. Bucureşti: Aramis.
Păun, E., Potolea, D. (coord.)(2002).
Pedagogie. Fundamentări teoretice şi
demersuri aplicative. Iaşi: Polirom.
Postelnicu, C.(2002). Fundamentele didacticii
şcolare. Bucureşti: Aramis.
Radu, I.T. (2000). Evaluarea în procesul
didactic. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică.
Vogler J.(2000). Evaluarea în învăţământul
preuniversitar. Iaşi: Polirom.
Voiculescu, E. (2001). Factorii subiectivi ai
evaluării şcolare. Bucureşti: Editura Aramis.
Iosifescu, Ş. (2008). Calitatea educaţiei –
concept, principii, metodologii. Centrul
Educaţia 2000+
Asigurarea calităţii – Ghid pentru unităţile
şcolare (ARACIP)
Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea
calităţii educaţiei (nr.75/2005)
Legea educaţiei naţionale (nr. 1/2011)