Sunteți pe pagina 1din 19

TRANSDISCIPLINARITATEA

concepte fundamentale
MOTTO

„O autentică educaţie nu poate favoriza


abstractizarea în dauna altor forme de
cunoaştere. Educaţia trebuie să pună accentul pe
contextualizare, concretizare şi globalizare.
Educaţia transdisciplinară se bazează pe
reevaluarea rolului intuiţiei, imaginaţiei,
sensibilităţii şi corpului în transmiterea
cunoştinţelor”.

(B. Nicolescu – Carta transdisciplinarităţii)

01/10/21 2
Argumente pentru abordarea
transdisciplinară
caracterul complex şi integrat al unor probleme
(globalizarea, migraţia, interculturalitatea, protecţia
mediului, explozia informaţională, sărăcia, conflictele
etc.);
necesitatea formării la elevi a competeţelor
strategice:
– abilităţi de a învăţa cum să înveţe;
– abilităţi de rezolvare de probleme;
– abilităţi de evaluare.
necesitatea unor cunoştinţe mai vaste
redefinirea nevoilor societăţii;
Ce sunt disciplinele? Repere
etimologice

discere (lb. latină) = a învăţa


discipulus (lb. latină) = cel ce învaţă
disciplina (lb. latină) = vechile arte,
practica puterii
discipulina (lb. latină) = a face „învăţătura”
(disci-) să ajungă „în copil” (puer)
Sensuri moderne ale conceptului
de disciplină
dpdv epistemologic:
– disciplina - ”domeniu structurat al cunoaşterii care
posedă un obiect propriu de studiu, o schemă
conceptuală, un vocabular specializat şi un ansamblu
de postulate, concepte, fenomene particulare, metode
şi legi”.
dpdv politic:
– disciplina - structură politică care asigură relaţia
crucială între economia politică şi producerea
cunoaşterii.
dpdv pedagogic:
– disciplina - „arie a cunoaşterii care poate face obiectul
învăţării”
Disciplinaritatea
Exploatarea
ştiinţifică
Limbaj specializat Personal specializat
specializată a unui
anumit domeniu
(obiect de studiu)
care produce noi
cunoştinţe şi face
desuete
cunoştinţele vechi.
Lucrări scrise şi
Cadru instituţionalizat
critică de specialitate
Dincolo de discipline
De la modelul
educaţional ... Model
comportamental
(de acţiune)
la cel
comportamental
Model cognitiv
(de gândire)

Model educaţional
(de instruire)
Curriculum integrat
Realizează o viziune A învăţa
să ştii/
holistă şi să cunoşti

constructivistă asupra
A învăţa
procesului curricular; să te transformi A învăţa
să schimi să faci
societatea
Piloni ai
învăţării
Asigură stabilirea de
relaţii de convergenţă
între cunoştinţe, A învăţa
capacităţi, A învăţa să fii să munceşti
împreună
competenţe, atitudini,
valori
Niveluri ale integrării curriculare

Monodisciplinaritatea:

– centrată pe obiecte de studiu independente;


– promovează supremaţia obiectelor formale;
Niveluri ale integrării curriculare
Pluridisciplinaritatea
Tehnologii
(multidisciplinaritate):
Dirigenţie
Matematică
– corelarea demersurilor
mai multor discipline
Calitatea
pentru clarificarea unei mediului
probleme.
– integrarea se realizează Fizică Ecologie
la nivelul conţinuturilor/
cunoştinţelor; Educaţie
civică
Niveluri ale integrării curriculare
Interdisciplinaritatea
Literatura Ştiinţe
– intersectarea diferitelor
Lucrul în echipă
arii disciplinare;
– se ignoră limitele Antreprenoriat
stricte ale disciplinelor; Gândire critică
– asigură realizarea
Rezolvare de probleme
obiectivelor de grad
înalt; Luare de decizii
– centrarea pe
competenţe Istorie Geografie
transversale.
D’Hainaut- pune accentul pentru prima data
nu pe materie ci pe demersurile elevului
O asemenea abordare nu se mai centrează
pe discipline, ci le transcende, subordonându-le
omului pe care vrem să-l formăm.
A numit-o transdisciplinară, după
semnificaţiile prefixului trans „dincolo” şi nu „prin”,
cum se înţelegea când era vorba de perspectiva
pluridisciplinară sau interdisciplinară

01/10/21 12
Niveluri ale integrării curriculare
Transdisciplinaritatea Politică

Probleme Media
– se realizează fuziunea sociale
Diversitate
dintre discipline; culturală
– curriculum centrat pe Timp Cultură
viaţa reală;
– achiziţiile învăţării asigură Relaţii de muncă

succesul social al tinerilor


Trepte ale integrării curriculare

transdisciplinaritate

interdisciplinaritate

multidisciplinaritate

disciplinaritate
Zonele integrării progresive a
curriculum-ului
Zona disciplinară

Zona transdisciplinară Zona multidisciplinară

Zona interdisciplinară
Trepte ale integrării curriculare
Tipul de abordare Obiectul integrării Strategia Focalizarea
didactică procesului

Multidisciplinară conţinuturi Predare / Se fac conexiuni


cunoştinţe învăţare între conţinuturi
tematică

Interdisciplinară competenţe Predare / Se formează şi se


generale, de bază învăţare bazată perfecţionează
pe probleme competenţe
transferabile
Transdisciplinară Probleme ale vieţii Predare / Se propun soluţii, se
reale situate în învăţare bazată rezolvă probleme ale
contexte culturale, pe proiect lumii reale, se
valori, atitudini dezvoltă competenţe
pentru viaţă
Argumente pentru abordarea
integrată a curriculum-ului
Elevii îşi pot aplica deprinderile;
Perspectivele multiple conduc la o bază integrată a cunoaşterii;
Este încurajată profunzimea învăţării;
Promovează valori şi atitudini pozitive la elevi;
Răspunde necesităţilor societăţii;
Stimulează rolul activ al elevului;
Asigură flexibilitatea curriculum-ului;
Asigură condiţii optime de dezvoltare pentru elevi;
Promovează colaborarea;
Reflectă lumea reală (interactivă);
Crează conexiuni între discipline;
Implică comunitatea.
Competențele transdisciplinare
Competentele transdisciplinare sunt
cunostintele, capacitatile si atitudinile care îti
rãmân dupã ce nu mai faci un anumit lucru
– Cunostinte – din domeniul stiintelor, din domeniul
artelor
– Capacitãti de tip
cognitiv
         creativ
        reflexiv
         social
         comunicativ
         praxiologic
         psihomotorii
– Atitudini fundamentale 18
Obiectivele transdisciplinarității
obiectivele pe care toate disciplinele le
realizeazã si cu care tânãrul pleacã in viatã:
• Capacitãtile comunicative;
• Rezolvarea de probleme;
• Capacitãtile de lucru în grup/Competente
care tin de noile tehnologii