Sunteți pe pagina 1din 34

Noțiuni de electricitate

Clasa a X a
Electrizarea
Electrizarea corpurilor a fost
descoperită cu mai bine
secolului al XVI-lea, de 2500 de
ani în urmă, în Grecia antică.
Cuvântul “electricitate” a fost
introdus în ştiinţele naturii
probabil la sfârșitul sec.al 16-lea
Noțiunea este atribuită lui W.
Gilbert (1540-1603).
Tipuri de electrizare
A.Electrizarea prin frecare C.Electrizarea prin influență-
2 corpuri inițial neutre prin un corp conductor adus in
apropierea unui corp
frecare se încarcă unul cu
electrizat se încarcă la un
sarcină electrică pozitivă iar capăt cu un tip de sarcină
celălalt cu sarcină electrică electrică iar la celălalt
negativă. capăt cu alt tip de sarcină
B. Electrizarea prin contact- electrică.
un corp neuru adus în
contact cu un corp electrizat se
încarcă cu același tip de sarcină
după care corpurile se resping.
Curentul electric
Curentul electric reprezintă
deplasarea dirijată a sarcinilor
electrice
Sarcinile electrice în mişcare pot
fi electroni, ionii sau o combinaţie a
acestora. Stabilirea curentului electric
este determinată de existenţa unei
tensiuni între cele două puncte (între
care se deplasează sarcinile).
De asemenea, curentul electric se mai
poate stabili dacă un circuit închis este
influenţat de o tensiune electromotoare.

Fulgerul este o formă de curent electric.


Curentul electric
1. Curent continuu : dacă
mişcarea sarcinilor se face
numai într-un singur sens
(generat de exemplu de
bateria galvanică sau de
dinam).
2. Curent alternativ: dacă sensul
de deplasare variază în timp
(alternatorul este un
dispozitiv care generează un
asemenea curent). Curentul
alternativ folosit în industrie
este de obicei (cvasi)
sinusoidal, adică intensitatea
lui variază ca o funcţie
sinusoidală (în timp
Circuitul electric
Circuitul electric simplu este
ansamblul format din generator
electric,fire conductoare de
legătură,întrerupător și
consumator(receptor).
Clasificare corpuri :
1.Corpurile conductoare permit
trecerea curentului electric.
2.Corpurile izolatoare nu permit
trecerea curentului electric.
Simboluri elemente de circuit
Elementele unui
circuit electric pot
fi legate in serie(unul
dupa altul) și în
paralel,adică între
aceleași două
puncte ale circuitului).
Grupare serie și paralel becuri
a) Grupare serie becuri

b) Grupare paralel
becuri
Intensitatea curentului electric(I)
Intensitatea curentului electric este mărimea scalară
definită prin raportul dintre cantitatea de sarcină electrică ce
trece prin secțiunea transversală a conductorului în intervalul
de timp.
Unitatea de măsură în S.I. pentru intensitatea curentului
electric este amperul.
Un amper reprezintă intensitatea curentului electric,atunci
când prin secțiunea transversală a unui conductor trece o
sarcină electrică de 1C în timp de 1s.

Intensitatea curentului electric se măsoară cu ampermetrul


care se leagă întotdeauna într-un circuit în serie cu
elementele circuitului.
I=Q/t < I > = 1 A ( amper)
SI
Tensiunea electrică ( U )
Lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa unitatea de sarcină
electrică ăntre 2 puncte ale unui circuit electric reprezintă
tensiunea electrică (U) dintre cele 2 puncte.
U = L / q ,unde : -L este lucrul mecanic efectuat între acele 2 puncte
- q este sarcina lor electrică
Pentru U între 2 puncte ale unui circuit se folosește și denumirea
cădere de tensiune sau diferență de potențial.
Unitatea de măsură pentru tensiunea electrică în S.I este volt
<U> = ( volt ) 1 V
S.I
Instrumentul de măsură pentru U între 2 puncte este voltmetrul.
Tensiunea electromotoare ( E )
Tensiunea electromotoare(t.e.m.) a
generatorului(E) E = L / q,unde :
L- lucrul mecanic efectuat și
q - sarcina electrică
Lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa unitatea
de sarcină electrică in interiorul generatorului
reprezintă tensiunea interioară
E=U+u
Rezistența electrică (R )
Rezistenţa electrică a unui conductor este mărimea fizică
scalară egală cu raportul constant dintre tensiunea aplicată la
capetele conductorului şi intensitatea curentului ce îl străbate
Pentru un conductor cilindric, rezistenţa electrică depinde
direct proporţional de lungimea conductorului, invers
proporţional de secţiunea acestuia şi mai depinde de
materialul din care este confecţionat acesta.

R= ρ∙ l / S < R > = 1 Ω ( Ohm)


S.I.
Elementul de circuit care are o rezistență electrică se numește
Rezistor
Rezistori
Gruparea serie rezistoare

R s = R1 +R2 +R3
Grupare paralel rezistoare

1/R p =1/R1 +1/R2 +1/R3


Legile lui Ohm
1. Legea lui Ohm pe o
porţiune de circuit :
Pe o porţiune de circuit
intensitatea curentului
electric este egală cu
raportul dintre tensiunea
aplicată la capetele
porţiunii şi intensitatea
curentului ce o străbate.
I = U / R
Legile lui Ohm
2. Legea lui Ohm pentru intreg circuitul:
intensitatea curentului electric este direct
proporțională cu t.e.m. a generatorului și invers
proporțională cu rezistența totală a circuitului.

I= E /R+r
În cazul scurtcircuitării bornelor generatorului
rezistența circuitului exterior este zero(R=0)

I= E/r
Rețele electrice
Circuitele electrice cu mai multe ramificații sunt numite rețele
electrice.
O rețea electrică este formată din :
a) nodul de rețea (punctul in care se întâlnesc cel puțin 3
conductoare)
b) ramura rețelei(portiunea rețelei cuprinsă între 2
noduri succesive);
c) ochiul de rețea(conturul poligonal închis format din ramuri
ale rețelei).
Legile lui Kirchoff
Servesc la calcularea rețelelor electrice și anume,
cunoscându-se o parte din mărimile care intervin într-o retea,
ele permit să se determine celelalte mărimi necunoscute.
De multe ori, circuitele electrice sunt mai complicate ,
conținând una sau mai multe surse de energie electrică și mai
multe rezistențe, legate în diferite moduri alcătuind rețele
electrice.
Mărimile care intervin într-o rețea elecrică sunt: forțele
elecromotoare, rezistențele diferitelor laturi și curenții prin
aceste laturi.
În general, circuitele electrice nu sunt formate dintr-un singur
generator și un singur consumator.Un circuit ramificat este
circuitul care conține mai multe generatoare și consumatoare.
Rețea electrică
Elemente rețea
A și B-noduri de
rețea
AB-latură de
rețea

A B -ochi de
rețea
Legea I Kirchhoff
Suma intensităților
curenților care ies dintr-un
nod de rețea,este egală cu
suma intensităților
curenților care intră în
nodul respectiv
sau
Suma algebrică a
intensităților curenților care
se intâlnesc într-un nod de
rețea este nulă.
Legea II Kirchhoff

Suma algebrică a
tensiunilor dintr-un ochi
de rețea este egală cu
suma algebrică a
tensiunilor
electromotoare
din ochiul respectiv.
∑E=∑RI
Puterea (P) și energia electrică(W)
Energia electrică consumată în
timpul t de un receptor străbătut de
un curent electric cu intensitatea I, 1 Kwh=3600000 J
atunci când la capetele lui se aplică
o tensiune U este:
W =U∙I∙t
< W > = 1 J(Joule)
P = U ∙ I= U2/ R=I2∙R
Aparatul de măsură al energiei
electrice este: contorul electric,
care măsoară energia
electrică(exprimată în Kwh)
consumată în locuinţe < P > = 1 W ( watt)
Puterea electrică P a unui
consumator este mărimea fizică
scalară.numeric egală cu energia
electrică consumată în unitatea de
timp. P= U∙ I

U2
P  U  i, P  R i2, P
R
Problemă rezolvată

Câtă energie electrică degajă un uscător


de păr(cu tensiunea U=220V, intensitatea
I=6A) în timp de 10minute?

R: W = U∙I∙t = 220∙6∙600 =792000 J


Efectele curentului electric
Efectele curentului electric sunt fenomene care apar la
trecerea curentului electric printr-un circuit electric.Ele
sunt:
1.Efectul termic (Joule) :care constă în încălzirea
conductoarelor parcurse de curent electric;
2.Efectul magnetic :care constă în apariția câmpului
magnetic în jurul conductoarelor parcurse de curent
electric;
3.Efectul chimic (Electroliza) :la trecerea curentului
electric prin electrolizi apar depuneri de substanțe și
degajări de gaze,fenomen numit electroliză.
Efectul termic
Constă în degajarea unei cantități de căldură
la trecerea curentului electric printr-un
conductor
Aplicații:
► Cuptoare electrice
► Tăiere metale
► Sudare în arc electric
Efectul electromagnetic
Constă în apariția unui
câmp magnetic în jurul
conductoarelor parcurse
de curent electric

B=F/I∙l <B> = 1 H
SI
B-inducție magnetică
Efectul electrochimic(electroliza)
Aplicații electroliză
► Rafinarea
metalelor(obținere
metale puritate
99,9%)
► Galvanoplastia
► Galvanostegia
Aplicații industriale electroliză
Aplicații industriale electroliză

S-ar putea să vă placă și