Sunteți pe pagina 1din 32

Analizarea si descrierea

posturilor
1. Delimitari conceptuale
2. Analizarea posturilor
3. Descrierea postului. Fisa postului
1. Delimitari conceptuale

 Postul= componenta a structurii organizatorice –


ansamblul de sarcini, competente, responsabilitati
ce revin ocupantului postului→indeplinirea
scopului pentru care a fost creat

 Postul – entitate fixa sau flexibila?

- abordari clasice: postul – componenta fixa a


structurii, creata independent de caracteristicile
titularului;
- abordari moderne: postul – componenta flexibila,
adaptabila, in functie de modificarile
organizationale si caracteristicile titularului
1. Delimitari conceptuale

 Post = rol?

- postul: “ce trebuie sa faca ocupantul postului(sarcini)”?


- rolul: “cum trebuie sa se comporte ocupantul postului
(asteptari comportamentale)”?
1. Delimitari conceptuale

 Fisa postului= descriere a postului, rezultat al


procesului de analiza a posturilor→ informatii
privind sarcini, responsabilitati, competente
 In abordari moderne, descrierile de post
includ si elemente de rol (comportamentale)
2. Analizarea posturilor

2.1 Definitie
 Analizarea postului = proces de culegere, analizare,
sistematizare a informatiilor despre continutul postului

 Scop : asigurarea unei baze pentru descrierea postului


(elaborarea fisei postului)
Analiza postului reprezinta procesul prin care se
colecteaza si se prelucreaza informatii cu privire la
natura si specificul unui post, respectiv identificarea
aptitudinilor, cunostintelor, abilitatilor si
responsabilitatilor cerute unui individ pentru a obtine
performantele asteptate pe un anumit post.

Analiza postului descrie specificatiile postului asa


cum sunt in momentul analizei, si nu asa cum ar
trebui sa fie, cum a fost in trecut sau cum se
intimpla in alte organizatii.
2. Analizarea posturilor

2.2.Tipuri de informatii furnizate

a)scopul: de ce exista postul, ratiunea pentru


care este creat
b)continutul: sarcini ce trebuie executate,
rezultate ce trebuie indeplinite;
c)criterii de performanta: criterii, indicatori
care permit evaluarea masurii in care au fost
indeplinite sarcinile;
d)responsabilitati: dificultatea, varietatea,
complexitatea sarcinilor de executat;
resursele ce trebuie controlate
2. Analizarea posturilor

2.2.Tipuri de informatii furnizate

e)Relatii organizationale: posturile cu care


interrelationeaza in indeplinirea sarcinilor;
f)Factori de dezvoltare: perspective de cariera, posibilitati
de a dobandi noi aptitudini etc.
g)Factori de mediu: conditii de munca
2. Analizarea posturilor

2.3.Activitati pentru culegerea&analiza informatiilor

a)Obtinerea documentelor care ofera informatii


despre post (manuale de proceduri etc)
b)Culegerea de informatii de la detinatorii posturilor
si managerii lor privind:
- scopul postului;
- principalele activitati;
- responsabilitati ;
- relatii interpersonale
c)(uneori) observarea activitatii desfasurate de
titular
2. Analizarea posturilor

2.4. Metode, tehnici pentru culegerea&analizarea


informatiilor

2.4.1. Interviul
2.4.2. Chestionarul
2.4.3. Observarea
2.4.4. Jurnale si evidente operationale
2. Analizarea posturilor

2.4. Metode, tehnici pentru culegerea&analizarea informatiilor

2.4.1. Interviul
- se adreseaza titularului postului si managerului acestuia;
- este structurat →succesiune logica a intrebarilor/informatiilor;
- intrebarile vizeaza obtinerea informatiilor necesare intocmirii fisei postului

(vezi 2.3.)

●avantaje:
- flexibilitate(adaptare, in functie de raspunsuri);
- informatii de detaliu, care “scapa” altor metode;

●dezavantaje:
- cronofag;
- (uneori) dificultati in sistematizarea informatiilor culese
2. Analizarea posturilor

2.4. Metode, tehnici pentru culegerea&analizarea informatiilor

2.4.2.Chestionarul
- in general, aceleasi intrebari ca in cazul interviului;
- util cand se analizeaza un numar mare de posturi;

●avantaje:
- economie de timp;
- structurare judicioasa a intrebarilor;

●dezavantaje
- necesita o cercetare preliminara: testarea chestionarului pe
un esantion-pilot;
- (uneori) dificultati de exprimare in scris a celor chestionati
2. Analizarea posturilor

2.4. Metode, tehnici pentru culegerea&analizarea informatiilor

2.4.3.Observarea
- studierea titularului postului in timp ce munceste: ce face,
cum face, cat timp consuma etc.;
- utila cand se analizeaza, in detaliu, un numar mic de posturi;

●avantaje:
- grad redus de subiectivism;
- studiere in detaliu;

●dezavantaje
- cronofaga;
- dificultati in cazul posturilor ce presupun preponderent
activitati cerebrale (ex: cercetare)
2. Analizarea posturilor

2.4. Metode, tehnici pentru culegerea&analizarea informatiilor

2.4.4. Jurnale si evidente operationale

- autorul jurnalului/ evidentei operationale: titularul postului;


- util cand se analizeaza posturi manageriale (sunt complexe,
presupun aptitudini de exprimare in scris si de analiza);

●avantaje:
- ofera informatii detaliate;

●dezavantaje
- dificultati in sistematizarea, analizarea informatiilor
3. Definirea postului.
Fisa de post
Informatiile rezultate din
analiza – grupate pe
categorii ( scop,
responsabilitati etc) →
fisa postului
3. Definirea postului.
Fisa de post
3.1. Utilizarea fisei postului
 Pentru a defini locul postului in structura
organizatorica, contributia lui la
realizarea obiectivelor organizatiei;
 Pentru a furniza informatii necesare in
procesul de recrutare;
 Baza pentru contractul individual de
munca;
 Baza pentru evaluarea posturilor si a
performantelor titularului
3. Definirea postului.
Fisa de post
3.2. Redactarea fisei postului
 Cerinte
- Sa fie concisa;
- Sa contina elemente concrete;
- Sa permita flexibilitatea operationala a titularului
(concentrare pe rezultate, nu pe operatii)
3. Definirea postului.
Fisa de post
3.2. Redactarea fisei postului
 Format

- Titulatura: indica functiunea careia ii


apartine si nivelul postului in cadrul functiunii
(ex.: manager departament RU)
- Scopul: fraza concisa→imagine de ansamblu
a postului (il diferentiaza de alte posturi)
(ex.: valorificarea RU prin strategii, politici
adecvate)
3. Definirea postului.
Fisa de post
3.2. Redactarea fisei postului
 Format

- Pozitia in organigrama:
▪ relatii ierarhice:
- cui se subordoneaza (ex: managerului
general);
- cine i se subordoneaza (ex.: consultantul pe
probleme de recrutare etc)
▪relatii de colaborare (ex.: cu toti managerii)
▪relatii de reprezentare
3. Definirea postului.
Fisa de post
3.2. Redactarea fisei postului
 Format

- Atributii si responsabilitati
- se definesc domeniile de activitate (ex:
constructia si administrarea fiselor de
post)
- se definesc responsabilitatile(ex:
coordoneaza procesul de elaborare a
fiselor de post, pentru a asigura
informatiile necesare unei bune
functionari pe post a angajatilor)
3. Definirea postului.
Fisa de post
3.2. Redactarea fisei postului
 Format

- Competente personale: studii, experienta in domeniu,


cunoastere limbi straine, aptitudini de personalitate;
- Conditii de desfasurare a activitatii: program normal
de lucru, deplasari etc.
- Mentiuni speciale: salarizare etc.
Fisa de post – model
orientativ
Fisa de post

 Titulatura: Managerul Departamentului RU


 Scopul postului: valorificarea RU ale organizaţiei,
prin strategii şi politici de RU adecvate
 Poziţia în organigramă:
 Relaţii ierarhice:
 se subordonează managerului general al organizaţiei;
 i se subordonează consultantul pe probleme de recrutare
şi selecţie, consultantul pe probleme de integrare
organizaţională, consultantul pe probleme de dezvoltare
a RU, consultantul pe probleme de evaluare şi motivare.
 Relaţii de colaborare: colaborează cu toţi managerii
din organizaţie
 Relaţii de reprezentare: reprezintă organizaţia în
exterior, în privinţa problemelor de RU
Fisa de post

 Atribuţii şi responsabilităţi
 Domeniul „construcţia şi administrarea
fişelor de post”:
 coordonează procesul de elaborare a
fiselor de post, în concordanţă cu
politica organizaţiei;
 gestionează sistemul fişelor de post,
asigurând modificarea lor în funcţie de
condiţiile interne şi externe ce impun
restructurarea posturilor.
Fisa de post

 Atribuţii şi responsabilităţi
 Domeniul”recrutarea şi selecţia RU”:
 elaborează politica şi procedurile de recrutare şi
selecţie a candidaţilor şi le integrează în strategia
şi politica globale ale organizaţiei; supervizează
respectarea acestora;
 dimensionează, împreună cu managerii de
compartimente, posturile şi necesarul de angajări;
 coordonează procesele de recrutare, conduce
interviuri pentru diferite posturi; propune
candidaţii potriviţi şi angajarea conform criteriilor
stabilite;
 realizează o bază de date cu candidaţii potenţiali
pentru diferite posturi din organizaţie.
Fisa de post

 Atribuţii şi responsabilităţi
 Domeniul „conceperea unor strategii de
integrare organizaţională:
 coordonează elaborarea strategiei de
integrare organizaţională a noilor
angajaţi;
 monitorizează programele de integrare,
acordând feedback si sprijin;
 evaluează eficienţa programului de
integrare şi efectuează corecturile
necesare.
Fisa de post

 Atribuţii şi responsabilităţi
 Domeniul „instruire şi formare profesională”:
 elaborează politica şi procedurile de
instruire în interiorul organizaţiei, în
acord cu strategia şi politica globale ale
acesteia;
 coordonează procesul de identificare a
nevoilor de formare şi de stabilire a
tematicii de instruire;
 administrează desfăşurarea cursurilor –
organizarea, efectuarea, evaluarea
cursurilor de instruire.
Fisa de post

 Atribuţii şi responsabilităţi
 Domeniul „ evaluarea personalului şi a posturilor”:
 elaborează politica şi procedurile de evaluare şi le integrează
în strategia şi politica globale ale organizaţiei; supervizează
respectarea lor;
 sprijină evaluarea posturilor şi a performanţelor angajaţilor;
 acordă feedback angajaţilor în ceea ce priveşte evaluarea
performanţelor lor şi culege opiniile lor în legătură cu aceasta;
 creează şi menţine baza de date cu privire la evaluările
efectuate.

 Domeniul „ conceperea unor strategii de motivare a angajaţilor”:


 stabileşte, împreună cu directorii executivi, politica de
beneficii salariale şi nonsalariale(modalităţile de
recompensare);
 colaborează cu managerii de compartimente în elaborarea
politicii de motivare a angajaţilor;
Fisa de post

 Atribuţii şi responsabilităţi
 Domeniul „cultură organozaţională”:
 analizează cultura organizaţiei şi congruenţa acesteia cu
celelalte subsisteme ale organizaţiei: strategie, structură
organizatorică, tehnologie;
 propune strategii de modificare a culturii organizaţionale;
 asistă managementul organizaţiei în implementarea unor
strategii de schimbarea a culturii organizaţionale.

 Domeniul „managementul carierei”:


 coordonează procesul de elaborare a planurilor de carieră,
în concordanţă cu politica organizaţiei;
 elaborează politica de mobilitate internă a personalului
(promovare, retrogradare, reprofesionalizare etc.)
 administrează, împreună cu managerii de compartimente,
programele de management al carierei;
Fisa de post

 Atribuţii şi responsabilităţi
 Aspecte administrative:
 monitorizează şi organizează aplicarea
legilor statului român cu referire la
prevederile privind încadrarea în muncă,
plecarea din organizaţie a personalului
etc.;
 participă la elaborarea contractului
colectiv de muncă;
 coordonează activitatea de protecţie a
muncii.
Fisa de post

 Competenţe personale:
 studii superioare de specialitate;
 experienţă în domeniu (în funcţie de dimensiunile
activităţii): 1-5 ani;
 cunoasterea a cel puţin unei limbi de circulaţie
internaţională;
 cunoştinţe de utilizare a computerului;
 însuşiri de personalitate:
 capacităţi cognitve peste nivel mediu: inteligenţă,
capacităţi decizionale, flexibilitatea gândirii,
memorie;
 capacităţi comunicaţionale şi relaţionale peste nivel
mediu: capacităţi de ascultare şi transmitere a
mesajelor diferenţiat, capacităţi empatice,
inteligenţă emoţională, rezistenţă la frustrare,
sociabilitate;
- alte însuşiri: responsabilitate, loialitate,
adaptabilitate, autocontrol
Fisa de post

 Condiţii de desfăşurare a activităţii:


- program normal de lucru: 8 ore; în funcţie de necesităţi –
prelungirea programului normal de lucru;
- deplasări în ţară şi în străinătate, în funcţie de necesităţi.
 Menţiuni speciale:
- salarizarea – conform sistemului de salarizare valabil la nivelul
organizaţiei;

- facilităţi speciale – conform


contractului de muncă, anexelor la
contract, reglementărilor organizaţionale

S-ar putea să vă placă și