Sunteți pe pagina 1din 33

TEMA 9.

Bugetul de stat și Politica


Bugetar-Fiscală.
 Bugetul de stat și elementele sale/
 Impozitul și sistemul impozitar.Formele
impozitului.
 Deficitul bugetar și metodele de finanțare
a deficitului bugetar.Datoria publică.
 Politica bugetar –fiscală:scopuri și
instrumente.
 Efectele de transmisie a politicei bugetar-
fiscale.
1.Bugetul de stat și elementele sale.

 Structura Bugetului național consolidat.


 1.Bugetul de stat.
 2.Bugetele unităților administrstiv –
teritoriale.

 3.Bugetul Asigurărilor Sociale de


 Stat(BASS)

 4.Fondul de asigurări obligatorii de


asistență medicală.
Bugetul de stat

 Un plan anual, unde sunt înregistrate


toate veniturile și cheltuelile statului
pentru o anumită perioadă de timp.
 O balanță economică, unde se
înregistrează rezultatele obținute în
procesul de redistribuire a PIB
 Structura bugetului este dependentă de
structura teritorială a statului,pentru
statele unitar teretoriale și bugetul este
prezentat sub forma unei balanțe unitare.
Principiile bugetare.

 1.Principiul unității bugetare,

 2.Principiul anualității,

 3.Principiul unității bugetare,

 4.Principiul publicității,

 5.Principiul universalității
Elementele bugetare.

 Veniturile bugetare
 Cheltuelile bugetare.
Execuția bugetară.

 Echilibrată-cheltuelile bugetare sunt egale


cu veniturile bugetare.

 Excedentară-veniturile sunt mai mari


dechît cheltuelile bugetare.

 Deficitară-cheltuelile bugetare depășesc


veniturile bugetare.
2.Impozitul.Cadrul legislativ al impozitelor,
taxelor

Din momentul înregistrării afacerii, întreprinzătorul


devine responsabil pentru achitarea diferitor impozite, taxe şi
alte plăţi obligatorii.
Actele legislative de bază care reglementează sistemul
acestor plăţi sunt:
- Codul Fiscal,
- Legea bugetului de stat,
- Legea privind sistemul public de asigurări sociale,
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală etc.
Plăți obligatorii de către contribuabili.

Persoanele care au obligaţia de a achita impozite şi taxe se


numesc contribuabili sau subiecţi ai impozitării.
Sunt trei tipuri de plăţi obligatorii:
- Impozite şi taxe;
- Contribuţii de asigurări sociale obligatorii,
- Primele de asigurare medicală obligatorie.
Formele impozitelor.

 Impozitele directe –se stabilesc asupra


veniturilor și a averii subiectului,și aici
subiectul corespunde cu suportatorul.
 Acestea sunt :pe venit,pe avere,pe rotație
de capital,pămînt,clădiri.

 Impozite indirecte:le achită


consumatorul,acestea întră în prețul
bunurilor.
 TVA,accizele,taxe vamale,taxe de timbru,
Impozite şi taxe în R.Moldova.

Impozite şi taxe

Impozite şi taxe generale Impozite şi taxe locale


de stat

Impozitul pe bunurile
Impozitul pe venit imobiliare

Taxa pe valoare Taxa pentru


adăugată amenajarea teritoriului

Taxa pentru unităţile


Accizele comerciale
Alte impozite şi taxe Taxa pentru prestarea
generale de stat (taxa serviciilor de transport
vamală, taxele rutiere) auto de călători
Impozitul pe venit

Impozitul pe venit este venitul brut obţinut de către persoanele fizice sau
juridice în care se includ veniturile obţinute din orice surse aflate în Republica
Moldova, precum şi din alte surse din afara republicii.
Scutiri pentru fiecare contribuabil-10620 lei anual.-885lei lunar.
Cotele de impozit pe venit pentru persoanele fizice sunt:
- 7% din venitul anual ce nu depăşeşte 31140 lei,-2595lei lunar
- 18% din venitul anual ce depăşeşte 31140 lei.
Cotele de impozit pentru persoanele juridice plătitori TVA este de
- 12% din venitul impozabil sau
7%-Gospodăriile țărănești.
- 3% din venitul din vânzări pentru persoanele juridice care sunt plătitori ai TVA.
Model de calcul al
salariuluiR.Moldova 2017.
 Salariul nominal-5000 lei.
 4.5%-(5000*4.5%)=225 lei,
 6%-(5000*6%)=300lei,
 5000-225(4.5%)-300(6%)=4475lei.venit.
 4475lei-885lei(scutiri personale)=3590lei
venit impozabil.
 3590lei-2595lei*7%(181.65 )lei-
995lei*18% (179.1)lei=3229.25lei.
 Cotez.sind.1%(50lei)
 VDP=5000-225-300-(181.65+179.1)-
50=4064.25lei
Cheltuelile angajatorului.

 23% primele de asigurare


socială=(5000*23%)=1150lei

 4.5%-asigurarea medicală
obligatorie=(5000*4.5%)=225lei
Taxa pe valoare adăugată
Taxa pe valoare adăugată este un impozit care reprezintă o formă
de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate şi
serviciilor prestate pe teritoriul R.M. sau importate în republică.
Cotele TVA sunt:
- Cota standart 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor,
- 8% la pâinea şi produsele de panificaţie, laptele şi prudesele lactate,
la anumite medicamente importate sau livrate pe teritoriul R.M.,
- 5% la gazele naturale şi gazele lichefiate,
- Cota zero la mărfurile şi serviciile pentru export, energia electrică şi
cea termică etc.
Taxa pe valoare adăugată
Persoana care desfăşoară activitatea de întreprinzător cu
excepţia deţinătorului patentei de întreprinzător este obligată să
se înregistreze ca contribuabil (plătitor) TVA dacă ea pe
parcursul perioadei de 12 luni consecutive a efectuat livrări de
mărfuri şi servicii ce depăşeşte 600 000 lei.
Accizele
Accizul este impozit stabilit pentru unele mărfuri de
consum:
- Persoanele juridice şi fizice care prelucrează sau fabrică mărfuri
supuse accizelor pe teritoriul R.M,
- Persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri supuse
accizelor.
Taxa vamală şi taxele rutiere

Taxa vamală este percepută din activităţile de import şi


export.
Taxele rutiere sunt percepute pentru folosirea drumurilor
R.M. Cotele taxelor rutiere sunt stabilite în Codul Fiscal al R.M.
Contribuţii de asigurări sociale obligatorii

Contribuţii de asigurare socială obligatorie reprezintă o


sumă datorată de persoanele angajate prin contract individual de
muncă, întreprinzătorii individuali şi alte persoane fizice.
Cotele CAS constituie:
- 23% din fondul de retribuire a muncii şi alte recompense,
achitată lunar de angajator,
- 6% din fondul de retribuire a muncii şi alte recompense achitată
de angajat.
Primele de asigurare obligatorie de asistenţa
medicală
Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reprezintă o
sumă pe care persoanele asigurate sunt obligate să o plătească
pentru preluarea riscului în bugetul de stat.
Plătitorii Primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
sunt:
- Angajatorii,
- Angajaţii,
- Alte persoane stabilite prin lege
Cotele primeor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sunt:
- Pentru întreprinzătorii individuali –
- Pentru asigurarea angajaţilor 9% (4,5% pentru angajatori şi 4,5%
pentru angajaţi).
Sisteme de impozitare.

 Progresiv-cu cît venitul este mai mare cu


atît și venitul este mai mare.

 Proporțional-se achită aceeași rată a


impunerii,

 Regresiv-reducerea ratei impozitării pe


măsura creșterii veniturilor.
3.Deficitul bugetar.

 Situația cînd cheltuelile sunt mai mari


dechît încăsările.
 Sold bugetar:SB=T-G.(SB-sold
bugetar),T-taxe,G-cheltueli
guvernamentale.

 Echilibrul bugetar:T-G,SB=0.
 Excedent bugetar:T<G,SB>0.
 Deficit bugetar:T<g,SB<0.
Tipuri de deficit bugetar.

 Deficit primar=T-(G+TR),

 Deficit total=T-(G+N+TR),unde N-plata


pentru deservirea datorii.

 Deficitul nominal-oficial aprobat.

 Deficitu real=deficitul nominal-datoria de


stat la începutul anului.
Tipurile deficitului bugetar.

 Deficitul structural-în condițiile ocupării


depline,

 Deficit ciclic-în timpul declinului,

 Deficit ciclic=deficit efectiv-deficit


structural.
Teoriile privind deficitul bugetar.

 1.Teoria clasică-statul trebuie sa fie limitat


în acțiunile sale în asa fel acesta va utiliza
mai rațional resursele sale.
 În caz contrar statul este predespus spre
cheltueli mai mari dechit venituri si
împrumută bani pentru cheltueli de
consum și reduc veniturile disponibile în
economie.
 Astfel,se ajunge la majorarea impozitelor
și taxelor.
Teoria neoclasică.

 Consumatorii sunt raționali,si au acces la


piețele de capital,iar deficitele permanente
reduc acumularea de capital ,în timp ce
deficitele temporare au un efect mai slab
asupra economisirelor,ratei
dobinzei,consumului,etc.
 Teoria keynesistă.
 -consideră că populația are o înclinație
mare spre consum peste venitul
disponibil.Reducerea impozitului are
impact asupra cererii agregate.
Metodele de finanțare a deficitului
bugetar.

 Emisiutea monetară-poate determina SENIORAJUL-venitul


statului de la tipărirea banilor.Are efect inflaționist apare
efectul OLIVER TANZI,contribuabilii amînă terminul de plată
a impozitelor.
 Emisiunea creditară-împrumuturi cu rata dobînzii reduse
pentru întreprinderile de stat din partea Băncii Centrale.
 Emiterea obligațiunilor de stat-duce la creșterea ratei
dobînzii,investițiile se reduc,exportul se reduce,cheltuelile
de consum scad-apare efectul de constrîngere.
 Majorarea fluxurilor impozitare-pe perioadă lungă de timp.
 Împrumuturile interne și externe,efectul dătoriei publice
Datoria publică(DP)

 DP-prezintă totalitatea angajamentelor


contractate de către stat sub forma
împrumuturilor interne și externe.
 Include toate garanțiile guvernamentale
acordate de stat agenților economici
,administrației publice,pentru
împrumuturi.
Serviciul datoriei publice

 Efortul financiar anual pe care îl face statul


pentru a-și onora obligaîiile.
 INDICATORII.
 Ponderea datoriei publice în PIB.
 serviciul datoriei publice în PIB.
 Ponderea dobînzilor în PIB
 Ponderea cheltuelilor privind datoria
publică în totalul cheltuelilor bugetare.
Gradul de îndatorare a țării.

 Se determină ca raportul datoriei publice


la PIB.
 Se consideră periculoasă situașia cînd
datoria este mai mare de 2,5 ori decît PIB.
 În UE plafonul de îndatorare nu trebuie să
depășească 50% din PIB.
 Rata datoriei externe nu trebuie să
depășiască 20% din PIB.
 Raportul dintre deficitul balanșei
comerciale și PIB-este limitat la 5%

www.themegallery.com Company Name


Datoria sectoriului public 2016

 PIB-134 476,0mln.lei.

 Datoria sectorului public-59 371,6mln.lei.

 Datoria sectorului public constitue-


44.2%din PIB.

www.themegallery.com Company Name


Politica bugetar-fiscală.

 De sinestător.

www.themegallery.com Company Name


Multiplicatorul cheltuelilor
guvernamentale.
 -arată cum se modifică nivelul venitului de
echilibru(Y) ca rezultat al modificării
achizițiilor guvernamentale(G) cu o
unitate.

www.themegallery.com Company Name


Multiplicatorul fiscal.

 Arată cum se modifică nivelul venitului de


echilibru (Y)ca rezultat al modificării
impozitelor(T)cu o unitate.

 Multiplicatorul transferurilor –arată cum se


modifică nivelul venitului de echilibru(Y) ca
rezultat al modificării transferurilor (TR)cu o
unitate.
 Multiplicatorul bugetului echilibrat –influențiază
asupra nivelului producției prin modificarea
simultană,în proporție egală atît a cheltuelilor ,cît
și a veniturilor statului.

www.themegallery.com Company Name